Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bronchostop sirup 0.77g/5.7g+0.66g/5.7g sirup

Bronchostop sirup 0.77g/5.7g+0.66g/5.7g sirup

sirup; 0.77g/5.7g+0.66g/5.7g; boca staklena, 1x170g

Supstance:
tečni ekstrakt herbe tečni ekstrakt korena timijan (Thymus vulgaris L./Thymus zygis L.) beli slez (Althaea officinalis L.)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9003455983356

UPUTSTVO ZA LEK

Bronchostop

sirup, sirup

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije 7 dana morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Bronchostop sirup i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop sirup

3.

Kako se uzima lek Bronchostop sirup

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Bronchostop sirup

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronchostop sirup i čemu je namenjen

Lek Bronchostop sirup je tradicionalni biljni lek i koristi se pri ublažavanju iritacije grla i pomaže pri
iskašljavanju kod kašlja povezanog sa prehladom.

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.

Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je da se obratite svom lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop sirup

Lek Bronchostop sirup ne smete uzimati

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance (timijan, beli slez) ili na druge pripadnike familije
Lamiaceae, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6)..

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchostop sirup.
Konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre uzimanja leka Bronchostop sirup .
U slučajevima povišene telesne temperature, otežanog disanja ili gnojnog ispljuvka, treba konsultovati
lekara.

Deca
Upotreba kod dece mlađe od 4 godine se ne preporučuje zbog nedostatka podataka o primeni leka kod ove
populacije, zbog toga je potrebno da se obratite lekaru vašeg deteta.

Bronchostop sirup ne smeju uzimati osobe zavisne od alkohola. Oprez je neophodan kod trudnica ili
dojilja, dece i rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre, ili epilepsijom.

Drugi lekovi i lek Bronchostop sirup

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj leka.
Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.

Lek Bronchostop sirup sadrži saharozu, etanol, metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat

Saharoza: Jedna doza (5 mL) sirupa sadrži 1,75 g saharoze, u slučaju intolerancije na pojedine šećere,
obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Etanol: ovaj lek sadrži približno 285 mg etanola na 5 mL. Sadržaj alkohola u pojedinačnoj dozi za odrasle
osobe i decu iznad 12 godina odgovara 14,36 mL piva i 5,98 mL vina. Sadržaj alkohola u pojedinačnoj dozi
za decu između 4 i 12 godina odgovara 7,18 mL piva i 2,99 mL vina (videti odeljak 2. Upozorenja i mere
opreza).

Konzervansi:

lek

Bronchostop

sirup

sadrži

konzervanse

metilparahidroksibenzoat

i

propilparahidroksibenzoat. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije, čak i odložene (videti odeljak Lek
Bronchostop sirup ne smete koristiti).

3. Kako se uzima lek Bronchostop sirup

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Odrasli i deca starija od 12 godina:
10 mL svaka tri sata, najviše 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza je 60mL.

Deca uzrasta od 4 do 12 godina:
5 mL svaka tri sata, najviše 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza je 30mL.

Deca mlađa od 4 godine:
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 4 godine.

Trajanje primene:

Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.

Način primene:
Za oralnu upotrebu, nerazblaženo.
Ukoliko je potrebno, lek Bronchostop sirup se može uzeti rastvoren u vodi ili mlakom čaju.
Uzmite lek

Bronchostop sirup

nerazblažen, sipajući navedene doze u mernu posudu koja se nalazi unutar

pakovanja i ima skalu sa podeljcima od 2,5 mL do 20 mL.

Ako ste uzeli više leka Bronchostop sirup nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom
slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchostop sirup

Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog
šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Bronchostop sirup

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bronchostop sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 nedelje.

Mogu se pojaviti flokulacije, koje se takođe mogu opaziti kao sediment ili naslage na unutrašnjosti zatvarača.
Ove flokulacije nemaju nikakvog uticaja na efikasnost ili kvalitet leka.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Uvek držati bocu u u originalnom pakovanju da bi se zaštitila od svetlosti. Bocu treba dobro zatvoriti posle
upotrebe.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

7. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronchostop sirup
Aktivne supstance su:
5 mL sirupa ( što odgovara 5,7 g ) sadrži:
0,77 g tečnog ekstrakta herbe timijana ( Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L. ) ( 1 : 2 - 2,5 ),
rastvarači za ekstrakciju: ( etanol 90% ( v/v ); rastvor amonijaka 10%; glicerol 85% i prečišćena voda u
odnosu: ( 35 % ( m/m ) : 0,5% ( m/m ) : 10% ( m/m ) : 54,5% ( m/m )) i
0.66 g tečnog ekstrakta korena belog sleza ( Althaea officinalis L. ) ( 1 : 20 ); rastvarač za ekstrakciju: voda.

Pomoćne supstance su:
Saharoza; koncentrat soka maline (sirup maline, saharoza, metilparahidroksibenzoat); askorbinska kiselina;
metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; voda, prečišćena.
Pomoćne supstance u sirupu belog sleza: nativni ekstrat korena belog sleza; saharoza;
metilparahirdoksibenzoat

Kako izgleda lek Bronchostop sirup i sadržaj pakovanja

Lek Bronchostop sirup je viskozna, smeđa tečnost, karakterističnog mirisa i ukusa na timol gde je
flokulacija, precipitacija i turbiditet prihvatljiv.

Unutrašnje pakovanje je staklena boca ( tip III ), boje ćilibara 150 mL (170g ) sa kapaljkom od polietilena
visoke gustine. Zatvarač bele boje sa navojem od polipropilena.
Na unutrašnjem pakovanju se nalazi plastični providni dozator ( graduisan: 2,5 mL; 5 mL; 7,5 mL; 10 mL;
12,5 mL; 15 mL i 20 mL ).

Nosilac dozvole:
OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd

Proizvođač:
KWIZDA PHARMA GMBH , Effingergasse 21, Beč, Austria,

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

515-01-01820-16-001 od 13.02.2017.

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Rešenjem broj 515-14-00242-2017-8-003 od
09.06.2017.