Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Herbion sirup od bokvice 0.25g/5mL+0.25g/5mL+65mg/5mL sirup

Herbion sirup od bokvice 0.25g/5mL+0.25g/5mL+65mg/5mL sirup

sirup; 0.25g/5mL+0.25g/5mL+65mg/5mL; boca staklena, 1x150mL

Supstance:
askorbinska kiselina tečni ekstrakt lista tečni ekstrakt cveta muška bokvica (Plantago lanceolata) crni slez (Malva sylvestris)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 3838989563431

UPUTSTVO ZA LEK

Herbion

sirup od bokvice, 0,25 g/5 mL + 0,25 g/5 mL + 65 mg/5 mL, sirup

muška bokvica (Plantago lanceolata), tečni ekstrakt lista, crni slez (Malva sylvestris), tečni ekstrakt cveta,

askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Herbion sirup od bokvice i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion sirup od bokvice

3.

Kako se uzima lek Herbion sirup od bokvice

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Herbion sirup od bokvice

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Herbion sirup od bokvice i čemu je namenjen

Herbion sirup od bokvice sadrži mešavinu tečnog ekstrakta lista muške bokvice (Plantago lanceolata) i
tečnog ekstrakta cveta crnog sleza (Malva sylvestris), kao i askorbinske kiseline.

Herbion sirup od bokvice je tradicionalni biljni lek koji se koristi u simptomatskoj terapiji suvog, iritirajućeg
kašlja.

Herbion sirup od bokvice je tradicionalni biljni lek čija se upotreba zasniva isključivo na dugotrajnom
iskustvu.

Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion sirup od bokvice

Lek Herbion sirup od bokvice ne smete uzimati:
-

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt lista muške bokvice, ekstrakt cveta crnog sleza,
natrijum-askorbat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Herbion sirup od bokvice.

Kada uzimate lek Herbion sirup od bokvice, posebno vodite računa:
-

ako se javi otežano disanje, groznica ili krv u ispljuvku morate odmah posetiti lekara;

ako bolujete od šećerne bolesti morate biti svesni da ovaj sirup sadrži saharozu i da stoga nije
preporučljiv za Vas;

ako kašalj ne prestane posle 7 dana uzimanja sirupa, posavetujte se sa lekarom.

Deca i adolescenti

Upotreba ovog sirupa se ne preporučuje kod dece mlađe od 4 godine bez prethodnog savetovanja sa lekarom.

Drugi lekovi i Herbion sirup od bokvice

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.
Nije poznato da li ovaj lek utiče na delovanje drugih lekova.

Uzimanje leka Herbion sirup od bokvice sa hranom i pićima
Nisu zabeležene nikakve interakcije sa hranom.
Preporučuje se da pijete čaj i tople napitke dok uzimate ovaj sirup.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Pošto su podaci o bezbednosti primene tokom trudnoće i dojenja nedovoljni, ne preporučuje se upotreba
ovog sirupa tokom trudnoće i dojenja. Nisu dostupni podaci o uticaju leka na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nije poznato da li ovaj lek utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Herbion sirup od bokvice sadrži saharozu i metilparahidroksibenzoat (E218)
Herbion sirup od bokvice sadrži preporučenu dozu za odrasle (2 kašike za doziranje) 8 g saharoze. Ovo treba
uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti.
U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Metilparahidroksibenzoat (E218) može izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.

3. Kako se uzima lek Herbion sirup od bokvice

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje:
Odrasli i deca starija od 14 godina: Preporučena doza je 2 kašike za doziranje sirupa 3 do 5 puta na dan.
Deca uzrasta od 7 do 14 godina: Preporučena doza je 1 do 2 kašike za doziranje sirupa 3 puta na dan.
Deca uzrasta od 4 do 7 godina: Preporučena doza je 1 kašika za doziranje sirupa 3 puta na dan.

Upotreba ovog sirupa se ne preporučuje kod dece mlađe od 4 godine.

Način primene:
Oralna upotreba.
Nemojte ništa jesti ili piti neposredno posle uzimanja ovog leka, jer hrana i piće mogu da ubrzaju uklanjanje
leka sa sluzokože usta i grla.
Bocu promućkajte pre upotrebe.

Ako se simptomi ne povuku posle nedelju dana, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Preporučuje se da pijete mnogo čaja i toplih napitaka dok uzimate ovaj sirup

Ako ste uzeli više leka Herbion sirup od bokvice nego što treba

Nemojte uzimati veće doze od preporučenih. Ako uzmete preveliku dozu, posavetujte se sa lekarom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Herbion sirup od bokvice
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.
Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće, osim ako već nije približno vreme za sledeću dozu. U tom
slučaju, nemojte uzimati propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Poremećaji imunskog sistema
Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): reakcija preosetljivosti.

Ako se javi preosetljivost, prestanite da uzimate sirup i posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Herbion sirup od bokvice

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Herbion sirup od bokvice posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i
unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog
meseca.

Pre otvaranja boce: ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Nakon otvaranja boce: 3 meseca, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Herbion sirup od bokvice

Aktivne supstance su: list muške bokvica (Plantago lanceolata), cvet crnog sleza (Malva sylvestris) i
natrijum-askorbat.
5 mL sirupa (1 kašika za doziranje) sadrži:

2,5 g mešavine tečnog esktrakta lista muške bokvice (Plantago lanceolata) i tečnog ekstrakta
cveta crnog sleza (Malva sylvestris), što odgovara 0,25 g lista muške bokvice (Plantago
lanceolata) i 0,25 g cveta crnog sleza (Malva sylvestris). Rastvarač za ekstrakciju: voda.

65 mg askorbinske kiseline (u obliku 73,12 mg natrijum-askorbata).

Pomoćne supstance su: saharoza, metilparahidroksibenzoat (E218) i aroma narandžinog ulja.

Kako izgleda lek Herbion sirup od bokvice i sadržaj pakovanja

Smeđi do crvenkasto-smeđi sirup specifičnog mirisa i ukusa; može biti prisutan mali talog tipičan za
prirodne supstance.

Unutrašnje pakovanje leka je boca od tamnog stakla (hidrolitičke otopnosti tip III) sa polietilenskim
zatvaračem i kašikom za doziranje od polipropilena (graduisana: ¼ = 1,25 mL, ½ = 2,5 mL i 5 mL).
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena boca, koja sadrži 150 mL
sirupa, kašika za doziranje i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole:
KRKA FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:
KRKA D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Januar, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-02681-16-001 od 09.01.2017.