Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 300mcg/2mL; bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1x2mL

Supstance:
humani anti-D (Rho) imunoglobulin
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: J06BB01
Način izdavanja leka SZ
EAN 8606108780077
JKL 0013450

UPUTSTVO ZA LEK

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion, 3

00 mikrograma/2mL, prašak i rastvarač za rastvor za

injekciju

Anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj
sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak
4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što primite lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

3.

Kako se primenjuje lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion i čemu je namenjen

Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion je rastvor humanog anti-D imunoglobulina, antitela koje stvara
imunski sistem ljudi i koje deluje protiv rezus faktora tipa D.
Rezus faktor D tipa je specijalna karakteristika humanih krvnih ćelija: ljudi koji nose rezus faktor D nazivaju
se Rh(D)-pozitivni; ljudi koji nisu nosioci rezus faktora tipa D se nazivaju Rh(D)-negativni.

Kako Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion deluje

Kada Rh(D)-negativna osoba primi Rh(D) pozitivnu krv, npr. kada krv Rh(D)-negativne trudnice dođe u
kontakt sa krvi Rh(D)-pozitivnog fetusa, imunski sistem Rh(D)-negativne osobe (majke) prepoznaje Rh(D)-
pozitivne crvene krvne ćelije (fetusa) kao strane krvne ćelije i proizvodi specifična antitela protiv rezus
faktora tipa D.
Ovaj proces, naziva se imunizacija i obično traje 2-3 nedelje; iz tog razloga, Rh(D)-pozitivne crvene krvne
ćelije nisu uništene prilikom prvog kontakta i ne javljaju se simptomi. Kada ista Rh(D)-negativna osoba dođe
u kontakt sa Rh(D)-pozitivnom krvi po drugi put, prethodno stvorena antitela će uništiti Rh(D)-pozitivne
crvene krvne ćelije fetusa.

Ako Rh(D)-negativna osoba primi humani anti-D (Rh) imunoglobulin, imunizacija protiv rezus faktora tipa
D može se sprečiti, izbegavanjem formiranja antitela protiv Rh(D)-pozitivnih crvenih krvnih ćelija. Da bi se
to postiglo, tretman lekom Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion treba započeti pre ili dovoljno rano
nakon prvog kontakta sa Rh(D)-pozitivnim crvenim krvnim ćelijama.

Ovaj lek se koristi kod:

Rh(D)-negativnih trudnica ako je fetus Rh(D)-pozitivan, u:

-planiranoj profilaksi pre porođaja
-profilaksi pre porođaja usled sledećih komplikacija u toku trudnoće:

abortusa/pretećeg abortusa, vanmaterične trudnoće ili formaranja mase u materici (mola hidatidoza),
prelaska fetalne krvi u cirkulaciju majke koje su uobičajeno odvojene, ili intrauterine fetalne smrti,
transplacentalnog krvarenja (TPH) koje nastaje kao posledica krvarenja pre porođaja (APH),
izvlačenja amnionske tečnosti pomoću šprica (amniocenteze), biopsije horiona ili usled obstetričkih
intervencija npr. okretanje bebe u položaj da lakše može da prođe kroz vaginalni kanal, invazivne
intervencije, izvlačenja fetalne krvi iz umbilikalne vene (kordocenteze), abdominalne traume ili
terapeutske intervencije na fetusu.

-rađanje Rh(D)-pozitivne (D,D

slabo

, D

parcijalni

) bebe.

Rh(D) negativnih osoba nakon inkompatibilne transfuzije Rh(D)-pozitivne krvi ili drugih proizvoda koji

sadrže crvene krvne ćelije, npr. koncentrata trombocita.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion ne smete primati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na humani imunoglobulin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog
leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Human
Anti-D Immunoglobulin Kedrion.

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion ne treba primeniti u krvni sud, zbog rizika od šoka.

U slučaju postporođajne primene, lek se daje majci. Ne sme se davati novorođenčetu.

Lek nije namenjen za primenu kod Rh(D)-pozitivnih žena ni kod žena imunizovanih na Rh(D)
antigen.

Prave reakcije preosetljivosti su retke, ali se mogu javiti reakcije alergijskog tipa na anti-D
imunoglobulin (vidite odeljak 4 ,,Moguća neželjena dejstva”).

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion sadrži malu količinu IgA. Iako je anti-D imunogloblin
uspešno korišćen za lečenje odabranih pojedinaca sa deficitom IgA, ukoliko imate nizak nivo IgA
potencijalno možete razviti anti-IgA antitela i imati anafilaktičku reakciju nakon primene lekova
dobijenih iz plazme koji sadrže IgA. U tom slučaju, Vaš lekar mora da proceni korist terapije lekom
Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion u odnosu na mogući rizik od nastajanja reakcije
preosetljivosti.

Retko, humani anti-D imunoglobulin može prouzrokovati pad krvnog pritiska uz anafilaktičku
reakciju (vidite odeljak 4,,Moguća neželjena dejstva”), čak i ako ste prethodno primali i dobro
podnosili imunoglobuline humanog porekla.
Obratite se Vašem lekaru odmah ukoliko Vam se javi alergijska ili anafilaktička reakcija. Vaš lekar
će prekinuti davanje leka i primeniti odgovarajući tretman zavisno od prirode i ozbiljnosti reakcije.

Ukoliko primate velike doze anti D-imunoglobulina nakon primanja inkompatibilne transfuzije,
može se javiti hemolitička reakcija. Iz tog razloga, Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti i proceniti
potrebu za posebnim laboratorijskim analizama krvi.

Tromboembolizam
Arterijski i venski tromboembolijski događaji, uključujući infarkt miokarda, moždani udar, duboku vensku
trombozu i plućnu emboliju, povezani su sa upotrebom imunoglobulina. Iako tromboembolijski događaji
nisu primećeni kod Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion, pacijenti treba da budu dovoljno hidrirani pre
upotrebe imunoglobulina. Potreban je oprez kod pacijenata sa preovladavajućim faktorima rizika za
trombotične događaje (kao što su hipertenzija, dijabetes melitus i istorija vaskularnih bolesti ili trombotske
epizode, pacijenti sa stečenim ili naslednim trombofilnim poremećajima, pacijenti sa produženim periodima
imobilizacije, teško hipovolemični pacijenti, pacijenti sa bolestima koje povećavaju viskozitet krvi), posebno
kada su propisane veće doze leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion.

Ukoliko se kod Vas pojavi neki od prvih simptoma tromboembolijskih događaja, uključujući kratak dah, bol
i oticanje udova, fokalni neurološki deficiti i bolovi u grudima kontaktirajte svog lekara odmah nakon pojave
simptoma.

Virusna bezbednost
Kada se proizvode lekovi dobijeni iz humane krvi ili plazme, primenjuju se određene mere kako bi se
sprečilo da se infekcija prenese na pacijenta. One uključuju:

pažljivu selekciju davalaca krvi i plazme kako bi pojedinci rizični za prenos infekcije bili isključeni

testiranje svake pojedinačne donacije i pulova plazme (set više donacija) na znake virusa/infekcija

proizvođači ovih lekova takođe primenjuju mere u toku obrade krvi i plazme da bi inaktivirali ili
uklonili viruse.

Uprkos tim merama, kada se primenjuju lekovi dobijeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenošenja
infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi i na nepoznate viruse ili viruse
u razvoju kao i druge tipove infekcija.
Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije
(HIV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) i za hepatitis A virus (HAV) bez omotača.
Mere koje se preduzimaju se smatraju ograničeno efikasnim protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus
B19.
Imunoglobulini nisu povezani sa prenosom infekcije hepatitis A virusom ili parvovirusom B19, verovatno
zato što antitela protiv ovih infekcija, koja su sadržana u proizvodu, imaju zaštitnu ulogu.

Izrazito se preporučuje da se svaki put kada primite dozu leka Kedrion Human Anti-D Immunoglobulin
zabeleže ime i broj serije leka, kako bi se napravila evidencija o primenjenoj seriji leka.

Analize krvi
Recite Vašem lekaru ukoliko ste primili lek Kedrion Human Anti-D Immunoglobulin i ukoliko su Vama ili
Vašoj bebi potrebne laboratorijske analize krvi (serološki testovi). Nakon primanja ovog leka, rezultati nekih
testova mogu biti lažno pozitivni usled prolaznog povećanja antitela na eritrocitne antigene, npr. A, B, D,
pasivno unetih u Vašu krv. Ukoliko ste majka koja je primila ovaj lek pre porođaja, ovo takođe može uticati
na rezultate nekih laboratorijskih analiza krvi za antitela crvenih krvnih ćelija, npr. antiglobulinski test
(Coombs-ov test) kod Vaše bebe.

Pacijenti sa prekomernom telesnom masom / gojazni pacijenti
Kod pacijenata sa prekomernom telesnom masom (gojaznih pacijenata), zbog mogućeg nedostatka
efikasnosti u slučaju intramuskularne primene, preporučuje se primena intravenskog anti-D leka.

Deca
Nisu predviđene posebne mere ili praćenje.

Drugi lekovi i Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete mozda uzimati bilo
koje druge lekove.

Vakcinacija
Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion može umanjiti efikasnost vakcinacije živim atenuisanim
vakcinama poput vakcina protiv malih boginja, zauški ili rubeola. Takvu vakcinaciju treba odložiti za tri
meseca nakon primene leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion.
Recite Vašem lekaru pre tretmana ukoliko ste primili vakcinu u toku poslednje 2-4 nedelje. Anti-D
imunoglobulini moraju se primeniti 2 ili 4 nedelje nakon vakcinacije živim virusnim vakcinama; ukoliko
anti-D imunoglobulini moraju da se primene u periodu od 2-4 nedelje po vakcinaciji živom virusnom
vakcinom, efikasnost takve vakcinacije može biti umanjena; stoga, Vaš lekar treba da proveri efikasnost
Vaše vakcinacije.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion je namenjen za primenu u trudnoći i može se koristiti kod
dojilja. Imunoglobulini se izlučuju u majčino mleko.
Nisu sprovedene studije u kojima je ispitivan uticaj leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion na
plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja
vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion sadrži natrijum
Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion sadrži 3,9 mg natrijuma po mililitru (0,170 mmol/mL),
odnosno suštinski je bez natrijuma.
U slučaju inkompatibilne transfuzije Rh(D) pozitivnom krvi ili drugim proizvodima koji sadrže crvene krvne
ćelije, Vaš lekar mora uzeti u obzir sadržaj natrijuma u ovom leku ukoliko patite od oštećenja bubrega ili
ukoliko ste na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma, u odnosu na zapreminu transfuzije.

3. Kako se primenjuje lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš
lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
Vaš lekar će odluciti koliko leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion treba da primate i koliko će trajati
tretman.

Dalje informacije u pogledu doziranja navedene su na kraju ovog uputstva u odeljku namenjenom
zdravstvenim stručnjacima.

Ukoliko sami primenjujete ovaj lek, uvek koristite lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion tačno prema
instrukcijama navedenim u odeljku ,,Instrukcije za pravilnu upotrebu”.
Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion se primenjuje intramuskularnim putem.
Ukoliko je potrebno primeniti veću zapreminu (>2mL kod dece ili >5 mL kod odraslih), preporuka je da se
primeni u podeljenim dozama i na različitim mestima.

Primena kod dece

Efikasnost i bezbednost leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion kod dece nije utvrđena. Odgovarajuću
dozu treba preračunati uz savet lekara specijaliste transfuziologa.

Instrukcije za pravilnu upotrebu
Lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion ne smete mešati sa drugim rastvaračima.

Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1. Proizvod treba zagrejati na sobnu ili telesnu temperaturu pre primene. Uklonite centralnu zaštitu sa

gumenog zatvarača sa bočice sa liofiziranim praškom;

2. Izvucite sadržaj iz ampule sa rastvaračem pomoću šprica za injektovanje;
3. Injektujte rastvarač u bočicu sa liofiziranim praškom. Tokom ove faze, pobrinite se da ne razderete

gumeni zatvarač bočice kako biste izbegli kontaminaciju rekonstituisanog rastvora;

4. Pažljivo protresite i izvucite rekonstituisani rastvor pomoću šprica; promenite iglu i injektujte.

Nekompletno rastvaranje dovodi do gubitka jačine.
Ne koristite rastvor koji je zamućen ili ima talog.
Pre upotrebe, treba vizuelno proveriti da li rekonstituisani rastvor sadrži čestice ili je došlo do diskoloracije.
Nakon rekonstitucije, proizvod je bezbojna do bledožuta tečnost.
Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.
Potpuna rekonstitucija se postže u roku od 5 minuta.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u
skladu sa važećim propisima.

Ako ste primili više leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion nego što treba
Nisu poznate posledice predoziranja.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Neželjena dejstva koja se mogu javiti usled primene anti-D imunoglobulina za intramuskularnu primenu
navedena su u nastavku.

Retki humani imunoglobulini mogu izazvati nagli pad krvnog pritiska i, u izolovanim sličajevima,
anafilaktički šok, čak i kada pacijent prilikom prethodne terapije nije pokazao preosetljivost.

Ukoliko primetite bilo koji od sledećih neželjenih efekata, odmah obavestite Vašeg lekara ili
zdravstenog radnika:

alergijske reakcije (preosetljivost)

anafilaktički šok.

Ostala neželjena dejstva:

glavobolja;

vrtoglavica;

ubrzano lupanje srca (tahikardija);

nizak krvni pritisak (hipotenzija);

mučnina, povraćanje;

kožne reakcije, crvenilo na koži (eritem), svrab;

bol u zglobovima (artralgija);

umereni bol u leđima;

groznica, malaksalost, jeza;

na mestu injektovanja: modrice i otok, bol, crvenilo na koži, zadebljanje, osećaj toplote, svrab, osip.

Dodatni neželjeni efekti kod dece
Nisu dostupni specifični podaci za decu.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta, ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion posle isteka roka upotrebe naznačenog na
kutiji i nalepnici nakon ,,Važi do:”.
Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Datum isteka roka upotrebe odnosi se na proizvod u neotvorenom pakovanju, čuvan na propisan način.

Čuvati na temperaturi do 25ºC.
Ne zamrzavati.
Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.
Rekonstituisan rastvor se mora odmah upotrebiti.

Ne koristite ovaj lek ukoliko primetite da je rastvor zamućen ili ima talog.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom.Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion

Aktivna supstanca je humani anti-D (Rho) imunoglobulin.
1 mL rastvora za injekciju dobijenog rekonstitucijom liofilizovanog praška priloženim rastvaračem sadrži:

Humani plazma proteini

25 – 180 mg

od kojih IgG čini najmanje

90%

sa antitelima na D antigen, ne manje od

750 i.j.

Distribucija IgG subklasa:
IgG

66,0%

IgG

30,0%

IgG

2,5%

IgG

1,5%

Maksimalni sadržaj IgA je 300 mikrograma/mL.

Pomoćne supstance: glicin, natrijum-hlorid i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion i sadržaj pakovanja

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion 300 mikrograma (1500 i.j.):
Izgled praška: liofilizovani, higroskopni prašak bele do svetložute boje ili čvrsta, trošna masa.
Izgled rastvarača: bistar, bezbojan rastvor
Bočica od neutralnog stakla (tip I) sa čepom od brombutil gume, aluminijumskim prstenom i plastičnim flip-
off poklopcem sadrži 300 mikrograma praška.
Ampula od neutralnog stakla (tip I) sadrži 2 mL rastvarača.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
MAGNA MEDICA D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Milutina Milankovića 7b, Novi Beograd
Tel: 011 3610 817
Faks: 011 3610 817
E-mail: office@magnamedica.rs

Proizvođač:
KEDRION S.P.A., S.S. 7 Bis Km. 19,5, Sant´Antimo (NA), Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Decembar, 2017

Režim izdavanja leka:
Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:
515-01-02429-17-001 od 25.10.2017.

<

------------------------------------------------------------------------------------------------

>

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA

KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije

Prevencija Rh(D) imunizacije kod Rh(D)-negativnih žena u reproduktivnom periodu

Profilaksa pre porođaja

- Planirana profilaksa pre porođaja
- Profilaksa pre porođaja usled sledećih komplikacija u toku trudnoće:

Abortusa/pretećeg abortusa, vanmaterične trudnoće ili mola hidatidoza, intrauterine fetalne smrti
(IUFD), transplacentalnog krvarenja (TPH) koje nastaje kao posledica krvarenja pre porođaja
(APH), amniocenteze, biopsije horiona ili usled obstetričkih intervencija npr. okretanje bebe u
položaj da lakše može da prođe kroz vaginalni kanal, invazivne intervencije, kordocenteze,
abdominalne traume ili terapeutske intervencije na fetusu.

Profilaksa posle porođaja

- Rađanje Rh(D)-pozitivne (D, D

slabo

, D

parcijalni

) bebe.

Terapija Rh(D)-negativnih žena u reproduktivnom period nakon inkompatibilne transfuzije Rh(D)-pozitivne
krvi ili drugih proizvoda koji sadrže eritrocite, npr. koncentrata trombocita.

Doziranje i način primene

Doziranje

Doza anti-D imunoglobulina treba da bude određena u skladu sa nivoom izlaganja Rh(D)-pozitivnim
eritrocitima i uzimajući u obzir da približno 10 mikrograma (50 i.j.) anti-D imnoglobilina neutrališe 0,5 mL
Rh(D)-pozitivnih eritrocita ili 1 mL Rh(D)-pozitivne krvi.

Sledeći rezimi doziranja su preporučeni:

Prevencija Rh(D) imunizacije kod Rh(D)-negativnih žena

Profilaksa pre porođaja. Prema opštim preporukama, trenutno primenjivane doze su u opsegu od 50-330

mikrograma ili 250-1650 i.j.

o Planirana profilaksa pre porođaja:

Pojedinačna doza u 28-30 nedelji gestacije ili dve doze u 28. i 34. nedelji.

o Profilaksa pre porođaja usled komplikacija u toku trudnoće:

Pojedinačnu dozu treba primeniti što pre i u roku od 72 sata i ako je neophodno ponavljati u
intevalima od 6-12 nedelja tokom trudnoće.

Profilaksa posle porođaja. Prema opšte prihvaćenim preporukama, opseg doza koje se trenutno

primenjuju se kreće od 100-300 mikrograma ili 500-1500 i.j. Za specivične podatke pogledajte odeljak
5.1. Sažetka karakteristika leka. Ukoliko se primenjuju niža doza (100 miktrograma ili 500 i.j.) treba
uraditi ispitivanje obima fetomaternalne hemoragije.

Za postpartalnu primenu, ovaj lek treba primeniti majci što pre u toku 72 sata od porođaja, ukoliko je
novorođenče Rh-pozitivno (D, D

slabo

, D

parcijalni)

. Ukoliko je proteklo više od 72 sata, ne treba odlagati davanje

proizvoda, već ga treba dati što pre.

Postporođajna doza mora biti primenjena čak i ako je primenjena profilaksa pre porođaja i čak i ako se
rezidualna aktivnost prenatalne profilakse pokaže u majčinom serumu.

Ukoliko postoji sumnja na obimnu fetomaternalnu hamoragiju [>4 mL (0,7%-0,8% žene)], na primer u
slučaju fetalne/neonatalne anemije ili intrauterine fetalne smrti, njen obim treba odrediti pogodnom
metodom, npr. Kleihauer-Betke testom eluacije kiselina kako bi se odredio fetalni HbF (fetalni hemoglobin)
ili protočnom citometrijom koja specifično identifikuje Rh(D)-pozitivne ćelije. Dodatne doze anti-D
imunoglobulina treba primeniti u skladu sa tim (10 mikrograma ili 50 i.j. po 0,5 mL fetalnih eritrocita).

Inkompatibilna transfuzija eritrocita
Preporučena doza je 20 mikrograma (100 i.j.) anti-D imunoglobulina na 2 mL transfuzije Rh(D)-pozitivne
krvi ili na 1 mL koncentrata eritrocita. Preporučuje se da se odgovarajuća doza odredi uz konsultaciju sa
specijalistom transfuziologom kako bi se ustanovila izvodljivost procedure zamene eritrocita, u cilju
smanjenja broja D-pozitivnih eritrocita u cirkulaciji i kako bi se definisala doza anti-D imunoglobulina
potrebna za supresiju imunizacije. Testove za praćenje Rh(D)-pozitivnih eritrocita treba raditi svakih 48 sati,
a nakon toga anti-D immunoglobulin treba primenjivati dok se više ne može detektovati prisustvo Rh(D)-
pozitivnih eroitrocita u cirkulaciji. U svakom slučaju, zbog rizika od pojave hemolize, preporučuje se da se
ne primenjuju doze veće od 3000 mikrograma (15000 i.j.).

Primena alternativnog intravenskog leka se preporučuje jer će se time odmah postići adekvatni nivoi u
plazmi. Ukoliko intravenski lek nije dostupan, treba primeniti veoma veliku zapreminu intramuskularno
tokom perioda od nekoliko dana (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Pedijatrijska populacija
Efikasnost i bezbednost leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion kod dece nije utvrđena. Odgovarajuću
dozu treba preračunati uz savet lekara specijaliste transfuziologije.

Način primene

Za intramuskularnu primenu.

Ukoliko je potrebno primeniti veću zapreminu (>2 mL kod dece ili >5 mL kod odraslih), preporuka je
da se aplikuje u podeljenim dozama i na različitim mestima na telu.

Ukoliko je intramuskularna primena kontraindikovana (poremećaji krvarenja), potrebno je koristiti
alternativni preparat , namenjen za intravensku primenu.

Pacijenti sa prekomernom telesnom masom/ gojazni pacijenti
Kod pacijenata sa prekomernom telesnom masom (gojaznih pacijenata), potrebno je razmotriti primenu
preparata anti-D immunoglobulin za intravensku primenu (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza
pri upotrebi leka).

Za uputstvo o rekonstituciji leka pre upotrebe, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala
koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista
pomoćnih supstanci.
Preosetljivost na humane imunoglobuline.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pobrinite se da se lek Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion ne primeni u krvni sud, zbog rizika od šoka.

U slučaju postporođajne primene, lek se daje majci. Ne sme se davati novorođenčetu.

Lek nije namenjen za primenu kod Rh(D)-pozitivnih žena ni kod žena imunizovanih na Rh(D) antigen.

Prave reakcije preosetljivosti su retke, ali se mogu javiti reakcije alergijskog tipa na anti-D immunoglobulin.

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion sadrži malu količinu IgA. Iako je anti-D imunogloblin uspešno
korišćen za lečenje odabranih pojedinaca sa deficitom IgA, osobe sa deficitom IgA potencijalno mogu razviti
anti-IgA antitela i mogu imati anafilaktičku reakciju nakon primene lekova dobijenih iz plazme koji sadrže
IgA. U tom slučaju, lekar mora da proceni korist terapije lekom Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion u
odnosu na mogući rizik od nastajanja reakcije preosetljivosti.

Retko, humani anti-D imunoglobulin može prouzrokovati pad krvnog pritiska uz anafilaktičku reakciju, čak i
kod pacijenata koji su prethodno dobro podnosili imunoglobuline humanog porekla.

Sumnja na alergijsku ili anafilaktičku reakciju zahteva momentalni prekid injektovanja leka.
U slučaju šoka, treba primeniti standardni medicinski tretman šoka.

Hemolitičke reakcije
Kod pacijenata primaoca inkompatibilne transfuzije, koji primaju velike doze anti D-imunoglobulina
potrebno je pratiti kliničke i biološke parametre zbog rizika od hemolitičke reakcije.

Tromboembolizam
Arterijski i venski tromboembolijski događaji, uključujući infarkt miokarda, moždani udar, duboku vensku
trombozu i plućnu emboliju, povezani su sa upotrebom imunoglobulina. Iako tromboembolijski događaji
nisu primećeni kod Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion, pacijenti treba da budu dovoljno hidrirani pre
upotrebe imunoglobulina. Potreban je oprez kod pacijenata sa preovladavajućim faktorima rizika za
trombotične događaje (kao što su hipertenzija, dijabetes melitus i istorija vaskularnih bolesti ili trombotske
epizode, pacijenti sa stečenim ili naslenim trombofilnim poremećajima, pacijenti sa produženim periodima
imobilizacije, teško hipovolemični pacijenti, pacijenti sa bolestima koje povećavaju viskozitet krvi), posebno
kada su propisane veće doze leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion.
Pacijenti treba da budu informisani o prvim simptomima tromboembolijskih događaja, uključujući kratak
dah, bol i oticanje udova, fokalne neurološke deficite i bolove u grudima i treba ih savetovati da kontaktiraju
svog lekara odmah nakon pojave simptoma.

Informacije o bezbednosti primene u pogledu mogućnosti prenosa infekcije:
Standardne mere za sprečavanje infekcija koje se mogu dobiti usled primene preparata dobijenih iz humane
krvi ili plazme, uključuju selekciju donora, skrining individualnih donacija i pulova plazme na specifične
markere infekcija kao i uvođenje efektivnih proizvodnih koraka za inaktivnaciju/uklanjanje virusa.
Uprkos tome, kada se primenjuju lekovi dobijeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenošenja
infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi i na nepoznate viruse ili viruse
u razvoju kao i druge patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije
(HIV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) i za hepatitis A virus bez omotača.
Mere koje se preduzimaju se smatraju ograničeno efikasnim protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus
B19.
Postoje ohrabrujuća klinička iskustva koja se odnose na izostanak prenošenja hepatitisa A ili parvovirusa
B19 putem imunoglobulina, a pretpostavlja se da sadržaj antitela značajno doprinosi bezbednosti od virusa.

Izrazito se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion, kod pacijenta
zabeleži ime i broj serije leka, kako bi se napravila veza između pacijenta i serijskog broja leka.

Interference sa serološkim testovima
Nakon injekcije imunoglobulina, prolazni porast različitih pasivno prenetih antitela u krvi pacijenta može
rezultirati lažno pozitivnim rezultatima seroloških testova.

Pasivna transmisija antitela na eritrocitne antigene, npr., A, B, D može interferirati sa nekim serološkim
testovima za antitela na eritrocitima, npr. antiglobulinski test (Coombs-ov test) naročito kod Rh(D)-pozitivne
novorođenčadi čije su majke primale profilaksu pre porođaja.

Pacijenti sa prekomernom telesnom masom / gojazni pacijenti
Kod pacijenata sa prekomernom telesnom masom (gojaznih pacijenata), zbog mogućeg nedostatka
efikasnosti u slučaju intramuskularne primene, preporučuje se primena intravenskog anti-D leka.

Upozorenje vezano za pomoćne supstance
Lek sadrži 3,9 mg natrijuma po mililitru (0,170 mmol/mL), odnosno suštinski je bez natrijuma.
U slučaju inkompatibilne transfuzije Rh(D) pozitivnom krvi ili drugim proizvodima koji sadrže crvene krvne
ćelije, sadržaj natrijuma mora biti uzet u obzir kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili kod pacijenata koji
su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma, u odnosu na zapreminu transfuzije (videti odeljak Doziranje
i način primene).

Pedijatrijska populacija
Nisu potrebne posebne mere ili praćenje za pedijatrijsku populaciju.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Žive, atenuisane vakcine
Aktivnu imunizaciju vakcinama koje sadrže žive viruse (npr. male boginje, zauške, rubeola) treba odložiti za
3 meseca nakon poslednje primene anti-D imunoglobulina, budući da efikasnost živih virusnih vakcina u
suprotnom može biti smanjena.
Ako je potrebno dati anti-D imunoglobulin u periodu od 2-4 nedelje posle vakcinacije živim virusnim
vakcinama, efikasnost takve vakcinacije može biti umanjena.

Pedijatrijska populacija
Iako specifične studije interakcija nisu sprovedene u pedijatrijskoj populaciji, ne očekuje se razlika između
odraslih i dece.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća
Lek je namenjen za primenu u trudnoći.

Dojenje
Ovaj lek se može koristiti tokom perioda dojenja. Imunoglobulini se izlučuju u majčino mleko.

Plodnost
Nisu sprovedene studije u kojima je ispitivan uticaj leka Kedrion Human Anti-D Immunoglobulin na
plodnost životinja. Ipak, klinička iskustva sa humanim anti-D imunoglobulinom ukazuju da ne treba
očekivati štetne efekte na plodnost.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja
mašinama.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila
Neželjene reakcije kao što su jeza, glavobolja, vrtoglavica, groznica, povraćanje, alergijske reakcije,
mučnina, artalgija, hipotenzija i umereni bol u leđima mogu se javiti sporadično.
Retki humani imunoglobulini mogu izazvati nagli pad krvnog pritiska i, u izolovanim sličajevima,
anafilaktički šok, čak i kada pacijent prilikom prethodne terapije nije pokazao preosetljivost.
Na mestu injektovanja mogu se javiti otok, bol, eritem, induracija, osećaj toplote, modrice, pruritus i osip.

Za informacije o bezbednosti leka u pogledu mogućnosti prenosa infekcije, videti odeljak Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija
Tabela koja je navedena u nastavku, prikazana je u skladu sa klasifikacijom MedDRA sistema organa i
preporučenim terminima (System Organ Classification (SOC) and Preferred Term Level (PT)), i uključuje
neželjene efekte koji se javljaju prilikom primene rastvora humanog anti-D imunoglobulina.

Nema robusnih podataka o učestalosti neželjenih dejstava iz kliničkih studija.

Učestalost neželjenih dejstava je navedena prema sledećoj klasifikaciji: veoma često (≥1/10), često (≥1/100
do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10 000 do <1/1000) , veoma retko (<1/10 000),
nepoznato (ne može biti procenjeno na osnovu dostupnih podataka).

MedDRA Klasa sistema

organa

Neželjena reakcija

Učestalost

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost, anafilaktički šok

nepoznato

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja

nepoznato

Kardiološki poremećaji

Tahikardija

nepoznato

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

nepoznato

Gastrointestinalni poremećaji

Nauzeja, povraćanje

nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog
tkiva

Kožne reakcije, eritem, pruritus

nepoznato

Poremećaji

mišićno-koštanog

sistema i vezivnog tkiva

Artralgija

nepoznato

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Groznica, slabost, jeza

Na mestu injektovanja: otok, bol,
eritem, induracija, osećaj
toplote, svrab, osip

nepoznato

Pedijatrijska populacija
Nisu dostupni specifični podaci za pedijatrijsku populaciju.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu poznate posledice predoziranja.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Bočica sa praškom
Glicin
Natrijum-hlorid

Ampula sa rastvaračem
Voda za injekcije

Inkompatibilnost

Kako nisu rađene studije kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim rastvaračima.

Rok upotrebe

3 godine.
Rekonstituisan rastvor se mora odmah upotrebiti.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25ºC.
Ne zamrzavati.
Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj pakovanja

Bočica od neutralnog stakla (tip I) sa čepom od brombutil gume, aluminijumskim prstenom i plastičnim flip-
off poklopcem, sadrži 300 mikrograma praška.
Ampula od neutralnog stakla (tip I) sadrži 2 mL rastvarača.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Human Anti-D Immunoglobulin Kedrion treba zagrejati na sobnu ili telesnu temperaturu pre primene.

1. Uklonite centralnu zaštitu sa gumenog zatvarača sa bočice sa liofiziranim praškom;
2. Izvucite sadržaj iz ampule sa rastvaračem pomoću šprica za injektovanje;
3. Injektujte rastvarač u bočicu sa liofiziranim praškom. Tokom ove faze, pobrinite se da ne razderete

gumeni zatvarač bočice kako biste izbegli kontaminaciju rekonstituisanog rastvora;

4. Pažljivo protresite i izvucite rekonstituisani rastvor pomoću šprica; promenite iglu i injektujte.

Nekompletno rastvaranje dovodi do gubitka jačine.
Ne koristite rastvor koji je zamućen ili ima talog.
Pre upotrebe, treba vizuelno proveriti da li rekonstituisani rastvor sadrži čestice ili je došlo do diskoloracije.
Nakon rekonstitucije, proizvod je bezbojna do bledožuta tečnost.
Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.

Potpuna rekonstitucija se postiže u roku od 5 minuta.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u
skladu sa važećim propisima.

Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci
broj: 515-14-00478-2017-8-003 od 19.12.2017.