Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bronchostop pastile 59.5mg pastila

Bronchostop pastile 59.5mg pastila

pastila; 59.5mg; blister, 2x10kom

Supstance:
timijan (Thymus vulgaris L./Thymus zygis L.) suvi ekstrakt herbe
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9003455983363

UPUTSTVO ZA LEK

Bronchostop

pastile, pastila

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Bronchostop pastile i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop pastile

3.

Kako se uzima lek Bronchostop pastile

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Bronchostop pastile

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronchostop pastile i čemu je namenjen

Lek Bronchostop pastile je tradicionalni biljni lek koji se koristi kod produktivnog kašlja povezanog sa
prehladom.

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop pastile

Lek Bronchostop pastile ne smete uzimati

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu (timijan) ili na druge pripadnike familije Lamiaceae,
ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6)..

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchostop pastile. U slučajevima
povišene telesne temperature, otežanog disanja ili gnojnog ispljuvka, treba konsultovati lekara.

Deca
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedostatka podataka o primeni leka kod ove
populacije, zbog toga je potrebno da se obratite lekaru vašeg deteta.

Drugi lekovi i lek Bronchostop pastile
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekarom ili
farmaceutom za savet pre nego što uzmete ovaj leka.
Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.

Lek Bronchostop pastile sadrži fruktozu i sorbitol.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bronchostop pastile

Uvek uzimajte ovaj tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili
farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje:
Odrasli i deca starija od 12 godina:
uzeti 1-2 pastile na svaka 3-4 sata (do 4 do 6 puta dnevno)
Deca mlađa od 12 godina:

Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedovoljnih podataka, kao i zbog rizika od
nenamernog gutanja cele pastile.

Trajanje primene:
Ukoliko simptomi traju duže od 5 dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.

Način upotrebe:
Za oromukozalnu upotrebu ( sisati da se pastila rastopi u ustima).

Ako ste uzeli više leka Bronchostop pastile nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom
slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchostop pastile

Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog
šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta-.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Bronchostop pastile

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Bronchostop pastile posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati blistere u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronchostop pastile

1 pastila sadrži: 59,5 mg suvog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L.), (7 -13 : 1 ),
rastvarač za ekstrakciju: voda; ( izraženo kao nativni ekstrakt ).

Pomoćne supstance su akacija; fruktoza; sorbitol, tečni 70%; maltodekstrin; limunska kiselina; saharin-
natrijum; aronija aroma; aroma šumski bobica; parafin, tečni; vosak, beli; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Bronchostop pastile i sadržaj pakovanja

Lek Bronchostop pastile smeđe-crne, šestougaone oralne gume sa ukusom voća.
Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/ PVdC blister koji sadrži sa 10 pastila.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 pastila) i Uputstvo za
lek.

Nosilac dozvole :
OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd

Proizvođač
KWIZDA PHARMA GMBH , Effingergasse 21, Beč, Austria,

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01675-16-001 od 13.02.2017.