Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Ig Vena 50mg/mL rastvor za infuziju

Ig Vena 50mg/mL rastvor za infuziju

rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x20mL

Supstance:
humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: J06BA02
Način izdavanja leka SZ
EAN 8606108780008
JKL 0013208

UPUTSTVO ZA LEK

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion, 50 mg/mL, rastvor za infuziju

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj
sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak
4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.Šta je lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion i čemu je namenjen
2.Šta treba da znate pre nego što primite lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use

Kedrion

3.Kako se primenjuje lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion
4.Moguća neželjena dejstva
5.Kako čuvati lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion
6.Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion i čemu je namenjen

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion pripada grupi lekova koji se nazivaju
normalni humani imunoglobulini za intravensku upotrebu. Imunoglobulini su humana antitela, koja su i
inače prisutna u krvi.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion se upotrebljava za:

Lečenje odraslih, dece i adolescenata (0-18 godina) koji nemaju dovoljnu količinu antitela (terapija
nadoknade) u sledećim slučajevima
:

1. Kod pacijenata sa urođenim nedostatkom antitela (sindrom primarne imunodeficijencije).
2. Kod pacijenata sa oboljenjem (kancerom) krvi (hronična limfocitna leukemija) koje dovodi do

smanjenog stvaranja antitela (hipogamaglobulinemija) i ponavljajućih bakterijskih infekcija, kada se
zaštitna terapija antibioticima pokazala neuspešnom.

3. Kod pacijenata sa kancerom koštane srži (multipli mijelom) koji dovodi do smanjenog stvaranja

antitela (hipogamaglobulinemija), sa ponavljajućim bakterijskim infekcijama, i koji nisu razvili
odgovor na vakcinu protiv bakterije pneumokoka.

4. Kod pacijenata sa smanjenim stvaranjem antitela (hipogamaglobulinemija) posle alogene

transplantacije hematopoetskih stem ćelija, HSCT (koje ne potiču od iste osobe).

5. Kod dece sa urođenim AIDS-om koja imaju ponavljajuće bakterijske infekcije.

Lečenje odraslih, dece i adolescenata (0-18 godina) sa određenim zapaljenskim poremećajima
(imunomodulacija) u sledećim slučajevima:

1. Kod pacijenata koji nemaju dovoljno trombocita – krvnih pločica (idiopatska trombocitopenijska

purpura, ITP) i koji su pod velikim rizikom od krvarenja ili očekuju operaciju u bliskoj budućnosti,
kako bi se popravio broj trombocita.

2. Kod pacijenata sa Guillain Barré sindromom. To je akutno oboljenje koje je udruženo sa

zapaljenjem perifernih nerava što prouzrokuje ozbiljnu slabost mišića uglavnom u nogama i gornjim
udovima.

3. Kod pacijenata sa hroničnom inflamatornom demijelinizacionom polineuropatijom (CIDP). Ovo

hronično oboljenje je redak poremećaj perifernih nerava udružen sa postepenim povećanjem slabosti
mišića nogu i u manjoj meri ruku.

4. Kod pacijenata sa Kawasaki-jevom bolešću. To je akutno oboljenje uglavnom kod mlađe dece koje

karakteriše zapaljenje krvnih sudova u celom telu.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use
Kedrion

Lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion ne smete primati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na humane imunoglobuline ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

ovog leka (navedene u odeljku 6).

ukoliko imate antitela protiv imunoglobulina A u Vašoj krvi. Ovo je veoma retko i može se pojaviti

ukoliko imate nedostatak imunoglobulina A u Vašoj krvi.

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primate Human Normal
Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion.
Vaš lekar ili medicinsko osoblje će Vas pažljivo pratiti dok primate infuziju Human Normal
Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion da bi se sprečila pojava reakcije kod Vas.

Pojedine neželjene reakcije se češće mogu pojaviti:

u slučaju da se infuzija previše brzo daje;

ukoliko patite od stanja sa niskim nivoima antitela u Vašoj krvi (hipo- ili agamaglobulinemija, sa ili
bez nedostatka IgA);

ukoliko primate humani normalni imunoglobulin prvi put;

u retkim slučajevima kada je promenjen lek koji sadrži humani normalni imunoglobulina, ili kada je
prošlo dosta vremena od prethodne infuzije.

U pojedinim slučajevima, imunoglobulini mogu da povećaju rizik od pojave infarkta srca, moždanog
udara, plućne embolije ili duboke venske tromboze, iz razloga što dovode do povećanja viskoziteta
krvi
.
Stoga će Vaš lekar obratiti posebnu pažnju u sledećim slučajevima:

ukoliko ste gojazni,

ukoliko ste stariji,

ukoliko bolujete od šećerne bolesti (dijabetesa),

ukoliko bolujete od povišenog krvnog pritiska (hipertenzija),

ukoliko Vam je dosta smanjen volumen krvi (hipovolemija),

ukoliko imate ili ste imali probleme sa krvnim sudovima (vaskularna oboljenja),

ukoliko bolujete od povećane sklonosti stvaranja krvnih ugrušaka (nasledni ili stečeni trombotički
poremećaji),

ukoliko ste imali trombotičke epizode,

ukoliko bolujete od bolesti koja uzrokuje da je Vaša krv gušća (viskoznija),

ukoliko ste duže vreme bili nepokretni (vezani za postelju),

ukoliko imate ili ste imali problema sa bubrezima ili ukoliko uzimate lekove koji mogu da oštete
Vaše bubrege (nefrotoksični lekovi), pošto su prijavljeni slučajevi akutne bubrežne insuficijencije
(slabosti). U slučaju oboljenja bubrega, Vaš lekar će razmotriti prekid lečenja.

.
Možda ste alergični (preosetljivi) na imunoglobuline (antitela) a da to ne znate
Ovo se može desiti čak iako ste prethodno primali humane normalne imunoglobuline i dobro ih podnosili. To
se može desiti naročito ukoliko nemate imunoglobuline tipa IgA (IgA- deficijencija sa postojanjem anti-IgA
antitela). U ovim retkim slučajevima, može se javiti alergijska reakcija (preosetljivost) kao što je nagli pad
krvnog pritiska ili šok.

U slučaju neželjenih reakcija, Vaš lekar može da odluči ili da smanji brzinu protoka infuzije ili da potpuno
zaustavi davanje infuzije. Vaš lekar će odlućiti o daljem lečenju u zavisnosti od prirode i ozbiljnosti
neželjenih dejstava.

U slučaju šoka, treba se primeniti standardno medicinsko lečenje šoka. Molimo Vas obavestite Vašeg lekara
ako se bilo koje od navedenih stanja odnosi na Vas, kako bi Vaš lekar obratio posebnu pažnju u propisivanju
i primeni leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion.

Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti

Kada se lekovi dobijaju iz humane krvi ili plazme preduzimaju se određene mere kako bi se sprečio prenos
infekcija na pacijenta. Ove mere uključuju pažljiv odabir donora krvi i plazme, kako bi se uverili da su osobe
rizične za prenos infekcija isključene, kao i ispitivanje svake donacije i sveukupne prikupljene plazme
(„pool”) na prisustvo virusa. Proizvođači ovakvih lekova takođe preduzimaju korake tokom obrade krvi ili
plazme koji mogu inaktivirati ili ukloniti patogene. Uprkos ovim merama, kada se primenjuju lekovi
pripremljeni iz humane krvi ili plazme, ne može se u potpunosti isključiti mogućnost prenosa infekcije. Ovo
se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse ili na druge vrste infekcija.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije
(HIV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), i za viruse bez omotača kao što je hepatitis A virus
(HAV).

Preduzete mere se smatraju ograničeno efektivnim protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19.
Imunoglobulini nisu povezani sa prenosom hepatitis A virusa ili parvovirusa B19, što može biti posledica
toga da antitela protiv ovih infekcija, koja se nalaze u ovome leku ujedno imaju i zaštitnu ulogu.

Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use
Kedrion, zabeleži ime pacijenta i broj serije leka kako bi se osigurala evidencija o primenjenim serijama
leka.

Deca i adolescenti
Prolazna i blaga glukozurija (prisustvo glukoze u urinu) bez klinički znakova uočena je nakon primene
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion kod pedijatrijskih pacijenata. Ovaj događaj
može može biti vezan za prisustvo maltoze u sastavu leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous
Use Kedrion jer se u renalnim tubulima maltoza hidrolizuje do glukoze koja se reapsorbuje i generalno
veoma malo izulučuje putem urina. Reapsorpcija glukoze zavisi od starosnog doba. Prolazno povećanje
maltoze u plazmi može prevazići renalni kapacitet reapsorpcije šećera i rezultovati pozitivnim testom
glukoze u urinu.

Drugi lekovi i Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion
Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge
lekove.
Humani normalni imunoglobulini za intravensku primenu se ne smeju mešati sa drugim medicinskim
proizvodima.

Žive atenuisane (oslabljene) virusne vakcine
Primena imunoglobulina može da umanji efikasnost živih atenuiranih virusnih vakcina kao što su vakcine
protiv malih boginja, rubele, zauški i varičela u periodu od 6 nedelja do 3 meseca. Nakon primene ovog leka
potrebno je da prođe period od 3 meseca pre vakcinacije živim atenuisanim vakcinama. U slučaju
vakcinacije protiv malih boginja smanjenje efikasnosti vakcine može trajati do godinu dana. Iz tog razloga će
Vam lekar u slučaju vakcinacije protiv malih boginja proveriti status antitela.

Uticaj na analaze krvi
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion može da stupi u interakciju sa pojedinim
testovima krvi usled prolaznog povećanja različitih pasivno unetih antitela u Vašoj krvi nakon injektovanja
imunoglobulina. Ovaj porast antitela može dovesti do pogrešnog tumačenja rezultata serološki testova.
Pasivno prenošenje antitela na antigene eritrocita kao što su A, B, D (koji određuju krvnu grupu), može da
utiče na izvesne serološke testove za određivanje antitela na crvene krvne ćelije kao što su direktni
antiglobulinski test (DAT, direktni Coombs-ov test).

Test određivanja glukoze u krvi
Pojedini test sistemi za određivanje glukoze u krvi (npr. oni bazirani na glukoza-dehidrogenaza
pirolohinolinehinon (GDH-PQQ), ili glukoza-boja-oksidoreduktaza metoda) lažno interpretiraju maltozu
(100 mg/mL) koja je sadržana u leku Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion kao
glukozu. Ovo može dovesti do lažno povećanih očitanih vrednosti glukoze tokom infuzije ili u periodu od
oko 15 sati posle završetka infuzije, što posledično može dovesti do neodgovarajuće primene insulina,
dovodeći do životno-ugrožavajuće ili čak fatalne hipoglikemije. Takođe, slučajevi prave hipoglikemije mogu
proći bez odgovarajućeg lečenja pošto su maskirani lažno povećanim očitanim vrednostima glukoze. Shodno
tome, kada se primenjuje Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion ili drugi parenteralni
proizvodi koji sadrže maltozu, određivanje glukoze u krvi se mora izvoditi glukoza-specifičnim testovima.
Informacije o proizvodu vezane za sistem testiranja glukoze u krvi, uključujući i test-trake, treba pažljivo
proučiti kako bi se utvrdilo da li je sistem odgovarajuć za upotrebu kod parenteralnih proizvoda koji sadrže
maltozu. U slučaju bilo kakve nedoumice, treba se obratiti proizvođaču test sistema kako bi se utvrdilo da li
je sistem odgovarajući za upotrebu kod parenteralnih proizvoda koji sadrže maltozu.

Deca i adolescenti
Iako nisu sprovedene specifične studije interakcije kod dece, ne treba očekivati razlike između odraslih i
dece.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za
savet pre nego što uzmete ovaj lek. Vaš lekar će odlučiti da li Human Normal Immunoglobulin for
Intravenous Use Kedrion može da se primeni u periodu trudnoće i dojenja.

Nisu sprovedene kliničke studije sa Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion
na trudnicama. Pokazano je da intravenski imunoglobulini prolaze placentu, povećano tokom trećeg
trimestra. Međutim, lekovi koji sadrže antitela su primenjivani kod trudnica dugi niz godina, i
pokazano je da ne treba očekivati bilo kakve štetne efekte na trudnoću, na plod ili novorođenče.

Ukoliko dojite bebu i primate lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion,
antitela iz leka se mogu izlučiti u mleko. Na taj način i Vaša beba može biti zaštićena od određenih
infekcija.

Klinička iskustva sa imunoglobulinima pokazuju da ne treba očekivati štetan efekat na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama može biti umanjena zbog pojedinih neželjenih
dejstava koja su povezana sa lekom Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion. Pacijenti
kod kojih se tokom terapije jave neželjene reakcije, pre upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama treba da
sačekaju da se neželjene reakcije povuku.

Lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion sadrži maltozu i natrijum
1 mL rastvora sadrži 100 mg maltoze.
Ovaj lek sadrži 3 mmol/L (ili 69 mg) natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata
koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se primenjuje lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion

Lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion se može primeniti jedino u bolnici od
strane lekara ili drugih zdravstvenih radnika.
Doza i šema doziranja zavisiće od indikacije; Vaš lekar će odrediti dozu i terapiju koja je odgovarajuća za
Vas.
Na početku infuzije primaćete Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion manjom
brzinom protoka infuzije. Ukoliko je budete dobro podnosili, Vaš lekar može postepeno povećati brzinu
infuzije.

Primena kod dece i adolescenata:
Doziranje kod dece i adolescenata (0-18 godina) se ne razlikuje od doziranja kod odraslih pošto je doziranje
za svaku indikaciju dato prema telesnoj masi i prilagođeno kliničkom ishodu gore pomenutih stanja

Ako ste primili više leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion nego što treba
Ukoliko ste primili više leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion nego što je
trebalo, može da se desi da se nađe previše proteina u tečnosti odnosno Vaša krv može da postane previše
gusta (hiperviskozna). Ovo se posebno može dogoditi kod pacijenata sa povećanim rizikom, posebno kod
starijih pacijenata ili pacijenata sa oštećenjem srca ili bubrega.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Povremeno su se javljale neželjene reakcije kao što su drhtavica, glavobolja, vrtoglavica, groznica,
povraćanje, mučnina, alergijske reakcije, artralgija (bol u zglobovima), snižen krvni pritisak i
umeren bol u leđima.

Retko humani normalni imunoglobulini mogu da prouzrokuju iznenadni pad krvnog pritiska i, u
pojedinim slučajevima alergijske reakcije (anafilaktički šok), čak i kod pacijenta koji nije pokazao
bilo kakvu preosetljivost prilikom prethodne primene.

Slučajevi prolaznog neinfektivnog meningitisa (reverzibilni aseptični meningitis), izolovani slučajevi
privremenog smanjenja crvenih krvnih ćelija (reverzibilna hemolitička anemija/hemoliza) i retki
slučajevi prolaznih reakcija na koži primećeni su kod primene infuzija koje sadrže humani normalan
imunoglobulin.

Uočeni su i povećanje koncentracije kreatinina u krvi i akutna slabost bubrega.

Veoma retko prijavljeni su tromboembolijski događaji (stvaranje krvnih ugrušaka) koji mogu dovesti
do srčanog udara, moždanog udara, začepljenja plućnih vena (plućna embolija) i duboke venske
tromboze.

Tokom kliničkih studija sprovedenih sa ovim lekom, zabeležene su sledeće neželjene reakcije: mučnina,
astenija (slabost), umor, groznica, bol u leđima, mialgija (bol u mišićima), glavobolja i pospanost.

Dodatna neželjena dejstva kod dece i adolescenata:
Za učestalost, tip i ozbiljnost neželjenih dejstava kod dece se pretpostavlja da je ista kao i kod odraslih.
Prolazna i blaga glukozurija (prisustvo glukoze u urinu) bez kliničkog značaja je uočena nakon primene
ovog leka kod dece.
Za više informacija o bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti, pogledati odeljak 2 „Šta treba da
znate pre nego što primite lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion”.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku
sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion posle isteka roka
upotrebe naznačenog na bočici i spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe odnosi
se na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 °C do 8 °C).
Čuvati bočicu u spoljašnjem pakovanju. Ne zamrzavati.

Pre upotrebe i tokom roka trajanja, bočice od 50 mL, 100 mL i 200 mL mogu se čuvati na sobnoj
temperaturi, koja ne prelazi 25 °C, tokom maksimalno 6 uzastopnih meseci.
Nakon ovog perioda, lek mora biti odložen. U bilo kom slučaju, lek ne može ponovo biti vraćen u frižider
ako je čuvan na sobnoj temperaturi.
Datum početka čuvanja na sobnoj temperaturi treba označiti na spoljašnjem pakovanju.

Nakon otvaranja, sadržaj pakovanja treba odmah upotrebiti.

Ne koristiti lek ako primetite da je rastvor zamućen, sadrži talog ili je promenio boju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion

Aktivna supstanca je humani normalni immunoglobulin za intravensku upotrebu.

Jedan mililitar rastvora sadrži: 50 mg humanog normalnog imunoglobulina za intravensku upotrebu, od kojih
IgG čini najmanje 95%.

Jedna bočica od 20 mL sadrži: 1 g humanog normalnog imunoglobulina.
Jedna bočica od 50 mL sadrži: 2,5 g humanog normalnog imunoglobulina.
Jedna bočica od 100 mL sadrži: 5 g humanog normalnog imunoglobulina.
Jedna bočica od 200 mL sadrži: 10 g humanog normalnog imunoglobulina.

Raspodela IgG po potklasama (približne vrednosti):
IgG1 62,1%
IgG2 34,8%
IgG3 2,5%
IgG4 0,6%

Maksimalna količina IgA je 50 mikrograma/mL.

Proizvedeno iz plazme humanih donora.

Pomoćne supstance su maltoza, voda za injekcije.

Kako izgleda lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion i sadržaj pakovanja

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion je rastvor za infuziju, bistar do slabo
opalescentan, bezbojan do bledožut.

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 20 mL: 1 staklena bočica od neutralnog stakla
(tip I) od 20 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 50 mL: 1 staklena bočica od neutralnog stakla
(tip I) od 50 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume+ držač.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 100 mL: 1 staklena bočica od neutralnog
stakla (tip I) od 100 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume. + držač.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 200 mL: 1 staklena bočica od neutralnog
stakla (tip I) od 200 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume+ držač.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:
MAGNA MEDICA DOO
Milutina Milankovica 7b, Novi Beograd

Proizvođač:
KEDRION S.P.A.
Via Provinciale (loc. Bolognana), Gallicano (LU), Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Septembar, 2017

Režim izdavanja leka:
Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion, 1 x 20 mL

515-01-02305-17-001

od

08.09.2017.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion, 1 x 50 mL

515-01-02268-17-001

od

08.09.2017.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion, 1 x 100 mL

515-01-02269-17-001

od

08.09.2017.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion, 1 x 200 mL

515-01-02270-17-001

od

08.09.2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE

INFORMACIJE

NAMENJENE

SU

ISKLJUČIVO

ZDRAVSTVENIM

STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Lek Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion je indikovan za:

Supstitucionu terapiju kod odraslih, dece i adolescenata (0 -18 godina) kod:

Sindroma primarne imunodeficijencije sa oštećenom produkcijom antitela (videti odeljak Posebna

upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Hipogamaglobulinemije i rekurentnih bakterijskih infekcija kod pacijenata sa hroničnom

limfocitnom leukemijom, kod kojih se profilaktička terapija antibioticima pokazala neuspešnom.

Hipogamaglobulinemije i rekurentnih bakterijskih infekcija kod pacijenata sa multiplim mijelomom

u plato fazi koji nisu razvili odgovor na imunizaciju vakcinom protiv pneumokoka.

Hipogamaglobulinemije kod pacijenata posle alogene transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija

(engl. haematopoietic stem cell transplantation, HSCT)

Kongenitalnog AIDS-a sa rekurentnim bakterijskim infekcijama.

Imunomodulaciju kod odraslih, dece i adolescenata (0 -18 godina) kod:

Idiopatske trombocitopenijske purpure (ITP), kod pacijenata sa visokim rizikom od krvarenja ili pre

operacije radi korekcije broja trombocita.

Guillain Barré sindroma.

Hronične inflamatorne demijelinizacione polineuropatije (engl. chronic Inflammatory demyelinating

poliradiculoneuropathy, CIDP)

Kawasaki-jeve bolesti.

Doziranje i način primene

Supstituciona terapija treba započeti i sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u terapiji
imunodeficijencije.

Doziranje

Doza i režim doziranja zavise od indikacija.

U supstitucionoj terapiji doziranje mora biti individualno određena za svakog pacijenta zavisno od
farmakokinetičkog i kliničkog odgovora. Sledeći režimi doziranja su dati kao smernice.

Supstituciona terapija kod sindroma primarne imunodeficijencije:
Režim doziranja treba da postigne najniži nivo (engl. trough level) IgG (izmeren pre sledeće infuzije) od
najmanje 5-6 g/L. Potrebno je tri do šest meseci od početka terapije do uspostavljanja ravnoteže.
Preporučena početna doza je 0,4-0,8 g/kg, data jednokratno koju treba slediti sa najmanje 0,2 g/kg svake tri
do četiri nedelje.
Doza potrebna da se postigne najniži nivo od 5-6g/L je od 0,2-0,8 g/kg/mesečno. Interval doziranja nakon
postizanja stanja ravnoteže varira od 3 do 4 nedelje.
Najniže nivoe u plazmi treba meriti i procenjivati u vezi sa incidencom infekcije. Da bi se smanjila učetalost
javljanja infekcije, može biti potrebno da se poveća doza i da se teži ka postizanju većih najnižih nivoa.

Hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom
leukemijom, kod kojih se profilaktička terapija antibioticima pokazala neuspešnom; hipogamaglobulinemija
i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa multiplim mijelomom u plato fazi koji nisu razvili
odgovor na imunizaciju vakcinom protiv pneumokoka; kongenitalni AIDS sa rekurentnim bakterijskim
infekcijama:
Preporučena doza je 0,2-0,4 g/kg telesne mase svake 3-4 nedelje.

Hipogamaglobulinemija kod pacijenata posle alogene transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija
Preporučena doza je 0,2-0,4 g/kg telesne mase svake 3-4 nedelje. Najniže nivo je potrebno održavati iznad
5 g/L.

Idiopatska trombocitopenijska purpura
Postoje dva alternativna režima doziranja:
0,8-1,0 g/kg prvog dana, ova doza se može ponoviti jednom u naredna tri dana,
0,4 g/kg dnevno tokom dva do pet dana.

Terapija se može ponoviti ukoliko nastupi relaps.

Guillain Barré sindrom
0,4 g/kg dnevno tokom 5 dana.

Hronična inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija (CIDP)
Inicijalna doza od 2 g/kg tokom četiri uzastopna dana; preporučuje se primena inicijalne doze svake tri do
četiri nedelje do postizanja maksimalnog efekta.
Doza održavanja: dozu treba da odredi ordinirajući lekar; preporučuje se da se nakon postizanja
maksimalnog efekta, smanji doza i učestalost doziranja prilagodi dok se ne utvrdi najmanja efektivna doza
održavanja.
Pokazano je da se inicijalna doza dobro podnosi tokom sedam uzastopnih ciklusa koji su primenjeni u
periodu od šest meseci.

Kawasak-ijeva bolest
1,6-2,0 g/kg treba primenjivati u podeljenim dozama tokom dva do pet dana ili 2,0 g/kg kao pojedinačnu
dozu. Pacijenti treba da prime dodatnu terapiju acetilsalicilnom kiselinom.

Preporuke za doziranje su date zbirno u sledećoj tabeli:
Indikacije

Doze

Doziranje

Supstituciona terapija kod
primarne imunodeficijencije

-početna doza:0,4-0,8 g/kg
-nakon toga: 0,2-0,8g /kg

svake 3-4 nedelje da bi se održao
najniži nivo IgG od najmanje 5-6
g/L

Supstituciona terapija kod
sekundarne imunodeficijencije

0,2-0,4 g/kg

svake 3-4 nedelje da bi se održao
najniži nivo IgG od najmanje 5-6
g/L

Kongenitalni AIDS

0,2-0,4 g/kg

svake 3-4 nedelje

Hipogamaglobulinemija (< 4g/L)
kod pacijenata posle alogene
transplantacije hematopoetskih
matičnih ćelija

0,2-0,4 g/kg

svake 3-4 nedelje da bi
se održao najniži nivo IgG iznad
5 g/L

Imunomodulacija
Idiopatska trombocitopenijska
purpura

0,8-1,0 g/kg
ili

0,4 g/kg/dnevno

-prvog dana, može se ponoviti
jednom tokom 3 dana
-tokom 2-5 dana

Guillain Barré sindrom

0,4 g/kg/dnevno

-tokom 5 dana

Hronična inflamatorna
demijelinizaciona polineuropatija
(CIDP)*

Inicijalna doza 2g/kg

Doza održavanja

-tokom 4 uzastopna dana svake 3
do 4 nedelje

odrediti dozu prema potrebama
pacijenta, videti gore

Kawasaki-jeva bolest

1,6-2,0 g/kg

ili

2 g/kg

-u podeljenim dozama tokom 2-5
dana zajedno sa acetilsalicilnom
kiselinom

-kao jedna doza zajedno sa
acetilsalicilnom kiselinom

*Doza je zasnovana na dozi korišćenoj u kliničkoj studiji sa Human Normal Immunoglobulin for
Intravenous Use Kedrion (videti odeljak Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka)

Stariji pacijenti
Iskustva kod pacijenata starijih od 65 godina su ograničena.

Pedijatrijska populacija
Doziranje kod dece i adolescenata (0-18 godina) se ne razlikuje od doziranja kod odraslih pošto je doziranje
za svaku indikaciju dato prema telesnoj masi i prilagođeno kliničkom ishodu gorepomenutih stanja.

CIDP
Imajući u vidu da je bolest retka, sa posledično malim brojem pacijenata, dostupna su samo ograničena
iskustva o intravenskoj upotrebi imunoglobulina kod dece sa CIDP; odnosno, dostupni su samo podaci iz
literature. Ipak, objavljeni podaci dosledno pokazuju da je lečenje intravenskim imunoglobulinom jednako
efektivno kod dece i odraslih, kao što je to slučaj kod primene intravenskog imunoglobulina za utvrđene
indikacije.

Način primene:
Za intravensku upotrebu.

Humani normalni imunoglobulin treba da se primeni putem intravenske infuzije inicijalnom brzinom od 0,46
-0,92 mL/kg/h (10 -20 kapi u minutu) tokom 20-30 minuta. Ukoliko se dobro podnosi, (videti odeljak
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), brzina primene može se postepeno povećavati do
najviše 1,85 mL/kg/h (40 kapi/minut).

Kod pacijenata sa PID koji podnose brzinu infuzije od 0,92 mL/kg/h, brzina primene može se postepeno
povećavati do 2 mL/kg/h, 4 mL/kg/h, do maksimalno 6 mL/kg/h, svakih 20-30 minuta i samo ako pacijent
dobro podnosi infuziju.

Generalno, doziranje i brzina infuzije moraju biti individualno određeni prema potrebama pojedinačnog
pacijenta. Zavisno od telesne mase, doziranja i pojave neželjenih reakcija, kod pacijenta možda neće biti
dostignuta maksimalna brzina infuzije. U slučaju neželjenih reakcija, potrebno je odmah zaustaviti infuziju i
treba je ponovo vratiti na brzinu prilagođenu pacijentu.

Videti takođe odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka
(i druga uputstva za rukovanje lekom).

Posebne populacije;
Kod pedijatrijskih pacijenata (0-18 godina) i starijih pacijenata (>64 godina), inicijalna brzina primene treba
da bude 0,46 – 0,92 mL/kg/h (10 – 20 kapi u minutu) tokom 20 – 30 minuta. Ukoliko se dobro podnosi i uz
razmatranje pacijentovog kliničkog stanja, brzina infuzije može se postepeno povećavati do naksimalno
1,85 mL/kg/h ( 40 kapi/minut).

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista
pomoćnih supstanci. (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).
Preosetljivost na humane imunoglobuline, posebno kada pacijent ima antitela protiv IgA.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Mere opreza
Ovaj lek sadrži 100 mg maltoze po mililitru kao pomoćnu supstancu. Interferenca maltoze i testa za
određivanja glukoze u krvi može da rezultira lažno pozitivnim rezultatima glukoze što posledično može
dovesti do neodgovarajuće primene insulina i životno-ugrožavajuće hipoglikemije i smrti. Takođe, slučajevi
prave hipoglikemije mogu ostati nelečeni ukoliko je hipoglikemijski status maskiran lažno povišenim
rezultatima glukoze. Za više podataka, videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste
interakcija. Za akutnu bubrežnu insuficijenciju videti u nastvaku.

Određene ozbiljne neželjene reakcije mogu biti vezane za brzinu infuzije. Preporučena brzina primene
infuzije data u odeljku Doziranje i način primene mora biti precizno praćena. Pacijenti moraju biti pažljivo
praćeni i posmatrani zbog mogućnosti pojave bilo kog simptoma tokom davanja infuzije.

Određene neželjene reakcije se mogu češće javiti:

u slučaju velike brzine infuzije

kod pacijenata koji primaju normalne humane imunoglobuline prvi put ili, u retkim slučajevima,

kada je proizvod koji sadrži normalni humani imunoglobulin zamenjen ili kada postoji dug interval
od prethodne infuzije.

Moguće komplikacije se često mogu izbeći ako se obezbedi sledeće:

da pacijenti nisu osetljivi na humani normalni imunoglobulin, tako što ćemo polako injektovati prvu

dozu (brzina infuzije 0,46 - 0,92 mL/kg/h);

da su pacijenti pažljivo posmatrani tokom celog perioda infuzije na pojavu bilo kog simptoma.

Posebno, pacijente koji primaju humani normalni imunoglobulin prvi put, pacijente koji su do tada
primal alternativni i.v.Ig proizvod ili ako je dug period od prethodne infuzije, treba posmatrati tokom
prve infuzije i 1 sat nakon infuzije u cilju otkrivanja mogućih neželjenih znakova. Sve ostale
pacijente treba posmatrati najmanje 20 minuta nakon primene.

U slučaju pojave neželjenih reakcija, mora se ili smanjiti brzina davanja infuzije ili u potpunosti prekinuti.
Zahtevana terapija zavisi od prirode i ozbiljnosti neželjene reakcije. U slučaju šoka, potrebno je primeniti
standardne medicinske mere.

Kod svih pacijenata, primena i.v.Ig zahteva:

odgovarajuću hidrataciju pre započinjanja infuzije i.v.Ig

praćenje količine izlučenog urina

praćenje nivoa kreatinina u serumu

izbegavanje istovremene primene diuretika Henleove petlje

Preosetljivost
Prave reakcije preosetljivosti su retke. One se mogu pojaviti kod pacijenata sa anti-IgA antitelima.

Intravenski imunoglobulin (i.v.Ig) nije indikovan kod pacijanata sa selektivnom IgA deficijencijom gde je
IgA deficijencija jedina abnormalnost.

Retko, humani normalni imunoglobulini mogu dovesti do pada krvnog pritiska sa anafilaktičkom reakcijom,
čak i kod pacijenata koji su dobro podnosili prethodnu terapiju sa humanim normalnim imunoglobulinima.

Tromboembolizam
Postoje klinički dokazi o povezanosti primene i.v.Ig i tromboembolijskih događaja kao što su infarkt
miokarda, cerebrovaskularn događaj (uključujući moždani udar), plućna embolija i duboka venska tromboza
za koju se smatra da je povezana sa relativnim povećanjem viskoznosti krvi preko pojačanog priliva
imunoglobulina kod pacijenata sa postojećim rizikom. Treba biti oprezan prilikom propisivanja i primene
i.v.Ig kod gojaznih pacijenata i pacijenata sa već postojećim faktorima rizika za trombotičke događaje (kao
što su starost, hipertenzija, dijabetes melitus i istorija vaskularnog oboljenja ili trombotičkih epizoda,
pacijenti sa stečenim ili naslednim trombofilnim poremećajima, pacijenti sa produženim periodom
imobilizacije, pacijenti sa teškom hipovolemijom, pacijenti sa oboljenjima koja povećavaju viskoznost krvi).

Kod pacijenata sa rizikom od tromboembolijskih neželjenih reakcija, i.v.Ig lekove treba primenjivati
minimalnom brzinom infuzije u primenljivoj dozi.

Akutna bubrežna insuficijencija
Prijavljeni su slučajevi akutne bubrežne insuficijencije kod pacijenata koji su primali i.v.Ig terapiju. U većini
slučajeva identifikovani su faktori rizika, kao što je postojeća bubrežna insuficijencija, dijabetes melitus,
hipovolemija, prekomerna telesna masa, istovremeno primenjeni nefrotoksični lekovi ili starost iznad 65
godina.

U slučaju oštećenja renalne funkcije treba razmotriti prekid primene i.v.Ig. Iako su ovi izveštaji o disfunkciji
bubrega i akutnoj bubrežnoj insuficijenciji bili povezivani sa upotrebom mnogih licenciranih i.v.Ig
proizvoda, koji sadrže različite pomoćne supstance kao što su saharoza, glukoza ili maltoza, broj onih koji
sadrže saharozu kao stabilizator je nesrazmerno visok. Kod pacijenata sa rizikom treba razmatrati upotrebu
i.v.Ig lekova koji ne sadrže navedene pomoćne supstance. Human Normal Immunoglobulin for Intravenous
Use Kedrion sadrži maltozu (videti pomoćne supstance gore).

Kod pacijenata sa rizikom od akutne bubrežne insuficijencije, i.v.Ig lekove treba primenjivati minimalnom
brzinom infuzije u primenljivoj dozi.

Sindrom aseptičnog meningitisa (AMS)
Zabeleženo je da se sindrom aseptičkog meningitisa javlja udružen sa terapijom i.v.Ig. Prekid terapije sa
i.v.Ig je rezultovao remisijom AMS u toku nekoliko dana bez sekvela. Sindrom obično počinje u toku
nekoliko sati do 2 dana posle lečenja i.v. Ig. Studije cerebrospinalne tečnosti su često pozitivne sa
pleocitozom do nekoliko hiljada ćelija po mm

, prvenstveno iz granulocitne loze, i povećanim nivoom

proteina do nekoliko stotina mg/dL.
AMS se češće može pojaviti udružen sa visokim dozama (2 g/kg) i.v. Ig.

Hemolitička anemija
Proizvodi i.v.Ig mogu sadržati antitela na krvne grupe koji mogu delovati kao hemolizini i indukovati in vivo
oblaganje crvenih krvnih ćelija imunoglobulinima, prouzrokujući pozitivnu direktnu antiglobulinsku reakciju
(Coombs-ov test) i retko, hemolizu. Hemolitička anemija se može razviti sledstveno terapiji sa i.v.Ig usled
povećane sekvestracije eritrocita. Pacijente koji primaju i.v.Ig treba pratiti kako bi se otkrili klinički znakovi
i simptomi hemolize (videti odeljak Neželjena dejstva).

Interferenca sa serološkim testovima

Posle injektovanja imunoglobulina prolazno povećanje različitih pasivno unetih antitela u krv pacijenta može
proizvesti lažno pozitivne rezultate u serološkim testovima. Pasivna transmisija antitela na antigene
eritrocita, npr. A, B, D može interferirati sa pojednim serološkim testovima za antitela na crvene krvne ćelije
npr. direktni antiglobulinski test (DAT, direktni Coombs-ov test).

Prenosivi agensi
Standardne mere za prevenciju infekcija usled upotrebe lekova proizvedenih od humane krvi ili plazme
uključuju selekciju donora, ispitivanje prisutnosti specifičnih markera infekcije u pojedinačnim donacijama i
sveukupnoj prikupljenoj (engl. pool) plazmi, kao i uvođenje efektivnih proizvodnih koraka za
inaktivaciju/uklanjanje virusa. Bez obzira na to, kada se primenjuju lekovi pripremljeni od humane krvi ili
plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na
nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.

Mere koje se preduzimaju su efikasne za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV, HCV, i za viruse bez
omotača kao što je HAV.
Mere koje se preduzimaju se smatraju ograničeno efikasnim protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus
B19.
Postoji uverljivo kliničko iskustvo o tome da se hepatitis A ili parvovirus B19 ne prenose imunoglobulinima,
a takođe se pretpostavlja da prisutna antitela daju važan doprinos odbrani od virusa.

Strogo se preporučuje se da se pri svakoj primeni leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use
Kedrion zabeleži ime i broj serije leka, kako bi se održala veza između pacijenta i date serije leka.

Pedijatrijska populacija
Slučajevi glukozurije su prijavljeni kod pedijatrijskih pacijenata nakon primene Human Normal
Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion. Ovi događaji su obično blagi i prolaze bez kliničkih znakova.

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion kao pomoćnu supstancu sadrži 100 mg
maltoze po mililitru. U renalnim tubulima, maltoza se hidrolizuje do glukoze koja se reapsorbuje i generalno
veoma malo ekskretuje putem urina. Reapsorpcija glukoze zavisi od starosnog doba. Prolazno povećanje
maltoze u plazmi može prevazići renalni kapacitet reapsorpcije šećera i rezultovati pozitivniom testom
glukoze u urinu.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Žive atenuisane virusne vakcine
Primena imunoglobulina može umanjiti efikasnost živih atenuisanih virusnih vakcina kao što su vakcine
protiv morbila, rubele, zauški i varicela u periodu od najmanje 6 nedelja do 3 meseca. Nakon primene ovog
leka, mora da prođe period od tri meseca pre vakcinacije živim atenuisanim virusnim vakcinama. U slučaju
morbila, ovo smanjenje efikasnosti može da potraje do 1 godine. Zbog toga, pacijentima koji primaju
vakcinu protiv morbila treba prethodno proveriti status antitela.

Test određivanja glukoze u krvi
Pojedini test sistemi za određivanje glukoze u krvi (npr. oni bazirani na glukoza-dehidrogenaza
pirolohinolinehinon (GDH-PQQ), ili glukoza-boja-oksidoreduktaza metoda) lažno interpretiraju maltozu
(100 mg/mL) koja je sadržana u Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion kao glukozu.
Ovo može dovesti do lažno povećanih očitanih vrednosti glukoze tokom infuzije ili u periodu od oko 15 sati
posle završetka infuzije, što posledično može dovesti do neodgovarajuće primene insulina, dovodeći do
životno-ugrožavajuće ili čak fatalne hipoglikemije. Takođe, slučajevi prave hipoglikemije mogu proći bez
odgovarajućeg lečenja pošto su maskirani lažno povećanim očitanim vrednostima glukoze. Shodno tome,
kada se primenjuje Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion ili drugi parenteralni
proizvodi koji sadrže maltozu, određivanje glukoze u krvi se mora izvoditi glukoza-specifičnim testovima.

Informacije o proizvodu vezane za sistem testiranja glukoze u krvi, uključujući i test-trake, treba pažljivo
proučiti kako bi se utvrdilo da li je sistem odgovarajuć za upotrebu kod parenteralnih proizvoda koji sadrže

maltozu. U slučaju bilo kakve nedoumice, treba se obratiti proizvođaču test sistema kako bi se utvrdilo da li
je sistem odgovarajući za upotrebu kod parenteralnih proizvoda koji sadrže maltozu.

Pedijatrijska populacija
Iako nisu sprovedene specifične studije interakcije kod pedijatrijske populacije, ne treba očekivati razlike
između odraslih i dece.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća
Bezbednost primene ovog leka u trudnoći nije utvrđena kontrolisanim kliničkim ispitivanjima i zato ga treba
davati samo uz oprez trudnicama i dojiljama. Pokazano je da da i.v.Ig lekovi prolaze placentu, povećano
tokom trećeg trimestra.
Klinička iskustva sa imunoglobulinima pokazuju da ne treba očekivati štetne efekte na trudnoću, fetus ili
novorođenče.

Dojenje
Imunoglobulini se izlučuju u majčino mleko i mogu da doprinesu zaštiti novorođenčeta od patogena koji
prodiru kroz sluzokožu.

Plodnost
Klinička iskustva sa imunoglobulinima pokazuju da ne treba očekivati štetne efekte na fertilitet.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama može biti umanjena zbog pojedinih neželjenih
dejstava koja su povezana sa lekom Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion. Pacijenti
kod kojih se tokom terapije jave neželjene reakcije, pre upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama treba da
sačekaju da se neželjene reakcije povuku.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

Povremeno mogu da se jave neželjene reakcije kao što su drhtavica, glavobolja, vrtoglavica, groznica,
povraćanje, alergijske reakcije, mučnina, artralgija, hipotenzija i umereni bol u leđima.

Retko, humani normalni imunoglobulini mogu prouzrokovati iznenadni pad krvnog pritiska i u izolovanim
slučajevima, anafilaktički šok, čak i kada pacijent nije pokazao preosetljivost kod prethodne primene.

Slučajevi reverzibilnog aseptičnog meningitisa i retki slučajevi prolaznih kožnih manifestacija, primećeni su
kod primene humanih normalnih imunoglobulina. Reverzibilne hemolitičke reakcije su primećene kod
pacijenata, naročito kod onih sa krvnim grupama A, B i AB. Retko, nakon primene terapije sa visokim
dozama i.v.Ig, može doći do hemolitičke anemije koja zahteva transfuziju (videti odeljak Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Uočeni su i povišen nivo serumskog kreatinina i/ili akutna bubrežna insuficijencija.

Veoma retko: tromboembolijske reakcije kao što su infarkt miokarda, šlog, plućna embolija i duboka venska
tromboza.

Bezbednost leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion je procenjivana u četiri
kliničke studije u kojima je primenjeno 1189 infuzija. Studija CIDP uključila je 24 pacijenta sa hroničnom
inflamatornom demijelinizacionom polineuropatijom (CIDP) koji su primali Human Normal
Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion, sa 840 ukupno primenjenjih infuzija. U PID studiji, 16
pacijenata sa primarnom imunodeficijencijom (PID) je bilo uključeno u studiju sa ukupno 145 primljenih

infuzija. ITP studija uključila je 15 učesnika sa idiopatskom trombocitopenijskom purpurom (ITP) pri čemu
je primenjeno ukupno 80 infuzija. U ID/ITP studiji, 43 pacijenata sa ili imunodeficijencijom (ID) ili ITP je
bilo uključeno sa 124 ukupno primljene infuzije.

Tabelarni prikaz neželjenih dejstava
Tabela koja je ovde prikazana je prema MedDRA klasifikaciji sistema organa.

Tabela 1 prikazuje neželjene reakcije iz kliničkih studija a Tabela 2 prikazuje postmarktinške neželjene
reakcije.
Učestalost je procenjena na osnovu sledećeg kriterijuma: veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10),
povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10000 do <1/1000), veoma retko (<1/10000), nepoznato (ne
može biti procenjeno na osnovu dostupnih podataka).
Učestalost neželjenih dejstava iz kliničkih studija je bazirana na procentu po infuzijama (ukupan broj infuzija
: 1189)

Tabela 1
Učestalost neželjenih reakcija iz kliničkih studija

MedDRA klasifikacija sistema organa MeDRA preporučeni nazivi

Učestalost (N° neželjenih
reakcija/N° infuzija)

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina

Retko

Opšti poremećaji i reakcije na mestu
primene

Astenija

Retko

Umor

Retko

Pireksija

Retko

Poremećaji mišićno-koštanog sistema I
vezivnog tkiva

Bol u leđima

Povremeno

Mialgija

Retko

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja

Retko

Somnolencija

Retko

Tabela 2.
Postmarketinške neželjene reakcije
MedDRA klasifikacija sistema organa MedDRA preporučeni nazivi

Učestalost

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni poremećaji

Plućna embolija

Nepoznato

Poremećaji nervnog sistema

Cerebrovaskularni insult

Nepoznato

Glavobolja

Nepoznato

Vrtoglavica

Nepoznato

Kardiološki poremećaji

Infarkt miokarda

Nepoznato

Vaskularni poremećaji

Duboka venska tromboza

Nepoznato

Embolija

Nepoznato

Hipotenzija

Nepoznato

Poremećaji imunskog sistema

Anafilaktički šok

Nepoznato

Preosetljivost

Nepoznato

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Akutna bubrežna insuficijencija

Nepoznato

Infekcije i infestacije

Aseptični meningitis

Nepoznato

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Hemoliza

Nepoznato

Hemolitička anemija

Nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Kožne reakcije

Nepoznato

Mišićno-koštani i poremećaji vezivnog
tkiva

Artralgija

Nepoznato

Bol u leđima

Nepoznato

Opšti poremećaji i reakcije na mestu
primene

Pireksija

Nepoznato

Drhtavica

Nepoznato

Gastrointestinalni poremećaji

Povraćanje

Nepoznato

Mučnina

Nepoznato

Ispitivanja

Smanjenje krvnog pritiska

Nepoznato

Povećanje nivoa kreatinina u krvi

Nepoznato

Za bezbednost u pogledu prenosivih infektivnih agenasa, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza
pri upotrebi leka.

Pedijatrijska populacija
Učestalost, vrsta i ozbiljnost neželjenih reakcija kod dece su pretpostavljeno isti kao kod odraslih.
Prolazna glukozurija je uočena je nakon primene leka Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use
Kedrion kod pedijatrijskih pacijenata. Ovakav događaj može biti usled prisustva maltoze u sastavu leka
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion kao i različitog kapaciteta renalnih tubula da
reapsorbuju glukozu, koji je zavisi od starosnog doba.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Predoziranje može dovesti do preopterećenja tečnošću i hiperviskoziteta, naročito kod pacijenata sa rizikom,
uključujući starije pacijente, ili pacijente sa oštećenom funkcijom srca ili bubrega.

Pedijatrijska populacija
Ne očekuju se razlike u pedijatrijskoj populaciji (0-18 godina).

Lista pomoćnih supstanci

Maltoza.
Voda za injekcije.

Inkompatibilnost

U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Rok upotrebe

3 godine.
Nakon otvaranja, sadržaj pakovanja treba odmah upotrebiti.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati lek van domašaja dece!
Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 °C do 8 °C). Čuvati bočicu u spoljašnjem pakovanju.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak Rok upotrebe.

Pre upotrebe i tokom roka trajanja, bočice od 50 mL, 100 mL i 200 mL mogu se čuvati na sobnoj
temperaturi, koja ne prelazi 25 °C, tokom maksimalno 6 uzastopnih meseci.
Nakon ovog perioda, lek mora biti odložen. U bilo kom slučaju, lek ne može ponovo biti vraćen u frižider
ako je čuvan na sobnoj temperaturi.
Datum početka čuvanja na sobnoj temperaturi treba označiti na spoljašnjem pakovanju.
Ne zamrzavati.

Priroda i sadržaj pakovanja

Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 20 mL: 1 staklena bočica od neutralnog stakla
(tip I) od 20 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 50 mL: 1 staklena bočica od neutralnog stakla
(tip I) od 50 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume+ držač.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 100 mL: 1 staklena bočica od neutralnog
stakla (tip I) od 100 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume. + držač.
Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use Kedrion 200 mL: 1 staklena bočica od neutralnog
stakla (tip I) od 200 mL, sa gumenim zapušačem od halobutil gume+ držač.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Proizvod treba da bude zagrejan na sobnu ili temperaturu tela pre upotrebe.
Rastvor mora da bude bistar ili blago opalescentan, bezbojan do bledožut.
Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže talog.
Pre upotrebe rastvor treba pregledati vizuelno da bi se uočilo eventualno prisustvo čestica ili promene boje.

Uputstvo za upotrebu držača:

1. Rotirajte donji deo nalepnice da biste oslobodili držač (slika A)
2. Po potrebi, razvucite držač (max 300%) (slika B)
3. Koritite nalepnicu da okačite bočiu (slika C)

(slika A)

(slika B)

(slika C)

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa
vežećim propisima.