Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lijekovi
  3. Lacydyna 2 mg filmom obložene tablete

Lacydyna 2 mg filmom obložene tablete

svaka filmom obložena tableta sadržava 2 mg lacidipina

Tvari:
lacidipinum
ATK: C08CA09
Način izdavanja na recept
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje 2 mg
Sastav

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

Lacydyna 2 mg filmom obloţene tablete
Lacydyna 4 mg filmom obloţene tablete
Lacydyna 6 mg filmom obloţene tablete

lacidipin

Paţljivo proĉitajte cijelu uputu prije nego poĉnete uzimati ovaj lijek .

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i

ako imaju simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi (pogledajte
dio 4).


U ovoj uputi:

1.

Što je Lacydyna

i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Lacydyna

3.

Kako uzimati lijek Lacydyna

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati lijek Lacydyna

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije1. ŠTO JE LACYDYNA I ZA ŠTO SE KORISTI

Lacydyna

tablete sadrže lijek koji se zove lacidipin. Ubraja se u skupinu lijekova pod nazivom

blokatori kalcijevih kanala. Lacidipin djeluje tako da opušta krvne žile što rezultira njihovim
širenjem. To olakšava protjecanje krvi i snižava krvni tlak.
Redovito uzimanje lijeka Lacydyna, sukladno uputama Vašeg liječnika, pomoći će Vam
sniziti krvni tlak odnosno u liječenju hipertenzije.


2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POĈNETE UZIMATI LIJEK LACYDYNA

Nemojte uzimati lijek Lacydyna:

ako ste alergični

(preosjetljivi) na lacidipin, neki drugi lijek iz skupine blokatora

kalcijevih kanala ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte. To je suženje srčanog zaliska koje

otežava otjecanje krvi iz srca.


Ako mislite da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati lijek Lacydyna.
Ako niste sigurni, posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog
lijeka.

Budite posebno oprezni s lijekom Lacydyna:

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja lijeka:

ako imate nepravilan rad srca ili bilo koje druge probleme sa srcem

ako imate ili ste imali bilo kakav problem s jetrom

24 - 05 - 2018

ako ste unutar zadnjih mjesec dana imali srčani udar ili ako osjećate bol u prsima
(angina).

Djeca i adolescenti


Lacydyna se ne smije davati djeci i adolescentima u dobi do 18 godina.


Drugi lijekovi i Lacydyna

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove,
uključujući i one bez recepta. To se odnosi i na biljne lijekove. To je važno jer Lacydyna
može utjecati na učinak drugih lijekova. TakoĎer, drugi lijekovi mogu utjecati na učinak lijek
Lacydyna.

Posebice, obavjestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka

lijekove za liječenje gljivičnih infekcija

lijekove za kontrolu srčanog ritma koji se nazivaju antiaritmici

lijekove za liječenje depresije koji se nazivaju triciklički antidepresivi

antibiotike (npr. rifampicin)

lijekove za liječenje epilepsije

cimetidin - lijek za liječenje želučanih tegoba

ciklosporin (imunosupresivni lijekovi koji se primjenjuju u bolesnika s

transplatiranim organom)

kortikosteroide ili tetrakosaktid za liječenje upalne bolesti crijeva, Chronove bolesti,

artitisa ili osteoartritisa


Ako radite bilo kakve pretrage krvi, recite zdravstvenom djelatniku koja radi pretragu da
uzimate lijek Lacydyna jer ovaj lijek može utjecati na nalaze pretraga jetrene funkcije.


Lacydyna s hranom i pićem


Ovaj lijek možete uzimati na prazan želudac ili s hranom.
Tijekom liječenja nemojte piti sok od grejpa.


Trudnoća i dojenje

Ne uzimajte lijek Lacydyna ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili dojite. Ako
planirate trudnoću, posavjetujete sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog
lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omaglicu. Ako osjetite tu nuspojavu, ne upravljajte vozilima niti
strojevima.

Vaţne informacije o nekim sastojcima lacidipin tableta

Lacydyna sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera,
posavjetujte se s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

24 - 05 - 2018

3. KAKO UZIMATI LIJEK LACYDYNA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite se s Vašim
liječnikom ako niste sigurni.

Važno je uzimati točan broj tableta u pravo vrijeme.

Uobičajena početna doza je 2 mg na dan, po mogućnosti ujutro, sa ili bez hrane.

Nakon 3-4 tjedna doza se može povećati na 4 mg svako jutro.

Ako je potrebno, doza se može dodatno povećati na 6 mg svakoga jutra, što je i

najveća dnevna doza.

Progutajte cijelu tabletu s vodom.

Tijekom liječenja nemojte piti sok od grejpa.

Ako uzmete više lijek Lacydyna nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, odmah se javite Vašem liječniku ili otiĎite u
bolnicu. Ponesite kutiju lijeka sa sobom, čak i ako više nema tableta. Možda će Vam biti
potrebno liječenje. Predoziranje može uzrokovati nepravilan srčani ritam, brzo i plitko
disanje, niski krvni tlak, hladnu i vlažnu kožu, omaglicu, nesvjesticu, slabost i mučninu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lacydyna

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, istog tog dana uzmite je čim se sjetite.
MeĎutim, ako se sjetite tek sljedeći dan, uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra. Nemojte
uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.4. MOGUĆE NUSPOJAVE


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog lijeĉnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

bol u prsima (angina), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava.


Prema učestalosti, nuspojave navedene u nastavku mogu se klasificirati kao:

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Česte: mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba

Manje česte: mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba

Rijetke: mogu se javiti u najviše 1 na 1000 osoba

Vrlo rijetke: mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba

Nije poznato: učestalost se ne može utvrditi iz postojećih podataka

Ĉeste nuspojave

glavobolja

omaglica

crvenilo lica

ubrzano ili nepravilno lupanje srca (palpitacije)

nelagoda u trbuhu ili mučnina

24 - 05 - 2018

kožni osip

učestalo mokrenje (poliurija)

osjećaj slabosti (astenija)

oticanje (edem), osobito u području gležnjeva

promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre

Manje ĉeste nuspojave

bol u prsima (angina), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava

nizak krvi tlak (hipotenzija)

nesvjestica

oticanje zubnog mesa (gingivalna hiperplazija)

Rijetke nuspojave

angioedem (alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica)

kožni osip koji svrbi (koprivnjača/urtikarija)

grčevi u mišićima

Vrlo rijetke nuspojave

nevoljno drhtanje

depresija

Nije poznato

nevoljno drhtanje ili tikovi i promjene u tonusu mišića te njihova slabija pokretljivost

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete
prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V

.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ĈUVATI LIJEK LACYDYNA

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte lijek u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek ne zahtjeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi

.

Lacydyna se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekove nikada nemojte bacati u odvod ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti
lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.


24 - 05 - 2018

6. SADRŢAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Lacydyna

sadrţi

Djelatna tvar je lacidipin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 2 mg ili 4 mg ili 6 mg
lacidipina.
Ostali sastojci su laktoza, povidon i magenzijev stearat. Ovojnica sadrži hipromelozu i
titanijev dioksid.

Kako Lacydyna

izgleda i sadrţaj pakiranja

Lacydyna 2 mg filmom obložene tablete su tablete bijele boje, s utisnutom oznakom ‘2’ na
jednoj strani.
Lacydyna

4

mg filmom obložene tablete su tablete bijele boje, s razdjelnim urezom na obje

strane i utisnutom oznakom ‘4’ na jednoj strani. Tablete se mogu podijeliti na dvije jednake
doze.
Lacydyna 6 mg filmom obložene tablete su tablete bijele boje s utisnutim ‘6’ na jednoj strani.

Tablete su dostupne u aluminij/aluminij blister pakiranjima od 28, 56 ili 98 filmom obloženih
tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.


Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĊaĉ:

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

DOUBLE-E PHARMA Ltd.
17 Corrig Road, Sandyford
Dublin 18
Irska

ProizvoĎač lijeka

Laboratories BTT
ZI de Krafft
67150 Erstein
Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpha-Medical d.o.o
Dragutina Golika 36
10 000 Zagreb
Hrvatska


Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.


Ova uputa je zadnji puta revidirana u

oţujku 2018.

24 - 05 - 2018