Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Cynarix 55mg obložena tableta

Cynarix 55mg obložena tableta

obložena tableta; 55mg; blister, 2x12kom

Supstance:
artičoka (Cynara scolymus L.) suvi ekstrakt lista
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9001505002354

UPUTSTVO ZA LEK

Cynarix

, 55 mg, obložena tableta

INN: artičoka (Cynara scolymus L.), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 14 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Cynarix i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cynarix

3.

Kako se uzima primenjuje lek Cynarix

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Cynarix

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cynarix i čemu je namenjen

Lek Cynarix je tradicionalni biljni lek koji sadrži suvi ekstrakt lista artičoke. Koristi se za lečenje simptoma
poremećaja varenja, kao što je dispepsija praćena osećajem nadutosti, nadimanja i gasova.

Lek Cynarix je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.
Lek Cynarix je tradicionalni biljni lek čija je upotreba u naznačenim indikacijama potvrđena dugogodišnjom
upotrebom.

Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 14 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cynarix

Lek Cynarix ne smete uzimati:
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka
(navedene u odeljku 6);
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na biljke iz porodice Asteraceae (Compositae, npr. arnika, kamilica,
suncokret), moguća je pojava unakrsne preosetljivosti;
- ukoliko imate poremećaj funkcije žučnih puteva (npr. opstrukcija (blokada) ili zapaljenje žučnih puteva,
kamenčići u žučnoj kesi);
- ukoliko imate zapaljenje jetre (hepatitis).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Cynarix.

Deca i adolescenti
Lek Cynarix se ne koristi kod dece mlađe od 12 godina zbog nedostataka odgovarajućih podataka o njegovoj
primeni.

Drugi lekovi i lek Cynarix

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.

Nema prijavljenih interakcija leka Cynarix sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Zbog nedostatka podataka, primena leka Cynarix tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Cynarix nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Cynarix sadrži šećere laktozu i saharozu

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Cynarix

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina je 1-2 obložene tablete tri puta dnevno.

Način primene:
Oralna primena.
Tablete se uzimaju cele (ne žvakati), neposredno pre jela, sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. jedna čaša
vode).

Trajanje terapije:
Ukoliko se simptomi pogoršaju ili se ne poprave nakon 2 nedelje primene leka Cynarix, potrebno je
konsultovati se sa lekarom.

Primena kod dece:
Zbog nedostataka odgovarajućih podataka o njegovoj primeni kod dece mlađe od 12 godina, lek Cynarix se
ne preporučuje za upotrebu u ovom uzrastu.

Ako ste uzeli više leka Cynarix nego što treba

Nema podataka o predoziranju lekom Cynarix.
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Cynarix nego što bi trebalo, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Cynarix

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu.
Sačekajte vreme za narednu dozu i onda nastavite sa uzimanjem leka prema uobičajenom rasporedu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Cynarix

Ne očekuje se pojava neželjenih dejstava ako naglo prestanete da uzimate Cynarix obložene tablete.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prilikom primene leka mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji kao što su blaga dijareja (proliv) praćena
grčevima, nelagodnost u gornjem delu abdomena, mučnina i gorušica.
Mogu se javiti i alergijske reakcije.
Učestalost ovih neželjenih dejstava je nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Cynarix

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Cynarix posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon “Važi do”. Datum
isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Cynarix
Aktivna supstanca je suvi ekstrakt lista artičoke.
Jedna obložena tableta sadrži 55 mg suvog ekstrakta lista artičoke (Cynara scolymus L.), (DER = 4-6:1),
nativnog. Rastvarač za ekstrakciju: voda, prečišćena.

Pomoćne supstance su: maltodekstrin; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celaktoza (celuloza; laktoza,
monohidrat); kopovidon; krospovidon; talk; magnezijum-stearat; akacija; metilceluloza; kalcijum-karbonat;
povidon K30; glicerol 85%; titan-dioksid (E171); boja FD&C Blue No.2 Aluminium lake (E132); boja D&C
Yellow No.10 Aluminium lake (E104); Eudragit E; montanglikol vosak; saharoza.

Kako izgleda lek Cynarix i sadržaj pakovanja

Bikonveksne, okrugle, obložene tablete, sjajne površine, žuto-zelene boje.

Unutrašnje pakovanje je Al-PVC/PVdC blister sa 12 obloženih tableta.
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži dva blistera sa po 12 obloženih tableta (ukupno 24
obložene tablete).

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - PREDSTAVNIŠTVO, Krunska 35 A,
Beograd

Proizvođač:
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H., Salzbergstrasse 96, Absam, Austrija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01125-17-001 od 18.12.2017.