Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Gardasil suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Gardasil suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20mcg/0.5mL+40mcg/0.5mL+40mcg/0.5mL+20mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL

Supstance:
adsorbovana rekombinantna vakcina protiv humanog papilomavirusa (tipovi 6,11,16,18)
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07BM01
Način izdavanja leka Z
EAN 8600103453523
JKL 0011902

UPUTSTVO ZA LEK

Gardasil

, 20 mikrograma/0,5 mL + 40 mikrograma/0,5 mL + 40 mikrograma/0,5 mL + 20

mikrograma/0,5 mL, suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu
vakcina protiv humanog papilomavirusa (tipovi 6, 11, 16, 18), rekombinantna, adsorbovana

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što Vi ili Vaše dete počnete da primate ovaj lek, jer ono
sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama ili Vašem detetu i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak
i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj
sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak
4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Gardasil i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što primite lek Gardasil

3.

Kako se primenjuje lek Gardasil

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Gardasil

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Gardasil i čemu je namenjen

Gardasil je vakcina. Vakcinacija vakcinom Gardasil je namenjena zaštiti od bolesti uzrokovanih humanim
papilomavirusom (HPV) tipovi 6, 11, 16 i 18.

Ove bolesti uključuju oštećenja koja prethode raku (premaligne lezije) ženskih polnih organa (grlić materice,
stidne usne i vagina); premaligne lezije anusa i genitalne kondilome (bradavice) kod muškaraca i žena; rak
grlića materice i anusa. HPV tipovi 16 i 18 su odgovorni za približno 70% slučajeva raka grlića materice, 75-
80% slučajeva raka anusa; 70% premalignih lezija stidnih usana i vagine povezanih sa HPV-om; 75%
premalignih lezija anusa povezanih sa HPV-om. HPV tipovi 6 i 11 su odgovorni za približno 90% slučajeva
genitalnih kondiloma.

Gardasil je namenjen da spreči nastanak ovih bolesti. Ova vakcina se ne koristi za lečenje bolesti koje izaziva
HPV. Vakcina Gardasil nema nikakvo dejstvo kod osoba koje već imaju trajnu infekciju ili bolest izazvanu
nekim od tipova HPV-a koji se nalazi u vakcini. Međutim, pojedince koji su već zaraženi jednim ili više
tipova HPV-a sadržanim u vakcini, Gardasil i dalje može zaštititi od bolesti prouzrokovanih preostalim
tipovima HPV-a sadržanih u vakcini.

Gardasil ne može da prouzrokuje bolesti od kojih Vas štiti.

Gardasil podstiče stvaranje antitela specifičnih za tip virusa i, kako je pokazano u kliničkim ispitivanjima,
sprečava nastanak bolesti izazvanih HPV tipovima 6, 11, 16 i 18 kod žena uzrasta od 16 do 45 godina i
muškaraca uzrasta od 16 do 26 godina. Vakcina takođe podstiče stvaranje antitela specifičnih za tip virusa
kod dece i adolescenata uzrasta od 9 do 15 godina.

Gardasil treba da se primenjuje u skladu sa zvaničnim preporukama nacionalnih referentnih institucija.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Gardasil

Lek Gardasil ne smete primati:

ukoliko ste Vi ili Vaše dete alergični (preosetljivii) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih

supstanci ove vakcine (navedene u odeljku 6).

ukoliko se kod Vas ili Vašeg deteta razvila alergijska reakcija nakon primljene doze vakcine

Gardasil.

ukoliko Vi ili Vaše dete patite od bolesti koju prati visoka telesna temperatura. Međutim, blaga

temperatura ili infekcija gornjih disajnih puteva (na primer prehlada) nisu razlog za odlaganje
vakcinacije.

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što Vi ili Vaše dete primite
vakcinu:

ukoliko imate poremećaj krvarenja (bolest zbog koje krvarite duže nego što je normalno), na primer

hemofiliju,

ukoliko imate oslabljen imunski sistem, na primer usled urođenog nedostatka, infekcije HIV-om ili

primene lekova koji utiču na imunski sistem.

Gubitak svesti, ponekad praćen padom, može da se javi (većinom kod adolescenata) nakon bilo kog uboda
injekcionom iglom. Stoga, obavestite lekara ili medicinsku sestru ako ste se onesvestili prilikom primanja
prethodnih injekcija.

Kao i ostale vakcine, Gardasil možda neće potpuno zaštiti sve osobe koje su primile vakcinu.

Vakcina Gardasil ne pruža zaštitu od svih tipova humanog papilomavirusa. Stoga i dalje treba primenjivati
odgovarajuću zaštitu od polno prenosivih bolesti.

Vakcina Gardasil ne štiti od drugih bolesti koje ne uzrokuje humani papilomavirus.

Vakcinacija nije zamena za rutinski pregled grlića materice. Treba da nastavite da sledite savete Vašeg lekara
o uzimanju brisa grlića materice/Papa testa, kao i za preventivne i zaštitne mere.

Koje još važne informacije Vi ili Vaše dete treba da znate u vezi vakcine Gardasil

Za sada nije poznato koliko traje zaštita vakcinisanjem. U toku su dugotrajna ispitivanja kojima će se
odrediti da li je potrebna dodatna vakcinacija.

Drugi lekovi i Gardasil
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko Vi ili Vaše dete uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete
možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Gardasil se može davati istovremeno sa vakcinom protiv hepatitisa B ili sa kombinovanom buster vakcinom
protiv difterije (d) i tetanusa (T) sa ili pertusisom [acelularna, komponentna] (ap) i/ili poliomijelitisom
[inaktivisana] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV vakcine) na drugom injekcionom mestu (drugi deo tela, npr.
druga ruka ili noga) u toku iste posete lekaru.

Optimalni efekat vakcine Gardasil možda neće biti postignut ako:

se koristi sa lekovima koji oslabljuju imunski sistem.

U kliničkim ispitivanjima, oralni ili drugi kontraceptivi (npr. pilula) nisu smanjili nivo zaštite koju pruža
Gardasil.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre
nego što primite ovu vakcinu.

Vakcina Gardasil se može dati ženi koja doji ili namerava da doji.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nisu sprovedena ispitivanja uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Gardasil sadrži natrijum.
Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.

3. Kako se primenjuje lek Gardasil

Gardasil Vam daje lekar kao injekciju. Gardasil je namenjen za adolescente i odrasle, uzrasta od 9 godina i
starije.

Ako ste uzrasta od 9 do, uključujući i 13 godina
Gardasil se može primeniti prema rasporedu za 2 doze:

Prva injekcija: na odabrani datum

Druga injekcija: 6 meseci nakon prve injekcije

Ako se druga doza vakcine primeni ranije od 6 meseci nakon prve doze, uvek se mora primeniti i treća doza.

Takođe, Gardasil se može primeniti prema rasporedu za 3 doze:

Prva injekcija: na odabrani datum
Druga injekcija: 2 meseca nakon prve injekcije
Treća injekcija: 6 meseci nakon prve injekcije

Drugu dozu treba primeniti najmanje jedan mesec nakon prve doze, a treću dozu treba primeniti najmanje 3
meseca nakon druge doze. Sve tri doze treba dati u periodu od 1 godine. Obratite se lekaru za dodatne
informacije.

Ako ste uzrasta 14 godina i stariji
Gardasil treba primeniti prema rasporedu za 3 doze:

Prva injekcija: na odabrani datum

Druga injekcija: 2 meseca nakon prve injekcije

Treća injekcija: 6 meseci nakon prve injekcije

Drugu dozu treba primeniti najmanje mesec dana nakon prve doze, a treću dozu treba primeniti najmanje 3
meseca nakon druge doze. Sve tri doze treba dati u periodu od 1 godine. Obratite se lekaru za dodatne
informacije.

Preporučuje se da osobe koje prime prvu dozu vakcine Gardasil i dovrše vakcinaciju vakcinom Gardasil.

Gardasil se daje u obliku injekcije kroz kožu u mišić (po mogućnosti u mišić nadlaktice ili butine).

Vakcinu ne treba mešati sa drugim vakcinama ili rastvorima u istom špricu.

Ako ste zaboravili da primite lek Gardasil

Ukoliko propustite zakazano vakcinisanje, Vaš lekar će odlučiti kada će Vam dati propuštenu dozu.
Važno je da se pridržavate uputstva Vašeg lekara ili medicinske sestre vezano za ponovne posete radi
vakcinacije narednim dozama. Ukoliko zaboravite ili ste sprečeni da se javite lekaru u zakazanom terminu,
pitajte Vašeg lekara za savet. Kada Vam je vakcina Gardasil data kao prva doza, ciklus vakcinacije treba i
dovršiti vakcinom Gardasil, a ne nekom drugom HPV vakcinom.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji primaju ovaj lek.

Nakon primene vakcine Gardasil primećena su sledeća neželjena dejstva:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): neželjena
dejstva na mestu primene injekcije uključuju: bol, oticanje i crvenilo. Takođe je primećena i glavobolja.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): neželjena dejstva
na mestu primene injekcije uključuju: podlive, svrab, bol u ekstremitetima. Takođe su prijavljeni povišena
telesna temperatura i mučnina.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): koprivnjača
(urtikarija).

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): teškoće
pri disanju (bronhospazam).

Kada je vakcina Gardasil tokom iste posete lekaru bila istovremeno primenjena sa kombinovanom buster
vakcinom protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja [acelularna, komponentna] i poliomijelitisa
[inaktivisana], prijavljeno je više slučajeva glavobolje i oticanja na mestu primene.

Neželjena dejstva prijavljena nakon stavljanja leka u promet uključuju:

Prijavljen je gubtak svesti, ponekad praćen drhtanjem ili ukočenošću. Iako su epizode gubitka svesti
povremene, pacijente treba posmatrati 15 minuta nakon što prime HPV vakcinu.

Prijavljene su alergijske reakcije koje mogu uključivati otežano disanje, zviždanje u plućima
(bronhospazam), koprivnjaču i osip. Neke od ovih reakcija su bile teške.

Kao i kod drugih vakcina, neželjena dejstva prijavljena tokom opšte primene uključuju: otečene žlezde (vrat,
pazuh ili prepone); slabost mišića, neuobičajene senzacije, trnjenje u rukama, nogama i gornjem delu tela ili
zbunjenost (Guillain-Barré-ov sindrom, akutni diseminovani encefalomijelitis); vrtoglavicu, povraćanje, bol
u zglobovima, bolove u mišićima, neuobičajen umor ili slabost, jezu, opšti osećaj slabosti, veću sklonost
krvarenju i podlivima nego što je uobičajeno i infekciju kože na mestu primene injekcije.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Gardasil

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Ne smete koristiti vakcinu Gardasil posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i
nalepnici na špricu nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog
meseca.

Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC).
Ne zamrzavati. Čuvati napunjeni injekcioni špric u spoljašnjoj kartonskoj kutiji radi zaštite od svetlosti.

Gardasil treba primeniti što je pre moguće nakon što se izvadi iz frižidera.

Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah.

Podaci o stabilnosti pokazuju da su komponente vakcine stabilne 72 sata kada se vakcina čuva na
temperaturi između 8 °C i 42 °C. Kada prođe ovaj period, vakcinu Gardasil treba iskoristiti ili odbaciti. Ovi
podaci su namenjeni isključivo kao vodič za zdravstvene radnike u slučajevima privremenog temperaturnog
odstupanja prilikom čuvanja leka.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Gardasil

Aktivne supstance su: visoko prečišćeni neinfektivni protein za svaki tip humanog papilomavirusa (6, 11, 16
i 18).

Jedna doza (0,5ml) sadrži približno:
humani papilomavirus

tip 6, L1 protein

2,3

20 mikrograma

humani papilomavirus

tip 11, L1 protein

2,3

40 mikrograma

humani papilomavirus

tip 16, L1 protein

2,3

40 mikrograma

humani papilomavirus

tip 18, L1 protein

2,3

20 mikrograma

Humani papilomavirus = HPV.

L1 protein u obliku čestica nalik virusu proizvedenih u ćelijama kvasca (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (soj 1895)) rekombinantnom DNK tehnologijom.

adsorbovan na adjuvans aluminijum-hidroksifosfat-sulfat, amorfni (0,225 miligrama Al).

Pomoćne supstance su: natrijum-hlorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijum-borat i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Gardasil i sadržaj pakovanja

Vakcina Gardasil je suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu.

Pre mućkanja, Gardasil je bistra tečnost sa belim precipitatom. Nakon što se dobro promućka, tečnost je bela
i zamućena.

Unutrašnje pakovanje leka je napunjeni injekcioni špric (staklo tip I) zapremine 1,5 mL sa klipom (silikonom
obloženi FluoroTec bromobutil elastomer ili neobloženi hlorobutil elastomer) i kapicom na vrhu
(bromobutil) sa dve igle i zaštitom za iglu u pakovanju.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 plastični blister sa napunjenim
injekcionim špricem (0,5 mL suspenzije) i dve igle sa zaštitom za iglu i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: MERCK SHARP & DOHME D.O.O., Omladinskih brigada 90a/1400, Beograd – Novi
Beograd

Proizvođač: MERCK SHARP & DOHME B.V., Waarderweg 39, Haarlem, Holandija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-03402-16-001 od 19.04.2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Gardasil je vakcina za primenu kod osoba uzrasta od 9 godina i starijih, za prevenciju:
- premalignih genitalnih lezija (cervikalnih, vulvarnih i vaginalnih), premalignih analnih lezija, kancera
cerviksa i kancera anusa povezanih sa određenim onkogenim tipovima humanog papilomavirusa (HPV).
- genitalnih kondiloma (condyloma acuminata) povezanih sa određenim tipovima HPV-a.

Za važne informacije o podacima koji podržavaju ove indikacije, videti odeljke Posebna upozorenja i mere
opreza pri upotrebi leka i 5.1 u Sažetku karakteristika leka.

Primena vakcine Gardasil treba da bude u skladu sa zvaničnim preporukama nacionalnih referentnih
institucija.

Doziranje i način primene

Doziranje

Osobe uzrasta od 9 do, uključujući i 13 godina
Gardasil se može primeniti prema rasporedu za 2 doze (0,5 mL primljeno u 0. i 6. mesecu) (videti odeljak 5.1
u Sažetku karakteristika leka).

Ukoliko se druga doza vakcine primeni ranije od 6 meseci nakon prve doze, tada se mora primeniti i treća
doza.

Takođe, vakcina Gardasil se može primeniti i prema rasporedu za 3 doze (0,5 mL primljeno u 0., 2. i 6.
mesecu).
Drugu dozu treba primeniti najmanje jedan mesec nakon prve doze, a treću dozu najmanje 3 meseca nakon
druge doze. Sve tri doze treba primeniti u roku od 1 godine.

Osobe uzrasta od 14 godina i stariji
Vakcinu Gardasil treba primeniti prema rasporedu za 3 doze (0,5 mL primljeno u 0., 2. i 6. mesecu).

Drugu dozu treba primeniti najmanje jedan mesec nakon prve doze, a treću dozu najmanje 3 meseca nakon
druge doze. Sve tri doze treba primeniti u roku od 1 godine.

Primena vakcine Gardasil treba da bude u skladu sa zvaničnim preporukama nacionalnih referentnih
institucija.

Pedijatrijska populacija
Bezbednost i efikasnost primene vakcine Gardasil kod dece mlađe od 9 godina nije utvrđena. Nema
dostupnih podataka (videti odeljak 5.1 u Sažetku karakteristika leka).

Preporučuje se da osobe koje prime prvu dozu vakcine Gardasil do kraja sprovedu ciklus vakcinacije
vakcinom Gardasil (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Potreba za buster dozom nije utvrđena.

Način primene

Vakcinu treba primeniti intramuskularnom injekcijom. Najpogodniji deo tela je deltoidna regija nadlaktice ili
gornja anterolateralna površina butine.

Gardasil se ne sme primenjivati intravaskularno. Supkutana i intradermalna primena nisu ispitivane. Ovi
načini primene se ne preporučuju (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba
odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)).

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista
pomoćnih supstanci.

Osobe kod kojih se posle primene vakcine Gardasil jave simptomi preosetljivosti ne smeju da prime sledeće
doze vakcine Gardasil.

Primena vakcine Gardasil mora biti odložena kod osoba koje imaju teško akutno febrilno stanje, odnosno
akutnu virusnu infekciju. Međutim, prisustvo manje infekcije, kao što je blaga infekcija gornjeg dela
respiratornog trakta i blago povišena telesna temperatura, ne predstavljaju kontraindikaciju za imunizaciju.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Odluku da se osoba vakciniše treba doneti uz prethodno razmatranje rizika od prethodne izloženosti HPV i
moguće koristi od vakcinacije.

Kao i kod svih vakcina koje se primenjuju putem injekcije, neophodno je da uvek bude dostupna
odgovarajuća medicinska terapija u slučaju nastanka retkih anafilaktičkih reakcija nakon primene vakcine.

Sinkopa (iznenadni, kratkotrajni gubitak svesti), ponekad udružena sa padom, se može javiti nakon ili čak
pre bilo koje vakcinacije, naročito kod adolescenata, kao psihogeni odgovor na ubod iglom. Može biti
propraćena sa nekoliko neuroloških znakova kao što su prolazni poremećaj vida, parestezija i tonično-
klonični pokreti udova tokom oporavka. Stoga je vakcinisanu osobu potrebno pažljivo nadgledati otprilike
15 minuta nakon primene vakcine. Važno je obezbediti odgovarajuće mere zaštite kako bi se izbegle povrede
prilikom gubitka svesti.

Kao i kod primene drugih vakcina, vakcinacija vakcinom Gardasil možda neće zaštiti sve koji su primili
vakcinu.

Gardasil će zaštititi samo od onih bolesti koje su uzrokovane HPV tipovima 6, 11, 16 i 18 i u ograničenoj
meri protiv bolesti koje su uzrokovane određenim povezanim HPV tipovima (videti odeljak 5.1 u Sažetku
karakteristika leka). Iz tog razloga, treba nastaviti sa adekvatnim merama predostrožnosti u cilju sprečavanja
bolesti koje se prenose seksualnim putem.

Vakcina Gardasil je namenjena samo za profilaktičku primenu i ne deluje na aktivne HPV infekcije ili
utvrđeno kliničko oboljenje. Nije utvrđeno da Gardasil ima terapijski efekat. Stoga ova vakcina nije
indikovana za terapiju kancera cerviksa, displastičnih lezija visokog stepena na cerviksu, vulvi i vaginalnih
displastičnih lezija ili genitalnih kondiloma. Takođe, vakcina nije namenjena za sprečavanje progresije
drugih, već postojećih lezija povezanih sa HPV-om.

Gardasil ne sprečava pojavu lezija izazvanih tipom HPV-a kod osoba koje su u vreme vakcinacije već bile
inficirane tim tipom HPV-a (videti odeljak 5.1 u Sažetku karakteristika leka).

Pri upotrebi vakcine Gardasil kod odraslih žena treba uzeti u obzir prevalencu različitih tipova HPV-a u
odnosu na geografsku regiju.

Vakcina nije zamena za rutinski pregled cerviksa. Budući da nijedna vakcina nije 100% efektivna i da
Gardasil neće pružiti zaštitu od svih tipova HPV-a ili infekcija HPV-om koje su prisutne u vreme
vakcinacije, rutinski pregled cerviksa je i dalje od ključne važnosti i treba ga sprovoditi u skladu sa lokalnim
preporukama.

Bezbednost i imunogenost vakcine je procenjivana kod osoba uzrasta od 7 do 12 godina kod kojih je
potvrđena infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) (videti odeljak 5.1 u Sažetku karakteristika
leka).
Osobe sa poremećenim imunološkim odgovorom, bilo zbog primene jake imunosupresivne terapije,
genetskog oštećenja ili nekog drugog razloga, možda neće odgovoriti na vakcinu.

Ovu vakcinu treba davati sa oprezom osobama sa trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem
zgrušavanja krvi jer intramuskularna primena vakcine kod ovih osoba može dovesti do krvarenja.

Trenutno su u toku ispitivanja sa dugotrajnim praćenjem kako bi se utvrdila dužina trajanja zaštite. (Videti
odeljak 5.1 u Sažetku karakteristika leka).

Nema podataka o bezbednosti, imunogenosti ili efikasnosti koji bi išli u prilog zameni vakcine Gardasil
drugim HPV vakcinama koje ne pokrivaju iste tipove HPV-a. Zbog toga je važno da se tokom celog režima
doziranja propisuje ista vakcina.

Gardasil sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Osobe koje su primale imunoglobulin ili derivate krvi u periodu od šest meseci pre prve doze vakcine su bile
isključene iz svih kliničkih ispitivanja.

Primena sa drugim vakcinama

Istovremena primena vakcine Gardasil sa hepatitis B (rekombinantnom) vakcinom (ali na drugom mestu
primene, za vakcine koje se primenjuju putem injekcije) nije dovela do promene imunološkog odgovora na
HPV tipove. Seroprotektivni odnos (određeni broj osoba koje su postigle seroprotektivni nivo anti-HBs ≥ 10
mi.j./mL) nije bio poremećen (96,5% za istovremenu vakcinaciju i 97,5% samo za vakcinaciju hepatitits B
vakcinom). Geometrijska srednja vrednost titra anti-HBs -antitela je bila niža pri istovremenoj primeni, ali
klinička značajnost nije poznata.

Vakcina Gardasil se može istovremeno primeniti sa kombinovanom buster vakcinom koja sadrži toksoid
difterije (d) i tetanusa (T), zajedno sa pertusisom [acelularni, komponentni] (ap) i/ili poliomijelitisom
[inaktivisanim] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV vakcine), pri čemu odgovor antitela ni na jednu komponentu
jedne ili druge vakcine neće biti značajno promenjen. Međutim, pojava niže geometrijske srednje vrednosti
titra anti-HPV je primećena u grupi koja je primala obe vakcine. Klinički značaj ove pojave nije poznat. Ovo
se bazira na rezultatima kliničkog ispitivanja u kojem je kombinovana vakcina dTap-IPV istovremeno
primenjena sa prvom dozom vakcine Gardasil (videti odeljak Neželjena dejstva).

Istovremena primena vakcine Gardasil sa drugim vakcinama izuzev gorenavedenih nije ispitivana.

Primena sa hormonskim kontraceptivima

U kliničkim ispitivanjima je 57,5% žena uzrasta između 16 i 26 godina i 31.2% žena uzrasta između 24 i 45
godina koje su primile Gardasil je koristilo hormonske kontraceptive tokom perioda vakcinacije. Izgleda da
primena hormonskih kontraceptiva nije uticala na imunološki odgovor na vakcinu Gardasil.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu sprovedena posebna ispitivanja delovanja vakcine kod tudnica. Tokom programa kliničkog razvoja,
3819 žena (vakcina = 1894 u odnosu na placebo = 1925) prijavilo je bar jednu trudnoću. Nije bilo značajnih
razlika u vrsti anomalija ili odnosu trudnoća sa neželjenim ishodom između pojedinaca koji su primili
Gardasil i koji su primili placebo. Ovi podaci o primeni kod trudica (više od 1000 izloženih ishoda) ne
ukazuju na malformativnu ni feto/neonatalnu toksičnost.

Podaci o primeni vakcine Gardasil tokom trudnoće nisu doveli do promene u njenom bezbednosnom profilu.
Međutim, ovi podaci nisu dovoljni da bi se preporučila primena vakcine Gardasil tokom trudnoće.
Vakcinaciju treba odložiti do završetka trudnoće.

Dojenje

Tokom vakcinacije u okviru kliničkih ispitivanja bilo vakcinom Gardasil ili placebom, stepen pojave
neželjenih reakcija kod dojilja i odojčadi bio je uporediv u grupi koje su primile vakcinu i onima koje su
primile placebo. Dodatno, imunogenost vakcine bila je uporediva između dojilja i žena koje nisu dojile
tokom primene vakcine.

Stoga, vakcina Gardasil se može primeniti tokom dojenja.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktne ili indirektne štetne uticaje u smislu reproduktivne
toksičnosti (videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka). Nisu primećeni uticaji na plodnost kod mužjaka
pacova (videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka).

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

A. Sažetak bezbednosnog profila

U 7 kliničkih ispitivanja (6 placebo kontrolisanih), osobe su primile Gardasil ili placebo na dan uključenja u
ispitivanja i približno 2 i 6 meseci nakon toga. Nekoliko osoba (0,2%) je prekinulo ispitivanje zbog
neželjenih reakcija. Bezbednost je procenjivana ili u celokupnoj populaciji u studijama (6 studija) ili u
prethodno definisanoj podgrupi (jedna studija) populacije u studiji pomoću kartona vakcinacija tokom 14
dana nakon svake injekcije vakcine Gardasil ili placeba. Kontrolisanim nadzorom pomoću kartona
vakcinacije obuhvaćeno je 10088 osoba (6995 ženskog pola uzrasta od 9 do 45 godina i 3093 muškarca
uzrasta od 9 do 26 godina u trenutku uključivanja) koji su primili vakcinu Gardasil i 7995 osoba (5692
ženskog i 2303 muškog pola) koji su primili placebo.

Najčešće primećene neželjene reakcije su bile reakcije na mestu primene injekcije (77,1% vakcinisanih
osoba u periodu od 5 dana nakon bilo koje posete zbog vakcinacije) i glavobolja (16,6% vakcinisanih osoba).
Ove neželjene reakcije su obično bile blagog ili umerenog intenziteta.

B. Tabelarni sažetak neželjenih reakcija

Klinička ispitivanja
Tabela 1 prikazuje neželjene reakcije povezane sa primenom vakcine, primećene kod osoba koje su primile
vakcinu Gardasil sa učestalošću od najmanje 1,0% i takođe sa većom učestalošću nego što je primećena kod
osoba koje su primile placebo.
Svrstane su u kategorije učestalosti prema sledećoj konvenciji:

veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100 do <1/10), povremene (≥1/1000 do <1/100), retke (≥1/10000 do
<1/1000), veoma retke (<1/10000).

Iskustva nakon stavljanja leka u promet
Tabela 1 takođe uključuje dodatne neželjene događaje spontano prijavljivane nakon stavljanja vakcine
Gardasil u promet širom sveta. Kako su ovi događaji dobrovoljno prijavljivani u populaciji čija veličina nije
određena, nije moguće uvek pouzdano proceniti njihovu učestalost ili ustanoviti uzročno-posledičnu
povezanost sa izloženosti vakcini. Posledično, učestalost ovih neželjenih događaja je kvalifikovana kao
"nepoznata".

Tabela 1: Neželjeni događaji koji su se javili nakon primene vakcine Gardasil u kliničkim ispitivanjima i
praćenjem nakon stavljanja u promet

Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjeni događaji

Infekcije i infestacije

nepoznata

celulitis na mestu primene injekcije*

Poremećaji krvi i limfnog
sistema

nepoznata

idiopatska trombocitopenijska purpura*,
limfadenopatija*

Poremećaji imunskog sistema

nepoznata

reakcije preosetljivosti uključujući
anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije*

Poremećaji nervnog sistema

veoma česta

glavobolja

nepoznata

akutni diseminovani encefalomijelitis*,
vrtoglavica

*, Guillain-Barré-ov sindrom*,

sinkopa ponekad praćena tonično-kloničnim
pokretima*

Gastrointestinalni poremećaji

česta

mučnina

nepoznata

povraćanje*

Poremećaji mišićno-koštanog
sistema i vezivnog tkiva

česta

bol u ekstremitetima

nepoznata

artralgija*, mijalgija*

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

veoma česta

na mestu primene injekcije: eritem, bol,
oticanje

česta

pireksija

nepoznata

na mestu primene injekcije: podlivi, pruritus
astenija*, jeza*, zamor*, osećaj slabosti*

* Neželjeni događaji nakon stavljanja u promet (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih
podataka).

U toku kliničkih ispitivanja, vrtoglavica je primećena kao česta neželjena reakcija kod žena. Kod

muškaraca, vrtoglavica nije češće primećena kod osoba koje su primile vakcinu u odnosu na osobe koje su
primile placebo.

Dodatno, u kliničkim ispitivanjima uočene su neželjene reakcije sa učestalošću manjom od 1%, a za koje su
ispitivači procenili da su povezane sa vakcinom ili placebom:

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:
veoma retke: bronhospazam.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:
retke: urtikarija.
Devet slučajeva urtikarije (0,06%) je prijavljeno u grupi koja je primala vakcinu Gardasil i 20 slučajeva
(0,15%) u grupi koja je primala placebo koji sadrži adjuvans.

U kliničkim studijama, pojedinci iz populacije u kojoj je praćena bezbednost primene su prijavljivali bilo
koje nove promene u svom zdravstvenom stanju tokom perioda praćenja. Među 15706 pojedinaca koji su
primili Gardasil i 13617 pojedinaca koji su primili placebo, bilo je 39 prijavljenih slučajeva nespecifičnog
artritisa/artropatije, od kojih 24 u grupi koja je primila Gardasil i 15 u grupi koja je primila placebo.

U kliničkoj studiji na 843 zdrava adolescenta (muškog i ženskog pola) uzrasta od 11 do 17 godina, pokazalo
se da je, pri primeni prve doze vakcine Gardasil istovremeno sa kombinovanom buster vakcinom protiv
difterije, tetanusa, pertusisa [acelularno, komponentno] i poliomijelitisa [inaktivisano], prijavljena češća
pojava oticanja na mestu primene injekcije i glavobolja koje su pratile istovremenu primenu. Primećena
razlika iznosila je < 10% i kod najvećeg broja ispitanika, prijavljeni neželjeni događaji su bili blagog do
umerenog intenziteta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Postoje izveštaji o primeni većih doza vakcine Gardasil od preporučenih.

Uopšteno, profil neželjenih događaja prijavljen kod predoziranja odgovarao je profilu opisanom kod primene
preporučenih pojedinačnih doza vakcine Gardasil.

Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-hlorid
L-histidin
Polisorbat 80
Natrijum-borat
Voda za injekcije

Za adjuvans, videti odeljak 2 u Sažetku karakteristika leka.

Inkompatibilnost

U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Rok upotrebe

Rok upotrebe pre otvaranja: 3 godine.
Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC).
Ne zamrzavati. Čuvati napunjeni injekcioni špric u spoljašnjoj kartonskoj kutiji radi zaštite od svetlosti.

Gardasil treba primeniti što je pre moguće nakon što se izvadi iz frižidera.

Podaci o stabilnosti pokazuju da su komponente vakcine stabilne 72 sata kada se vakcina čuva na
temperaturi između 8 °C i 42 °C. Kada prođe ovaj period, vakcinu Gardasil treba iskoristiti ili odbaciti. Ovi
podaci su namenjeni isključivo kao vodič za zdravstvene radnike u slučajevima privremenog temperaturnog
odstupanja prilikom čuvanja leka.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka je napunjeni injekcioni špric (staklo tip I) zapremine 1,5 mL sa klipom (silikonom
obloženi FluoroTec bromobutil elastomer ili neobloženi hlorobutil elastomer) i kapicom na vrhu
(bromobutil) sa dve igle i zaštitom za iglu u pakovanju.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 plastični blister sa napunjenim
injekcionim špricem (0,5 mL suspenzije) i dve igle sa zaštitom za iglu i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Pre resuspendovanja, Gardasil može izgledati kao bistra tečnost sa belim talogom.

Pre primene dobro promućkajte napunjeni injekcioni špric kako bi se dobila suspenzija. Nakon što se

dobro promućka, tečnost je bela i zamućena.

Pre primene, vizualno pregledajte suspenziju da ne sadrži vidljive čestice i da nije promenila boju.

Odbacite vakcinu ako ste opazili čestice i/ili promenu boje.

U pakovanju su priložene dve igle različitih dužina, odaberite odgovarajuću iglu u zavisnosti od

veličine i telesne mase pacijenta kako biste osigurali intramuskularnu (i.m.) primenu .

Iglu spojite zavrtanjem u smeru kazaljke na satu sve dok ne bude čvrsto spojena sa špricem.

Primenite celu dozu prema standardnom protokolu.

Odmah ubrizgajte intramuskularnim (i.m.) putem, po mogućnosti u deltoidno područje nadlaktice ili

gornje anterolateralno područje butine.

Vakcinu treba primeniti u dostavljenom obliku. Potrebno je primeniti celu preporučenu dozu

vakcine.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa
važećim propisima.