Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Dentokind 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg tableta

Dentokind 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg tableta

tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena, 1x150kom

Supstance:
belladonna trit. D6 chamomilla trit. D6 ferrum phosphoricum trit. D6 hepar sulfuris trit. D12 pulsatilla trit. D6
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4029917002064

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind

; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena,

1x150 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Dentokind

, tablete, 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 150 tableta

homeopatski lek

Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH

& CO. KG

Adresa: Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Adresa: Ilirska 5, Beograd

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind

; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena,

1x150 tableta

Dentokind

, tablete, 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg

INN: belladonna trit. D6, chamomilla trit. D6, ferrum phosphoricum trit. D6, hepar sulfuris trit. D12,
pulsatilla trit. D6

homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Dentokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se
obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Dentokind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dentokind
3. Kako se upotrebljava lek Dentokind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Dentokind
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind

; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena,

1x150 tableta

1. ŠTA JE LEK DENTOKIND I ČEMU JE NAMENJEN
Dentokind je homeopatski lek namenjen olakšavanju tegoba nastalih u toku nicanja zuba kao što su iritiranost,
povišena temperatura, dijareja i bol u uhu kod beba i dece.
Primena ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DENTOKIND
Lek Dentokind ne smete koristiti:

Dentokind ne smete davati Vašem detetu:
- ako znate da je alergično na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav
leka (vidite odeljak 6.

Šta sadrži lek Dentokind

).

Kada uzimate lek Dentokind, posebno vodite računa:
Obratite se lekaru:
- Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili ako se tegobe učestalo ponavljaju
- Ako dođe do pojave dodatnih tegoba.

Primena drugih lekova
Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima.
Kažite lekaru ili farmaceutu ako Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one
koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Dentokind sa hranom ili pićima
Ne preporučuje se uzimanje leka Dentokind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Dentokind treba uzimati
najmanje pola sata pre ili posle jela.
Primena leka Dentokind u periodu trudnoće i dojenja
Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.
Uticaj leka Dentokind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Dentokind
Dentokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se
lekaru pre upotrebe ovog leka.
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dentokind

Uvek uzimajte lek Dentokind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Uobičajena doza je:

Deca od 0 do 1 godine: Kod akutnih tegoba dati po 1 tabletu na svaki sat, do najviše 6 tableta u toku dana.
Nakon poboljšanja stanja, dati po 1 tabletu 3 puta na dan.

Deca od 1 do 6 godina: Kod akutnih tegoba dati po 2 tablete na svaki sat, do najviše 12 tableta u toku dana.
Nakon poboljšanja stanja, dati po 2 tablete 3 puta dnevno.

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind

; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena,

1x150 tableta

Preporučuje se da se tableta uzme pola sata pre ili posle jela. Pre primene potrebno je rastvoriti tabletu u malo
vode.

Ako ste uzeli više leka Dentokind nego što je trebalo

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Dentokind
Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Dentokind
Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Dentokind ne očekuje se pojava štetnih dejstava.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Dentokind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka Dentokind. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima
neželjena dejstva nakon primene leka Dentokind, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Dentokind i konsultujte se sa svojim
lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK DENTOKIND

Rok upotrebe

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind

; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena,

1x150 tableta

Rok upotrebe pre prvog otvaranja bočice: 5 godina
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 12 meseci.

Čuvanje
Uslovi čuvanja pre prvog otaranja bočice: Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja bočice: Čuvati na temperaturi do 25°С u originalnom pakovanju.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dentokind
1 tableta sadrži:
Aktivne supstance:
Belladonna trit. D6 15 mg,
Chamomilla trit. D6 15 mg,
Ferrum phosphoricum trit. D6 15 mg,
Hepar sulfuris trit. D12 15 mg,
Pulsatilla trit. D6 15 mg

Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; talk; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Dentokind i sadržaj pakovanja
Okrugle ravne tablete bele boje fasetiranih ivica.
U kutiji se nalazi bočica od tamnog stakla tipa III, sa HDPE zatvaračem na navoj bele boje, sadrži 150 tableta, i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)Ilirska 5
Beograd

Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind

; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena,

1x150 tableta

Jun, 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00133-15-001 od 08.09.2015.