Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Kytril 1mg film tableta

Kytril 1mg film tableta

film tableta; 1mg; blister, 1x10kom

Supstance:
granisetron
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: A04AA02
Način izdavanja leka R
EAN 8606103889515
JKL 1124586

UPUTSTVO ZA LEK

Kytril

, 1 mg, film tablete

granisetron

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Kytril i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kytril
3. Kako se uzima lek Kytril
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Kytril
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Kytril i čemu je namenjen

Lek Kytril sadrži aktivnu supstancu koja se zove granisetron. On pripada grupi lekova koji se nazivaju
antagonisti 5-HT3 receptora koji deluju kao antiemetici. Ove tablete mogu koristiti samo odrasle osobe.

Lek Kytril se koristi za prevenciju ili lečenje mučnine i povraćanja koje je izazvano drugim medicinskim
tretmanima, kao što su hemioterapija ili radioterapija kod raka.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kytril

Lek Kytril ne smete uzimati:

ako ste alergični (preosetljivi) na granisetron ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

(navedene u odeljku 6).

Ako niste sigurni u vezi sa ovim, razgovarajte sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre
nego što uzmete ove tablete.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom pre nego što uzmete Kytril, posebno
ako:

imate probleme sa radom Vaših creva zbog moguće blokade Vašeg stomaka (creva).

imate probleme sa srcem, lečite se lekovima za terapiju karcinoma za koje se zna da oštećuju srce ili

imate problema sa laboratorijskim vrednostima kalijuma, natrijuma ili kalcijuma (poremećaji elektrolita).

uzimate druge lekove antagoniste 5-HT3 receptora, uključujući dolasetron, ondansetron koji se kao i lek

Kytril koriste u lečenju i prevenciji mučnine i povraćanja.

Serotoninski sindrom je povremena, ali potencijalno životno ugrožavajuća reakcija koja može da se javi
prilikom uzimanja granisetrona (videti odeljak 4). Ona može da izazove ozbiljne promene u načinu na koji
Vaš mozak, mišići ili sistem organa za varenje rade. Reakcija može da se javi ukoliko uzimate lek Kytril
sam, ali je veća verovatnoća da će se javiti ukoliko uzimate lek Kytril sa određenim lekovima (posebno sa
fluoksetinom, paroksetinom, sertralinom, fluvoksaminom, citalopramom, escitalopramom, venlafaksinom,
duloksetinom). Obavezno recite svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu ukoliko uzimate bilo koje
druge lekove.

Deca

Deca ne treba da uzimaju ove tablete.

Drugi lekovi i lek Kytril

Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda
uzimati bilo koje druge lekove. To podrazumeva i lekove koje možete kupiti bez recepta i biljne lekove.
To je zbog toga što lek Kytril može uticati na način delovanja nekih lekova. Takođe, neki drugi lekovi mogu
uticati na način delovanja leka Kytril.

Posebno, obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta, ako uzimate sledeće lekove:

Lekovi koji se koriste za lečenje poremećaja srčanog ritma (kao što su antiaritmici ili beta-blokatori)

Drugi 5-HT3 antagonisti kao što su ondansetron ili dolasteron (videti odeljak Upozorenja i mere

opreza)

Fenobarbiton, za lečenje epilepsije

Ketokonazol, za lečenje gljivičnih infekcija

Antibiotik eritromicin, za lečenje bakterijskih infekcija

SSRI (selektivni inhibitori preuzimanja serotinina) koji se koriste za lečenje depresije i/ili

anksioznosti, kao npr. fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram

SNRI (neselektivni inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina) koji se koriste za lečenje

depresije i/ ili anksioznosti, kao npr.venlafaksin, duloksetin.

Trudnoća i dojenje

Ovaj lek ne biste smeli da uzimate ako ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili dojite, osim ako Vam to Vaš
lekar ne kaže.
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Malo je verovatno da će lek Kytril uticati na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilima ili rukujete
mašinama.

Lek Kytril sadrži laktozu
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Ovaj lek sadrži manje od 1mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je „bez natrijuma“.

3. Kako se uzima lek Kytril

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa
Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza leka varira u zavisnosti od pacijenta. Ona zavisi od Vašeg uzrasta, telesne mase i od toga
da li dobijate lek da biste sprečili ili lečili mučninu i povraćanje. Lekar će odrediti koliku dozu leka treba da
uzmete.

Prevencija mučnine ili povraćanja

Prva doza leka Kytril će Vam obično biti data sat vremena pre radioterapije ili hemioterapije. Dozu ćete uzeti
ili kao:

Jednu tabletu od 1 mg dva puta na dan ili

Dve tablete od 1 mg jednom dnevno

do nedelju dana nakon Vaše radioterapije ili hemoterapije.

Lečenje mučnine ili povraćanja

Dozu ćete obično uzeti ili kao:

Jednu tabletu od 1 mg dva puta na dan ili

Dve tablete od 1 mg jednom dnevno.

Ako ste uzeli više leka Kytril nego što treba

Ako mislite da ste uzeli više leka Kytril nego što bi trebalo, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom
sestrom. Simptomi predoziranja se javljaju u vidu blage glavobolje. Bićete lečeni u zavisnosti od Vaših
simptoma.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Kytril

Ako mislite da ste zaboravili da uzmete lek Kytril razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom

sestrom.

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Kytril

Ne prekidajte uzimanje leka dok se ne završi lečenje. Ako prekinete uzimanje leka Vaši simptomi se mogu
ponovo javiti.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ako imate sledeći problem odmah se obratite lekaru:

Alergijske reakcije (anafilaksa). Znaci mogu podrazumevati oticanje grla, lica, usana i usta, otežano
disanje ili gutanje.

Druga neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom primene ovog leka:

Veoma često: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Glavobolja

Zatvor. Vaš lekar će pratiti Vaše stanje.

Često: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Problemi sa spavanjem (nesanica)

Promene u radu jetre, vidljive u laboratorijskim rezultatima

Dijareja.

Povremeno: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

Osipi ili alergijske reakcije na koži ili koprivnjača. Promene se mogu javiti u vidu crvenih, izdignutih
promena na koži koje svrbe.

Promene u ritmu rada srca i promene u EKG-u (električni snimak rada srca)

Nevoljni pokreti, kao što su drhtavica, rigidnost mišića i grčevi mišića

Serotoninski sindrom. Znaci mogu uključivati dijareju, mučninu, povraćanje, povišenu telesnu
temperaturu i krvni pritisak, prekomerno znojenje i ubrzan rad srca, agitiranost, konfuziju,
halucinacije, drhtavicu, drhtanje mišića, trzaje ili ukočenost, gubitak koordinacije i uznemirenost.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Kytril

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Kytril posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi
do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Kytril

Aktivna supstanca je granisetron. Svaka film tableta sadrži 1 mg granisetrona, u obliku hidrohlorida.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tabletnog jezgra:
-laktoza, monohidrat;
-hipromeloza (3 mPa.s);
-natrijum-skrobglikolat (tip A);
-celuloza, mikrokristalna;
-magnezijum-stearat.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav film obloge Opadry YS-1-18027-A:
- hipromeloza;
-titan-dioksid (E 171);
-makrogol 400
-polisorbat 80.

Kako izgleda lek Kytril i sadržaj pakovanja

Bikonveksne film tablete trouglastog oblika, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom „K1“ sa jedne
strane.
Gotov proizvod se pakuje u unutrašnje pakovanje koje je neprovidni PVC-Aluminijumski blister, sa 10 film
tableta.
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 neprovidni PVC-Aluminijumski blister, sa
10 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole:
ROCHE D.O.O. BEOGRAD,
Milutina Milankovića 11a, Beograd

Proizvođač:
F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD,
Grenzacherstrasse 124,
Bazel, Švajcarska

ROCHE S.P.A., Via
Morelli 2, Milano,
Segrate, Italija

Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača
koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog
proizvođača, a ostale da izostavi

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-00566-17-002 od 30.01.2018.