Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Flebogamma 5% DIF 50mg/mL rastvor za infuziju

Flebogamma 5% DIF 50mg/mL rastvor za infuziju

rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x50mL

Supstance:
humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu
Vrsta leka Krv, sastojci krvi, krvni derivati i drugi srodni proizvodi
ATC: J06BA02
Način izdavanja leka SZ
EAN 8435308309777
JKL 0013356

UPUTSTVO ZA LEK

Flebogamma 5% DIF, 50 mg/mL, rastvor za infuziju

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj
sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak
4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Flebogamma 5% DIF i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što primite lek Flebogamma 5% DIF

3.

Kako se primenjuje lek Flebogamma 5% DIF

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Flebogamma 5% DIF

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Flebogamma 5% DIF i čemu je namenjen

Šta je lek Flebogamma 5%

Lek Flebogamma 5% DIF sadrži humani normalni imunoglobulin, visokopročišćeni protein izdvojen iz
humane plazme (deo krvi davalaca). Ovaj lek pripada grupi lekova koji se nazivaju intravenski
imunoglobulini. Oni se koriste za lečenje stanja kod kojih odbrambeni sistem organizma ne funkcioniše kako
treba u borbi protiv bolesti.

Za šta se koristi Flebogamma 5% DIF

Terapija odraslih, dece i adolescenata (uzrasta 2 - 18 godina) koji nemaju dovoljno antitela (lek Flebogamma
5% DIF se koristi kao terapija nadoknade). Mogu se podeliti u pet grupa:

Pacijenti sa sindromom primarne imunodeficijencije, sa urođenim nedostatkom antitela.

Hipogamaglobulinemija (stanje koje odlikuje nizak nivo imunoglobulina u krvi) i bakterijske
infekcije koje se stalno vraćaju kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (maligno
oboljenje krvi kod kojeg se stvara previše belih krvnih zrnaca), kod kojih profilaktička primena
antibiotika nije dala očekivan rezultat.

Hipogamaglobulinemija (stanje koje odlikuje nizak nivo imunoglobulina u krvi) i bakterijske
infekcije koje se stalno vraćaju kod pacijenata sa mijelomom (tumor kojeg čine ćelije koje potiču iz
koštane srži) koji ne reaguju na imunizaciju protiv pneumokoka.

Hipogamaglobulinemija (stanje koje odlikuje nizak nivo imunoglobulina u krvi) kod pacijenata
nakon transplantacije matičnih ćelija (transplantacija alogenih hematopoeznih matičnih ćelija), kada
se presađuju matične ćelije druge osobe.

Deca i adolescenti sa sindromom stečene imunodeficijencije (AIDS), kod kojih može da se koristi
kako bi se sprečile problematične infekcije.

Terapija odraslih, dece i adolescenata (uzrasta 2 - 18 godina) sa izvesnim autoimunskim poremećajima
(imunomodulacija). Mogu se podeliti u tri grupe:

Idiopatska trombocitopenijska purpura (ITP), stanje gde je značajno smanjen broj trombocita (krvnih
pločica) u krvotoku. Trombociti čine važni deo procesa zgrušavanja i smanjenje njihovog broja
može da prouzrokuje neželjena krvarenja i modrice. Lek se takođe koristi kod pacijenata sa visokim
rizikom od krvarenja ili pre hirurške intervencije da bi se korigovao broj trombocita.

Guillain Barré-ov sindrom, pri kojem imunski sistem oštećuje nerve i sprečava njihov ispravan rad.

Kawasaki bolest, bolest kod dece gde dolazi do povećanja krvnih sudova (arterija) u organizmu.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Flebogamma 5% DIF

Lek Flebogamma 5% DIF ne smete primati:
-

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na humani normalni imunoglobulin ili na bilo koju od pomoćnih
supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

ukoliko nemate dovoljno imunoglobulina tipa IgA u krvi ili ste razvili antitela prema IgA.

ukoliko imate urođenu netoleranciju fruktoze, veoma retko genetsko oboljenje kod kojeg se ne
proizvodi enzim za razlaganje fruktoze. Kod novorođenčadi i male dece (uzrasta 0-2 godine) nasledna
nepodnošljivost fruktoze možda još nije utvrđena i zato što može biti smrtonosna; oni ne smeju da
primaju ovaj lek (videti posebna upozorenja o pomoćnim supstancama na kraju ovog odeljka).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre primene leka Flebogamma 5%.

Izvesna neželjena dejstva se mogu češće javiti:

u slučaju velike brzine infuzije

ako se lek Flebogamma 5% DIF primenjuje prvi put, ili ako se daje umesto alternativnog leka koji

sadrži humani normalni imunoglobulin (i.v.Ig), ili ako je prošlo mnogo vremena od poslednje
infuzije (npr. nekoliko nedelja). Pažljivo će Vas nadzirati sat vremena nakon završetka infuzije kako
bi se uočila moguća neželjena dejstva.

Alergijske reakcije su retke. Mogu da se jave pogotovo ukoliko nemate dovoljno imunoglobulina tipa IgA u
krvi ili ako su se razvila antitela prema IgA.

Pacijenti sa prethodno postojećim faktorima rizika
Obavestite Vašeg lekara o postojanju bilo kog drugog stanja i/ili bolesti, pošto je potrebna kontrola kod
pacijenata sa prethodno postojećim faktorom rizika od trombotičnih događaja (stvaranja krvnih ugrušaka u
krvi). Naročito treba obavestiti lekara ako imate:

dijabetes (šećernu bolest)

visoki krvni pritisak

bolest krvnih sudova ili trombozu u istoriji bolesti

prekomernu telesnu masu

smanjeni volumen krvi

bolesti koje uzrokuju povišen viskozitet krvi

više od 65 godina

Pacijenti sa bubrežnim problemima
Ako imate oboljenje bubrega i primate lek Flebogamma 5% DIF prvi put, možete imati probleme sa
bubrezima.

Vaš lekar će razmotriti Vaše faktore rizika i preduzeti mere kao što su smanjenje brzine infuzije ili prekid
terapije.

Uticaj na rezultate analiza krvi
Primena leka Flebogamma 5% DIF može tokom određenog peroda da utiče na rezultate nekih testova iz krvi
(serološki testovi). Ukoliko ćete raditi analize krvi nakon primanja lek Flebogamma 5% DIF, obavestite
lekara ili laboranta da ste primili ovaj lek.

Posebno upozorenje o bezbednosti
Kada se lekovi dobijaju iz humane krvi ili plazme preduzimaju se određene mere kako bi se sprečio prenos
infekcija na pacijenta. Ove mere uključuju pažljiv odabir donora krvi i plazme, kako bi se uverili da su osobe
rizične za prenos infekcija isključene, kao i ispitivanje svake donacije i sveukupne prikupljene plazme na
prisustvo virusa/infekcije. Proizvođači ovakvih lekova takođe preduzimaju korake tokom obrade krvi ili
plazme koji mogu inaktivirati ili uklonitii viruse. Uprkos ovim merama, kada se primenjuju lekovi
pripremljeni iz humane krvi ili plazme, ne može se u potpunosti isključiti mogućnost prenosa infekcije. Ovo
se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse ili na druge vrste infekcija.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije
(HIV), hepatitis B virus i hepatitis C virus, kao i za viruse bez omotača: hepatitis A i parvovirus B19.

Imunoglobulini nisu povezani sa infekcijama virusima hepatitisa A i parvovirusa B19 verovatno zato što lek
sadrži antitela protiv ovih infekcija, koja deluju zaštitno.

Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Flebogamma 5% DIF, zabeleži ime pacijenta i broj serije
leka kako bi se održala veza između pacijenta i date serije leka.

Deca i adolescenti
Preporučuje se praćenje vitalnih znakova (telesne temperature, krvnog pritiska, brzine otkucaja srca, brzine
disanja) tokom primene infuzije leka Flebogamma 5% DIF.

Drugi lekovi i lek Flebogamma 5% DIF

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koje druge
lekove.

Uticaj na vakcine: lek Flebogamma 5% DIF može da smanji efikasnost nekih vrsta vakcina (vakcine
sa živim oslabljenim virusima). Od primene leka do primene vakcine za rubelu, zauške i ovčije
boginje mora da prođe 3 meseca. Za male boginje, taj period iznosi godinu dana.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Tokom lečenja lekom Flebogamma 5% DIF, možete imati reakcije kao što su npr. vrtoglavica ili mučnina,
koje mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Flebogamma 5% DIF sadrži sorbitol.
Ovaj lek sadrži 50 mg sorbitola po 1 mL. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem
lekaru pre upotrebe ovog leka.
Kod osoba starijih od 2 godine sa naslednom intolerancijom na fruktozu, razvija se spontana averzija
na hranu koja sadrži fruktozu koja može biti praćena sledećim simptomima: povraćanje,
gastrointestinalni poremećaji, apatija, zaostajanje u rastu i razvoju. Stoga je potrebno da se pre
primene leka Flebogamma 5% DIF od svakog pacijenta posebno uzme detaljna anamneza u vezi
nasledne intolerancije na fruktozu.

3. Kako se primenjuje lek Flebogamma 5% DIF

Lek Flebogamma 5% DIF se daje injekcijom u venu (intravenska primena). Lek možete dati sami sebi ako
ste potpunosti obučeni od strane bolničkog osoblja. Morate da primenite infuziju tačno onako kako Vam je
pokazano kako biste sprečili ulazak mikroorganizama u telo. Nikada ga ne smete primeniti bez prisustva
druge osobe; odgovorno odraslo lice mora da bude prisutno.

Doza koju primate zavisi od Vaše bolesti i telesne mase i o tome odlučuje Vaš lekar (vidi deo ,,Sledeće
informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima” na kraju ovog uputstva).

Na početku infuzije primaćete lek Flebogamma 5% DIF malom brzinom (0,01-0,02 mL/kg/min).
U zavisnosti koliko dobro se osećate, lekar može postepeno da poveća brzinu infuzije (do 0,1 mL/kg/min).

Primena kod dece starije od 2 godine
Smatra se da se doza za decu ne razlikuje od doze za odrasle, jer zavisi od oboljenja i telesne mase deteta.

Ako ste primili više leka Flebogamma 5% DIF nego što treba
Ukoliko ste primili više leka Flebogamma 5% DIF nego što treba, u organizmu može nastati višak tečnosti.
Ovo može da se desi naročito kod pacijenata sa rizikom, npr. kod starijih pacijenata ili kod pacijenata sa
bubrežnim problemima. Obavestite odmah svog lekara o tome.

Ako ste zaboravili da primite lek Flebogamma 5% DIF
Obavestite svog lekara ili farmaceuta odmah i sledite njihova uputstva.
Ne smete uzeti dvostruku dozu da bi ste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjene reakcije, iako one ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

U retkim i izolovanim slučajevima, prijavljene su sledeće neželjene reakcije prilikom primene lekova koji
sadrže imunoglobulin. Odmah obavestite svog lekara ako se javi bilo koja od sledećih neželjenih
reakcija za vreme ili posle infuzije:

Iznenadni pad krvnog pritiska i, u izolovanim slučajevima, anafilaktički šok (sa simptomima ili
znakovima kao što su osip, hipotenzija, palpitacije, zviždanje prilikom disanja, kašalj, kijanje i
otežano disanje), čak iako niste u prethodnoj primeni pokazali preosetljivost na lek.

Slučajevi prolaznog meningitisa (sa simptomima ili znacima kao što su glavobolja, strah ili
nepodnošenje svetlosti, ukočen vrat).

Slučajevi privremenog smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca u krvi (reverzibilna hemolitička
anemija/hemoliza).

Slučajevi prolaznih kožnih reakcija.

Povećanje nivoa kreatinina u serumu (test kojim se meri funkcija bubrega) i/ili akutna bubrežna
insuficijencija (sa simptomima ili znakovima kao što su bol u donjem delu leđa, zamor, smanjena
količina urina).

Tromboembolijske reakcije, kao što su srčani udar (osećaj stezanja u grudima i prebrzog rada srca),
moždani udar (slabost mišića lica, ruku, nogu, otežan govor ili razumevanje), plućna embolija
(nedostatak daha, bol u grudima, zamor), tromboze dubokih vena (bolni i otečeni ekstremiteti).

Ostala neželjena dejstva:

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

glavobolja

reakcija na mestu primene injekcije

groznica (povećanje telesne temperature)

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

pozitivan Coombs-ov test

vrtoglavica

povećani ili smanjeni krvni pritisak

bronhitis

kašalj

zviždanje prilikom disanja

bol u stomaku (uključujući bol u gornjem delu stomaka)

proliv

povraćanje

mučnina

koprivnjača

pruritus (svrab)

osip (erupcije na koži)

kontaktni dermatitis

bol u leđima

bol u mišićima

artralgija (bol u zglobovima)

grčevi u mišićima

rigor (osećaj hladne drhtavice) ili jeza

astenija

bol

zapaljenje na mestu primene infuzije

reakcija na mestu primene (uključujući edem, svrab, otok i bol na mestu primene)

migracija implanta ili ispadanje cevčice za venski pristup

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

bol u grudima

naleti vrućine i crvenila

malaksalost

dispnea (otežano disanje)

Dodatna neželjena dejstva kod dece i adolescenata
Primećeno je da se glavobolja, povišena telesna temperatura, ubrzani rad srca i nizak krvni pritisak javljaju
kod dece sa većim udelom nego kod odraslih.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Flebogamma 5% DIF

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Flebogamma 5% DIF posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici i na kutiji
nakon ,,Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 ºC. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Rastvor mora biti bistar ili blago opalescentan. Ne upotrebljavati lek ukoliko primetite da je rastvor zamućen
ili ima talog.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Flebogamma 5% DIF
Aktivna supstanca leka Flebogamma 5% DIF je humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu
(i.v.Ig). Jedan mL sadrži 50 mg humanog normalnog imunoglobulina, od čega najmanje 97% je IgG.

Jedna bočica od 10 mL sadrži: 0,5 g humanog normalnog imunoglobulina za intravensku upotrebu.
Jedna bočica od 50 mL sadrži: 2,5 g humanog normalnog imunoglobulina za intravensku upotrebu.
Jedna bočica od 100 mL sadrži: 5 g humanog normalnog imunoglobulina za intravensku upotrebu.
Jedna boca od 200 mL sadrži: 10 g humanog normalnog imunoglobulina za intravensku upotrebu.
Jedna boca od 400 mL sadrži: 20 g humanog normalnog imunoglobulina za intravensku upotrebu.

Procenti IgG potklasa iznose približno 66,6% IgG

, 28,5% IgG

, 2,7% IgG

i 2,2% IgG

. Ovaj lek sadrži

imunoglobulin tipa A (IgA) u tragovima (manje od 50 mikrograma/mL).

Pomoćne supstance su D-sorbitol i voda za injekcije (videti odeljak 2. za dodatne informacije o pomoćnim
supstancama).

Kako izgleda lek Flebogamma 5% DIF i sadržaj pakovanja
Lek Flebogamma 5% DIF je rastvor za infuziju. Rastvor je bistar ili blago opalescentan, bezbojan ili
bledožute boje.

10 mL, 50 mL, 100 mL, rastvora u bočici (staklo tip II) sa čepom od hlorbutil gume.
200 mL, 400 mL, rastvora u boci (staklo tip II) sa čepom od hlorbutil gume.

Pakovanje: 1 bočica (10 mL, 50 mL, 100 mL) i 1 boca (200 mL, 400 mL)

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole:
AMICUS SRB D.O.O.
Milorada Jovanovića 9, Beograd

Proizvođač:
INSTITUTO GRIFOLS, S.A.
Poligon Industrial Llevant, Can Guasch 2, Parets del Valles (Barselona), Španija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Jul, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:
Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 10 mL,
(50 mg/mL): 515-01-00418-17-001 od 18.07.2017.
Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 50 mL,
(50 mg/mL): 515-01-00419-17-001 od 18.07.2017.
Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 100 mL,
(50 mg/mL): 515-01-00420-17-001 od 18.07.2017.
Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 200 mL,
(50 mg/mL): 515-01-00421-17-001 od 18.07.2017.
Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 400 mL,
(50 mg/mL): 515-01-00422-17-001 od 18.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Terapija nadoknade kod odraslih, dece i adolescenata (uzrasta 2 - 18 godina) sa:

Sindromom primarne imunodeficijencije sa nedovoljnom proizvodnjom antitela (videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Hipogamaglobulinemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama kod pacijenata sa hroničnom

limfocitnom leukemijom kod kojih profilaktička primena antibiotika nije dala očekivane rezultate.

Hipogamaglobulinemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama kod pacijenata sa multiplim

mijelomom u plato fazi (engl. plateau phase) kod kojih nije uspela imunizacija protiv pneumokoka.

Hipogamaglobulinemije kod pacijenata nakon transplantacije alogenih hematopoeznih matičnih

ćelija (engl. haematopoietic stem cell transplantation, HSCT).

Urođenog AIDS-a sa rekurentnim bakterijskim infekcijama.

Imunomodulacija kod odraslih, dece i adolescenata (uzrasta 2 - 18 godina) kod:

Idiopatske trombocitopenijske purpure (ITP), kod pacijenata sa visokim rizikom od krvarenja ili pre

operacije radi korekcije broja trombocita.

Guillain Barré sindroma.

Kawasaki bolesti.

Doziranje i način primene

Terapiju nadoknade treba započeti i sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u terapiji
imunodeficijencije.

Doziranje

Doza i režim doziranja zavise od indikacije.

U terapiji nadoknade može biti potrebno da se doza individualno prilagodi svakom pacijentu u zavisnosti od
farmakokinetike leka i kliničkog odgovora. Sledeći režimi doziranja dati su kao smernica.

Terapija nadoknade kod sindroma primarne imunodeficijencije

Režimom doziranja treba da se postigne najniži nivo IgG (izmeren pre sledeće infuzije), od najmanje 5–6
g/L. Potrebno je tri do šest meseci od početka terapije do uspostavljanja ravnoteže.
Preporučena početna doza je 0,4 – 0,8 g/kg data odjednom, a zatim najmanje 0,2 g/kg svake 3 do 4 nedelje.

Potrebna doza da se postigne najniži nivo u krvi pre primene sledeće doze od 5 - 6 g/L je prema režimu od
0,2 – 0,8 g/kg/mesečno. Interval između doza u postignutom stanju ravnoteže varira od 3 do 4 nedelje.

Najniži nivo u krvi pre primene sledeće doze treba meriti i proceniti u odnosu na incidencu infekcije. Da bi
se smanjila stopa infekcija, može biti potrebno povećanje doze u cilju postizanja većih najnižih nivoa u krvi
pre primene sledeće doze.

Hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom
leukemijom, kod kojih profilaktička primena antibiotika nije dala očekivane rezultate
Hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa multiplim mijelomom u
plato fazi (engl. plateau phase) kod kojih nije uspela imunizacija protiv pneumokaka
Urođen AIDS sa rekurentnom bakterijskom infekcijom

Preporučena doza je 0,2 – 0,4 g/kg svake tri do četiri nedelje.

Hipogamaglobulinemija kod pacijenata nakon transplantacije alogenih hematopoeznih matičnih ćelija

Preporučena doza je 0,2 – 0,4 g/kg svake tri do četiri nedelje. Najniže nivoe u krvi pre primene sledeće doze
treba održavati iznad 5 g/L.

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Moguća su dva alternativna doziranja:

0,8 – 1 g/kg dato kao početna doza, koja se može ponoviti jedanput u roku od tri dana,

0,4 g/kg dnevno tokom dva do pet dana.

Terapija se može ponoviti ukoliko dođe do relapsa.

Guillain Barré sindrom

0,4 g/kg/dnevno tokom 5 dana.

Kawasaki bolest

1,6 – 2,0 g/kg treba primeniti u podeljenim dozama tokom dva do pet dana ili dati 2,0 g/kg kao pojedinačnu
dozu. Pacijenti treba istovremeno da uzimaju acetilsalicilnu kiselinu.

Preporuke za doziranje sumirane su u sledećoj tabeli:

Indikacija

Doza

Učestalost injekcija

Terapija nadoknade kod primarne
imunodeficijencije

Terapija nadoknade kod sekundarne
imunodeficijencije

Urođen AIDS

Hipogamaglobulinemija (< 4g/L) kod
pacijenata nakon transplantacije alogenih
hematopoeznih matičnih ćelija

- početna doza:
0,4 – 0,8 g/kg
- nakon toga:
0,2 – 0,8 g/kg

0,2 – 0,4 g/kg

0,2 – 0,4 g/kg

0,2 – 0,4 g/kg

svake 3 - 4 nedelje radi postizanja
najnižeg nivoa IgG u krvi pre
primene sledeće doze od najmanje 5 -
6 g/L

svake 3 - 4 nedelje radi postizanja
najnižeg nivoa IgG u krvi pre
primene sledeće doze od najmanje 5 -
6 g/L

svake 3 - 4 nedelje

svake 3 - 4 nedelje da bi se postigao
najniži nivo IgG u krvi pre primene
sledeće doze iznad 5 g/L

Imunomodulacija:

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Guillain Barré sindrom

Kawasaki bolest

0,8 - 1 g/kg
ili

0,4 g/kg/dan

0,4 g/kg/dan

1,6 - 2 g/kg
ili

2 g/kg

1. dana, može ponoviti jedanput u
roku od 3 dana

tokom 2 - 5 dana

tokom 5 dana

u podeljenim dozama tokom 2 -
5 dana zajedno sa acetilsalicilnom
kiselinom

u pojedinačnoj dozi zajedno sa
acetilsalicilnom kiselinom

Pedijatrijska populacija

Lek Flebogamma 5% DIF je kontraindikovan kod dece uzrasta od 0 do 2 godine (videti odeljak
Kontraindikacije).

Doziranje kod dece i adolescenata (2 - 18 godina) se ne razlikuje od doziranja kod odraslih, jer se za svaku
indikaciju određuje prema telesnoj masi i prilagođeno je kliničkom odgovoru u gorepomenutim stanjima.

Način primene

Intravenska primena.
Lek Flebogamma 5% DIF se ubrizgava intravenski početnom brzinom od 0,01 – 0,02 mL/kg/min tokom
prvih trideset minuta. Ako se dobro podnosi (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi
leka), brzina primene se može postepeno povećati do maksimalno 0,1 mL/kg/min.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista
pomoćnih supstanci (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).
Preosetljivost na humane imunoglobuline, posebno kod pacijenata sa anti-IgA antitelima.
Nasledna intolerancija na fruktozu (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).
Kod novorođenčadi i male dece (uzrasta 0 - 2 godine) nasledna nepodnošljivost fruktoze možda još nije
utvrđena i zato što može biti fatalna, oni ne smeju primati ovaj lek.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Sorbitol
Jedan mL ovog leka sadrži 50 mg sorbitola. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na
fruktozu ne smeju koristiti ovaj lek.
Kod osoba starijih od 2 godine sa naslednom intolerancijom na fruktozu razvija se spontana averzija
na hranu koja sadrži fruktozu koja može biti praćena nastankom simptoma (povraćanje,
gastrointestinalni poremećaji, apatija, zaostajanje u rastu i razvoju). Stoga je potrebno od svakog
pacijenta posebno uzeti detaljnu anamnezu vezano za naslednu intoleranciju fruktoze pre primene
leka Flebogamma 5% DIF.
U slučaju nenamerne primene leka i sumnje na intoleranciju na fruktozu, treba odmah prekinuti
primenu infuzije, i postupcima intezivne nege ponovo uspostaviti normalnu glikemiju i stabilizovati
funkciju organa.

Interferencija sa određivanjem nivoa glukoze u krvi se ne očekuje.

Neke ozbiljne neželjene reakcije na lek mogu biti u vezi sa brzinom infuzije. Preporučena brzina infuzije
koja je data u odeljku Doziranje i način primene se mora strogo poštovati. Pacijente treba pažljivo pratiti i
obratiti pažnju na sve simptome tokom perioda primene infuzije.

Neke neželjene reakcije se mogu javljati češće
-

u slučaju velike brzine infuzije

kod pacijenata koji primaju normalni humani imunoglobulin prvi put, ili u retkim slučajevima kada
lek zamenjuje drugi lek koji sadrži normalni humani imunoglobulin, ili ako je prošlo mnogo
vremena od prethodne infuzije.

Moguće komplikacije se često mogu izbeći ako se obezbedi sledeće:
-

da pacijenti nisu osetljivi na humani normalni imunoglobulin, sporim ubrizgavanjem proizvoda
(početnom brzinom od 0,01 – 0,02 mL/kg/min)

da su pacijenti pažljivo praćeni u vezi svih simptoma tokom perioda infuzije. Naročito, pacijenti koji
prethodno nisu primali humani normalan imunoglobulin, pacijenti koji su ranije primali neki drugi
lek sa i.v.Ig, ili kada je prošlo mnogo vremena od prethodne infuzije, treba da se prate tokom prve
infuzije i tokom prvog sata nakon prve infuzije kako bi se otkrili mogući neželjeni znaci. Sve ostale
pacijente treba pratiti najmanje 20 minuta nakon primene.

U slučaju pojave neželjene reakcije treba smanjiti brzinu primene ili prekinuti davanje infuzije.
Neophodna terapija zavisi od prirode i težine neželjene reakcije. U slučaju šoka primenjuje se standardni
medicinski tretman za šok.

Kod svih pacijenata primena i.v.Ig zahteva:

odgovarajuću hidraciju pre početka davanja infuzije i.v.Ig

praćenje količine izlučenog urina

praćenje nivoa kreatinina u serumu

izbegavanje istovremene primene diuretika Henleove petlje

Preosetljivost

Prave reakcije preosetljivosti su retke. Mogu se javiti kod pacijenata sa anti-IgA antitelima.

Intravenski imunoglobulin (i.v.Ig) nije indikovan kod pacijenata sa selektivnom IgA deficijencijom, kada je
IgA deficijencija jedino stanje različito od normalnog.

Retko, humani normalni imunoglobulin može uzrokovati pad krvnog pritìska sa anafilaktičnom reakcijom,
čak i kod pacijenata koji su podnosili prethodnu terapiju sa humanim normalnim imunoglobulinom.

Tromboembolizam
Postoje klinički dokazi povezanosti primene i.v.Ig i tromboembolijskih događaja kao što su infarkt miokarda,
cerebrovaskularni događaji (uključujući moždani udar), tromboembolija pluća i tromboze dubokih vena, za
koje se pretpostavlja da su povezani sa relativnim povećanjem viskoziteta krvi usled velikog priliva
imunoglobulina kod pacijenata sa postojećim rizikom. Treba biti oprezan prilikom propisivanja i primene
i.v.Ig kod gojaznih pacijenata i pacijenata sa poznatim faktorima rizika za tromboembolije (starije osobe,
osobe sa hipertenzijom, dijabetes melitusom i istorijom vaskularnih oboljenja ili trombotičnih epizoda,
pacijenti sa stečenim ili naslednim trombofiličnim poremećajima, pacijenti sa produženim periodom
imobilizacije, pacijenti sa teškom hipovolemijom i pacijenti sa bolestima koje povećavaju viskozitet krvi).

Kod pacijenata sa rizikom od tromboembolijskih neželjenih reakcija, i.v.Ig lekove treba primenjivati
minimalnom brzinom infuzije i u najnižoj primenljivoj dozi.

Akutna bubrežna insuficijencija
Prijavljeni su slučajevi akutne bubrežne insuficijencije kod pacijenata koji su primali i.v.Ig terapiju. U većini
slučajeva identifikovani su faktori rizika, kao što je postojeća bubrežna insuficijencija, dijabetes melitus,
hipovolemija, prekomerna telesna masa, istovremeno primenjeni nefrotoksični lekovi ili starost preko 65
godina.

U slučaju oštećenja renalne funkcije treba razmotriti prekid primene i.v.Ig. Iako su ovi izveštaji o disfunkciji
bubrega i akutnoj bubrežnoj insuficijenciji bili povezivani sa upotrebom mnogih licenciranih i.v.Ig
proizvoda, koji sadrže različite ekscipijense kao npr. saharozu, glukozu i maltozu, broj onih koji sadrže
saharozu kao stabilizator je bio nesrazmerno visok. Kod pacijenata sa rizikom treba razmatrati upotrebu
i.v.Ig lekova koji ne sadrže navedene pomoćne supstance. Lek Flebogamma 5% DIF ne sadrži saharozu,
maltozu, niti glukozu.

Kod pacijenata sa rizikom od akutne bubrežne insuficijencije i.v.Ig lekove treba davati sa minimalnom
brzinom infuzije i u najmanjoj primenjivoj dozi.

Sindrom aseptičnog meningitisa
Zabeleženo je da se sindrom aseptičnog meningitisa javlja udružen sa terapijom i.v.Ig. Prekid i.v.Ig terapije
dovodi do remisije sindroma aseptičnog meningitisa u roku od nekoliko dana, bez posledica. Sindrom obično
počinje u roku od nekoliko sati do 2 dana nakon i.v.Ig terapije. Ispitivanja cerebrospinalne tečnosti su često
ukazivala na pleocitozu, do nekoliko hiljada ćelija po mm

, uglavnom glanulocita, i povišen nivo proteina do

nekoliko stotina mg/dL. Sindrom aseptičnog meningitisa može češće da se javi prilikom terapije visokim
dozama i.v.Ig (2 g/kg).

Hemolitička anemija
I.v.Ig lekovi mogu da sadrže antitela krvnih grupa koja mogu da deluju kao hemolizini i da izazovu in vivo
oblaganje eritrocita imunoglubulinom, uzrokujući pozitivnu direktnu antiglobulinsku reakciju (Coombs-ov
test) i retko, hemolizu. Hemolitička anemija se može razviti nakon i.v.Ig terapije zbog povećane
sekvestracije eritrocita. Pacijente koji primaju i.v.Ig treba pratiti kako bi se otkrili klinički znakovi i
simptomi hemolize (videti odeljak Neželjena dejstva).

Interferencija sa serološkim ispitivanjima
Nakon primene imunoglobulina, privremeno povećanje raznih pasivno prenetih antitela u krvi pacijenta
može dovesi do lažno pozitivnih rezultata seroloških testova.

Pasivni prenos antitela na antigene eritrocita, npr. A, B, D, može da utiče na neke serološke testove za
antitela eritrocita, na primer direktni antiglobulinski test (DAT, direktni Coombs-ov test).

Prenosivi agensi
Standardne mere za prevenciju infekcija, koje su posledica upotrebe lekova proizvedenih iz humane krvi ili
plazme, uključuju selekciju donora, ispitivanje prisutnosti specifičnih markera infekcije u pojedinačnim
donacijama i sveukupnoj prikupljenoj plazmi, kao i uvođenje efektivnih proizvodnih koraka za
inaktivaciju/uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se koriste lekovi pripremljeni iz humane krvi ili plazme,
mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na
nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.

Preduzete mere se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV i HCV, kao i za viruse
bez omotača HAV i parvovirus B19.

Postoji uverljivo kliničko iskustvo o tome da se hepatitis A ili parvovirus B19 ne prenose imunoglobulinima,
a takođe se pretpostavlja da prisutna antitela daju važan doprinos odbrani od virusa.

Strogo se preporučuje se da se pri svakoj primeni leka Flebogamma 5% DIF zabeleži ime i broj serije leka,
kako bi se održala veza između pacijenta i date serije leka.

Pedijatrijska populacija
Preporučuje se praćenje vitalnih znakova kada se lek Flebogamma 5% DIF primenjuje kod pedijatrijskih
pacijenata.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Žive atenuisane virusne vakcine
Primena imunoglobulina može da smanji efikasnost živih atenuisanih virusnih vakcina za male boginje,
rubelu, zauške i ovčije boginje tokom perioda od najmanje 6 nedelja do 3 meseca. Nakon primene ovog leka
treba da prođe period od 3 meseca pre vakcinacije živim atenuisanim virusnim vakcinama. U slučaju malih
boginja ovo smanjenje efikasnosti može da potraje do 1 godine. Prema tome, kod pacijenata koji su primili
vakcinu protiv malih boginja treba pratiti status antitela.

Pedijatrijska populacija
Očekuje se da je jave iste interakcije kod pedijatrijske populacije kao što je navedeno za odrasle.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća
Bezbednost primene ovog leka u trudnoći nije utvrđena kontrolisanim kliničkim ispitivanjima i zato ga treba
davati samo uz oprez trudnicama i dojiljama. Utvrđeno je da i.v.Ig lekovi prolaze kroz placentu i to pojačano
nakon trećeg trimestra. Kliničko iskustvo sa imunoglobulinima ukazuje da se ne očekuju štetni efekti na tok
trudnoće na fetus ili na novorođenče.

Dojenje
Imunoglobulini se izlučuju u majčino mleko i mogu da doprinesu zaštiti novorođenčeta od patogena koji
prodiru kroz sluzokožu.

Fertilitet
Kliničko iskustvo sa imunoglobulinima sugeriše da ne treba očekivati neželjene efekte na fertilitet.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama može biti ugrožena usled nekih neželjenih reakcija,
kao što je vrtoglavica, povezana sa primenom leka Flebogamma 5% DIF. Pacijenti kod kojih se tokom

terapije jave neželjene reakcije, pre upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama treba da sačekaju da se
neželjene reakcije povuku.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

Povremeno se mogu javiti neželjene reakcije kao što su drhtavica, glavobolja, vrtoglavica, groznica,
povraćanje, alergijske reakcije, mučnina, artralgija, nizak krvni pritisak i umereni bol u donjem delu leđa.

Retko, humani normalni imunoglobulini mogu prouzrokovati iznenadni pad krvnog pritiska i u izolovanim
slučajevima, anafilaktički šok, čak i kada pacijent nije pokazao preosetljivost kod prethodne primene.

Tokom primene humanih normalnih imunoglobulina primećeni su slučajevi reverzibilnog aseptičnog
meningitisa i retki slučajevi prolaznih kožnih reakcija. Reverzibilne hemolitičke reakcije su primećene kod
pacijenata, naročito onih sa krvnom grupom A, B i AB. Retko, nakon primene terapije sa visokim dozama
i.v.Ig, može doći do hemolitičke anemije koja zahteva transfuziju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere
opreza pri upotrebi leka).

Primećen je povećani nivo serumskog kreatinina i/ili akutna renalna insuficijencija.

Veoma retko: Tromboembolijske reakcije kao što su infarkt miokarda, moždani udar, plućna embolija i
duboka venska tromboza.

Za informacije o bezbednosti upotrebe leka s osvrtom na prenosive agense, videti odeljak Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Tabela prikazana u nastavku je prema MedDRA klasifikaciji sistema organa (SOC i Preferred Term Level).
Učestalost je određena prema sledećim kriterijumima:

veoma često (≥1/10)

često (≥1/100 do <1/10)

povremeno (≥1/1000 do <1/100)

retko (≥1/10000 do <1000)

veoma retko (<1/10000)

nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Unutar svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane u opadajućem nizu prema ozbiljnosti.

Učestalost neželjenih reakcija u kliničkim studijama sa lekom Flebogamma 5% DIF

MedDRA klasifikacija sistema
organa

Neželjeno dejstvo

Učestalost

Poremećaji nervnog sistema

glavobolja

često

vrtoglavica

povremeno

Vaskularni poremećaji

hipotenzija, hipertenzija, dijastolna
hipertenzija, fluktuacije u krvnom pritisku

povremeno

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni poremećaji

bronhitis, kašalj, zviždanje prilikom
disanja

povremeno

Gastrointestinalni poremećaji

dijareja, mučnina, povraćanje, abdominalni
bol, abdominalni bol u gornjem delu
stomaka

povremeno

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

urtikarija, osip sa svrabom, kontaktni
dermatitis

povremeno

Poremećaji mišićno-koštanog
sistema i vezivnog tkiva

bol u leđima, artralgija, mialgija, grčevi u
mišićima

povremeno

Opšti poremećaji i reakcije na mestu
primene

pireksija, reakcije na mestu primene

često

rigor, astenija, bol, zapaljenje na mestu
primene infuzije, edem na mestu primene
infuzije, bol na mestu primene infuzije,
pruritus na mestu primene infuzije, otok na
mestu primene infuzije, migracija
implantata

povremeno

Ispitivanja

pozitivan Coombs-ov test, smanjen sistolni
krvni pritisak, povišen sistolni krvni
pritisak, povišena telesna temperatura

povremeno

Opis odabranih neželjenih reakcija

Najčešće prijavljivane postmarketinške neželjene reakcije prijavljene nakon registracije leka, za obe
koncentracije, bile su bol u grudima, naleti vrućine i crvenila, povišenje i sniženje krvnog pritiska, umor,
dispnea, nauzeja, povraćanje, povišena telesna temperatura, bol u leđima, glavobolja i jeza.

Pedijatrijska populacija

Procenjeni su rezultati o bezbednosti leka kod 29 pedijatrijskih pacijenta (uzrasta ≤17 godina) uključenih u
PID studiju. Primećen je proporcionalno veći broj glavobolja, povišene telesne temperatura, tahikardije i
hipotenzije kod dece u odnosu na odrasle. Procena vitalnih znakova u kliničkim studijama sa pedijatrijskom
populacijom nije ukazala na bilo kakav šablon klinički značajnih promena.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Predoziranje može dovesti do preopterećenja tečnošću i hiperviskoziteta, naročito kod pacijenata sa rizikom,
uključujući starije pacijente, ili pacijente sa oštećenom funkcijom bubrega.

Pedijatrijska populacija
Informacije o predoziranju kod dece nisu ustanovljene sa lekom Flebogamma 5% DIF. Međutim, kao i kod
odrasle populacije, predoziranje može dovesti do preopterećenja tečnošću i hiperviskoziteta, kao i kod ostalih
imunoglobulina za intravensku primenu.

Lista pomoćnih supstanci

D-sorbitol
Voda za injekcije

Inkompatibilnost

U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Rok upotrebe

2 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Ne zamrzavati.

Priroda i sadržaj pakovanja

10 mL, 50 mL, 100 mL, rastvora u bočici (staklo tip II) sa čepom od hlorbutil gume.
200 mL, 400 mL, rastvora u boci (staklo tip II) sa čepom od hlorbutil gume.

Pakovanje: 1 bočica (10 mL, 50 mL, 100 mL) i 1 boca (200 mL, 400 mL)

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Lek mora dostići sobnu temperaturu ili temperaturu tela pre upotrebe.

Rastvor treba da bude bistar ili malo opalescentan, bezbojan ili bledožute boje. Ne koristiti rastvore koji su
zamućeni ili imaju talog.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa
važećim propisima.