Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bronchicum sirup S 150mg/mL sirup

Bronchicum sirup S 150mg/mL sirup

sirup; 150mg/mL; boca staklena, 1x100mL

Supstance:
tečni ekstrakt herbe timijan ( Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 3582910019749

UPUTSTVO ZA LEK

Bronchicum

sirup S, 150 mg/mL, sirup

timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Bronchicum sirup S i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum sirup S
3. Kako se uzima lek Bronchicum sirup S
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Bronchicum sirup S
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronchicum sirup S i čemu je namenjen

Lek Bronchicum sirup S je tradicionalni biljni lek koji se koristi za olakšavanje iskašljavanja kod kašlja koji
je povezan sa prehladom.

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek za upotrebu u specifičnim indikacijama samo na osnovu dugotrajnog
iskustva primene.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum sirup S

Lek Bronchicum sirup S ne smete uzimati:
ukoliko ste alergični (preosetljivi) na timijan ili na druge biljke iz familije Lamiaceae (usnatice) ili na bilo
koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchicum sirup S.
U slučaju pojave otežanog disanja, groznice ili gnojnog ispljuvka potrebno je obratiti se lekaru ili
farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju tokom upotrebe leka, potrebno je obratiti se lekaru ili farmaceutu

Informacija za dijabetičare:
10 mL leka Bronchicum sirup S odgovara 0,6 BU (jedinica belog hleba).

Deca
Upotreba kod dece mlađe od 4 godine nije utvrđena jer ne postoji dovoljno podataka.

Drugi lekovi i Bronchicum sirup S
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema prijavljenih interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu
za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Bezbednost primene leka tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Zbog nedostatka podataka ne preporučuje
se upotreba u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nisu sprovedena ispitivanja uticaja leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Bronchicum sirup S sadrži alkohol, saharozu, glukozu i invertni sirup
Lek Bronchicum sirup S sadrži 4,9 vol.% alkohola što odgovara 3,9 g u 100 mL sirupa. Štetan je za osobe
koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko rizičnih grupa
kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.
Takođe, lek sadrži saharozu, glukozu i invertni sirup. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se
Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bronchicum sirup S

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Ukoliko Vam lekar nije drugačije propisao, primenjuje se sledeće pravilo za doziranje:

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i stariji pacijenti:
Preporučena pojedinačna doza:
1 do 4 g tečnog ekstrakta – 10 mL, 3 puta dnevno.
Preporučena dnevna doza:
30 mL što odgovara 4,5 g.
Maksimalna dnevna doza do 14 g.

Deca uzrasta između 4 i 12 godina:
Preporučena pojedinačna doza: 0,5 mL do 0,9 mL.
Preporučena dnevna doza: 2,5 mL do 4 mL, podeljeno u 3 do 5 pojedinačnih doza.

Trajanje primene
Ako simptomi potraju duže od 7 dana tokom upotrebe leka, potrebno je konsultovati Vašeg lekara ili
farmaceuta.
Doze leka Bronchicum sirup S rasporedite u toku dana tako da ih uzimate u što je moguće pravilnijim
intervalima.
Doziranje pomoću priloženog dozatora.
Promućkajte pre upotrebe.

Primena kod dece
Upotreba leka kod dece mlađe od 4 godina se ne preporučuje.

Ako ste uzeli više leka Bronchicum sirup S nego što treba
Ukoliko ste uzeli više leka Bronchicum sirup S nego što treba, simptomi opisani u odeljku Neželjena dejstva
mogu biti pojačani. U tom slučaju obavestite svog lekara. On će odlučiti ukoliko je potrebno preduzeti
određene mere.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchicum sirup S

Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Gastrointestinalni poremećaji: gastrointestinalne tegobe (grčevi, mučnina, povraćanje i proliv).

Poremećaji imunskog sistema: reakcije preosetljivosti.

Vaskularni poremećaji: anafilaktički šok.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju).

Ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava: otok lica, usana ili grla, prestanite sa uzimanjem leka
Bronchicum sirup S i odmah se javite svom lekaru.
Ako se jednom javi alergijska reakcija na lek Bronchicum sirup S, lek ne treba ponovo koristiti.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Bronchicum sirup S

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Bronchicum sirup S posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i boci
nakon: „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 ºC.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci, na temperaturi do 25 ºC.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronchicum sirup S

- Aktivna supstanca je timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe.

100 mL sirupa (ekvivalentno 126,3 g) sadrži 15g tečnog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. i/ili
Thymus zygis L.) (1:2-2,5); rastvarač za ekstrakciju 10% (m/m) rastvor amonijaka; glicerol 85% (m/m);
etanol 90% (v/v); voda, prečišćena (1:20:70:109).

- Pomoćne supstance su: saharoza, rastvor 67%; glukoza, tečna; invertni sirup 81/55; koncentrovani sok
trešnje; natrijum-benzoat; limunska kiselina, monohidrat; aroma meda; ulje ruže; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Bronchicum sirup S i sadržaj pakovanja

Bistar do slabo opalescentan rastvor, crvenkasto-smeđe boje, sa sedimentom na dnu boce koji se mućkanjem
disperguje.

Unutrašnje pakovanje leka je staklena boca od 100 mL, bezbojna, hidrolitičke klase III, sa sigurnosnim
zatvaračem za decu (PP) bele boje, gde je unutrašnji deo sigurnosnog zatvarača (PP) bezbojan i sastoji se od:
sloja za zaptivanje (sealing inlay) od PE/Alu/PE materijala i bezbojnog sigurnosnog prstena od polietilena
(PE).

Medicinsko sredstvo za doziranje je dozator od polipropilena graduisan: 2,5 mL; 5 mL; 7.5 mL; 10 mL; 12.5
mL i 15 mL.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi boca od 100 mL (130 g), dozator i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD, Španskih boraca 3/VI, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač:
A. NATTERMANN & CIE.GMBH, Nattermannallee 1, Keln, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01919-17-001 od 12.04.2018.