Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aciklovir 5% mast

Aciklovir 5% mast

mast; 5%; tuba, 1x5g

Supstance:
aciklovir
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: D06BB03
Način izdavanja leka R
EAN 8608811006024
JKL 4139180

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

UPUTSTVO ZA LEK

Aciklovir, mast, 5%

Pakovanje: tuba, 1x5g

Proizvođač: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Adresa: Arhimandrita Jovana Rajića br.2 Novi Sad, Srbija

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik
Aciklovir, 5%, mast

INN: Aciklovir

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta
U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Aciklovir i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aciklovir
3. Kako se upotrebljava lek Aciklovir
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Aciklovir
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

1. ŠTA JE LEK ACIKLOVIR I ČEMU JE NAMENjEN

Aciklovir mast (ili u ovom uputstvu “Aciklovir”) je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži aciklovir. Pripada
grupi lekova koji deluju protiv virusa (antivirotici).
Koristi se u lečenju početne faze genitalnog herpesa i kod ograničenih kožno-sluzokožnih (mukokutanih)
infekcija izazvanih Herpes simplex virusom kod bolesnika sa oslabljenim imunološkim odgovorom, koje ne
ugrožavaju život.

Deluje tako što uništava ili sprečava razvoj virusa koji izaziva mukokutani herpes ili genitalni herpes.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ACIKLOVIR
Lek Aciklovir ne smete koristiti:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aciklovir, valaciklovir, propilen-glikol ili neku od pomoćnih

supstanci leka (navedenih u odeljku 6).

Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre upotrebe Aciklovira.

Kada uzimate lek Aciklovir, posebno vodite računa:

Aciklovir mast nije namenjena za upotrebu na sluznici, npr. u ustima, oku ili vagini, pošto može da izazove
iritaciju.

Ne postoje podaci koji bi ukazali da Aciklovir mast može da se primeni u prevenciji transmisije (prenosa)
infekcije na druge ljude ili u prevenciji povratka infekcije, kada se primenjuje u odsustvu znakova i simptoma
infekcije.

Aciklovir mast ne treba koristi u prevenciji povratne HSV infekcije.

Posebno treba da vodite računa da mast ne dođe u kontakt sa očima.

Kod pacijenata sa jako oslabljenim imunološkim odgovorom (npr. pacijenti sa AIDS-om ili kod transplantacije
koštane srži) treba razmotriti oralnu primenu aciklovira. Takvi pacijenti treba da se u slučaju bilo kakve infekcije
obrate svom lekaru.

Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre upotrebe masti Aciklovir.

Primena drugih lekova
Upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek. Tu spadaju i
lekovi koje možete kupiti bez lekarskog recepta, uključujući i biljne preparate.
Uzimanje leka Aciklovir sa hranom ili pićima

Hrana nema uticaj na primenu masti Aciklovir.

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

Primena leka Aciklovir u periodu trudnoće i dojenja

Obavestite lekara ako ste u drugom stanju, mislite da biste mogli biti u drugom stanju ili dojite. Potreban je
oprez ukoliko se aciklovir primenjuje kod trudnica i dojilja..

Majke koje doje i imaju herpesne lezije u blizini dojke ili na dojci, ne bi trebale da doje dok su na terapiji
Aciklovirom.

Uticaj leka Aciklovir na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nema uticaja.
Važne informacije o nekim sastojcima leka Aciklovir
Lek Aciklovir sadrži metil-parahidroksibenzoat i propil-parahidroksibenzoat koji mogu izazvati alergijske
reakcije, čak i odložene.

Proizvod sadrži propilenglikol koji može da izazove iritaciju kože.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ACIKLOVIR
Uvek koristite Aciklovir tačno onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti način primene sa lekarom ili
farmaceutom ukoliko niste sigurni.
Primena masti

Ne koristite Aciklovir unutar usta, očiju ili vagine.
Aciklovir mast se ne sme mešati ni sa čim drugim pre upotrebe, čak ni sa vodom.
Uvek operite ruke pre i posle primene masti.
Nanesite tanak sloj masti na zahvaćena područja šest puta dnevno.
Između svake primene napravite razmak od tri sata, mast koristiti sedam dana.
Ukoliko posle 7 dana ne dođe do poboljšanja stanja, obratite se svom lekaru.

Ako ste uzeli više leka Aciklovir nego što je trebalo

Obratite se svom lekaru ukoliko ste primenili više masti nego što je trebalo. Aciklovir mast je namenjena za
primenu na koži, ukoliko mast progutate, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aciklovir

Ukoliko ste zaboravili da primenite mast Aciklovir, primenite je čim se setite. Međutim ukoliko se bliži

vreme za sledeću primenu, preskočite propuštenu primenu.

Nikada nemojte primeniti mast dva puta da biste nadomestili propuštenu primenu masti.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Aciklovir

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

Aciklovir koristite uvek onako kako Vam je lekar rekao. Nemojte sami prekidati primenu leka.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi i Aciklovir može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih. Kod primene ovog
leka mogu se javiti sledeća neželjena dejstva.:

Alergijske reaksije (kod manje od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)
Ukoliko se javi alergijska reakcija, prestanite sa primenom masti Aciklovir i odmah se obratite lekaru.
Simptomi koji se mogu javiti uključuju:

Osip, svrab kože i koprivnjaču
Otok lica, usana, jezika ili nekog drugog dela tela
Kratak dah, šištanje ili otežano disanje

Neobjašnjiva groznica i nesvestica naročito pri ustajanju

Druga neželjena dejstva mogu biti:

Povremeno: (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

Prolazno žarenje ili peckanje nakon primene masti
Blaga suvoća ili perutanje kože

Svrab

Retko: (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

Crvenilo kože

Kontaktni dermatitis

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK ACIKLOVIR
Rok upotrebe

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

2 godine.

Aciklovir se ne sme koristiti nakon isteka roka naznačenog na kartonskoj ambalaži i tubi. Rok isteka

odnosi se na poslednji dan meseca.

Aciklovir ne smete koristiti duže od 60 dana nakon što ste prvi put otvorili tubu.

Čuvanje
Čuvati na temperature do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne držati u frižideru.
ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE
6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Aciklovir

Aktivna supstanca
1g masti sadrži 50,00 mg acikovira

Pomoćne supstance:
Makrogol 400;
Makrogol 4000;
Metil-parahidroksibenzoat;
Propil-parahidroksibenzoat;
Dinatrijum-edetat;
Propilenglikol;
Prečišćena voda.

Kako izgleda lek Aciklovir i sadržaj pakovanja

Izgled masti: jednolična, homogena, neprovidna, bela mast, karakterističnig mirisa.

Pakovanje:
Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba sa 5 g Aciklovir masti i plastičnim zatvaračem na navoj.
Spoljno pakovanje: kartonska kutija u kojoj je aluminijumska tuba sa 5 g Aciklovir masti i uputstvo za pacijenta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
UNION – MEDIC D.O.O. NOVI SAD
Arhimandrita Jovana Rajića br.2, Novi Sad

Proizvođač:
UNION – MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2014.

Broj rešenja: 515-01-01607-14-001 od 06.10.2014. za lek Aciklovir; mast; 5%; tuba, 5g

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept

Broj i datum dozvole:

515-01-01607-14-001 od 06.10.2014.