Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bronchicum pastile 100mg komprimovana lozenga

Bronchicum pastile 100mg komprimovana lozenga

komprimovana lozenga; 100mg; blister, 2x10kom

Supstance:
tečni ekstrakt herbe timijan ( Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 3582910019756

UPUTSTVO ZA LEK

Bronchicum

pastile, 100 mg, komprimovane lozenge

timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Bronchicum pastile i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum pastile

3.

Kako se uzima lek Bronchicum pastile

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Bronchicum pastile

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronchicum pastile i čemu je namenjen

Lek Bronchicum pastile je tradicionalni biljni lek koji se koristi za olakšavanje iskašljavanja kod kašlja koji
je povezan sa prehladom.

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek za upotrebu u specifičnim indikacijama samo na osnovu dugotrajnog
iskustva primene.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum pastile

Lek Bronchicum pastile ne smete uzimati:
ukoliko ste alergični (preosetljivi) na timijan ili na druge biljke iz familije Lamiaceae (usnatice) ili na bilo
koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchicum pastile.
U slučaju pojave otežanog disanja, groznice ili gnojnog ispljuvka potrebno je obratiti se lekaru ili
farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju tokom upotrebe leka, potrebno je obratiti se lekaru ili farmaceutu

Informacija za dijabetičare:
Jedna komprimovana lozenga odgovara 0,07 BU (jedinica belog hleba).

Deca
Upotreba kod dece mlađe od 12 godina nije utvrđena jer ne postoji dovoljno podataka.

Drugi lekovi i Bronchicum pastile
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema prijavljenih interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu
za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Bezbednost primene leka tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Zbog nedostatka podataka ne preporučuje
se upotreba u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nisu sprovedena ispitivanja uticaja leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Bronchicum pastile sadrži saharozu
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bronchicum pastile

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i stariji pacijenti:

2 komprimovane lozenge 5 puta dnevno.

Pustiti da se pastila rastopi u ustima. Doze treba rasporediti tokom dana tako da se uzimaju u što je moguće
pravilnijim intervalima.

Trajanje primene
Ako simptomi potraju duže od 7 dana tokom upotrebe leka, potrebno je konsultovati Vašeg lekara ili
farmaceuta.

Primena kod dece

Upotreba leka kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.

Ako ste uzeli više leka Bronchicum pastile nego što treba
Ukoliko ste uzeli više leka Bronchicum pastila nego što treba, simptomi opisani u odeljku Neželjena dejstva
mogu biti pojačani. U tom slučaju obavestite svog lekara. On će odlučiti ukoliko je potrebno preduzeti
određene mere.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchicum pastile

Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Gastrointestinalni poremećaji: gastrointestinalne tegobe (grčevi, mučnina, povraćanje i proliv).

Poremećaji imunskog sistema: reakcije preosetljivosti.

Vaskularni poremećaji: anafilaktički šok.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju).

Ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava: otok lica, usana ili grla, prestanite sa uzimanjem leka
Bronchicum pastile i odmah se javite svom lekaru.
Ako se jednom javi alergijska reakcija na lek Bronchicum pastile, lek ne treba ponovo koristiti.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Bronchicum pastile

Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.
Ne smete koristiti lek Bronchicum pastile posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i
blisteru nakon: „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 ºC.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronchicum pastile

- Aktivna supstanca je timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe.

Jedna komprimovana lozenga sadrži 100 mg tečnog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. i/ili
Thymus zygis L.) (1:2-2,5); rastvarač za ekstrakciju: 10% (m/m) rastvor amonijaka; glicerol 85% (m/m);
etanol 90% (v/v); voda, prečišćena (1:20:70:109).

- Pomoćne supstance su: stearinska kiselina; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;
saharoza; mentol; akacija; povidon; cineol.

Kako izgleda lek Bronchicum pastile i sadržaj pakovanja

Okrugle, blago bikonveksne, mat, krem boje, mestimično išarane mrljama komprimovane lozenge.

Unutrašnje pakovanje leka je neprovidni beli PVC/Alu blister sa 10 komprimovanih lozengi.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 komprimovanih
lozengi) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD, Španskih boraca 3/VI, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač:
SANOFI-AVENTIS SP. Z.O.O., ul. Lubelska 52, Rzeszow, Poljska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2018.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01913-17-001 od 12.04.2018.