Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Humira rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Humira rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 40mg/0.8mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.8mL

Supstance:
adalimumab
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: L04AB04
Način izdavanja leka SZR
EAN 8054083005553
JKL 0014202

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

UPUTSTVO ZA LEK

Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 40 mg/0,8 mL

Pakovanje: napunjen injekcioni špric, 2 x 0,8 mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje

Proizvođač: AbbVie Biotechnology GmbH

Adresa: Max-Planck-Ring 2, D - 65205 Wiesbaden, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.


Humira

, 40 mg/0,8 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

adalimumab

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Vaš lekar će Vam takođe dati Karticu za pacijenta koja sadrži značajne bezbednosne

informacije kojih morate biti svesni pre nego što dobijete lek Humira i tokom lečenja sa lekom
Humira. Čuvajte ovu karticu za pacijenta sa sobom.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Humira i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Humira
3. Kako se upotrebljava lek Humira
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Humira
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

1. ŠTA JE LEK HUMIRA I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Humira sadrži aktivnu supstancu adalimumab, koja ima selektivno imunosupresivno dejstvo.
Humira je namenjena za lečenje reumatoidnog artritisa, poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa,
ankilozirajućeg spondilitisa, aksijalnog spondiloartritisa bez radiografskog dokaza AS, psorijaznog artritisa,
psorijaze, Crohn-ove bolesti i ulceroznog kolitisa. Ovaj lek smanjuje zapaljenski proces kod navedenih bolesti.
Aktivna supstanca, adalimumab, je humano monoklonsko antitelo dobijeno iz kulture ćelija. Monoklonska
antitela su proteini koji prepoznaju i vezuju se za druge specijalne proteine. Adalimumab se vezuje za specifične
proteine (faktor nekroze tumora ili TNFα), koji su prisutni u povišenom nivou u zapaljenskim bolestima kao što
su reumatoidni artritis, poliartikularni juvenilni idiopatski artritis, ankilozirajući spondilitis, aksijalni
spondiloartritis bez radiografskog dokaza AS, psorijazni artritis, psorijaza, Crohn-ova bolest i ulcerozni kolitis.

Reumatoidni artritis

Humira se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa kod odraslih. Reumatoidni artritis je zapaljensko oboljenje
zglobova. Ukoliko imate umereni do teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa možete prvo primiti druge
lekove koji modifikuju tok bolesti, kao što je metotreksat. Ukoliko ne reagujete dovoljno dobro na ovakve
lekove, biće Vam propisan lek Humira za lečenje reumatoidnog artritisa.
Humira se može koristiti i za lečenje teškog, aktivnog i progresivnog reumatoidnog artritisa bez prethodne
primene metotreksata.
Pokazano je da Humira usporava oštećenje hrskavice i kostiju zglobova izazvano bolešću i da poboljšava fizičku
funkciju.
Obično se Humira upotrebljava uz metotreksat. Ukoliko Vaš lekar proceni da je metotreksat nepodesan, možete
primati samo lek Humira.

Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

Humira se koristi za lečenje poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa kod dece i adolescenata između 2 i
17 godina. Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis je zapaljensko oboljenje koje zahvata jedan ili više
zglobova, a javlja se obično kod dece mlađe od 16 godina. Možete prvo primiti druge lekove koji modifikuju tok
bolesti, kao što je metotreksat. Ukoliko ne reagujete dovoljno dobro na ovakve lekove, biće Vam propisan lek
Humira za lečenje poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa.

Ankilozirajući spondilitis i aksijalni spondiloartritis bez radiografskog dokaza AS

Humira se koristi za lečenje ankilozirajućeg spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa bez radiografskog dokaza
AS kod odraslih. Ankilozirajući spondilitis i aksijalni spondiloartritis bez radiografskog dokaza AS su
zapaljenska oboljenja kičme. Ukoliko bolujete od ankilozirajućeg spondilitisa ili aksijalnog spondiloartritisa bez
radiografskog dokaza AS, prvo ćete dobiti druge lekove. Ukoliko ne reagujete dobro na ove lekove biće Vam
propisan lek Humira da bi se smanjili znaci i simptomi Vaše bolesti.

Psorijazni artritis

Humira se koristi za lečenje psorijaznog artritisa kod odraslih. Psorijazni artritis je zapaljenje zglobova udruženo
sa psorijazom. Pokazano je da Humira usporava oštećenje hrskavice i kostiju zglobova izazvano bolešću i da
poboljšava fizičku funkciju.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Psorijaza

Humira se koristi za lečenje psorijaze kod odraslih. Psorijaza je zapaljenska bolest kože. Ukoliko imate plak-
psorijazu umerenog do teškog oblika, lekar će Vam prvo dati druge lekove ili npr. fototerapiju. Ako nije
postignut efekat sa ovom terapijom, lekar će Vam propisati lek Humira u cilju smanjenja znakova i simptoma
psorijaze.

Crohn-ova bolest kod dece i odraslih

Humira se koristi za lečenje Crohn-ove bolesti kod odraslih i dece od 6 do 17 godina. Crohn-ova bolest je
zapaljensko oboljenje digestivnog trakta. Ukoliko bolujete od Crohn-ove bolesti prvo ćete dobiti druge lekove.
Ukoliko ti lekovi ne dovedu do željenog kliničkog odgovora, biće Vam propisan lek Humira kako bi se smanjili
simptomi i znaci bolesti.

Ulcerozni kolitis

Humira se koristi za lečenje ulceroznog kolitisa kod odraslih. Ulcerozni kolitis je zapaljensko oboljenje creva.
Ukoliko bolujete od ulceroznog kolitisa prvo ćete dobiti druge lekove. Ukoliko ti lekovi ne dovedu do željenog
kliničkog odgovora, biće Vam propisan lek Humira kako bi se smanjili simptomi i znaci bolesti.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HUMIRA

Lek Humira ne smete koristiti:

- Ukoliko ste alergični na adalimumab ili neki drugi sastojak leka Humira (videti odeljak 6)
- Ukoliko imate ozbiljnu infekciju, uključujući aktivnu tuberkulozu (vidite "Kada uzimate lek Humira, posebno
vodite računa"). Važno je da kažete svom lekaru ukoliko imate simptome infekcije, npr. groznicu, pojavu rana,
osećaj zamaranja, probleme sa zubima.
- Ukoliko imate umerenu ili ozbiljnu srčanu slabost. Važno je da kažete svom lekaru ukoliko imate ili ste ranije
imali ozbiljne srčane smetnje (vidite "Kada uzimate lek Humira, posebno vodite računa").

Kada uzimate lek Humira, posebno vodite računa:
Obratite se lekaru ili farmaceutu pre početka primene leka Humira:

- Ukoliko osetite alergijske reakcije kao što je stezanje u grudima, otežano disanje praćeno zviždanjem,
omaglice, oticanje ili osip ne smete više upotrebljavati lek Humira i odmah se javite Vašem lekaru.
- Ukoliko imate infekciju, uključujući dugotrajnu ili lokalizovanu infekciju (na primer, ulkus na nozi),
konsultujte lekara pre nego što počnete lečenje lekom Humira. Ukoliko niste sigurni da li imate infekciju,
kontaktirajte Vašeg lekara.
- Možete dobiti infekcije mnogo lakše dok ste na terapiji lekom Humira. Ovaj rizik može pogoršati vašu plućnu
funkciju. Infekcije mogu biti teške i uključivati tuberkulozu, infekcije izazvane virusima, gljivicama, parazitima
ili bakterijama ili druge oportunističke infekcije i sepsu, koja može u retkim slučajevima ugroziti život. Važno je
da kažete lekaru ukoliko dobijete simptome kao što su temperatura, rane, osećaj zamaranja ili problemi sa
zubima. Lekar Vam može preporučiti da privremeno prestanete da upotrebljavate lek Humira.
- S obzirom da su prijavljeni slučajevi tuberkuloze kod pacijenata lečenih lekom Humira, Vaš lekar će proveriti
da li kod Vas ima simptoma i znakova tuberkuloze pre nego što započnete lečenje lekom Humira. To uključuje
potpunu medicinsku istoriju, rentgenski pregled grudnog koša i tuberkulinski test. Sprovođenje ovih testova

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

treba da bude zabeleženo na vašoj Kartici Upozorenja za Pacijente. Vrlo je važno da kažete Vašem lekaru
ukoliko ste ranije bolovali od tuberuloze, ili ste bili u bliskom kontaktu sa nekom osobom koja je bolovala od
tuberkuloze. Ukoliko se simptomi tuberkuloze (uporan kašalj, gubitak telesne mase, bezvoljnost, blago povišena
telesna temperatura) ili neke druge infekcije pojave tokom ili nakon lečenja, odmah obavestite svog lekara.
- Obavestite Vašeg lekara ukoliko boravite ili putujete u oblasti gde su prisutne endemske gljivične infekcije,
kao što je histoplazmoza, kokcidioidomikoza ili blastomikoza.
- Posavetujte se sa lekarom ukoliko ste imali povratne infekcije ili druga stanja koja povećavaju rizik od
nastanka infekcija.
- Posavetujte se sa lekarom ukoliko ste nosilac hepatitis B virusa, ukoliko imate aktivni hepatitis B ili mislite da
biste se mogli zaraziti hepatitisom B. Vaš lekar će proveriti da li imate hepatitis B virus. Kod nosilaca virusa,
Humira može uzrokovati reaktivaciju hepatitisa B. U nekim situacijama, naročito ako uzimate druge lekove koji
suprimiraju Vaš imuni sistem, reaktivacija hepatitis B virusa može biti opasna po život.
- Ukoliko ste stariji od 65 godina, više ste podložni pojavi infekcija dok ste na terapiji lekom Humira. Vi i vaš
lekar treba da obratite posebnu pažnju na znakove infekcije dok primate lek Humira. Veoma je važno da
obavestite svog lekara ukoliko primetite simptome infekcije kao što su groznica, rane, osećaj zamora ili problemi
sa zubima.
- Ukoliko je potrebno da se podvrgnete hiruškoj intenvenciji ili intervenciji na zubima potrebno je da informišete
Vašeg lekara o tome da uzimate lek Humira. Lekar Vam može preporučiti da privremeno prestanete da
upotrebljavate lek Humira.
- Ukoliko bolujete od multiple skleroze, Vaš lekar će odlučiti da li treba da primate lek Humira.
- Neke vakcine ne smeju da se primaju dok ste na terapiji lekom Humira. Potrebno je da proverite kod svog
lekara pre nego što dobijete bilo kakvu vakcinu. Preporučuje se da pacijenti sa poliartikularnim juvenilnim
idiopatskim artritisom prime sve potrebne vakcine u skladu sa kalendarom obaveznih vakcinacija pre početka
terapije lekom Humira. Ukoliko ste primali lek Humira tokom trudnoće, Vaše dete može biti pod većim rizikom
od razvoja infekcije tokom približno 5 meseci nakon što ste primili poslednju dozu leka Humira tokom trudnoće.
Veoma je važno da informišete lekara Vašeg deteta i druge zdravstvene radnike da ste primali lek Humira tokom
trudnoće, kako bi doneli odluku da li Vaše dete sme da primi bilo koju vakcinu.
- Ukoliko bolujete od blage srčane slabosti i lečite se lekom Humira, lekar će morati pažljivo da prati stanje
srčane slabosti. Važno je da kažete Vašem lekaru ukoliko ste imali ili imate ozbiljnih srčanih problema. Ukoliko
se pojave ili se pogoršaju simptomi srčane slabosti (npr. nedostatk vazduha, oticanje skočnih zglobova) morate
odmah kontaktirati Vašeg lekara. Vaš lekar će odlučiti da li treba da primite lek Humira.
- Kod nekih pacijenata organizam može smanjeno stvarati krvne ćelije koje omogućavaju telu da se bori protiv
infekcija, kao i krvne ćelije koje pomažu u zaustavljanju krvarenja. Ukoliko dobijete groznicu koja ne prolazi,
modrice ili krvarite veoma lako, ukoliko ste veoma bledi, obratite se odmah lekaru. Vaš lekar će možda odlučiti
da prekine lečenje.
- Zabeleženi su veoma retki slučajevi nekih vrsta karcinoma kod dece i odraslih pacijenata koji su uzimali lek
Humira ili druge blokatore TNF. Ljudi sa ozbiljnijim reumatoidnim artritisom koji dugo vremena boluju od te
bolesti, mogu imati rizik veći od prosečnog da dobiju limfom (vrsta karcinoma koji zahvata limfni sistem), kao i
leukemiju (vrsta raka koji zahtvata krv i koštanu srž). Ako uzimate lek Humira možete imati povećani rizik od
dobijanja limfoma, leukemije ili druge vrste karcinoma. Retko se kod pacijenata koji su upotrebljavali lek
Humira javljao specifičan i težak oblik limfoma. Neki od ovih pacijenata su, takođe, upotrebljavali azatioprim ili
6-merkaptopurin. Recite svom lekaru ukoliko uzimate azatioprim ili 6-merkaptopurin istovremeno sa lekom
Humira. Takođe, kod bolesnika koji uzimaju lek Humira, primećeni su slučajevi nemelanomskih tumora kože.
Obavestite svog lekara ukoliko se za vreme ili nakon terapije pojave nove lezije na koži ili dođe do promena
postojećih lezija.
- Osim limfoma, prijavljeni su slučajevi drugih karcinoma, kod pacijenata sa specifičnom bolešću pluća koja se
zove hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) lečenih drugim blokatorom TNF-a. Ukoliko bolujete od HOBP
ili ste težak pušač, posavetujte se sa Vašim lekarom da li je lečenje blokatorom TNF-a podesno za Vas.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Deca i adolescenti

Vakcinacija: ukoliko je moguće, deca bi trebalo da prime sve potrebne redovne vakcine, pre nego što

počnu sa primenom leka Humira

Deca sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisiom ispod 2 godine starosti ne bi trebalo da

primenjuju lek Humira

Primena drugih lekova

Recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko ste nedavno uzimali ili trenutno primenjujete neki drugi lek.

Humira se može koristiti sa metotreksatom ili nekim drugim antireumatskim lekovima koji modifikuju tok
bolesti (sulfasalazin, hidroksihlorohin, leflunomid i injekcije preparata zlata), steroidima ili lekovima protiv
bolova uključujući nesteroidne lekove protiv zapaljenja.
Ne treba da uzimate lek Humira sa lekovima koji sadrže aktivnu supstancu anakinru ili abatacept. Ukoliko imate
pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uzimanje leka Humira sa hranom ili pićima

Kako se lek primenjuje supkutano, konzumacija hrane i pića ne bi trebalo da ima uticaja na dejstvo leka Humira.

Primena leka Humira u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća
Uticaj leka Humira na trudnice nije poznat, pa se stoga upotreba leka Humira kod trudnica ne preporučuje.
Savetuje se da izbegavate trudnoću i morate uzimati odgovarajuću kontracepciju dok koristite lek Humira, i još
najmanje 5 meseci nakon poslednjeg tretmana lekom Humira. Ukoliko zatrudnite, posavetujte se sa lekarom.
Dojenje
Nije poznato da li adalimumab prelazi u mleko dojilja.
Ukoliko ste dojilja, treba da prekinete dojenje dok se lečite lekom Humira i još najmanje 5 meseci nakon
poslednjeg tretmana lekom Humira. Ukoliko ste primali lek Humira tokom trudnoće, Vaše dete može biti pod
većim rizikom od razvoja infekcije tokom približno 5 meseci nakon što ste primili poslednju dozu leka Humira
tokom trudnoće. Veoma je važno da informišete lekara Vašeg deteta i druge zdravstvene radnike da ste primali
lek Humira tokom trudnoće, kako bi doneli odluku da li Vaše dete sme da primi bilo koju vakcinu (videti „Kada
uzimate lek Humira, posebno vodite računa).

Uticaj leka Humira na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Humira može blago uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.
Vrtoglavica i smetnje u vidu se mogu javiti tokom primene leka Humira.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Humira

Ovaj proizvod sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi tj. suštinski je bez natrijuma.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HUMIRA

Uvek upotrebljavajte lek Humira onako kako Vam je lekar objasnio. Ukoliko niste sigurni, potrebno je da
proverite način upotrebe sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli sa reumatoidnim artritisom, psorijazni artritisom, ankiloznim spondilitisom ili aksijalnim
spondiloartritisom bez radiografskog dokaza ankiloznog spondilitisa:

Humira se primenjuje injekcijom ispod kože (supkutana primena). Uobičajena doza za odrasle sa reumatoidnim
artritisom, ankilozirajućim spondilitisom, aksijalnim spondiloartritisom bez radiografskog dokaza AS, i sa
psorijaznim artritisom iznosi 40 mg adalimumaba svake druge nedelje kao pojedinačna doza.

Kod reumatoidnog artritisa primena metotreksata se nastavlja dok koristite lek Humira. Ukoliko Vaš lekar odluči
da je metotreksat nepodesan, može Vam dati samo lek Humira.

Ukoliko bolujete od reumatoidnog artritisa i ne primate metotreksat zajedno sa lekom Humira, lekar može
odlučiti da Vam propiše 40 mg adalimumaba svake nedelje.

Deca sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom:

Uobičajena doza leka Humira za pacijente sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom, uzrasta 2 do 12
godina, zavisi od telesne mase i visine Vašeg deteta.

Uobičajena doza leka Humira za pacijente sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom, uzrasta 13 do
17 godina, iznosi 40 mg adalimumaba svake druge nedelje.

Odrasli sa psorijazom:

Uobičajena doza za odrasle osobe sa psorijazom je inicijalna doza od 80 mg, a zatim 40 mg svake druge nedelje
sa početkom nedelju dana posle inicijalne doze. Potrebno je da nastavite sa primenom leka Humira onoliko dugo
koliko Vam je preporučio lekar.

Odrasli i deca sa Crohn-ovom bolešću:

Deca i adolescenti telesne mase manje od 40 kg
Uobičajen način doziranja je 40 mg u početku a zatim nakon dve nedelje 20mg. Ukoliko se zahteva brži odgovor
lekar vam može propisati i početnu dozu od 80 mg (kao 2 injekcije u jednom danu) a nakon dve nedelje 40 mg.
Tako je uobičajena doza 20 mg svake druge nedelje. U zavisnosti od vašeg odgovora lekar može povećati
učestalost doziranja na 20 mg svake nedelje.

Deca i odrasli telesne mase 40 kg i više
Uobičajena terapijska doza za Crohn-ovu bolest iznosi 80 mg adalimumaba u nultoj nedelji, praćeno sa 40 mg
adalimumaba svake druge nedelje počevši od druge nedelje. U slučajevima kad je potrebno brže delovanje leka,
lekar Vam može propisati dozu od 160 mg adalimumaba u nultoj nedelji (4 injekcije u jednom danu ili 2
injekcije u dva uzastopna dana), praćenu sa dozom od 80 mg adalimumaba posle dve nedelje (nedelja 2), nakon
čega sledi 40 mg adalimumaba svake druge nedelje. Zavisno od Vašeg odgovora, lekar Vam može povećati dozu

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

na 40 mg jednom nedeljno. Za pacijente kojima treba primeniti dozu manju od 40 mg leka Humira, ampule od
40mg su takođe dostupne.

Odrasli sa ulcerativnim kolitisom:
Uobičajena terapijska doza za ulcerozni kolitis iznosi 160 mg adalimumaba u nultoj nedelji (4 injekcije u jednom
danu ili 2 injekcije u dva uzastopna dana), praćena sa dozom od 80 mg adalimumaba posle dve nedelje (nedelja
2), nakon čega sledi 40 mg adalimumaba svake druge nedelje. Zavisno od Vašeg odgovora na terapiju, lekar
Vam može povećati dozu na 40 mg svake nedelje.

Instrukcije za pripremu i davanje injekcije leka Humira:

Humira se primenjuje kao supkutana (potkožna) injekcija.
Sledeće instrukcije objašnjavaju kako se ubrizgava Humira. Molimo Vas da pažljivo pročitate instrukcije i da ih
pratite korak po korak. Vaš lekar ili medicinski radnik će Vas obučiti u tehnici kako da sami sebi date injekciju.
Nemojte sebi davati injekciju ukoliko niste sigurni da ste razumeli kako da pripremite i primenite injekciju.
Nakon odgovarajuće obuke injekciju možete dati sebi sami, ili Vam je može dati neka druga osoba, na primer
član porodice ili prijatelj.

Sadržaj injekcije se ne sme mešati u istom špricu ili bočici sa nekim drugim lekom.

1) Priprema

Temeljno operite ruke

Sledeće stvari položite na čistu površinu

- Jedan napunjeni injekcioni špric leka Humira
- Jedan alkoholni tupfer

Pogledajte datum isteka roka upotrebe na špricu. Ne smete koristiti proizvod nakon isteka naznačenog roka

upotrebe.

2) Izbor i priprema mesta za primenu injekcije

Izaberite mesto na butini ili stomaku

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Svaka sledeća injekcija treba da se primeni bar 3 cm od mesta prethodne primene injekcije.
- Nemojte ubrizgavati sadržaj u predeo gde je koža crvena, ima modricu ili je tvrda. To može značiti da tu
postoji infekcija.
- Kružnim pokretima obrišite mesto primene injekcije priloženim alkoholnim tupferom.
- Nemojte ponovo dodirivati mesto primene injekcije pre ubrizgavanja.

3) Ubrizgavanje leka Humira

NEMOJTE protresati špric.

Skinite poklopac sa igle šprica, budite pažljivi i ne dodirujte iglu, ne dozvolite da iglom dotaknete bilo

kakvu površinu.

Jednom rukom nežno uhvatite očišćeno područje kože i čvrsto ga držite.

Drugom rukom pridržite špric pod uglom od 45 stepeni u odnosu na kožu sa užlebljenom stranom nagore.

Jednim brzim, kratim pokretom gurnite iglu celom dužinom pod kožu.

Pustite kožu koju ste držali prvom rukom.

Gurnite klip da ubrizgate rastvor - potrebno je od 2 do 5 sekundi da bi se špric ispraznio.

Kada je špric ispražnjen izvadite iglu iz kože pazeći da igla ostane pod istim uglom pod kojim je i

ubačena.

Upotrebite palac ili parče gaze, primenite pritisak na mesto injekcije tokom 10 minuta. Može se javiti malo

krvarenje. Nemojte brisati mesto primene injekcije. Ukoliko želite možete staviti flaster.

4) Odlaganje upotrebljenog materijala

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Upotrebljavajte špric leka Humira samo jedan put. Nikada nemojte ponovo pokrivati iglu.

Nakon ubrizgavanja leka Humira odmah bacite špric u posebnu posudu za odlaganje, kako Vam je

pokazao Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut.

Čuvajte posudu za odlaganje van domašaja dece.

Ako ste uzeli više leka Humira nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Humira nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili
farmaceutom! Uvek ponesite kartonsku kutiju leka (spoljnje pakovanje leka), čak i ako je prazna.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Humira
Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu!

Ako ste zaboravili da date sebi injekciju leka Humira, primenite sledeću dozu leka Humira čim se setite.
Narednu dozu primenite prema ranijem planu doziranja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi primene leka Humira, obratite se Vašem lekaru i farmaceutu.

Ako prestanete sa primenom leka Humira
Vaš lekar će odlučiti o prekidu terapije lekom Humira. Simptomi bolesti se mogu vratiti usled naglog prekida
terapije.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi i Humira može imati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Većina
neželjenih dejstava su blaga do umerena. Međutim, neka mogu biti ozbiljna i zahtevati lečenje. Neželjena dejstva
se mogu javiti i do 4 meseca nakon primene poslednje doze.

Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

Ozbiljan osip, koprivnjaču ili druge znake alergijske reakcije;

Oticanje lica, šaka i stopala;

Otežano disanje, gutanje;

Nedostatak daha pri naporu ili pri ležanju ili oticanje skočnih zglobova;

Obavestite Vašeg lekara što pre je moguće ukoliko primetite:

Znake infekcije kao što su groznica, bolešljivost, pojava rana, problemi sa zubima, peckanje pri

mokrenju;

Osećaj slabosti ili zamaranja;

Kašalj;

Osećaj mravinjanja;

Osećaj utrnulosti;

Poremećaj vida praćen dvostrukim slikama;

Slabost u rukama ili nogama;

Oteklinu ili ranu koja ne zarasta;

Znake i simptome koji ukazuju na poremećaj krvi kao što su uporna groznica, pojava modrica,

krvarenje, bledilo.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Gore opisani simptomi mogu biti znaci dole nabrojanih neželjenih dejstava, koja su zapažena pri upotrebi leka
Humira:

Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

reakcije na mestu primene injekcije (uključujući bol, oticanje, crvenilo ili svrab);

infekcije respiratornog trakta (uključujući prehladu, curenje iz nosa, infekcije sinusa, upalu pluća);

glavobolja;

bol u stomaku;

mučnina i povraćanje;

osip na koži;

bol u mišićima i kostima;

Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

teške infekcije (uključujući trovanje krvi i grip)

kožne infekcije (uključujući celulitis i herpes zoster)

infekcije uha

infekcije usne duplje (uključujući infekcije zuba i upalu grla)

infekcije reproduktivnog sistema

infekcije mokraćnih puteva

gljivične infekcije

infekcije zglobova

benigni tumori

karcinom kože

alergijske reakcije (uključujući sezonske alergije)

dehidratacija

promene raspoloženje (ukjlučujući depresiju)

osećaj strepnje

pospanost i problemi sa spavanjem;

poremećaji čula, kao što su trnjenje, probadanje ili utrnulost

migrena;

pritisak na koren nerva (uključujući bol u donjem delu leđa i nozi)

poremećaji vida;

zapaljenje oka;

zapaljenje očnog kapka i oticanje oka

vrtoglavica;

osećaj ubrzanog lupanja srca

visok krvni pritisak

crvenilo

hematom

kašalj

astma

gubitak daha

gastrointestinalno krvarenje

poremećaj varenja (loše varenje, nadutost, gorušica)

bolest kada se kiselina iz želudca vraća u jednjak

sicca sindrom (uključujući suvoću očiju i usta)

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

svrab

osip sa svrabom

pojava modrica

zapaljenje kože (kao što je ekscem)

lomljenje noktiju

pojačano znojenje

gubitak kose

pojava ili pogoršanje psorijaze

grčevi mišića

pojava krvi u mokraći

problemi sa bubrezima

bol u grudima

oticanje

groznica

smanjenje broja krvnih pločica što povećava rizik od pojave krvarenja i modrica

otežano zarastanje rana

Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

oportunističke infekcije (uključujući tuberkulozu i druge infekcije koje se javljaju kada je smanjena

otpornost organizma)

neurološke infekcije (uključujući virusni meningitis)

infekcije oka

bakterijske infekcije

divertikulitis (zapaljenje i infekcija debelog creva)

karcinom

tumor koji zahvata limfni sistem

melanom

poremećaj imunog sistema koji može da zahvati pluća, kožu i limfne čvorove (nejčešće se javlja kao

sarkoidoza)

drhtavica;

neuropatija

šlog

poremećaj vida praćen dvostrukim slikama

gubitak sluha, zujanje u ušima

osećaj da srce nepravilno lupa (preskače)

problemi sa srcem koji dovode do gubitka daha ili oticanja nožnih članaka

srčani udar

blokada glavnih arterija; zapaljenje ili pojava ugrušaka u venama, blokada krvnog suda

bolest pluća koja dovodi do gubitka daha (uključujući zapaljenje)

plućna embolija (blokada arterije u plućima)

pleuralni izliv (nakupljanje tečnosti u pleuralnom prostoru)

zapaljenje gušterače koje dovodi do pojave jakog bola u stomaku i leđima

otežano gutanje

oticanje lica

zapaljenje žučne kese, kamenčići u žučnoj kesi

masni depoziti u jetri

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

noćno znojenje

ožiljak

razgradnja mišića

sistemski lupus eritematozus (uključujući zapaljenje kože, srca, pluća, zglobova i drugih sistema organa

problemi sa spavanjem

impotencija

zapaljenja

Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

leukemija (vrsta raka koja zahvata krv i koštanu srž)

ozbiljne alergijske reakcije praćene šokom

multipla skleroza

poremećaj nerava (kao što su zapaljenje nerava i Guillian-Barre sindrom koji može da izazove slabost

mišića, poremećaj osećaja, trnjenje u rukama i gornjem delu tela)

zastoj srčanog rada

plućna fibroza (stvaranje ožiljaka na plućima)

perforacija (proboj) creva

hepatitis

reaktivacija hepatitisa B

autoimuni hepatitis (zapaljenje jetre izazvano sopstvenim odbrambenim sistemom)

kutani vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova kože)

Steven-Johnsonov sindrom (rani simptomi ukljčuju malaksalost, groznicu, glavobolju i osip)

oticanje lica povezano sa alergijskim reakcijama

Eritema mulitforme (zapaljenski osip na koži)

sindrom sličan lupusu

Neka od neželjenih dejstava zabeleženih u kliničkim studijama nemaju simptome i mogu se otkriti samo
analizom krvi. To su:

Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

Smanjen broj belih krvnih ćelija

Smanjen broj crvenih krvnih ćelija;

povišenje nivoa lipida u krvi.

povišene vrednosti enzima jetre

Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

povećan broj belih krvnih ćelija;

smanjen broj krvnih pločica

povišenje nivoa mokraćne kiseline u krvi

poremećaj koncentracije natrijuma u krvi

smanjenje koncentracije kalcijuma u krvi

smanjenje koncentracije fosfata u krvi

povećanje koncentracije šećera u krvi

povećanje nivoa laktat-dehidrogenaze u krvi

autoantitela prisutna u krvi.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

smanjenje broja belih krvnih ćelija, crvenih ćelija i krvnih pločica;

Neželjena dejstva koja se javljaju sa nepoznatom učestalošću:

hepatosplenični T-ćelijski limfom (retka vrsta raka krvi koji je često smrtonosn)

karcinom Merkelovih ćelija (vrsta raka kože)

insuficijencija jetre

Ukoliko Vas neko neželjeno dejstvo zabrinjava, ukoliko imate neko neuobičajeno neželjeno dejsvo, ili ste
primetili neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili
farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK HUMIRA
Rok upotrebe
2 godine.

Lek koristiti do datuma isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju, gde su navedeni mesec i godina do kojeg je
moguće korišćenje leka. Datum isteka roka upotrebe je poslednji dan u navedenom mesecu.

Čuvanje

Držati lek van domašaja dece!
Čuvati lek u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.
Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 2-8°C (u frižideru). Ne sme se zamrzavati.

Kada je to potrebno (npr. kada putujete), jedan injekcioni špric možete čuvati na sobnoj temperaturi (do 25 °C)
najviše 14 dana, zaštićeno od svetlosti. Kada se izvadi iz frižidera radi čuvanja na sobnoj temperaturi, lek se
mora upotrebiti u roku od 14 dana, a u suprotnom se mora uništiti, čak iako se vrati u frižider. Potrebno je da
označite datum kada ste špric izvadili iz frižidera, kao i datum kada špric treba uništiti ukoliko nije upotrebljen u
roku od 14 dana.

Ne bacajte lekove u kanalizaciju. Pitajte farmaceuta ili lekara kako da odbacite upotrebljeni lek. Ove mere
pomažu održavanju životne sredine.
Neupotrebljeni proizvod se uništava u skladu sa važećim propisima.
6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Humira

Aktivna supstanca leka Humira je adalimumab.
Injekcioni špric napunjen vodenim rastvorom, bez prisustva mehaničkih onečišćenja.
Pomoćne supstance su: manitol; limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat; natrijum-dihirogenfosfat,
dihidrat; dinatrijum-fosfat, dihidrat; natrijum-hlorid; polisorbat 80; natrijum-hidoksid; voda za injekcije.

Kako izgleda lek Humira i sadržaj pakovanja

Lek Humira je rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu (staklo tip I).
Napunjeni injekcioni špric sadrži 40 mg adalimumaba rastvorenog u 0,8 mL sterilnog rastvora.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Napunjeni špric je upakovan u blister, u kome se, pored šprica nalazi papirna vrećica u kojoj je tupfer natopljen
alkoholom.
U pakovanju se nalaze 2 takva blistera, odnosno 2 napunjena šprica sa 2 alkoholna tupfera.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.
Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd

Proizvođač:
AbbVie Biotechnology GmbH
Max-Planck-Ring 2, D - 65205 Wiesbaden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2013.
Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz recept, u
cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02199-13-001 od 09.10.2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Terapijske indikacije

Reumatoidni artritis

Humira je, u kombinaciji sa metotreksatom, indikovana za:
- lečenje umerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa kod odraslih osoba, kada odgovor na
modifikujuće antireumatske lekove, uključujući metotreksat, nije bio zadovoljavajući
- lečenje teškog, aktivnog i progresivnog reumatoidnog artritisa odraslih, koji nisu prethodno lečeni
metotreksatom.

Humira se može primeniti kao monoterapija u slučajevima kada pacijenti ne podnose metotreksat ili kada se
kontinuiranom primenom metotreksata ne postiže zadovoljavajući terapijski odgovor.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Dokazano je da Humira u kombinaciji sa metotreksatom smanjuje brzinu progresije oštećenja zglobova, što je
radiološki potvrđeno, i da poboljšava fizičku funkciju.

Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

Humira je, u kombinaciji sa metotreksatom, indikovana za terapiju aktivnog poliartikularnog juvenilnog
idiopatskog artritisa, kod dece i adolescenata od 2 do 17 godina, kod kojih odgovor na jedan ili više
modifikujućih antireumatskih lekova (DMARDs), nije bio zadovoljavajući. Humira se može primeniti kao
monoterapija u slučajevima kada pacijenti ne podnose metotreksat ili kada se kontinuiranom primenom
metotreksata ne postiže zadovoljavajući terapijski odgovor (videti Farmakodinamski podaci u Sažetku
karakteristika leka). Nije proučavana upotreba leka Humira kod dece mlađe od 2 godine.

Aksijalni spondiloartritis

Ankilozirajući spondilitis (AS)

Humira je indikovana za lečenje teškog aktivnog ankilozirajućeg spondilitisa odraslih osoba kod kojih nije
postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalnu terapiju.

Aksijalni spondiloartritis bez radiografskog dokaza AS

Humira je indikovana za lečenje teškog oblika aksijalnog spondiloartritisa bez radiografskog dokaza AS, kada su
prisutni objektivni znaci inflamacije, povišeni CRP i/ili MRI, kod odraslih osoba kod kojih nije postignut
zadovoljavajući odgovor terapijom nesteroidnim antiinflamatornim lekovima ili kod kojih postoji
nepodnošljivost na pomenutu konvencionalnu terapiju.

Psorijazni artritis

Humira je indikovana za lečenje aktivnog i progresivnog psorijaznog artritisa odraslih osoba kod kojih prethodna
terapija antireumatskim modifikujućim lekovima nije dala zadovoljavajući odgovor. Pokazano je da kod
pacijenata sa poliartikularnim simetričnim podtipovima bolesti (videti Farmakodinamski podaci u Sažetku
karakteristika leka) Humira redukuje stepen progresije oštećenja perifernih zglobova, što je potvrđeno
rentgenografski, i da poboljšava fizičku funkciju.

Psorijaza

Humira je indikovana za terapiju umerene do teške hronične plak-psorijaze kod odraslih pacijenata koji
prethodno ili nisu odgovorili na terapiju ili su imali kontraindikacije ili nisu podnosili drugu sistemsku terapiju,
uključujući ciklosporin, metotreksat ili PUVA.

Crohn-ova bolest

Humira je indikovana za lečenje umerenog do teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti, kod bolesnika kod kojih
prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili kod kojih
postoji nepodnošljivost ili kontraindikacije na pomenutu konvencionalnu terapiju.

Pedijatrijski oblik Crohn-ove bolesti

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Humira je indikovana za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti kod pedijatrijskih pacijenata (starosti
od 6 do 17 godina), kod kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor konvencionalnom terapijom, uključujući
prvenstveno nutricionu terapiju, kortikosteroid i imunomodulator, ili kod pacijenata kod kojih postoji
nepodnošljivost ili kontraindikacija za primenu pomenute konvencionalne terapije

.


Ulcerozni kolitis

Humira je indikovana za lečenje umerenog do teškog oblika aktivnog ulceroznog kolitisa kod odraslih
pacijenata, kod kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalnu terapiju, uključujući
kortikosteroide i 6-merkaptopurin (6-MP) ili azatioprin (AZA), ili kod kojih postoji nepodnošljivost ili
kontraindikacije na pomenutu konvencionalnu terapiju.

Doziranje i način primene

Lečenje lekom Humira treba da započne i sprovodi lekar specijalista koji ima iskustva u dijagnostici i lečenju
stanja za koje je Humira indikovana. Pacijentima koji se leče lekom Humira potrebno je dati posebnu bolesničku
karticu.
Nakon odgovarujuće obuke o načinu davanja injekcije, pacijenti mogu sami sebi davati lek Humira, ukoliko
njihov lekar odluči da je to podesno, i uz odgovarajuće medicinsko praćenje.

U toku terapije lekom Humira, ostalu prateću terapiju (npr. kortikosteroidi i/ili imunomodulatorni agensi) treba
prilagoditi.

Odrasli

Reumatodni artritis

Preporučena doza leka Humira za odrasle pacijente sa reumatoidnim artritisom je 40 mg adalimumaba svake
druge nedelje, kao jednokratna supkutana injekcija. Za vreme lečenja lekom Humira treba nastaviti primenu
metotreksata.

Glukokortikoidi, salicilati, nesteroidni antiinflamatorni lekovi ili analgetici mogu se i dalje primenjivati za vreme
lečenja lekom Humira. O primeni leka Humira istoveremeno sa drugim antireumatskim modifikujućim
lekovima, a nisu metotreksat, videti Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski
podaci u Sažetku karakteristika leka.

Za neke pacijente kod kojih je tokom primene leka Humira kao monoterapije dolazilo do slabljenja odgovora na
lek Humira može biti korisno povećati intenzitet doze primenom leka Humira 40 mg jednom nedeljno.

Prekid terapije

Može se dogoditi da je potrebno da se prekine terapija, na primer pre hirurškog zahvata ili u slučaju ozbiljne
intervencije. Pri ponovnom uvođenju leka Humira nakon prekida terapije tokom 70 dana ili duže dolazi do
istovetnog kliničkog odgovora i sličnog bezbednosnog profila kao i pre prekida terapije

.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

A

nkilozirajući spondilitis, aksijalni spondiloartritis bez radiografskog dokaza AS i psorijazni artritis

Preporučena doza leka Humira za odrasle pacijente sa ankilozirajućim spondilitisom, aksijalnim
spondiloartritisom bez radiografskog dokaza AS i pacijente sa psorijaznim artritisom je 40 mg adalimumaba
svake druge nedelje, datog kao jednokratna supkutana injekcija.

Za sve gore navedene indikacije dostupni podaci sugerišu da se klinički odgovor obično postiže u toku 12-
nedeljnog lečenja. Nastavak lečenja treba pažljivo razmotriti kod onih pacijenata koji nisu odgovorili na terapiju
u ovom vremenskom periodu.

Psorijaza

Preporučeno doziranje leka Humira za odrasle pacijente je: inicijalna doza od 80 mg supkutano, a zatim 40 mg
supkutano svake druge nedelje, s tim što se prva doza od 40 mg daje nedelju dana posle inicijalne doze.
Produženje terapije duže od 16 nedelja treba brižljivo razmotriti kod pacijenata koji ne postignu odgovor unutar
16 nedelja.

Crohn-ova bolest

Preporučena indukciona doza leka Humira kod odraslih bolesnika sa umerenim do teškim oblikom Crohn-ove
bolesti je 80 mg na početku lečenja (označenom- nedelja 0), a zatim posle dve nedelje doza 40 mg (nedelja 2). U
slučaju da postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom, lečenje se može započeti dozom od 160 mg u
nedelji 0 (ova doza se može dati kao četiri injekcije u jednom danu ili kao dve injekcije dnevno tokom dva
uzastopna dana), a zatim posle 2 nedelje (nedelja 2) dati dozu od 80 mg. Pri tome treba imati u vidu veći rizik od
pojave neželjenih efekata u toku indukcionog lečenja.
Posle indukcione terapije, preporučena doza za terapiju održavanja je 40 mg svake druge nedelje kao supkutana
injekcija. Ukoliko je bolesnik prestao uzimati lek Humira, a znaci i simptomi bolesti su se ponovo vratili,
Humira se opet može primeniti. Postoji malo podataka o ponovnoj primeni leka Humira ako je prekid terapije
trajao duže od 8 nedelja.

U toku terapije održavanja doza kortikosteroida se može smanjiti u skladu sa vodičima kliničke prakse.

Kod bolesnika kod kojih dođe do slabljenja kliničkog odgovora na terapiju, klinički odgovor se može poboljšati
povećanjem učestalosti doziranja primenom leka Humira 40 mg jednom nedeljno.

Kod nekih bolesnika koji ne reaguju na terapiju do 4. nedelje, terapijski odgovor se može postići produženjem
terapije održavanja do 12. nedelje. Nastavak terapije trebalo bi pažljivo razmotriti kod pacijenata koji nisu
odgovorili na terapiju u okviru ovog perioda.

Ulcerozni kolitis

Preporučena indukciona doza leka Humira kod odraslih bolesnika sa umerenim do teškim ulceroznim kolitisom
je 160 mg na početku lečenja - nedelja 0 (ova doza se može dati kao četiri injekcije u jednom danu ili kao dve
injekcije dnevno tokom dva uzastopna dana), a zatim posle dve nedelje doza 80 mg (nedelja 2).
Posle indukcione terapije, preporučena doza za terapiju održavanja je 40 mg svake druge nedelje kao supkutana
injekcija.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

U toku terapije održavanja doza kortikosteroida se može smanjiti u skladu sa vodičima kliničke prakse.

Kod bolesnika kod kojih dođe do slabljenja kliničkog odgovora na terapiju, klinički odgovor se može poboljšati
povećanjem učestalosti doziranja primenom leka Humira 40 mg jednom nedeljno.

Klinički odgovor se obično postiže tokom 2-8 nedelja terapije. U slučaju da nakon ovog perioda nema kliničkog
odgovora, korist daljeg produženja terapije treba pažljivo razmotriti.

Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze.

Oslabljena funkcija jetre i/ili bubrega

Humira nije ispitivana kod ove populacije pacijenata. Zato se ne mogu dati preporuke za doziranje.

Pedijatrijska populacija

Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis, pacijenti starosti od 2 do 12 godina
Preporučena doza leka Humira kod pacijenata sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom starosti od 2
do 12 godina je 24 mg/m

površine tela, do maksimalne pojedinačne doze od 20 mg adalimumaba (kod

pacijenata starosti 2 - < 4 godine) i do maksimalne pojedinačne doze od 40 mg adalimumaba (kod pacijenata
starosti 4-12 godina), koja se primenjuje svake druge nedelje kao pojedinačna supkutana injekcija. Zapremina
injekcije se određuje na osnovu telesne mase i visine pacijenta (Tabela 1).

Tabela 1. Doza leka Humira u mililitrima (mL) zavisno od telesne visine i mase kod dece sa

poliartikularnim idiopatskim juvenilnim artritisom

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

0,2

0,3

0,3

0,3

90

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

100

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

110

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

120

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

130

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

140

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0.8*

150

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0.8*

0.8*

160

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0.8*

0.8*

0.8*

0.8*

170

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0.8*

0.8*

0.8*

0.8*

0.8*

180

0,6

0,7

0,7

0.8*

0.8*

0.8*

0.8*

0.8*

0.8*

Visina

(cm)

Ukupna telesna masa (kg)

*Maksimalna pojedinačna doza je 40 mg (0,8 mL)

Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis, pacijenti starosti od 13 do 17 godina

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Za adolescente od 13-17 godina starosti, doza od 40 mg se primenjuje svake druge nedelje nezavisno od
površine tela.

Raspoloživi podaci pokazuju da se klinički odgovor obično postiže tokom 12 nedelja lečenja.
Nastavak terapije treba pažljivo razmotriti ukoliko pacijent ne odgovori u ovom vremenskom periodu.

Nema podataka o primeni leka Humira kod dece starosti ispod 2 godine.

Pedijatrijski oblik psorijaze

Bezbednost i efikasnost primene leka Humira kod dece starosti od 4 – 17 godina nije ustanovljena. Nema
dostupnih podataka. Nema relevantnih podataka o primeni leka Humira kod dece mlađe od 4 godine u ovoj
indikaciji.

Pedijatrijski oblik Crohn-ove bolesti

Pedijatrijski pacijenti telesne mase manje od 40 kg:

Preporučena doza leka Humira kod pedijatrijskih pacijenata sa teškim oblikom Crohn-ove bolesti je 40 mg na
početku lečenja (označenom - nedelja 0), a zatim posle dve nedelje doza 20 mg (nedelja 2).
U slučaju da postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom, lečenje se može započeti dozom od 80 mg u
nedelji 0 (ova doza se može dati kao dve injekcije u jednom danu), a zatim posle 2 nedelje (nedelja 2) može se
dati doza od 40 mg, pri čemu treba imati u vidu veći rizik od pojave neželjenih efekata u slučaju primene veće
doze u toku indukcionog lečenja.

Posle indukcione terapije, preporučena doza za terapiju održavanja je 20 mg svake druge nedelje kao supkutana
injekcija. Za neke pacijente kod kojih je tokom primene leka Humira dolazilo do slabljenja odgovora, može biti
korisno povećati intenzitet doze primenom 20 mg leka Humira jednom nedeljno.

Pedijatrijski pacijenti telesne mase 40 kg i više:

Preporučena doza leka Humira kod pedijatrijskih pacijenata sa teškim oblikom Crohn-ove bolesti je 80 mg na
početku lečenja (označenom - nedelja 0), a zatim posle dve nedelje doza 40 mg (nedelja 2).
U slučaju da postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom, lečenje se može započeti dozom od 160 mg u
nedelji 0 (ova doza se može dati kao dve injekcije u jednom danu ili kao dve injekcije dnevno tokom dva
uzastopna dana), a zatim posle 2 nedelje (nedelja 2) dati dozu od 80 mg, pri čemu treba imati u vidu veći rizik
od pojave neželjenih efekata u slučaju primene veće doze u toku indukcionog lečenja.

Posle indukcione terapije, preporučena doza za terapiju održavanja je 40 mg svake druge nedelje kao supkutana
injekcija. Za neke pacijente kod kojih tokom primene leka Humira dolazilo do slabljenja odgovora na lek
Humira, može biti korisno povećati intenzitet doze primenom leka Humira 40 mg jednom nedeljno.

U slučaju da posle 12 nedelja nema kliničkog odgovora, korist daljeg produženja terapije treba pažljivo
razmotriti.

Nema relevantnih podataka o korišćenju leka Humira kod dece ispod 6 godina u ovoj indikaciji.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Pedijatrijski ulcerozni kolitis

Bezbednost i efikasnost primene leka Humira kod dece uzrasta od 4 – 17 godina nije ustanovljena. Nema
dostupnih podataka. Nema relevantnih podataka o primeni leka Humira kod dece mlađe od 4 godine, u ovoj
indikaciji.

Psorijazni artritis i

aksijalni spondiloartritis uključujući ankilozirajući spondilitis

Primena leka Humira kod pedijatrijskih pacijenata, u indikacijama ankolozirajući spondilitis i psorijazni artritis,
nije relevantna.

Način primene

Lek Humira se primenjuje u vidu supkutane injekcije. Detaljne insturkcije za primenu leka nalaze se u uputstvu
za lek.
Bočica od 40mg za pedijatrijsku primenu dostupna je za pacijente kojima treba primeniti dozu manju od 40mg.

Kontraindikacije
Preosetljivost na aktivnu supstancu ili neki od ekscipijenasa navedenih u delu Kontraindikacije.
Aktivna tuberkuloza ili druge teške infekcije kao što su sepsa i oportunističke infekcije (videti Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).
Umerena do teška srčana insuficijencija (NYHA klasa III/IV) (videti Posebna upozorenja i mere opreza pri
upotrebi leka).
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Infekcije

Pacijenti koji primaju TNF-antagoniste podložniji su razvoju ozbiljnih infekcija. Oštećena funkcija pluća može
povećati rizik od razvoja infekcija. Pre, za vreme i nakon lečenja lekom Humira pacijenti moraju biti brižljivo
praćeni zbog moguće pojave infekcija, uključujući tuberkulozu. Zbog toga što eliminacija adalimumaba može
trajati i do četiri meseca, potrebno je nastaviti praćenje i u ovom periodu.

Lečenje lekom Humira ne treba započinjati kod pacijenata sa aktivnim infekcijama uključujući hronične ili
lokalizovane infekcije sve dok te infekcije ne budu pod kontrolom. Kod pacijenata koji su bili izloženi
tuberkulozi i kod pacijenata koji su putovali u visokorizične oblasti za pojavu tuberkuloze ili endemskih mikoza,
kao što je histoplazmoza, kokcidioidomikoza ili blastomikoza, odnos koristi i rizika treba razmotriti pre
započinjanja terapije (videti Ostale oportunističke infekcije).

Potrebno je brižljivo pratiti i kompletno dijagnostički evaluirati pacijente koji razviju novu infekciju u toku
lečenja lekom Humira. Ukoliko kod pacijenta dođe do razvoja nove teške infekcije ili sepse, potrebno je
prekinuti primenu leka Humira i započeti odgovarajuću antimikrobnu ili antigljivičnu terapiju, sve dok ta
infekcija ne bude pod kontrolom. Potrebno je da lekar bude na oprezu kada razmatra upotrebu leka Humira kod
pacijenata sa rekurentnim infekcijama u istoriji bolesti ili kod pacijenata koji imaju oboljenje koje može
predisponirati nastanak infekcija, uključujući i istovremenu primenu imunosupresiva.

Teške infekcije:

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Kod pacijenata koji su primali lek Humira prijavljene su teške infekcije, uključujući sepsu, usled bakterijskih,
mikobakterijskih, invazivnih fungalnih, parazitarnih, virusnih i drugih oportunističkih infekcija, kao što su
listerioza, legioneloza i pneumocistitis. Druge ozbiljne infekcije uočene u kliničkim studijama uključuju
pneumoniju, pijelonefritis, septički artritis i septikemija. Prijavljeni su i slučajevi hospitalizacije i fatalni ishod
povezani sa infekcijama.

Tuberkuloza:

Kod bolesnika lečenih lekom Humira prijavljeni su slučajevi tuberkuloze, uključujući i reaktivaciju i novu
pojavu tuberkuloze. Prijave uključuju slučajeve pulmonarne i ekstrapulmonarne, tj. diseminovane tuberkuloze.

Pre započinjanja lečenja lekom Humira potrebno je svakog pacijenta ispitati u smislu postojanja eventualne
aktivne i neaktivne (latentne) tuberkulozne infekcije. Ovo ispitivanje treba da uključi detaljnu medicinsku
istoriju sa ličnom anamnezom o tuberkulozi ili mogućoj prethodnoj izloženosti pacijentima sa aktivnom
tuberkulozom i prethodnoj i/ili trenutnoj imunosupresivnoj terapiji. Potrebno je svim pacijentima uraditi
odgovarajuće skrining testove, npr. kožne tuberkulinske probe i rentgenski snimak grudnog koša (u skladu sa
lokalnim preporukama). Preporučuje se beleženje rezultata ovih testova u knjižicu bolesnika. Lekar koji
propisuje lek Humira treba imati na umu rizik od lažno negativnih rezultata tuberkulinskih kožnih proba naročito
kod pacijenata koji su jako bolesni ili imunološki kompromitovani.

Ukoliko se postavi dijagnoza aktivne tuberkuloze, terapija lekom Humira se ne sme započeti (videti
Kontraindikacije).

U svim slučajevima opisanim u nastavku, potrebno je veoma pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika od primene
terapije.

Ako postoji sumnja na latentnu tuberkulozu, treba konsultovati lekara koji ima iskustvo u lečenju tuberkuloze.

Ako je postavljena dijagnoza latentne tuberkuloze, potrebno je započeti odgovarajuću terapiju anti-
tuberkuloznom profilaktičkom terapijom, pre započinjanja terapije lekom Humira, u skladu sa lokalnim
preporukama.

Primenu anti-tuberkulozne profilaktičke terapije, takođe, treba razmotriti pre početka primene leka Humira kod
pacijenata koji imaju nekoliko faktora rizika ili imaju značajne faktore rizika za tuberkulozu, a negativan test na
tuberkulozu, kao i kod pacijenata koji su u prošlosti imali latentnu ili aktivnu tuberkulozu, a kod kojih ne može
biti utvrđeno da su sproveli adekvatnu anti-tuberkuloznu terapiju.

Uprkos primenjenoj profilaktičkoj terapiji tuberkuloze, javili su se slučajevi reaktivacije tuberkuloze kod
pacijenata lečenih lekom Humira. Neki pacijenti koji su prethodno uspešno lečeni od aktivne tuberkuloze razvili
su ponovo tuberkulozu dok su bili na terapiji lekom Humira.

Potrebno je informisati pacijente da odmah potraže medicinsku pomoć ukoliko se za vreme ili nakon lečenja
lekom Humira jave znaci ili simptomi (npr. perzistentan kašalj, naglo mršavljenje/gubitak telesne mase,
subfebrilna temperatura, mlitavost) koji ukazuju na tuberkuloznu infekciju.

Ostale oportunističke infekcije:

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Prilikom primene leka Humira, bilo je izveštaja o oportunističkim infekcijama, uključujući invazivne gljivične
infekcije. Budući da ove infekcije nisu uvek bile prepoznate kod pacijenata koji su bili na terapiji TNF-
blokatorima, dolazilo je do kašnjenja u primeni odgovarajuće terapije, što je ponekad dovodilo do smrtnog
ishoda.

Ako se kod pacijenta pojave znaci i simptomi, kao što su groznica, malaksalost, gubitak telesne mase, znojenje,
kašalj, dispneja, i/ili plućni infiltrati ili druge teške sistemske bolesti sa ili bez istovremene pojave šoka, treba
posumnjati na invazivnu gljivičnu infekciju, a primenu leka Humira treba odmah prekinuti. Dijagnoza i primena
empirijske antifungalne terapije kod ovih pacijenata mora biti urađena u konsultaciji sa lekarom sa iskustvom u
lečenju invazivnih fungalnih infekcija.

Reaktivacija hepatitisa B

Kod bolesnika koji su uzimali antagoniste TNF-a, uključujući i lek Humira, može doći do pojave reaktivacije
hepatitisa B, ukoliko su bili hronični nosioci virusa. Neki slučajevi su imali fatalan ishod. Pre početka terapije
lekom Humira potrebno je pacijente testirati, kako bi se isključilo postojanje HBV infekcije. Ukoliko ispitivanje
pokaže pozitivan test na HBV infekciju, preporučuje se konsultacija sa lekarom specijalistom u lečenju HBV
infekcije.

Nosioci virusa hepatitisa B kod kojih je neophodna primena leka Humira moraju biti brižljivo kontrolisani
tokom celog trajanja terapije i nekoliko meseci nakon prekida terapije. Ne postoje podaci o primeni antivirusne
terapije u kombinaciji sa anti-TNF terapijom u cilju prevencije HBV reaktivacije. Kod bolesnika kod kojih se
javi reaktivacija HBV infekcije treba prekinuti sa primenom leka Humira i započeti efikasnu antivirusnu terapiju
uz odgovarajuću suportivnu terapiju.

Neurološke pojave

Antagonisti TNF-a, uključujući i lek Humira, u retkim slučajevima udruženi su sa pojavom novih ili
egzacerbacijom kliničkih simptoma i/ili radiografskim dokazima demijelinizirajućih bolesti centralnog nervnog
sistema, uključujući multiplu sklerozu i optički neuritis, i perifernih demijelizirajućih bolesti, uključujući
Guillain –Barre sindrom. Potrebno je da lekari budu na oprezu kada razmatraju upotrebu leka Humira kod
pacijenata sa već postojećim ili skoro dobijenim demilijenizirajućim oboljenjem centralnog ili perifernog
nervnog sistema.

Alergijske reakcije

U toku kliničkih istraživanja ozbiljne alergijske neželjene reakcije pri supkutanoj primeni leka Humira bile su
retke. Alergijske reakcije blažeg oblika udružene sa upotrebom leka Humira su bile povremene učestalosti
tokom kliničkih istraživanja. U postmarktinškim istraživanjima, zabeležene su ozbiljne alergijske reakcije,
uključujući anafilaksu, nakon primene leka Humira. Ukoliko dođe do pojave anafilaktičke reakcije ili neke druge
ozbiljne alergijske reakcije, potrebno je odmah zaustaviti primenu leka Humira i započeti odgovarajuću terapiju.

Imunosupresija

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

U studiji na 64 pacijenta sa reumatoidnim artritisom na terapiji lekom Humira, nije bilo pojave smanjenja
reakcija preosetljivosti kasnog tipa, sniženja nivoa imunoglobulina ili promene broja efektornih T i B ćelija, NK-
ćelija, monocita/makrofaga i neutrofila.

Maligne i limfoproliferativne bolesti

U kontrolisanim kliničkim istraživanjima sa TNF-antagonistima, više slučajeva maligniteta, uključujući
limfome, je primećeno među pacijentima koji su primali TNF antagoniste nego kod pacijenata iz kontrolne
grupe. Učestalost maligniteta je bila retka. U postmarketinškom praćenju, prijavljeni su slučajevi leukemije kod
pacijenata koji su lečeni TNF antagonistima. Postoji povećan rizik za nastanak limfoma i leukemije kod
pacijenata sa reumatoidnim artritisom koji dugo boluju od visoko aktivne, inflamatorne bolesti što dodatno
komplikuje procenu rizika. Sa trenutnim saznanjima ne možemo isključiti mogući rizik za razvoj limfoma,
leukemije ili drugih maligniteta kod pacijenata lečenih antagonistom TNF-a.

Maligniteti, neki sa smrtnim ishodom, prijavljeni su kod dece, adolescenata i mlađih odraslih osoba (starosti do
22 godine) koji su bili na terapiji TNF-blokatorima (terapija je bila započeta u starosnoj dobi ≤ 18 godina),
uključujući i postmarketinško praćenje. Približno pola slučajeva su bili limfomi. Drugi slučajevi su predstavljali
varijetete različitih maligniteta i uključivali su retke malignitete koji su obično povezani sa imunosupresijom. Ne
može se isključiti rizik od razvoja maligniteta kod dece i adolescenata lečenih antagonistima TNF-a.

Kod pacijenata lečenih adalimumabom je u postmarketinškom praćenju retko primećivan hepatosplenični T-
ćelijski limfom. Ovaj tip T-ćelijskog limfoma ima jako agresivan tok bolesti i obično je fatalan. Pojedini od
hepatospleničnih T-ćelijskih limfoma javili su se kod mlađih odraslih pacijenata koji su tokom lečenja lekom
Humira bili istovremeno na terapiji azatioprinom ili 6-merkaptopurinom, koji su korišćeni za terapiju
inflamatornih bolesti creva. Potencijalni rizik od istovremene primene azatioprina ili 6-merkaptopurina i leka
Humira treba pažljivo razmotriti. Ne može se isključiti rizik od nastanka hepatospleničnog T-ćelijskog limfoma
kod pacijenata lečenih lekom Humira (videti Neželjena dejstva).

Do sada nisu sprovođene studije koje bi uključile pacijente sa malignitetom u istoriji bolesti niti studije u kojima
bi se nastavilo lečenje pacijenata koji su razvili malignitet dok su primali lek Humira. Dodatne mere opreza treba
preduzeti kada se razmatra lečenje ovakvih pacijenata lekom Humira (videti Neželjena dejstva).

Sve pacijente, a naročito one sa medicinskom istorijom ekstenzivne imunosupresivne terapije ili pacijente sa
psorijazom koji su lečeni PUVA terapijom, treba pregledati na prisustvo nemelanomskog karcinoma kože pre i
tokom terapije lekom Humira. Takođe su prijavljeni slučajevi melanoma i karcinoma Merkelovih ćelija kod
pacijenata lečenih antagonistima TNF, uključujući adalimumab (videti odeljak Neželjena dejstva).

U eksploratornoj kliničkoj studiji koja je ispitivala primenu drugog anti-TNF leka, infliksimaba, kod pacijenata
sa umerenom do teškom hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (COPD), zabeležena je pojava maligniteta,
naročito pluća ili glave i vrata, kod pacijenata lečenih infliksimabom u poređenju sa kontrolnim pacijentima.
Anamnestički podaci pokazuju da su svi pacijenti bili teški pušači. Prema tome, potreban je oprez kada se koristi
bilo koji TNF-antagonist kod pacijenata sa COPD, kao i kod pacijenata sa povećanim rizikom od pojave
maligniteta zbog istorije teškog pušenja.

Nije poznato da li terapija adalimumabom povećava rizik od razvoja displazije ili karcinoma kolona. Svi
pacijenti oboleli od ulceroznog kolitisa sa povećanim rizikom od razvoja displazije ili karcinoma kolona (npr.

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

pacijenti sa dugogodišnjim ulceroznim kolitisom ili primarnim sklerozirajućim holangitisom) ili pacijenti koji su
prethodno bili oboleli od displazije ili karcinoma kolona, treba da budu testirani u propisanim intervalima, pre
započinjanja i tokom lečenja. Ovo testiranje treba da uključi kolonoskopiju i biopsiju, prema lokalnim
preporukama.

Hematološke reakcije

Prijavljeni su retki slučajevi pancitopenije, uključujući aplastičnu anemiju, vezno za upotrebu lekova koji
blokiraju TNF. Neželjeni efekti hematološkog sistema, uključujući medicinski značajnu citopeniju (npr.
trombocitopenija, leukopenija) su prijavljivani pri upotrebi leka Humira. Potrebno je posavetovati sve pacijente
koji se leče lekom Humira da potraže neodložnu medicinsku pomoć ukoliko razviju znake i simptome koji
ukazuju na poremećaj u broju ćelija krvi - diskraziju (npr. dugotrajna temperatura, pojava modrica, krvarenje,
bledilo). Prekid terapije lekom Humira treba razmotriti kod onih pacijenata kod kojih se utvrde značajne
hematološke abnormalnosti.

Vakcinacije

U studiji na 226 odraslih pacijenata sa reumatoidnim artritisom sličan odgovor antitela na 23-valentnu
pneumokoknu vakcinu i trivalentnu vakcinu protiv influence je zabeležen kod pacijenata lečenih adalimumabom
ili placebom. Ne postoje podaci o sekundarnoj transmisiji živim vakcinama kod bolesnika lečenih lekom
Humira.

Preporučuje se da pedijatrijski pacijenti, ukoliko je to moguće, prime sve potrebne vakcine u skladu sa
kalendarom obaveznih vakcinacija pre početka terapije lekom Humira.

Bolesnici koji primaju lek Humira mogu primiti vakcine, ali ne žive. Primena živih vakcina kod dece koja su bila
izložena adalimumabu in utero nije preporučena 5 meseci nakon poslednje doze adalimumaba koju je majka
primila tokom trudnoće.

Kongestivna srčana insuficijencija

U kliničkom ispitivanju sa drugim antagonistom TNF-a primećeno je pogoršanje kongestivne srčane
insuficijencije i povećanje smrtnosti usled kongestivne srčane insuficijencije. Slučajevi pogoršanja kongestivne
srčane insuficijencije su takođe zabeleženi kod pacijenata koji su primali lek Humira. Potrebna je obazriva
primena leka Humira kod pacijenata sa blagom srčanom insuficijencijom (NYHA klasa I/II). Humira je
kontraindikovana kod umerene do teške srčane insuficijencije (videti Kontraindikacije). Lečenje lekom Humira
se mora prekinuti kod pacijenata koji razviju nove ili pogoršaju simptome kongestivne srčane insuficijencije.

Autoimuni procesi

Lečenje lekom Humira može dovesti do stvaranja autoimunih antitela. Nije poznat uticaj dugotrajnog lečenja
lekom Humira na razvoj autoimunih bolesti. Ukoliko bolesnik nakon primene leka Humira razvije simptome koji
ukazuju na sindrom sličan lupusu i ima pozitivna anti-DNK antitela, potrebno je prekinuti terapiju (videti
Neželjena dejstva).

Istovremena primena bioloških DMARD ili TNF-antagonista

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

U kliničkim studijama su pri istovremenoj upotrebi anakinre i drugog antagoniste TNF-a, etanercepta, primećene
ozbiljne infekcije, a da nije bilo dodatne kliničke koristi u poređenju sa monoterapijom etanerceptom. Usled
prirode neželjenih dejstava primećenih pri kombinaciji etanercepta i anakinre, slične toksičnosti mogu nastati i
kada se kombinuju anakinra i drugi antagonisti TNF-a. Iz tih razloga ne preporučuje se kombinacija
adalimumaba i anakinre (Videti Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Istovremena upotreba adalimumaba sa drugim biološkim DMARD (anakinra, abatacept) ili drugim antagonistom
TNF-a se ne preporučuje, usled povećanog rizika od nastanka infekcija, uključujući i ozbiljne infekcije, i drugih
potencijalnih farmakoloških interakcija (videti deo Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Hirurške intervencije

Ograničeno je iskustvo o bezbednosti hirurških intervencija kod pacijenata na terapiji lekom Humira. Potrebno je
uzeti u obzir dug poluživot adalimumaba pre nego što se planira hirurška intervencija. Pacijenta koji je na
terapiji lekom Humira a potrebno ga je operisati, treba pažljivo pratiti zbog infekcija i preuzeti odgovarajuće
mere. Ograničeni su podaci o bezbednosti pacijenata koji se podvgnu artroplastici dok su na terapiji lekom
Humira.

Opstrukcija tankog creva

U Crohn-ovoj bolesti na odsustvo odgovora na terapiju može ukazati prisustvo fiksiranih fibroznih striktura koje
mogu zahtevati hirurški tretman. Dostupni podaci pokazuju da Humira ne izaziva i ne pogoršava ove strikture.

Primena kod starijih pacijenata

Učestalost ozbiljnih infekcija kod pacijenata starijih od 65 godina koji su primali lek Humira (3,5%), bila je veća
nego kod pacijenata mlađih od 65 godina (1,5%). Neki od prijavljenih slučajeva su imali fatalan ishod. Prilikom
lečenja starijih pacijenata, posebnu pažnju treba obratiti na povećan rizik od nastanka infekcija.

Pedijatrijska populacija

Videti pod ‘Vakcinacije’.

Ovaj proizvod sadrži manje od 1 mmola natrijuma (23 mg) po dozi tj. suštinski je bez natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Humira je ispitivana kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, poliartikularnim juvenilnim idiopatskim
artritisom i psorijaznim artritisom, koji su uzimali lek Humira kao monoterapiju i kod pacijenata koji su je
uzimali istovremeno sa metotreksatom. Stvaranje antitela je bilo niže kada je Humira davana zajedno sa
metotreksatom u poređenju sa monoterapijom. Primena leka Humira bez metotreksata rezultirala je povišenim
stvaranjem antitela i povećanim klirensom i smanjenom efikasnošću adalimumaba (videti Farmakodinamski
podaci u Sažetku karakteristika leka).

Kombinacija leka Humira i anakinre se ne preporučuje (videti u odeljku Posebna upozorenja i mere opreza pri
upotrebi leka ″ Istovremena primena bioloških DMARD ili TNF-antagonista″).

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Kombinacija leka Humira i abatacepta se ne preporučuje (videti u odeljku Posebna upozorenja i mere opreza pri
upotrebi leka″ Istovremena primena bioloških DMARD ili TNF-antagonista″).

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Klinički podaci vezani za upotrebu leka Humira kod trudnica su ograničeni.
Studije toksičnosti koje su rađene u razvojnoj fazi leka na majmunima nisu ukazale na toksičnost za majku,
embriotoksičnost ili teratogenost. Pretklinički podaci o postnatalnoj toksičnosti adalimumaba nisu dostupni
(videti Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).

Zbog inhibicije TNFα, adalimumab primenjen tokom trudnoće mogao bi uticati na normalan imuni odgovor
novorođenčeta. Ne preporučuje se primena adalimumaba tokom trudnoće. Ženama koje se nalaze u
reproduktivnom periodu savetuje se da koriste odgovarajuću kontraceptivnu zaštitu da bi izbegle trudnoću i da
nastave sa zaštitom najmanje još pet meseci nakon poslednje terapije lekom Humira.

Adalimumab može preći putem placente u serum dece čije su majke primale adalimumab tokom trudnoće.
Zbog toga, ova deca mogu imati povećan rizik od infekcija. Kod dece koja su bila izložena adalimumabu in
utero nije preporučena primena živih vakcina 5 meseci nakon poslednje doze adalimumaba koju je majka primila
tokom trudnoće.

Dojenje

Ne zna se da li se adalimumab izlučuje mlekom dojilja ili se resorbuje u sistemsku cirkulaciju nakon unosa.
Ipak, zbog činjenice da se humani imunoglobulini izlučuju mlekom, žene ne smeju dojiti dete bar pet meseci
nakon poslednje doze leka Humira.

Fertilitet

Pretklinički podaci o uticaju adalimumaba na fertilitet nisu dostupni.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Humira može blago uticati na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.
Vrtoglavica i smetnje u vidu se mogu javiti tokom primene leka Humira (videti Neželjena dejstva).

Neželjena dejstva

Humira je ispitivana na 8152 pacijenta u kontrolisanim i otvorenim studijama u trajanju do 60 meseci ili više.
Ove studije su uključile pacijente koji kraće ili duže vreme boluju od reumatoidnog artritisa, poliartikularnog
juvenilnog idiopatskog artritisa, kao i pacijente sa ankilozirajućim spondilitisom, aksijalnim spondiloartritisom
bez radiografskog dokaza AS, psorijaznim artritisom, Crohn-ovom bolešću, ulceroznim kolitisom i psorijazom.
Podaci u Tabeli 2 su bazirani na pivotalnim kontrolisanim studijama na 5312 pacijenata koji su primali lek

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Humira i 3133 pacijenata koji su primali placebo ili aktivni komparator za vreme kontrolnog perioda i spontanog
prijavljivanja.
Odnos pacijenata koji su prekinuli lečenje zbog pojave neželjenih dejstava za vreme dvostruko-slepog,
kontrolisanog dela pivotalnih studija iznosio je 5,7% za pacijente koji su uzimali lek Humira i 6,2% za pacijente
kontrolne grupe.

Kratak pregled bezbedonosnog profila

Najčešće prijavljena neželjena dejstva su infekcije (nazofaringitis, infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i
sinuzitis), reakcije na mestu primene injekcije (eritem, svrab, hemoragija, bol ili otok), glavobolja i mišićno-
skeletni bol.

Tokom primene leka Humira prijavljena su ozbiljna neželjena dejstva. Antagonisti TNF-a, kao što je Humira,
utiču na imuni sistem i njihova primena može uticati na odbranu organizma od infekcija i karcinoma.
Fatalne i po život opasne infekcije (uključujući sepsu, oportunističke infekcije i tuberkulozu), HBV reaktivacija i
različiti maligniteti (uključujući leukemiju, limfom i HSTCL) prijavljeni su tokom primene leka Humira.

Takođe su prijavljene ozbiljne hematološke, neurološke i autoimune reakcije koje uključuju retke izveštaje o
pancitopeniji, aplastičnoj anemiji, demilijenizirajućim oboljenjima centralnog ili perifernog nervnog sistema,
i izveštaje o lupusu, stanjima povezanim sa lupusom i Stevens-Johnson-ov sindrom.

Pedijatrijska populacija

Neželjena dejstva kod dece

Uopšteno, neželjena dejstva kod dece su po učestalosti i tipu bila slična neželjenim dejstvima zabeleženim kod
odraslih.

Sledeća lista neželjenih dejstava bazirana je na iskustvu iz kliničkih studija i na postmarketinškom iskustvu, a
neželjena dejstva su prikazana po sistemima organa i učestalosti (veoma često ≥1/10; često ≥1/100 do <1/10;
povremeno ≥1/1 000 do <1/100, retko ≥1/10 000 do <1/1 000, veoma retko <10 000 i nepoznato – učestalost ne
može biti procenjena iz dostupnih podataka) u Tabeli 2. Unutar svake grupe za određenu učestalost, neželjeni
efekti su navedeni prema opadajućoj ozbiljnosti. Obuhvaćena su neželjena dejstva koja su se najčešće javljala
prilikom terapije različitih indikacija. Zvezdica (*) se pojavljuje u koloni ‘Sistem organa’ ukoliko se dodatne
informacije nalaze u odeljcima Kontraindikacije

,

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

i

Neželjena dejstva.

Tabela 2

Neželjena dejstva u kliničkim studijama

Sistem organa

Učestalost

Neželjeno dejstvo

Infekcije i infestacije*

Veoma često

respiratorne infekcije (uključujući infekcije donjeg i
gornjeg resiratornog trakta, pneumoniju, sinuzitis,
faringitis, nazofaringitis i pneumoniju uzrokovanu herpes
virusom)

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

Često

sistemske infekcije (uključujući sepsu, kandidijazu i
influencu), intestinalne infekcije (uključujući virusni
gastroenteritis), infekcije kože i mekih tkiva (uključujući
paronihiju, celulitis, impetigo, nekrotizirajući fasciitis i
herpes zoster),
infekcije uha,
oralne infekcije (uključujući herpes simplex, oralni
herpes i infekcije zuba),
infekcije reproduktivnog trakta (uključujući
vulvovaginalne mikotične infekcije),
infekcije urinarnog trakta (uključujući pijelonefritis),
gljivične infekcije,
infekcije zglobova

Povremeno

neurološke infekcije (uključujući virusni meningitis),
oportunističke infekcije i tuberkuloza (uključujući
kokcidiomikozu, histoplazmozu i infekcije izazvane
mikobakterijum avum),
bakterijske infekcije,
infekcije oka,
divertikulitis

1)

Benigne, maligne i
neodređene neoplazme
(uključujući ciste i polipe)*

Često

karcinom kože izuzimajući melanom (uključujući
karcinom bazalnih ćelija i karcinom skvamoznih ćelija),
benigne neoplazme

Povremeno

limfom**,
tumori solidnih organa (uključujući tumore dojke, pluća i
štitne žlezde),
melanom**

Retko

leukemija

1)

Nepoznato

hepatosplenični T-ćelijski limfom

1)

,

karcinom Merkelovih ćelija (neuroendokrini karcinom
kože)

1)

Poremećaji na nivou krvi i
limfnog sistema*

Veoma često

leukopenija (uključujući neutropeniju i agranulocitozu),
anemija

Često

leukocitoza,
trombocitopenija

Povremeno

idiopatska trombocitopenijska purpura

Retko

pancitopenija

Imunološki poremećaji *

Često

hipersenzitivnost,
alergije (uključujući sezonsku alergiju)

Povremeno

sarkoidoza

1)

Retko

anafilaksa

1)

Poremećaji metabolizma i
ishrane

Veoma često

hiperlipidemija

Često

hipokalijemija,
hiperurikemija,

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

poremećaj koncentracije natrijuma u krvi,
hipokalcijemija,
hiperglikemija,
hipofosfatemija,
dehidratacija

Psihijatrijski poremećaji

Često

poremećaji raspoloženja (uključujući depresiju),
anksioznost,
nesanica

Poremećaji nervnog
sistema*

Veoma često

glavobolja

Često

parestezije (uključujući hipoestezije),
migrena,
pritisak na koren nerva

Povremeno

moždani udar

1)

,

tremor,
neuropatija

Retko

multipla skleroza,
demijelinizirajući poremećaj (npr. optički neuritis,
Gullian-Barre-ov sindrom)

1)

Poremećaji na nivou oka

Često

poremećaj vida,
konjuktivitis,
blefaritis,
otok oka

Povremeno

diplopija

Poremećaji na nivou uha i
centra za ravnotežu

Često

vrtoglavica

Povremeno

gubitak sluha,
tinitus

Kardiološki poremećaji*

Često

tahikardija

Povremeno

infarkt miokarda

1)

,

aritmija,
kongestivna srčana insuficijencija

Retko

srčani zastoj

Vaskularni poremećaji

Često

hipertenzija,
crvenilo lica,
hematom

Povremeno

aortna aneurizma,
vaskularna okluzija,
tromboflebitis

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni poremećaji*

Često

astma,
dispnea,
kašalj

Povremeno

plućna embolija

1)

,

intersticijalna bolest pluća,
hronična opstruktivna bolest pluća,
pneumonitis,
pleuralni izliv

1)

Retko

plućna fibroza

1)

Gastrointestinalni

Veoma često

abdominalni bol,

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

poremećaji

mučnina i povraćanje

Često

GI hemoragija,
dispepsija,
gastroezofagealni refluks,
sicca sindrom

Povremeno

pankreatitis,
disfagija,
edem lica

Retko

intestinalna perforacija

1)

Hepatobilijarni poremećaji* Veoma često

povećani enzimi jetre

Povremeno

holecistitis i holelitijaza,
hepatička steatoza,
povećan bilirubin u krvi

Retko

hepatitis,
reaktivacija hepatitisa B

1)

,

autoimuni hepatitis

1)

Nepoznato

insuficijencija jetre

1)

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Veoma često

osip (uključujući eksfolijativni osip)

Često

pogoršanje i nova pojava psorijaze (uključujući
palmoplantar -pustularnu psorijazu)

1)

,

urtikarija,
povećano stvaranje modrica (uključujući purpuru),
dermatitis (uključujući ekcem),
lomljenje noktiju,
hiperhidroza,
alopecija

1)

,

pruritis

Povremeno

noćno znojenje,
ožiljci

Retko

eritema multiforme

1)

,

Stiven-Johnson-ov sindrom

1)

,

angioedem

1)

,

kožni vaskulitis

1)

Poremećaji mišićno-
skeletnog, vezivnog i
koštanog tkiva

Veoma često

mišićnoskeletni bol

Često

spazmi mišića (uključujući povećanje koncentracije
kreatin fosfokinaze u krvi)

Povremeno

rabdomioliza,
sistemski lupus eritematozus

Retko

sindrom sličan lupus-u

1)

Poremećaji na nivou
bubrega i urinarnog sistema

Često

oslabljena funkcija bubrega,
hematurija

Povremeno

nokturija

Poremećaji reproduktivnog
sistema i na nivou dojki

Povremeno

erektilna disfunkcija

Opšti poremećaji i reakcije
na mestu primene*

Veoma često

reakcije na mestu primene (uključujući eritem na mestu
primene)

Često

bol u grudima,

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

edem,
pireksija

1)

Povremeno

inflamacija

Laboratorijske analize*

Često

poremećaji koagulacije i krvarenja (uključujući
produženo aktivirano parcijalno tromboplastinsko
vreme),
pozitivan test na autoantitela (uključujući pozitivna anti-
DNK antitela),
povećanje koncentracije laktat dehidrogenaze u krvi

Povrede i trovanje*

Često

otežano zarastanje rana

* dodatne informacije se nalaze u daljem tekstu, u odeljcima Kontraindikacije, Posebna upozorenja i mere
opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva
** uključujući otvorene produžene studije

1)

uključujući spontane izveštaje

Reakcije na mestu primanja injekcije

U pivotalnim kontrolisanim studijama 13,6% pacijena lečenih lekom Humira razvilo je reakcije na mestu
primene injekcije (eritem i/ili svrab, krvarenje, bol ili otok) u pređenju sa 7,6% pacijenata koji su primali placebo
ili aktivnu kontrolu. Reakcije na mestu primene injekcije nisu bile povod za isključenje medicinskog proizvoda.

Infekcije

U pivotalnim kontrolisanim studijama, stopa infekcija je bila 1,51 po pacijent-godini kod pacijenata lečenih
lekom Humira i 1,44 po pacijent-godini kod pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu. Najčešće
infekcije su bile nazofaringitis, infekcije gornjeg respiratornog trakta i urinarne infekcije. Nakon saniranja
infekcije većina pacijenata je nastavila lečenje lekom Humira.
Incidenca težih infekcija je bila 0,04 po pacijent-godini kod pacijenata lečenih lekom Humira i 0,03 po pacijent-
godini kod pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu.
U kontrolisanim, otvorenim studijama sa lekom Humira, ozbiljne infekcije (uključujući fatalne infekcije, koje su
se retko javljale) su prijavljivane, uključujući izveštaje o tuberkolozi (uključujući milijarnu i ekstra-pulmonarnu
lokalizaciju) i invazivne oportunističke infekcije (npr. diseminovana ili ekstrapulmonarna histoplazmoza,
blastomikoza, kokcidioidomikoza, pneumocystis, kandidijaza, aspergiloza i listerioza). Većina slučajeva
tuberkoloze se javila u prvih osam meseci od započete terapije i može predstavljati aktiviranje latentne bolesti.

Maligne i limfoproliferativne bolesti

U studiji sa lekom Humira kod 203 pacijenta uzrasta od 2 do 17 godina, sa juvenilnim idiopatskim artritisom,
nisu prijavljivani maligniteti tokom 605,3 pacijent-godina. Takođe, nisu prijavljivani maligniteti u studiji sa 192
pedijatrijska pacijenta sa Crohn-ovom bolešću, tokom 258,9 pacijent-godina.
U pivotalnim kontrolisanim studijama koje su trajale bar 12 nedelja kod pacijenata sa umerenim do teškim
aktivnim reumatoidnim artritisom, ankilozirajućim spondilitisom, aksijalnim spondiloartritisom bez
radiografskog dokaza AS, psorijaznim artritisom, psorijazom, Crohn-ovom bolešću i ulceroznim kolitisom,
saopštena je pojava malignih bolesti, isključujući limfome i nemelanomski karcinom kože, u učestalosti (interval
pouzdanosti 95%) od 6,8 (4,3; 10,8) na 1000 pacijent-godina terapije među 4622 pacijenta lečena lekom Humira,

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

odnosno 5,9 (2,9;11,8) na 1000 pacijent-godina u 2828 bolesnika iz kontrolne grupe (medijana trajanja terapije
je bila 5,1 meseci kod bolesnika koji su primali lek Humira i 4,0 meseci u kontrolnoj grupi). Učestalost (interval
pouzdanosti 95%) nemelanomskog karcinoma kože je bila 9,8 (6,7; 14,4) na 1000 pacijent-godina među
pacijentima lečenim lekom Humira i 4,4 (2,0; 9,8) na 1000 pacijent-godina među kontrolnim pacijentima. Od
ovih karcinoma kože, karcinom skvamoznih ćelija je bio prisutan u učestalosti (interval pouzdanosti 95%) od 2,6
(1,3; 5,5) na 1000 pacijent-godina kod pacijenata lečenih lekom Humira i kod 0,7 (0,1; 5,2) na 1000 pacijent-
godina kod kontrolnih pacijenata. Učestalost (interval pouzdanosti 95%) limfoma je bila 0,8 (0,2; 3,0) na 1000
pacijent-godina među pacijentima lečenim lekom Humira i 1,5 (0,4; 5,9) na 1000 pacijent-godina među
kontrolnim pacijentima.

Analizom zbirnih rezultata ovih studija i tekućih i završenih produženih studija otvorenog tipa prosečnog trajanja
3,3 godina na 5611 pacijenata i preko 23551 pacijent-godina terapije, zabeležena stopa malignih bolesti,
isključujući limfome i nemelanomski karcinom kože, je približno 8,5 na 1000 pacijent-godina terapije.
Zabeležena stopa nemelanomskih karcinoma kože je približno 10,4 na 1000 pacijent-godina terapije, a limfoma
1,3 na 1000 pacijent-godina terapije.

U postmarketinškim iskustvima od januara 2003. godine do decembra 2010. godine, prevashodno kod pacijenata
sa reumatoidnim artritisom, saopštavana stopa maligniteta, isključujući limfome i nemelanomski karcinom kože,
je oko 2,7 na 1000 pacijent-godina. Stopa nemelanomskih karcinoma kože i limfoma bila je 0,2 i 0,3 na 1000
pacijent-godina terapije, respektivno (videti Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Retki postmarketinški slučajevi hepatospleničnog T-ćelijskog limfoma su prijavljivani kod pacijenata lečinih
adalimumabom (videti Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Autoantitela

U studijama I-V reumatoidnog artritisa u više navrata su uzimani uzorci krvi za testiranje autoantitela. U ovim
studijama, 11,9% pacijenata lečenih lekom Humira i 8,1% pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu,
koji su imali negativna anti-nuklearna antitela na početku, u 24. nedelji pokazali su pozitivan titar. Dva pacijenta
od 3441 lečenih lekom Humira u svim studijama sa reumatoidnim artritisom i psorijaznim artritisom razvili su
kliničke znake koji ukazuju na novonastali sindrom sličan lupusu. Stanje pacijenata se poboljšalo nakon prekida
terapije. Nijedan pacijent nije razvio lupusni nefritis ili simptome centralnog nervnog sistema.

Hepatobilijarni događaji

U kontrolisanim ispitivanjima faze 3 u kojima su učestvovali bolesnici sa reumatoidnim artritisom i psorijaznim
artritisom, tokom kontrolisanog perioda trajanja ispitivanja od 4 do 104 nedelje, povišenje nivoa ALT ≥ 3 x
ULN (upper limit of normal, gornja granica) javilo se kod 3,7% pacijenata koji su primali lek Humira i kod 1,6%
pacijenata koji su primali placebo.

U kontrolisanim ispitivanjima faze 3 kod pacijenata sa plak psorijazom, tokom kontrolisanog perioda trajanja
ispitivanja od 12 do 24 nedelje, povišenje nivoa ALT ≥ 3 x ULN (upper limit of normal, gornja granica) javilo se
kod 1,8% pacijenata koji su primali lek Humira i kod 1,8% pacijenata koji su primali placebo.
U studiji u JIA, nekoliko povišenja transaminaza su bila neznatna i slična kod pacijenata koji su primali placebo
ili adalimumab i uglavnom su se javljala u kombinaciji sa metotreksatom.

U kontrolisanim ispitivanjima faze 3 u kojima su učestvovali pacijenti sa Crohn-ovom bolešću i ulceroznim

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

kolitisom, tokom kontrolisanog perioda trajanja ispitivanja od 4 do 52 nedelje, povišenje nivoa ALT ≥ 3 x ULN
(upper limit of normal, gornja granica) javilo se kod 0,9% pacijenata koji su primali lek Humira i kod 0,9%
pacijenata koji su primali placebo.

U svim ispitivanjima, u svim indikacijama, pacijenti sa povišenim nivoima ALT su bili asimptomatični i u većini
slučajeva povišen nivo je bio prolazan i rešio se tokom samog lečenja. Međutim, postoje veoma retki
postmarketinški izveštaji insuficijencije jetre, kao i manje ozbiljnih reakcija koje mogu prethoditi otkazivanju
funkcije jetre (hepatitis, uključujući autoimuni hepatitis), kod pacijenata koji su primali adalimumab.

Istovremena primena sa azatioprinom ili 6-merkaptopurinom

U ispitivanjima kod odraslih pacijenata sa Crohn-ovom bolešću, uočena je veća incidenca malignih i ozbiljnih
neželjenih dejstava povezanih sa infekcijama prilikom istovremene upotrebe leka Humira i azatioprina/6-
merkaptopurina u poređenju sa monoterapijom lekom Humira.

Predoziranje

Tokom kliničkih studija nije zapažena toksičnost koja bi ograničavala dozu. Najveća procenjena doza je bila
multipla intravenska doza od 10 mg/kg, što je približno 15 puta veće od preporučene doze.

Lista pomoćnih supstanci

manitol;
limunska kiselina, monohidrat;
natrijum-citrat;
natrijum-dihirogenfosfat, dihidrat;
dinatrijum-fosfat, dihidrat;
natrijum-hlorid;
polisorbat 80;
natrijum-hidoksid;
voda za injekcije.

Inkompatibilnost

Usled nedostatka studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim proizvodima

Rok upotrebe

2 godine

Posebne mere upozorenja pri čuvanju
Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti, na temperaturi od 2-8°C (u frižideru). Ne sme se
zamrzavati.
Humira, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, može se čuvati van frižidera, na temperaturi do

Broj rešenja: 515-01-02199-13-001 od 09.10.2013. za lek Humira

, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 2x

(40mg/0,8 mL)
Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključcima broj 515-14-00214-2015-8-003 od 14.05.2015. i 515-14-00122-2017-8-
003 od 31.03.2017.

25°C tokom 14 dana, zaštićenim od svetlosti. Ukoliko se tokom 14 dana ne upotrebi, napunjeni špric se mora
uništiti.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu (staklo tip I), sa gumenim delom klipa šprica od
brombutil gume, iglom i poklopcem igle od termoplastičnog elastomera, sa 0,8 mL sterilnog rastvora za
jednokratnu upotrebu.
Napunjeni špric je upakovan u blister, u kome se, pored šprica nalazi papirna vrećica u kojoj je tupfer natopljen
alkoholom.
U pakovanju se nalaze 2 takva blistera, odnosno 2 napunjena šprica sa 2 alkoholna tupfera.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.