Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Balance 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L rastvor za peritonealnu dijalizu

Balance 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L rastvor za peritonealnu dijalizu

rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2000mL

Supstance:
magnezijum-hlorid glukoza kalcijum-hlorid natrijum-hlorid natrijum-laktat
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: B05DB..
Način izdavanja leka SZR
EAN 4046241073829
JKL 9175716