Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Gentos 25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg tableta

Gentos 25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg tableta

tableta; 25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg; blister, 2x20kom

Supstance:
populus tremuloides trit. D1 serenoa repens (sabal serrulatum) trit.D6 conium maculatum trit. D6 kalium iodatum trit. D12 ferrum picrinicum trit. D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9005441314007

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Gentos

, tablete, 25.0 mg + 37.2 mg+ 37.2 mg + 37.2 mg

+ 37.2 mg

Pakovanje: blister, 1 x 20 tableta

Gentos

, tablete, 25.0 mg + 37.2 mg+ 37.2 mg + 37.2 mg

+ 37.2 mg

Pakovanje: blister, 2 x 20 tableta

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG

Adresa: Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Podnosilac zahteva: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Gentos

, 25.0 mg + 37.2 mg+ 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg, tablete

INN: Populus tremuloides trit. D1, Serenoa repens (Sabal serrulatum) trit. D6, Conium maculatum trit.
D6, Kalium iodatum trit. D12, Ferrum picrinicum trit. D12

Homeopatski lek.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Gentos, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Gentos i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gentos
3. Kako se upotrebljava lek Gentos
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Gentos
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

1. ŠTA JE LEK GENTOS I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Gentos, tablete je homeopatski lek koji se koristi u lečenju poremećaja mokrenja, noćnih poziva na
mokrenje i blažih formi nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike kod benigne hiperplazije prostate (stanje koje
karakteriše uvećanje prostate) i slabosti mokraćne bešike.

Upotreba Gentos, tableta u navedenim indikacijama je bazirana isključivo na homeopatskom iskustvu.
U slučaju ozbiljne kliničke slike ovih bolesti indikovana je klinički odobrena terapija.
U slučaju da ne dođe do pojave komplikacija, lek se može koristiti u periodu od 3 meseca.
Ukoliko se nakon 7 dana simptomi ne povuku, ili dođe do pogoršanja tegoba, potrebno je konsultovati lekara.

Gentos, tablete se upotrebljavaju kod odraslih.
Upotreba ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GENTOS

Lek Gentos ne smete koristiti:

ako ste alergični na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka koje su navedene u
odeljku 6.

Kada uzimate lek Gentos, posebno vodite računa:

Pre nego što uzmete lek Gentos, tablete, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko imate oboljenje tireoidne žlezde, pre upotrebe konsultujte Vašeg lekara.

Konsultujte Vašeg lekara odmah u slučaju pojave groznice ili krvi u urinu.

U slučaju da ne dođe do pojave komplikacija, lek se može koristiti u periodu od 3 meseca.

Na početku lečenja homeopatskim lekovima može se pojaviti prolazno pogoršanje postojećeg zdravstvenog
stanja (inicijalna reakcija). Ovo stanje generalno nije opasno. Ukoliko ne dođe do povlačenja tegoba, treba
prekinuti primenu leka. Nakon povlačenja inicijalne reakcije, može se nastaviti sa primenom leka. Ukoliko opet
dođe do pojačavanja tegoba, prekinuti sa lečenjem.

Svako produženo lečenje homeopatskim lekovima treba da bude praćeno od strane lekara homeopate, s obzirom
da može doći do pojave neželjenih reakcija (novih simptoma) usled neindikovane primene leka.

Deca i adolescenti mlađi od 18 godina
Ne preporučuje se upotreba Gentos, tableta kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, s obzirom da nema
dovoljno dostupnih podataka.

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek,
uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Do sada nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Gentos sa hranom ili pićima

Gentos, tablete treba da uzmete ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane.
Loše životne navike i stimulišuća sredstva mogu nepovoljno da utiču na delovanje homeopatskog leka.

Primena leka Gentos u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste u drugom stanju, postoji mogućnost da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili ukoliko dojite,
potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre upotrebe ovog leka.
Nisu dostupni podaci o upotrebi leka Gentos, tablete tokom trudnoće i dojenja.
Ne preporučuje se upotreba leka tokom trudnoće i dojenja.

Uticaj leka Gentos na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Gentos, tablete nemaju ili imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Gentos

Gentos, tablete sadrže 226,7 mg laktoza, monohidrata po tableti. U slučaju intolerancije na pojedine šećere,
obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GENTOS

Uzimajte Gentos, tablete isključivo kako je opisano u ovom Uputstvu ili prema uputstvu lekara ili farmaceuta.
Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Odrasli
Na početku lečenja ili radi brzog poboljšanja, uzima se 1 tableta 4 puta na dan. Kada se pojave znaci poboljšanja,
potrebno je smanjiti učestalost upotrebe tableta na 1 do 2 puta na dan, po jednu tabletu.

Deca i adolescenti mlađi od 18 godina
Ne preporučuje se upotreba Gentos, tableta kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, s obzirom da nema
dovoljno dostupnih podataka.

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Način primene
Oralna upotreba.
Gentos, tablete treba da uzmete ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane. Tabletu
treba polako rastvoriti pod jezikom.

U slučaju da ne dođe do pojave komplikacija, lek se može koristiti u periodu od 3 meseca.

Ukoliko se nakon 7 dana simptomi ne povuku, ili dođe do pogoršanja tegoba, potrebno je konsultovati lekara.

Ako ste uzeli više leka Gentos nego što je trebalo

Nije prijavljen ni jedan slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Gentos

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite što je
pre moguće.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao i ostali lekovi, Gentos, tablete mogu prouzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.

Do sada nisu prijavljena neželjena dejstva na Gentos, tablete.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK GENTOS

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Rok upotrebe
5 godina.

Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana
navedenog meseca.

Čuvanje
Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Gentos

Aktivne supstance u jednoj Gentos tableti (250 mg) su:

Populus tremuloides trit. D1 25.0 mg;
Serenoa repens (Sabal serrulatum) trit. D6 37.2 mg;
Conium maculatum trit. D6 37.2 mg;
Kalium iodatum trit. D12 37.2 mg;
Ferrum picrinicum trit. D12 37.2 mg.

Pomoćne supstance:

laktoza, monohidrat
skrob, krompirov
magnezijum-stearat

Kako izgleda lek Gentos i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, bele do slabo žućkaste tablete, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu i mogu se
prepoloviti na dva jednaka dela. Moguće je prisustvo mrlja na tabletama.

Lek Gentos sadrži biljne prirodne sirove supstance, stoga se tablete mogu razlikovati po ukusu i mirisu, što ne
utiče na kvalitet i efikasnost leka.
Unutrašnje pakovanje leka Gentos, tablete je blister od providne PVC/PVDC i aluminijumske folije.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 ili 2 blistera sa po 20 tableta i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Broj rešenja: 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016. za lek Gentos

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd
Proizvođač: RICHARD BITTNER AG, Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2016.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Gentos

®

, tablete, 20 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg): 515-01-02598-15-001 od 14.06.2016.

Gentos

®

, tablete, 40 x (25mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg): 515-01-02599-15-001 od 14.06.2016.