Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bronchostop sine sirup 0.12g/15mL+0.83g/15mL sirup

Bronchostop sine sirup 0.12g/15mL+0.83g/15mL sirup

sirup; 0.12g/15mL+0.83g/15mL; boca staklena, 1x120mL

Supstance:
tečni ekstrakt korena timijan (Thymus vulgaris L./Thymus zygis L.) suvi ekstrakt herbe beli slez (Althaea officinalis L.)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9003455983349

UPUTSTVO ZA LEK

Bronchostop

sine sirup

, sirup

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle pet dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek

Bronchostop sine sirup

i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek

Bronchostop sine sirup

3.

Kako se uzima lek

Bronchostop sine sirup

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek

Bronchostop sine sirup

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek

Bronchostop sine sirup

i čemu je namenjen

Lek

Bronchostop sine sirup

je tradicionalni biljni lek koji se koristi pri ublažavanju iritacije grla i pomaže pri

iskašljavanju kod kašlja povezanog sa prehladom.

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek

Bronchostop sine sirup

Lek

Bronchostop sine sirup

ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance (timijan, beli slez) ili na druge pripadnike familije
Lamiaceae, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6)..

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchostop sine sirup.
Konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre uzimanja leka

Bronchostop sine sirup

. U slučajevima

Povišene telesne temperature, otežanog disanja ili gnojnog ispljuvka, treba konsultovati lekara.

Deca
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedostatka podataka o primeni leka kod ove
populacije, zbog toga je potrebno da se obratite lekaru vašeg deteta.

Drugi lekovi i lek

Bronchostop sine sirup

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.

Lek

Bronchostop sine sirup

sadrži metil parahidroksibenzoat i propil parahidroksibenzoat.

Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije, čak i odložene (videti odeljak Lek Bronchostop sine sirup ne smete
koristiti).

3. Kako se uzima lek

Bronchostop sine sirup

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje:
Odrasli i deca starija od 12 godina:
15 mL svaka 3 do 4 sata (4 do 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza najviše 90 mL)

Deca mlađa od 12 godina:
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedostatka podataka i zato je potrebno
zatražiti savet lekara.

Trajanje primene:
Ukoliko simptomi traju duže od 5 dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.

Način primene leka:
Lek je namenjen za oralnu upotrebu, nerazblaženo.
Ukoliko je potrebno lek

Bronchostop sine sirup

može se uzeti rastvoren u vodi ili mlakom čaju.

Uzmite lek

Bronchostop sine sirup

nerazblažen, sipajući navedene doze u mernu posudu koja se nalazi

unutar pakovanja i ima skalu sa podeljcima od 2,5 mL do 20 mL.

Ako ste uzeli više leka

Bronchostop sine sirup

nego što treba:

Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom
slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti

Ako ste zaboravili da uzmete lek

Bronchostop sine sirup

Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog
šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek

Bronchostop sine sirup

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Bronchostop sine sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem
pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 nedelje

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Uvek držite bocu u originalnom pakovanju da biste je zaštitili od svetla. Dobro zatvorite bocu posle
upotrebe.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek

Bronchostop sine sirup

Aktivne supstance su:
15mL sirupa (što odgovara 16,7g ) sadrži:
0,12 g suvog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L.) ( 7 - 13 : 1 ), rastvarač za
ekstrakciju: voda i
0,83 g tečnog ekstrakta korena belog sleza ( Althaea officinalis L.), ( 1 : 13 ), rastvarač za ekstrakciju: voda
(izraženo kao nativni ekstrakti).

Pomoćne supstance su: ksilitol; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; koncentrovani sok od
maline; aroma maline; ksantan guma;limunska kiselina monohidrat; maltodekstrin; akacija; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek

Bronchostop sine sirup

i sadržaj pakovanja

Lek Bronchostop sine sirup

je viskozna, smeđa tečnost, karakterističnog mirisa i ukusa na timijan i malinu.

Unutrašnje pakovanje je staklena boca ( tip III ), boje ćilibara (120 mL) sa kapaljkom od polietilena visoke
gustine. Zatvarač bele boje sa navojem od polipropilena.
Na unutrašnjem pakovanju se nalazi plastični providni dozator (graduisan: 2,5 mL; 5 mL; 7,5 mL; 10 mL;
12,5 mL; 15 mL i 20 mL ).
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca sa lekom i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole :
OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd

Proizvođač
KWIZDA PHARMA GMBH , Effingergasse 21, Beč, Austria,

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

515-01-01819-16-001 od 13.02.2017.