Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lijekovi
  3. Heferol 350 mg tvrde kapsule

Heferol 350 mg tvrde kapsule

jedna kapsula sadržava 350 mg željezova(II) fumarata (što odgovara 115 mg Fe2+)

Tvari:
ferrosi fumaras
ATK: B03AA02
Način izdavanja na recept
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje 350 mg
Sastav

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Heferol

350 mg tvrde kapsule

ţeljezov(II) fumarat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati

ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama.

Nemojte ga davati drugima. Moţe im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.


Što se nalazi u ovoj uputi:

1.

Što je Heferol i za što se koristi?

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Heferol

3.

Kako uzimati Heferol?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Heferol?

6.

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Heferol i za što se koristi?

Heferol pripada skupini lijekova koji se nazivaju antianemici (lijekovi za liječenje slabokrvnosti).
Ovaj lijek sadrţi ţeljezo koje igra vaţnu ulogu u prihvaćanju i prijenosu kisika tamo gdje je tijelu
potrebno. Ţeljezo ulazi u crvene krvne stanice i ugraĎuje se u hemoglobin. Upravo hemoglobin
prenosi kisik po tijelu.
Heferol se koristi za sprječavanje ili liječenje anemije (slabokrvnosti) uzrokovane nedostatkom
ţeljeza. Niska razina ţeljeza moţe biti uzrokovana prehranom siromašnom ţeljezom, lošom
apsorpcijom ţeljeza iz tankog crijeva, trudnoćom, dojenjem ili gubitkom krvi.
Uzimanje ţeljeza se moţe preporučiti tijekom trudnoće kako bi se spriječila anemija.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Heferol?


Nemojte uzimati Heferol:

ako ste alergični na ţeljezov (II) fumarat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

ako ste primijetili krv u mokraći (uzrokovanu bolešću koja se naziva paroksizmalna noćna
hemoglobinurija);

ako imate hemokromatozu (bolest taloţenja ţeljeza u organizmu zbog prevelike

apsorpcije);

ako imate hemosiderozu (prevelika količina ţeljeza u organizmu zbog prekomjernog

uzimanja ţeljeza);

ako imate čir na ţelucu ili dvanaesniku;

ako ste podvrgnuti čestim transfuzijama krvi;

ako imate ulcerozni kolitis, regionalni enteritis ili neku drugu upalnu bolest crijeva;

ako imate tip anemije kojoj pravi uzrok nije nedostatak ţeljeza (hemolitička anemija,

aplastična anemija i talasemija);

ako imate hemoglobinopatije (anemije zbog poremećaja u sintezi hemoglobina);

ako istodobno primate ţeljezo u venu.


Upozorenja i mjere opreza

Važno upozorenje:

Ovaj lijek sadrži željezo. Potrebno ga je držati izvan pogleda i dohvata djece

budući da predoziranje može biti fatalno.

30 - 04 - 2018


Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heferol:

ako ste ikada imali čir na ţelucu ili dvanaesniku;

ako Vam je uklonjen dio ţeluca ili cijeli ţeludac;

ako imate nedostatak vitamina, naročito nedostatak vitamina B

ili folne kiseline;

ako ste muškog spola, jer nedostatak ţeljeza je rjeĎi u muškaraca nego u ţena, te će moţda Vaš
liječnik napraviti dodatne pretrage kako bi se utvrdio uzrok nedostatka ţeljeza.


Ako trebate dati uzorak stolice na analizu, recite liječniku da uzimate Heferol, jer lijekovi koji sadrţe
ţeljezo mogu uzrokovati tamno obojenje stolice, što moţe utjecati na rezultate pretraga.

Drugi lijekovi i Heferol

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Osobito je vaţno da Vaš liječnik zna da uzimate sljedeće lijekove:

antibiotike za liječenje infekcija (kloramfenikol, tetracikline, ciprofloksacin, levofloksacin,

moksifloksacin, ofloksacin, norfloksacin);

lijekove koji sadrţeju soli cinka, kalcija ili magnezija;

antacide - lijekove za ublaţavanje simptoma loše probave ili ţgaravice;

penicilamine (za liječenje reumatoidnog artritisa);

kolestiramin (za sniţavanje kolesterola i masnoća u krvi);

lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. levodopu, karbidopu, entakapon);

metildopu (za visoki krvni tlak);

levotiroksin (lijek za liječenje odreĎenih poremećaja štitnjače);

bisfosfonate (lijekovi za liječenje bolesti kostiju);

trientin (koristi se za sniţavanje povišenih vrijednosti bakra u krvi);

dimerkaprol (koristi se u liječenju trovanja raznim metalima);

mikofenolat - lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presaĎenih organa.


Heferol s hranom i pićem

uzimajte kapsule Heferol s mnogo tekućine kako bi izbjegli problem zatvora;

moţete uzeti lijek zajedno s hranom ako Vam uzrokuje probavne smetnje;

izbjegavajte uzimanje ţeljeza istovremeno s namirnicama kao što su kava, čaj, jaja,

mlijeko i mliječni proizvodi. Heferol je potrebno uzeti 1 sat prije ili 2 sata nakon uzimanja
ovih proizvoda. Vitamin C povećava apsorpciju ţeljeza u probavnom traktu.


Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom
liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Heferol je namijenjen za korekciju nedostatka ţeljeza tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće i
tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Heferol ne utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Heferol sadrži laktozu.

Heferol sadrţi laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije
nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.


Heferol sadrži boje azorubin (E122) i brilliant black (E151).

Tvrde ţelatinske kapsule sadrţe boje azorubin (E122) i brilliant black (E151) koje mogu uzrokovati
alergijske reakcije.

30 - 04 - 20183.

Kako uzimati Heferol?


Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik.
Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Najbolje je uzeti lijek na prazan ţeludac. Moţete ga uzeti i s hranom ako Vam uzrokuje ţelučane
tegobe.

Preporučene doze su:

Odrasli i djeca starija od 12 godina
Sprječavanje slabokrvnosti: 1 kapsula dnevno.
Liječenje slabokrvnosti: 1 kapsula 2 puta na dan.

Stariji bolesnici
Preporučena doza za starije bolesnike je ista kao i za odrasle.

Trudnice tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće

Preporučena doza je ista kao i za odrasle.

Duljinu trajanja liječenja ţeljezom obično odreĎuje uspješno utvrĎivanje uzroka anemije. Jednom kada
je uzrok utvrĎen i liječenje ţeljezom je provedeno, potrebno je pribliţno 6-12 tjedna kako bi se
izliječila anemija. Nadomjeske ţeljeza potrebno je tada prestati uzimati kako bi se spriječilo
nagomilavanje ţeljeza u tijelu. Dugotrajna uporaba uvijek mora biti pod nadzorom liječnika.

Primjena u djece

Ne preporučuje se primjena u djece mlaĎe od 12 godina.

Ako uzmete više Heferola nego što ste trebali

Ako uzmete preveliku količinu lijeka,

odmah

potraţite medicinsku pomoć.

Glavni simptomi predoziranja ţeljezom su bol u ţelucu, proljev, povraćanje i kolaps.

Ako ste zaboravili uzeti Heferol

Ako ste zaboravili uzeti kapsulu, uzmite ju čim se sjetite, osim ako nije uskoro vrijeme za sljedeću
dozu. U tom slučaju propuštenu dozu nemojte uzeti.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Heferol

Ako nemate problema s uzimanjem kapsula Heferola, nemojte ih prestati uzimati sve dok Vam to
liječnik ne kaţe.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku
ili ljekarniku.


4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Zabiljeţene su alergijske reakcije.

Ako primijetite neki od sljedećih simptoma alergijskih reakcija,

odmah prestanite uzimati ovaj lijek i obratite se liječniku čim prije:

oteţano disanje, oticanje lica,

usana, usta, jezika ili grla, jaki osip i svrbeţ.

Najčešće nuspojave javljaju se u probavnom sustavu: gubitak apetita, metalan okus u ustima, mučnina,
povraćanje, ţgaravica, bol u trbuhu, zatvor ili proljev. Moţe se javiti i tamno obojena stolica, no

30 - 04 - 2018

nemojte biti zabrinuti zbog toga jer je to uobičajena pojava kada se uzimaju lijekovi koji sadrţe
ţeljezo.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete
prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u

Dodatku V

.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Heferol?


Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije


Što Heferol sadrži?

Djelatna tvar je ţeljezov(II) fumarat.

Jedna kapsula sadrţi 350 mg ţeljezova (II) fumarata (što odgovara 115 mg Fe

2+

).

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; natrijev laurilsulfat;

magnezijev stearat;

Ovojnica kapsule:

ţelatina; titanijev dioksid (E 171); boja Quinoline

yellow (E104); boja Azorubin (E122); boja Patent blue (E131); boja Brilliant black (E151).

Kako Heferol izgleda i sadržaj pakiranja?

Neprozirne tvrde ţelatinske kapsule boje slonove kosti/tamno-zelene ispunjene crveno-smeĎim
prahom s bijelim primjesama.
30 (3x10) kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.
Slavonska avenija 6 A
Zagreb, Republika Hrvatska
tel.: +385 1 63 11 920
fax: +385 1 63 11 922
e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Proizvođač:

ALKALOID-INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2018.

30 - 04 - 2018