Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Lemtrada 12mg/1.2mL koncentrat za rastvor za infuziju

Lemtrada 12mg/1.2mL koncentrat za rastvor za infuziju

koncentrat za rastvor za infuziju; 12mg/1.2mL; bočica, 1x1.2mL

Supstance:
alemtuzumab
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: L04AA34
Način izdavanja leka SZ
EAN 0358468860033
JKL 0014002

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

UPUTSTVO ZA LEK

Lemtrada

, 12 mg, koncentrаt zа rаstvor zа infuziju

Pakovanje: bočica 1x1.2 mL

Proizvođači:

1. Genzyme Ltd.

2. Genzyme Ireland Limited

Adrese:

1. 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Velika Britanija

2. IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska

Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o. Beograd

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

▼Ovaj je lek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija.
Prijavom bilo kojih sumnji na neželjena dejstva i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja neželjenih
dejstava, pogledajte deo 4.

Lemtrada

, 12 mg, koncentrаt zа rаstvor zа infuziju

INN: alemtuzumab

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Lemtrada

i čemu je namenjen

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lemtrada

3. Kako se upotrebljava lek Lemtrada

4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Lemtrada

6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

1. ŠTA JE LEK LEMTRADA I ČEMU JE NAMENJEN
Lemtrada sadrži aktivnu supstancu alemtuzumab, koji se upotrebljava za lečenje onog oblika multiple
skleroze (MS) kod odraslih osoba, koju nazivamo relapsno-remitentna multipla skleroza (RRMS). Lemtrada
ne može da izleči multiplu sklerozu, ali može da smanji broj relapsa multiple skleroze. Takođe, može da
pomogne da se uspori napredak nekih znakova i simptoma multiple skleroze ili da ih ukloni. U kliničkim
ispitivanjima su pacijenti lečeni lekom Lemtrada imali smanjen broj relapsa te je kod njih postojala manja
verovatnoća pogoršanja onesposobljenosti u poređenju sa pacijentima lečenim injekcijama beta-interferona
više puta nedeljno.

Šta je multipla skleroza?
Multipla skleroza je autoimuna bolest koja utiče na centralni nervni sistem (mozak i kičmenu moždinu).
Kod multiple skleroze imunološki sistem greškom napada zaštitni sloj (mijelin) oko nervnih vlakana, što
uzrokuje upalu. Kada upala uzrokuje simptome, to se često naziva "napadom" ili "relapsom". Pacijenti sa
RRMS-om doživljavaju relapse nakon kojih slede razdoblja oporavka.

Koji će se simptomi javiti zavisi od toga koji deo centralnog nervnog sistema zahvata bolest. Šteta koju Vaš
nervni sistem pretrpi tokom te upale može biti privremena, ali sa napretkom bolesti oštećenja se mogu
nakupiti i postati trajna.

Kako Lemtrada deluje
Lemtrada deluje tako što ograničava napade Vašeg imunog sistema na nervni sistem.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEMTRADA
Lek Lemtrada ne smete koristiti:

NEMOJTE primenjivati lek Lemtrada ako ste:

- alergični na alemtuzumab ili neki drugi sastojak ovog leka (naveden u delu 6.)
- zaraženi virusom humane imunodeficijencije (HIV).

Kada uzimate lek Lemtrada, posebno vodite računa:

Obratite se lekaru pre nego što primite lek Lemtrada. Nakon ciklusa lečenja lekom Lemtrada, može da
postoji povećan rizik od razvoja drugih autoimunih stanja ili ozbiljnih infekcija. Važno je da razumete te
rizike i kako da prepoznate njihovu pojavu. Dobićete Karticu za pacijenta i Vodič za pacijenta sa dodatnim
informacijama. Važno je da tokom lečenja i 4 godine nakon poslednje infuzije leka Lemtrada sa sobom
nosite Karticu za pacijenta, jer se neželjena dejstva mogu pojaviti i više godina nakon lečenja. Kada budete
podvrgnuti lečenju, čak i ako se ne radi o lečenju multiple skleroze, pokažite lekaru Karticu za pacijenta.

Pre nego što započnete lečenje lekom Lemtrada, Vaš lekar će da uradi analizu krvi. Te analize se sprovode
kako bi se utvrdilo da li možete da uzimate lek Lemtrada. Vaš lekar će takođe hteti da isključi postojanje
određenih zdravstvenih stanja ili poremećaja pre nego što započnete lečenje lekom Lemtrada.

Autoimune bolesti

Lečenje lekom Lemtrada može povećati rizik od razvoja autoimunih bolesti. To su bolesti kod kojih imuni
sistem greškom napada vlastito telo. Informacije o nekim specifičnim bolestima koje su primećene kod
obolelih od multiple skleroze lečenih lekom Lemtrada navedene su u nastavku.

Autoimune bolesti mogu da se pojave i više godina nakon lečenja lekom Lemtrada. Zbog toga je potrebno
sprovoditi redovne analize krvi i mokraće još 4 godine nakon poslednje infuzije. Analize su potrebne čak i
ako se osećate dobro i ako su Vam simptomi multiple skleroze pod kontrolom. Osim toga, postoje određeni
znakovi i simptomi na čiju pojavu bi trebalo da obratite pažnju.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Pojedinosti o znakovima i simptomima kao i analizama i merama koje treba da sprovoditi opisane su u delu
4. - autoimune bolesti.

Više korisnih informacija o navedenim autoimunim bolestima (i analizama za njihovo otkrivanje) možete
pronaći u Vodiču za pacijente koji se leče lekom Lemtrada.

o Imuna trombocitopenijska purpura (ITP)

Povremeno se kod pacijenata razvio poremećaj krvarenja poznat kao imuna trombocitopenijska purpura
(ITP), koju uzrokuje niska koncentracija trombocita u krvi. Ovaj poremećaj treba rano dijagnostikovati i
lečiti, jer u suprotnom bi efekat mogao biti ozbiljan ili čak smrtonosan. Znakovi i simptomi ITP-a opisani
su u delu 4.

o Bolest bubrega (poput anti-GBM bolesti)

Kod pacijenata su se retko javjale autoimune tegobe povezane sa bubrezima, poput bolesti sa antitelima na
glomerularnu bazalnu membranu (anti-GBM). Znakovi i simptomi bolesti bubrega opisani su u delu 4. Ako
se ne leči, može dovesti do slabosti bubrega, zbog čega će biti potrebna dijaliza ili transplantacija, što može
dovesti i do smrti.

o Poremećaji štitaste žlezde

Kod pacijenata se vrlo često javio autoimuni poremećaj štitaste žlezde koji je uticao na njenu sposobnost
stvaranja ili kontrole hormona važnih za metabolizam.
Lemtrada može uzrokovati različite vrste poremećaja štitaste žlezde, uključujući:

povećanu aktivnost štitaste žlezde (hipertireozu), kod koje štitasta žlezda stvara previše

hormona

smanjenu aktivnost štitaste žlezde (hipotireozu), kod koje štitasta žlezda ne stvara dovoljno

hormona.

Znakovi i simptomi poremećaja štitaste žlezde opisani su u delu 4.

Ukoliko se kod vas razvije poremećaj štitaste žlezde, u većini slučajeva ćete do kraja života morati da
uzimate lekove za kontrolu poremećaja štitaste žlezde, a u nekim slučajevima će štitasta žlezda morati da
bude odstranjena.

Vrlo je važno da se poremećaj štitaste žlezde pravilno leči, posebno ako zatrudnite nakon što ste uzimali lek
Lemtrada. Poremećaj štitaste žlezde koji se ne leči može da naškodi nerođenom detetu ili mu može
naškoditi nakon rođenja.

o Ostale autoimune bolesti

Kod pacijenta su se retko javljale autoimune bolesti koje deluju na crvene krvne ćelije ili bele krvne ćelije.
Ove bolesti se mogu dijagnostikovati na osnovu analiza krvi koje ćete redovno sprovoditi nakon lečenja
lekom Lemtrada. Ako se razvije neka od tih bolesti, lekar će Vam to reći i preduzeti odgovarajuće mere za
lečenje.

Reakcije na infuziju

Kod većine pacijenata lečenih lekom Lemtrada javiće se neželjena dejstva tokom infuzije ili 24 sata nakon
nje. Lekar će Vam dati druge lekove kako bi pokušao da umanji reakcije na infuziju (videti deo 4. - reakcije
na infuziju).

Infekcije

Kod pacijenata lečenih lekom Lemtrada postoji veći rizik od razvoja ozbiljne infekcije (videti deo 4. -
infekcije). Infekcije se u principu mogu lečiti standardnim lekovima.

Kako bi smanjio mogućnost razvoja infekcije, lekar će proveriti utiču li možda drugi lekovi koje uzimate na

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Vaš imunološki sistem. Zbog toga je važno da obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate.

Isto tako, ako infekcija postoji i pre početka lečenja lekom Lemtrada, lekar će razmotriti mogućnost
odlaganja lečenja sve dok infekcija ne bude pod kontrolom ili dok se ne izleči.

Pacijenti lečeni lekom Lemtrada imaju veći rizik od razvoja infekcije herpesom (npr. mali plikovi na
usnama
). Uopšteno, ukoliko je pacijent u prošlosti dobio infekciju herpesom, sada ima povećan rizik od
razvoja druge infekcije. Ujedno je moguće razviti infekciju herpesom prvi put. Preporučuje se da Vam lekar
propiše lekove za sprečavanje mogućnosti nastanka infekcije herpesom, koje treba da uzimate onih dana
kada ste na terapiji lekom Lemtrada kao i mesec dana nakon lečenja.

Osim toga, moguće su i infekcije koje mogu dovesti do poremećaja na cerviksu (grliću materice). Zbog
toga se preporučuje da se kod svih pacijentkinja jednom godišnje uradi skrining, kao što je bris cerviksa.
Lekar će Vam objasniti koje će Vam analize biti potrebne.

Ako živite u području u kojem je česta tuberkuloza, rizik da dobijete tuberkulozu može biti povećan. Vaš
lekar će organizovati skrining na tuberkulozu.

Ako ste nosilac infekcije hepatitisom B ili hepatitisom C (koji utiču na jetru), potreban je poseban oprez
pre započinjanja terapije lekom Lemtrada, jer nije poznato može li lečenje da dovede do aktivacije
hepatitisa koji bi zatim mogao da ošteti jetru.

Prethodno dijagnostikovan karcinom

Ako vam je u prošlosti bio dijagnostikovan karcinom, molimo obavestite svog lekara o tome.

Vakcine

Nije poznato utiče li lek Lemtrada na Vaš odgovor na vakcine. Ako niste primili sve standardne obavezne
vakcine, Vaš lekar će razmotriti da li treba da ih primite pre lečenja lekom Lemtrada. Vaš lekar će posebno
razmotriti vakcinaciju protiv ovčjih boginja ukoliko ih niste preležali. Potrebno je da sve vakcine koje
morate, primite najmanje 6 nedelja pre početka ciklusa lečenja lekom Lemtrada.
Ako ste nedavno primili lek Lemtrada, NE smete primiti određene vrste vakcina (žive virusne vakcine).

Deca i adolescenti
Lek Lemtrada nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, jer nije ispitivan kod
pacijenata sa multiplom sklerozom mlađih od 18 godina.

Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili planirate da uzmete bilo koje
druge lekove (uključujući sve vakcine ili biljne lekove).

Osim leka Lemtrada, postoje drugi lekovi (uključujući one za multiplu sklerozu ili za lečenje drugih bolesti)
koji mogu da deluju na imunološki sistem i samim tim na Vašu sposobnost borbe protiv infekcija. Ako
primenjujete takav lek, lekar može da zatraži da prekinete sa upotrebom tog leka pre početka lečenja lekom
Lemtrada.

Primena leka Lemtrada u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate da imate dete, obratite se svom lekaru za savet
pre nego što primite ovaj lek.

Žene u reproduktivnom dobu moraju da primenjuju efikasne kontracepcijske metode tokom svakog ciklusa
lečenja i 4 meseca nakon svakog ciklusa lečenja.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Ako zatrudnite nakon lečenja lekom Lemtrada i tokom trudnoće dođe do poremećaja štitaste žlezde,
potreban je dodatni oprez. Poremećaji štitaste žlezde mogu biti štetni za dete (pogledajte deo 2. Kada
uzimate lek Lemtrada, posebno vodite računa - autoimune bolesti).

Dojenje

Nije poznato da li se lek Lemtrada može preneti na dete putem majčinog mleka, ali takva mogućnost
postoji. Preporučuje se prekid dojenja tokom svakog ciklusa lečenja lekom Lemtrada ili tokom 4 meseca
nakon svakog ciklusa lečenja. Međutim, obzirom da je majčino mleko korisno (jer može da pomogne u
zaštiti bebe od infekcija), razgovarajte sa svojim lekarom ako planirate da dojite. On će Vas posavetovati o
tome šta je ispravno za Vas i Vaše dete.

Plodnost
Lek Lemtrada se u telu može detektovati tokom ciklusa lečenja i do 4 meseca nakon njega. Nije poznato da
li lek Lemtrada u tom periodu može uticati na plodnost. Razgovarajte sa svojim lekarom ako razmišljate o
tome da ostanete u drugom stanju.

Uticaj leka Lemtrada na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Mnogi pacijenti doživeli su neželjena dejstva za vreme ili 24 sata nakon infuzije leka Lemtrada, a neka od
njih, npr. vrtoglavica, mogu upravljanje vozilima i mašinama da učine nebezbednim. Ako do toga dođe,
prekinite sa tim aktivnostima dok se ne budete osećali bolje.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Lemtrada

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol kalijuma (39 mg) po infuziji, pa se smatra da je praktično bez kalijuma.
Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) u jednoj infuziji, pa se smatra da je praktično bez
natrijuma.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEMTRADA

Lekar će Vam objasniti kako ćete da primate lek Lemtrada. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se svom
lekaru.

U prvom ciklusu lečenja primaćete jednu infuziju na dan tokom 5 dana (1. ciklus).
Godinu dana kasnije primaćete jednu infuziju na dan tokom 3 dana (2. ciklus).
Između ta dva ciklusa nećete biti lečeni lekom Lemtrada.

Maksimalna dnevna doza je jedna infuzija.

Lek Lemtrada primaćete u obliku infuzije u venu. Svaka infuzija trajaće približno 4 sata. Kod većine
pacijenta, 2 ciklusa lečenja smanjuju aktivnost multiple skleroze tokom 2 godine. Praćenje i redovne analize
moraju se obavljati još 4 godine nakon poslednje infuzije zbog mogućih neželjenih dejstava.

Da biste bolje razumeli trajanje efekta lečenja i dužinu potrebnog razdoblja praćenja, pogledajte dijagram u
nastavku.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Praćenje nakon lečenja lekom Lemtrada
Nakon primene leka Lemtrada, moraćete da obavljate redovne analize kako bi sva moguća neželjena dejstva
mogla pravovremeno da se dijagnostikuju i leče. Te analize se moraju sprovoditi tokom 4 godine nakon
poslednje infuzije, a opisane su u delu 4. - Najvažnija neželjena dejstva.

Ako ste uzeli više leka Lemtrada nego što je trebalo

Kod pacijenata koji su slučajno primili previše leka Lemtrada u jednoj infuziji javile su se ozbiljne reakcije,
poput glavobolje, osipa, niskog krvnog pritiska ili ubrzanih otkucaja srca. Doze veće od preporučenih mogu
prouzrokovati ozbiljnije ili dugotrajnije reakcije na infuziju (videti deo 4.) ili jači uticaj na imunološki
sistem. Lečenje se sastoji od prekida primene leka Lemtrada i lečenja tih simptoma.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Lemtrada

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi drugi lekovi, i lek Lemtrada može da izazove neželjena dejstva, ali se oni ne moraju javiti kod svih
pacijenata.

Najvažnija ozbiljna neželjena dejstva su autoimune bolesti opisane u delu 2., koje obuhvataju sledeće:

ITP (imuna trombocitopenijska purpura-poremećaj krvarenja) (povremeno – može se javiti u

manje od 1 na 100 osoba): mogu se manifestovati kao male, mestimične crvene, ružičaste ili
ljubičaste tačkice na koži, lako stvaranje modrica; krvarenje iz posekotine koje se teško zaustavlja;
obilnije, duže ili češće menstruacije nego obično; krvarenje između dve menstruacije; krvarenje iz
desni ili nosa koje je novo ili treba duže nego obično da se zaustavi; ili iskašljavanje krvi.

poremećaji bubrega (retko – mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 osoba): mogu se

manifestovati kao krv u mokraći (mokraća može biti crvena ili boje čaja), ili kao oticanje nogu ili
stopala. Moguće je, takođe, oštećenje pluća, što će rezultirati iskašljavanjem krvi.

Ako primetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma poremećaja krvarenja ili

bubrega,

odmah nazovite svog lekara kako biste mu prijavili simptome. Ako Vaš lekar nije

dostupan,

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

morate odmah zatražiti medicinsku

pomoć.

poremećaji štitaste žlezde (veoma često – mogu se javiti kod više od 1 od 10 osoba): mogu se

manifestovati kao pojačano znojenje; neobjašnjivo smanjenje ili povećanje telesne mase; oticanje
očiju; nervoza; ubrzani otkucaji srca; osećaj hladnoće; pogoršanje umora; ili novonastali zatvor.

poremećaji crvenih i belih krvnih ćelija (retko – mogu se javiti kod manje od 1 od 1000 osoba):

dijagnostikuju se na osnovu krvnih analiza.

Sva ova ozbiljna neželjena dejstva mogu da se pojave i više godina nakon što primite lek Lemtrada. Ako
primetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma, odmah nazovite svog lekara i obavestite ga

o tome. Takođe ćete redovno morati da obavljate analize krvi i mokraće kako bi se omogućilo
pravovremeno lečenje u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih stanja.

Sažetak analiza koje ćete obavljati radi otkrivanja autoimunih bolesti:

Analiza

Kada?

Koliko

dugo?

Krvne

analize

(za dijagnostikovanje svih
prethodno

navedenih važnih

ozbiljnih

neželjenih dejstava)

Pre početka lečenja i

svakog meseca nakon

lečenja

Do 4 godine nakon
poslednje infuzije leka
Lemtrada

Analize mokraće (dodatne

analize za dijagnostikovanje
poremećaja rada

bubrega)

Pre početka lečenja i
svakog meseca nakon
lečenja

Do 4 godine nakon
poslednje infuzije leka
Lemtrada

Nakon tog razdoblja, ako imate simptome ITP-a, poremećaja rada bubrega ili štitaste žlezde, Vaš lekar će
sprovesti više analiza. Morate da nastavite sa praćenjem pojave znakova i simptoma neželjenih dejstava
nakon više od četiri godine, kao što je detaljno opisano u Vašem vodiču za pacijenta, te morate i dalje sa
sobom da nosite karticu za pacijenta.

Još jedno neželjeno dejstvo je povećan rizik od infekcija (pogledajte u nastavku informacije o tome koliko
često se kod pacijenata javljaju infekcije). U većini slučajeva su blage, ali se mogu razviti i ozbiljne
infekcije.

Odmah obavestite svog lekara ako primetite neki od sledećih znakova infekcije
• temperaturu i/ili groznicu
• otečene žlezde

Da bi se smanjio rizik od određenih infekcija, lekar će možda razmotriti primenu vakcine protiv ovčjih
boginja i/ili drugih vakcina za koje smatra da su Vam potrebne (pogledajte deo 2.: Šta treba da znate pre
nego što uzmete lek Lemtrada - vakcine). Lekar Vam takođe može propisati lek za herpes (pogledajte deo
2.: Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lemtrada - infekcije).

Najčešće neželjena dejstva su reakcije na infuziju (pogledajte u nastavku informacije o tome koliko se
često javljaju kod pacijenata), koje se mogu pojaviti tokom infuzije ili unutar 24 sata nakon nje. U većini
slučajeva su one blage, no moguće su i neke ozbiljne reakcije. Povremeno je moguća pojava alergijskih
reakcija.

Da bi pokušao da ublaži reakcije na infuziju, lekar će Vam dati lekove (kortikosteroide) pre svake od prve

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

3 infuzije u sklopu ciklusa lečenja lekom Lemtrada. Za ograničavanje navedenih reakcija mogu se dati i
drugi lekovi, i to pre infuzije ili kada se pojave simptomi. Osim toga, bićete pod nadzorom tokom infuzije i
2 sata po njenom završetku. U slučaju ozbiljnih reakcija, infuzija se može usporiti ili čak prekinuti.

Više informacija o navedenim događajima molimo potražite u Vodiču za pacijente koji se leče lekom
Lemtrada.

Neželjena dejstva koje se mogu javiti su sledeće:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod više od 1 od 10 osoba):

Reakcije na infuziju, koje se mogu javiti tokom infuzije ili unutar 24 sata nakon nje: glavobolja,

osip, temperatura, mučnina, koprivnjača, svrab, crvenilo lica i vrata, umor

Infekcije: infekcije disajnih puteva, kao što su prehlade i infekcije sinusa, upala mokraćne

bešike

Smanjen broj belih krvnih ćelija (limfocita).

Česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod manje od 1 od 10 osoba):

Reakcije na infuziju, koje se mogu javiti tokom infuzije ili unutar 24 sata nakon nje: ubrzani

otkucaji srca, loše varenje, groznica, nelagodnost u grudima, bol, vrtoglavica, izmenjeno čulo
ukusa, tegobe sa spavanjem, otežano disanje ili kratak dah, osip po telu, nizak krvni pritisak

Infekcije: kašalj, infekcija uha, bolest nalik gripu, bronhitis, upala pluća, gljivična infekcija usta

ili vagine, herpes zoster, ovčje boginje, groznica (herpes) na usnama, otečene ili uvećane žlezde

bol na mestu infuzije, bol u leđima, vratu ili u rukama ili nogama, bol u mišićima, grčevi u

mišićima, bol u zglobovima, bolna usta ili grlo

upala usta/desni/jezika
opšti osećaj nelagodnosti, slabost, povraćanje, proliv, bol u trbuhu, stomačni grip
gorušica
nepravilnosti koje se mogu pokazati tokom analiza: krv ili proteini u urinu, usporeni otkucaji

srca, neredovni ili nepravilni otkucaji srca, visok krvni pritisak

relaps multiple skleroze
drhtanje, gubitak senzibiliteta, osećaj bockanja ili žarenja
prekomerno aktivna ili premalo aktivna štitasta žlezda ili gušavost (oticanje štitaste žlezde u

vratu)

oticanje ruku i/ili nogu
poremećaj vida
osećaj uznemirenosti
preobilna, dugotrajna ili neredovna menstruacija
akne, crvenilo kože, prekomerno znojenje
krvarenja iz nosa, modrice
gubitak kose.

Povremena neželjena dejstva (mogu se javiti kod manje od 1 od 100 osoba):

Infekcije: genitalni herpes, infekcija oka, infekcija zuba
problemi sa zgrušavanjem krvi, anemija
atletsko stopalo
nepravilnost vaginalnog brisa

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

depresija
pojačanje svih čula
otežano gutanje
štucanje
smanjenje telesne mase
zatvor
krvarenje iz desni
poremećaj vrednosti testova jetre
plikovi.

Pokažite Karticu za pacijenta i ovu Uputstvo o leku svakom lekaru koji učestvuje u Vašem lečenju, a ne
samo svom neurologu.

Ove informacije pronaći ćete i u Kartici za pacijenta i u Vodiču za pacijente koje Vam je dao lekar.

Prijavljivanje neželjenih dejstava
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK LEMTRADA
Rok upotrebe

Koncentrat
3 godine

Nemojte upotrebljavati ovaj lek posle isteka roka, navedenog na kutiji i nalepnici bočice iza „Važi do:“ ili
„EXP“. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Razblažen rastvor
Sа mikrobiološke tаčke gledištа, rastvoreni koncentrat trebа upotrebiti odmаh. Ako se ne koristi odmаh, zа
način korišćenja i uslove čuvаnjа pre upotrebe, odgovorni su korisnici, i rastvor ne treba držati duže od 8
sаti nа temperaturi +2°C do +8°C zaštićeno od svetlosti.

Čuvanje
Lek čuvajte van domašaja i vidokruga dece.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Čuvati u frižideru (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Lek se ne sme upotrebiti ako su prisutne čestice ili je koncentrat promenio boju.

Lekove nemojte bacati u otpadne vode. Na taj način ćete doprineti zaštiti životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Lemtrada
Aktivna supstanca je alemtuzumab.
Jedna bočica sadrži 12 mg alemtuzumaba u 1,2 mL.

Pomoćne supstance su:

natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat (E339);
dinatrijum-edetat, dihidrat;
kalijum-hlorid (E508);
kalijum-dihidrogenfosfat (E340);
polisorbat 80 (E433);
natrijum-hlorid;
voda za injekcije.

Kako izgleda lek Lemtrada i sadržaj pakovanja

Lemtrada je bistar, bezbojan do bledožut koncentrat za rastvor za infuziju (sterilni koncentrat), koji se nalazi
u staklenoj bočici sa čepom.

Jedna kartonska kutija sadrži 1 bočicu.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
sanofi-aventis d.o.o. Beograd
Španskih boraca 3/VI
11070 Beograd
Srbija

Proizvođači:
Genzyme Ltd.
37 Hollands Road
CP9 8BU, Haverhill, Suffolk
Velika Britanija

ili

Genzyme Ireland Limited
IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road
Waterford
Irska

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je
odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a
ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-00660-14-001 od 12.02.2015

Drugi izvori informacija
Kao pomoć u edukaciji pacijenata o mogućim neželjenim dejstvima i uputstvima o tome šta treba uraditi u
slučaju pojave određenih neželjenih dejstava, dostupni su sledeći materijali za minimizaciju rizika:

1 Kartica s upozorenjima za pacijenta: Pacijent je mora pokazati drugim zdravstvenim radnicima, kako bi oni
znali da taj pacijent prima lek Lemtrada

2 Vodič za pacijenta: Za dodatne informacije o autoimunim reakcijama i infekcijama te ostale informacije

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Informacije o minimizaciji rizika – autoimuna stanja

Veoma je važno da pacijent razume svoju obvezu da sprovodi periodične analize (tokom 4 godine

nakon poslednje infuzije), čak i ako nema simptoma i ako je multipla skleroza pod kontrolom.

Zajedno sa pacijentom morate isplanirati i sprovoditi periodične kontrole.
Ako se toga ne pridržavaju, pacijentima je možda potrebno dodatno savetovanje, kako bi se naglasili

rizici propuštanja zakazanih kontrolnih analiza.

Morate kontrolisati nalaze njihovih analiza i pažljivo pratiti moguću pojavu simptoma neželjenih

dejstava.

Zajedno sa pacijentom pregledajte Vodič za pacijente koji se leče lekom Lemtrada i Uputstvo o leku.

Podsetite pacijenta da pripazi na pojavu simptoma povezanih sa autoimunim stanjima i da potraži
pomoć lekara u slučaju bilo kakvih pitanja.

Dostupni su i edukacijski materijali za zdravstvene radnike:

Vodič o leku Lemtrada za zdravstvene radnike
Modul za obuku o leku Lemtrada

Ček lista za lekara koji propisuje lek Lemtrada

Za više informacija pročitajte Sažetak karakteristika leka.

Informacije o pripremi leka Lemtrada za primenu i praćenje pacijenta

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Pacijenti moraju da prime premedikaciju kortikosteroidima neposredno pre primene infuzije leka

Lemtrada tokom prva 3 dana svakog ciklusa lečenja. Može se razmotriti i premedikacija
antihistaminicima i/ili antipireticima pre primene leka Lemtrada.

Svi pacijenti moraju tokom lečenja i 1 mesec nakon njega da primenjuju oralni lek protiv herpesa. U

kliničkim ispitivanjima su pacijenti dobijali aciklovir u dozi od 200 mg dvaput na dan ili ekvivalent.

Treba sprovesti sve početne analize i skrininge, kako je opisano u delu 4. Sažetka karakteristika leka.
Bočicu pre primene treba vizuelno pregledati kako bi se utvrdilo sadrži li čestice i je li promenio

boju. Nemojte primeniti koncentrat ako sadrži čestice ili ako je promenio boju.
NEMOJTE DA TRESETE BOČICE PRE UPOTREBE.

Za intravensku primenu izvucite 1,2 mL leka Lemtrada iz bočice u špric primenom aseptičke

tehnike. Ubrizgajte lek u 100 ml rastvora za infuziju natrijum hlorida od 9 mg/ml (0,9%) ili u 100 ml
rastvora za infuziju glukoze (5%). Nežno okrenite infuzijsku kesicu kako biste promešali rastvor.
Lek ne sadrži konzervanse i stoga je neophodan oprez kako bi se osigurala sterilnost pripremljenog
rastvora.

Primenite lek Lemtrada rastvor za infuziju intravenskom infuzijom u trajanju od približno 4 sata.
Drugi lekovi se ne smeju mešati sa lekom Lemtrada rastvorom za infuziju niti istovremeno

primenjivati istom intravenskom linijom.

Zbog mogućeg rizika od mikrobiološke kontaminacije, preporučuje se da lek upotrebite odmah

nakon rastvaranja. Ako se ne koristi odmаh, zа način korišćenja i uslove čuvаnjа pre upotrebe,
odgovorni su korisnici, i rastvor ne treba držati duže od 24 sаtа nа temperaturi 2 °C do 8 °C
zaštićeno od svetlosti.

Treba se pridržavati postupaka za pravilno rukovanje i odlaganje. Neiskorišćen lek ili otpadni

materijal treba uništiti u skladu sa lokalnim propisima.

Nakon svake infuzije pacijenta treba pratiti tokom 2 sata zbog moguće pojave reakcija na infuziju.

Po potrebi se može uvesti odgovarajuće simptomatsko lečenje - videti Sažetka karakteristika leka.
Mesečne analize za autoimune bolesti treba sprovoditi još 4 godine nakon poslednje infuzije. Za
dalje informacije pročitajte Vodič o leku Lemtrada za zdravstvene radnike ili pročitajte Sažetka
karakteristika leka dostupan na web stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Terapijske indikacije

Lek Lemtrada je indikovan u lečenju odraslih pacijenata sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom (RRMS)
kada je bolest aktivna, što je određeno kliničkim ili radiološkim karakteristikama (videti delove Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka
i Farmakodinamski podaci).

Terapiju treba da započne i prati lekar specijalista neurolog, sa iskustvom u terapiji MS.

Doziranje i način primene

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Lečenje lekom Lemtrada mora da započne i nadgleda neurolog koji ima iskustva u lečenju pacijenata sa
multiplom sklerozom (MS). Specijalisti i oprema potrebna za pravovremenu dijagnozu i lečenje najčešćih
neželjenih dejstava, naročito autoimunih stanja i infekcija, moraju da budu na raspolaganju.

Osoblje i oprema za lečenje reakcija preosetljivosti i/ili anafilaktičkih reakcija moraju da budu na raspolaganju.

Pacijenti lečeni lekom Lemtrada moraju da dobiju Karticu za pacijenta i Vodič za pacijente i moraju biti
informisani o rizicima povezanim sa lekom Lemtrada (videti, takođe, Uputstvo za lek).

Doziranje

Preporučena doza leka Lemtrada je 12 mg/dan, a primenjuje se intravenskom infuzijom u 2 ciklusa lečenja.

Početni ciklus lečenja: 12 mg/dan tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza 60 mg)
Drugi ciklus lečenja: 12 mg/dan tokom 3 uzastopna dana (ukupna doza 36 mg) 12 meseci nakon prvog

ciklusa lečenja.

Propuštene doze ne smeju se primeniti istog dana kada i doza određena rasporedom doziranja.

Praćenje pacijenta
Preporučuje se lečenje u obliku 2 ciklusa lečenja (videti doziranje), uz praćenje pacijenata radi utvrđivanja
bezbednosti primene od početka lečenja do 48 meseci nakon poslednje infuzije (videti deo Posebna upozorenja
i mere opreza pri upotrebi leka
).

Premedikacija
Pacijenti tokom svakog od prva 3 dana bilo kog ciklusa lečenja, moraju da prime premedikaciju
kortikosteroidima neposredno pre primene leka Lemtrada. U kliničkim ispitivanjima su tokom prva 3 dana
svakog ciklusa lečenja lekom Lemtrada pacijenti primali premedikaciju metilprednizolonom u dozi od 1000 mg.
Osim toga, može se razmotriti i premedikacija antihistaminicima i/ili antipireticima pre primene leka Lemtrada.
Kod svih pacijenata se mora primeniti peroralna profilaksa za infekciju herpesom, koja počinje prvog dana
svakog ciklusa lečenja i traje još najmanje mesec dana nakon završetka lečenja lekom Lemtrada (videti
"Infekcije" u delu Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). U kliničkim ispitivanjima su
pacijenti dobijali aciklovir u dozi od 200 mg dva puta na dan ili ekvivalent.

Pacijenti starije životne dobi
Klinička ispitivanja nisu obuhvatala pacijente starije od 55 godina. Nije utvrđeno da li stariji pacijenti reaguju
drugačije u odnosu na mlađe pacijente.

Oštećenje funkcije bubega ili jetre
Lek Lemtrada nije ispitivan kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubega ili jetre.

Pedijatrijska populacija
Bezbednost primene i efikasnost leka Lemtrada kod dece sa MS-om starosti od 0 do 18 godina još nisu
ustanovljene. Nema relevantne primene alemtuzumaba kod dece u uzrastu od rođenja do manje od 10 godina za
lečenje multiple skleroze. Nema podataka o primeni leka kod dece.

Način primene
Lemtrada se mora razblažiti pre primene infuzije. Razblažen rastvor se primenjuje intravenskom infuzijom
tokom perioda od približno 4 sata.
Za uputstvo o razblaživanju leka pre primene, videti deo Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji
treba odbaciti nakon primene leka
Kontraindikacije

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili neku od pomoćnih supstanci navedenih u delu Lista pomoćnih supstanci

Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV).

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Primena leka Lemtrada se ne preporučuje kod pacijenata kod kojih bolest nije aktivna ili kod pacijenata koji su
stabilni na trenutnoj terapiji.

Pacijentima koji se leče lekom Lemtrada mora se dati Uputstvo o leku, Kartica za pacijenta i Vodič za pacijenta.
Pacijenti pre lečenja moraju biti informisani o rizicima i koristima kao i o tome koliko je neophodno da pristanu
na praćenje tokom razdoblja od 48 meseci nakon poslednje infuzije leka Lemtrada.

Autoimunost

Lečenje može da dovede do stvaranja antitela i do povećanja rizika od razvoja autoimuno posredovanih stanja,
uključujući imunu trombocitopenijsku purpuru (ITP), poremećaje štitaste žlezde ili, retko, nefropatije (npr.
bolest vezivanja antitela na glomerularnu bazalnu membranu). Kod pacijenata koji u anamnezi imaju autoimuna
stanja, osim multiple skleroze, je potreban oprez, mada dostupni podaci sugerišu da nakon lečenja
alemtuzumabom nije došlo do pogoršanja već postojećih autoimunih stanja.

Imuna trombocitopenijska purpura (ITP)
Ozbiljni slučajevi ITP-e su zabeleženi kod približno 1% lečenih pacijenata u kontrolisanim kliničkim
ispitivanjima multiple skleroze. U kontrolisanom kliničkom ispitivanju kod pacijenata sa multiplom sklerozom,
kod jednog pacijenta se razvila ITP koja je prepoznata tek nakon uvođenja mesečnih kontrola krvne slike.
Pacijent je preminuo zbog intracerebralne hemoragije. ITP se obično pojavljivala između 14. i 36. meseca nakon
prvog izlaganja. Simptomi ITP-e mogu uključivati (ali nisu ograničeni na) podložnost nastanku modrica,
petehije, spontano krvarenje iz sluznica (npr. epistaksa, hemoptiza), menstrualno krvarenje koje je obilnije nego
uobičajeno ili je neredovno. Hemoptiza ujedno može biti indikacija za anti-GBM bolest (videti dole), pa je
potrebna odgovarajuća diferencijalna dijagnoza.
Uputite pacijenta da pažljivo prati simptome koje bi mogao doživeti i da u slučaju bilo kakve nedoumice odmah
potraži madicinsku pomoć.

Kompletnu krvnu sliku sa diferencijalnom krvnom slikom treba uraditi pre početka lečenja i u mesečnim
intervalima nakon toga, sve do 48 meseci nakon poslednje infuzije. Nakon tog vremenskog perioda, treba uraditi
testove, u zavisnosti od kliničkih znakova koji ukazuju na ITP. Ako se sumnja na ITP, treba odmah uraditi
kompletnu krvnu sliku. Ako se ITP potvrdi, treba odmah početi sa odgovarajućom medicinskom intervencijom,
uključujući trenutno upućivanje pacijenta specijalisti. Podaci iz kliničkih ispitivanja multiple skleroze pokazali
su da pridržavanje rasporeda redovnog praćenja krvne slike i edukacija o znacima i simptomima ITP-e dovodi do
ranog otkrivanja i lečenja ITP-e, koja se u većini slučajeva ima terapijski odgovor na lekove iz prve terapijske
linije.
Nije poznat potencijalan rizik u vezi sa ponovljenim lečenjem lekom Lemtrada nakon pojave ITP-e.

Nefropatije
U kliničkim ispitivanjima multiple skleroze u 0,3% pacijenata primećene su nefropatije, uključujući i bolest u
kojoj dolazi do vezivanja antitela na glomerularnu bazalnu membranu (anti-GBM), koje su se obično
pojavljivale unutar 39 meseci nakon poslednje primene leka Lemtrada. U kliničkim ispitivanjima su zabeležena
dva slučaja anti-GBM bolesti. Oba slučaja su bila ozbiljna, prepoznata rano kroz kliničko i laboratorijsko
praćenje, a ishod im je nakon lečenja bio pozitivan.

Kliničke manifestacije nefropatije mogu uključivati povišene vrednosti kreatinina u serumu, hematuriju i/ili

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

proteinuriju. Iako nije zabeleženo u kliničkim ispitivanjima, uz anti-GBM bolest može se javiti alveolarno
krvarenje u obliku hemoptize. Hemoptiza ujedno može biti indikacija za ITP (videti gore), te je potrebna
odgovarajuća diferencijalna dijagnoza. Pacijenta treba podsetiti da pažljivo prati simptome koje bi mogao da
doživi i da u slučaju bilo kakve nedoumice odmah potraži medicinsku pomoć. Ukoliko se ne leči, anti-GBM
bolest može da dovede do insuficijencije bubrega, poremećaja koji može da zahteva dijalizu i/ili transplantaciju
bunrega, a može imati i potencijalno fatalni ishod. Vrednosti kreatinina u serumu treba utvrditi pre početka
lečenja i u mesečnim intervalima nakon toga, sve do 48 meseci nakon poslednje infuzije. Mikroskopsku analizu
mokraće treba sprovoditi pre početka lečenja i u mesečnim intervalima nakon toga, do 48 meseci nakon
poslednje infuzije. Ako se primete klinički značajne promene kreatinina u serumu u odnosu na početne
vrednosti, nerazjašnjena hematurija i/ili proteinurija, moraju se sprovesti dodatne analize za nefropatiju,
uključujući i trenutno upućivanje pacijenta lekaru specijalisti. Rano otkrivanje i lečenje nefropatija može
smanjiti rizik od loših ishoda. Nakon tog razdoblja moraju se sprovesti testiranja na osnovu kliničkih nalaza koji
upućuju na nefropatije.

Nije poznat potencijalan rizik povezan sa ponovnim lečenjem lekom Lemtrada nakon pojave nefropatija.

Poremećaji štitaste žlezde
Autoimuni poremećaji štitaste žlezde zabeleženi su u približno 36% pacijenata lečenih lekom Lemtrada u dozi
od 12 mg, u kliničkim ispitivanjima multiple skleroze, tokom razdoblja od 48 meseci nakon prvog izlaganja leku
Lemtrada. Incidenca događaja povezanih sa štitastom žlezdom bila je veća kod pacijenata sa poremećajima
štitaste žlezde u anamnezi u obe grupe pacijenata(onoj koja je dobijala lek Lemtrada i onoj koja je dobijala
interferon beta 1a (IFNB-1a)). Kod pacijenata sa postojećim poremećajem štitaste žlezde, lek Lemtrada treba
primeniti ako potencijalna korist opravdava potencijalne rizike.
Primećeni autoimuni poremećaji štitaste žlezde uključivali su hipertireozu ili hipotireozu. Većina događaja bila
je blage do umerene težine. Pre dobijanja odobrenja za stavljanje leka u promet, ozbiljni događaji su se javili kod
< 1% pacijenta, a kod više od 1 pacijenata javili su se samo Basedowljev-a bolest (poznata i kao Graves-ova
bolest), hipertireoza i hipotireoza. Većina događaja povezanih sa štitnjačom lečena je standardnom
medikamentoznom terapijom, no u nekih je pacijenta bila potrebna hirurška intervencija. U kliničkim
ispitivanjima, pacijentima koji su razvili događaje povezane sa štitnjačom dopušteno je ponovno lečenje lekom
Lemtrada. Premda je iskustvo ograničeno, pacijenti koji su ponovno lečeni uopšteno nisu doživeli pogoršanje
težine poremećaja štitaste žlezde. Dalje lečenje lekom Lemtrada mora se razmotriti prema individualnom
slučaju, uzimajući u obzir kliničko stanje dotičnog pacijenta.

Testovi funkcije štitaste žlezde, poput određivanja vrednosti hormona koji stimuliše štitastu žlezdu, treba
provesti
pre početka lečenja i svaka tri meseca nakon toga, sve do 48 meseci nakon poslednje infuzije. Nakon tog
perioda, analize treba sprovoditi na osnovu kliničkih nalaza koju upućuju na poremećaj štitnjače.

Bolest štitaste žlezde predstavlja poseban rizik kod trudnica (videti deo Primena u periodu trudnoće i
dojenja
).

U kliničkim ispitivanjima, status antitela na antitiroidne peroksidaze (anti-TPO) kod pacijenata pre lečenja nije
bio indikativan za razvoj štetnog događaja povezanog sa štitastom žlezdom. Polovina pacijenata koji su na
početku ispitivanja bili pozitivni i četvrtina pacijenta koji su na početku ispitivanja bili negativni na antitela anti-
TPO razvili su efekte povezane sa štitastom žlezdom. Velika većina (približno 80%) pacijenata koji su iskusili
događaj vezan za štitastu žlezdu, nakon lečenja bili su negativni na antitela anti-TPO na početku ispitivanja.
Stoga, nezavisno od statusa antitela anti-TPO pre lečenja, kod pacijenata može da se javi štetandogađaj povezan
sa štitastom žlezdom pa se moraju sprovoditi redovna testiranja kako je prethodno opisano.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Citopenije
Suspektne autoimune citopenije, poput neutropenije, hemolitičke anemije i pancitopenije, nisu često prijavljene
u kliničkim ispitivanjima multiple skleroze. Pojava citopenije kontroliše se nalazima kompletne krvne slike
(videti gore pod ITP). Ako se citopenija potvrdi, treba odmah započeti sa odgovarajućom medicinskom
intervencijom, uključujući upućivanje pacijenta lekaru specijalisti.

Reakcije povezane s infuzijom

U kontrolisanim kliničkim ispitivanjima, reakcije povezane sa infuzijom opisuju se kao bilo koje neželjeno
dejstvo koje se pojavi tokom infuzije leka Lemtrada ili unutar 24 sata nakon nje. Većina tih reakcija može biti
uzrokovana otpuštanjem citokina tokom infuzije. Kod većine pacijenata lečenih lekom Lemtrada u kontrolisanim
kliničkim ispitivanjima multiple skleroze javile su se blage do umerene reakcije povezane s infuzijom tokom i/ili
unutar 24 sata nakon primene leka Lemtrada u dozi od 12 mg, a često su uključivale glavobolju, osip, pireksiju,
mučninu, urtikariju, pruritus, nesanicu, groznicu, crvenilo praćeno osećajem vrućine, umor, dispneju, disgeuziju,
nelagodnost u grudima, generalizovani osip, tahikardiju, dispepsiju, vrtoglavicu i bol. U 3% pacijenata javile su
se
ozbiljne reakcije, uključujući slučajeve pireksije, urtikarije, atrijalne fibrilacije, mučnine, nelagodnost u grudima
i hipotenzije. Kliničke manifestacije anafilaksije mogu se pojaviti slično kao kliničke manifestacije reakcija
povezanih s infuzijom, ali imaju tendenciju da budu teže ili potencijalno opasne po život. Reakcije koje se
pripisuju anafilaksi retko su prijavljene, za razliku od reakcija povezanih sa infuzijom.

Kako bi se ublažile reakcije povezane sa infuzijom, preporučuje se premedikacija pacijenta (videti deo
Doziranje i način primene). Većina pacijenta u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima primala je
antihistaminike i/ili antipiretike pre barem jedne infuzije leka Lemtrada. Reakcije povezane sa infuzijom se
mogu javiti kod pacijenata uprkos premedikaciji. Preporučuje se praćenje pacijenata tokom infuzije i 2 sata
nakon infuzije leka Lemtrada, zbog pojave reakcija na infuziju. Ako se pojavi reakcija povezana sa infuzijom,
treba prema potrebi započeti odgovarajuće simptomatsko lečenje. Ako pacijent ne podnosi dobro infuziju, može
se produžiti njeno trajanje. U slučaju pojave ozbiljnih reakcija, treba razmotriti trenutni prekid intravenske
infuzije. U kliničkim ispitivanjima su anafilaksa ili ozbiljne reakcije koje su zahtevale prekid lečenja bile vrlo
retke. Lekar mora biti upoznat sa prethodnim kardiološkim bolestima pacijenta, jer reakcije povezane sa
infuzijom mogu uključivati kardiološke simptome, kao što je tahikardija.
Osoblje i oprema za lečenje anafilakse ili ozbiljnih reakcija moraju biti dostupni.

Infekcije

U kontrolisanim kliničkim ispitivanjima multiple skleroze, u trajanju do 2 godine, infekcije su se javile kod 71%
pacijenata lečenih lekom Lemtrada u dozi od 12 mg, u odnosu na 53% pacijenata lečenih subkutanim
interferonom beta-1a [IFNB-1a] (44 mikrograma triput nedeljno), a pretežno su bile blage do umerene. Infekcije,
koje su se javljale češće kod pacijenata lečenih lekom Lemtrada nego kod pacijenata koji su primali IFNB-1a,
uključivale su nazofaringitis, infekciju mokraćnih puteva, infekciju gornjih disajnih puteva, sinuzitis, oralni
herpes, grip i bronhitis. Ozbiljne infekcije javile su se kod 2,7% pacijenata lečenih lekom Lemtrada, u poređenju
sa 1% pacijenata koji su primali IFNB-1a u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima multiple skleroze. Ozbiljne
infekcije u grupi lečenoj lekom Lemtrada uključivale su: apendicitis, gastroenteritis, upalu pluća, herpes zoster i
infekciju zuba. Infekcije su u načelu bile uobičajenog trajanja, a povukle su se nakon standardne terapije.

Ozbiljne infekcije virusom varičela zoster, uključujući primarnu varičelu i reaktivaciju varičela zoster virusa,
javljale su se češće kod pacijenata koji su u kliničkim ispitivanjima lečeni lekom Lemtrada u dozi od 12 mg
(0,3%), u poređenju sa pacijentima koji su primali IFNB-1a (0%). Kod pacijenata lečenih lekom Lemtrada u
dozi od 12 mg takođe je zabeležena infekcija cerviksa humanim papiloma virusom (HPV), uključujući
cervikalnu displaziju (2%). Preporučuje se da se jednom godišnje kod pacijentkinja uradi HPV skrining.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Kod pacijenata, koji su u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima lečeni lekovima Lemtrada i IFNB- 1a,
zabeležena je tuberkuloza. Aktivna i latentna tuberkuloza zabeležene su u 0,3% pacijenta lečenih lekom
Lemtrada, najčešće u endemskim regijama. Pre početka lečenja, svi pacijenti se moraju proceniti na postojanje
aktivne ili neaktivne („latentne“) infekcije tuberkulozom, u skladu sa lokalnim smernicama.

Površinske gljivične infekcije, naročito oralna i vaginalna kandidijaza, češće su se javljale kod pacijenata koji su
u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima multiple skleroze lečeni lekom Lemtrada (12%), nego kod onih koji su
primali IFNB-1a (3%).

Lekari moraju razmotriti odlaganje početka primene leka Lemtrada kod pacijenata sa aktivnom infekcijom, dok
se ona u potpunosti ne stavi pod kontrolu.

Profilaksa oralnim lekom protiv herpesa se mora uvesti prvog dana lečenja lekom Lemtrada i primenjivati
najmanje mesec dana nakon svakog ciklusa lečenja. U kliničkim ispitivanjima su pacijenti dobijali aciklovir u
dozi od 200 mg dva puta na dan ili ekvivalent.

Lemtrada se za lečenje multiple skleroze nije primenjivala istovremeno sa antineoplastičnim ili
imunosupresivnim lekovima, niti nakon njih. Kao i sa ostalim imunomodulirajućim terapijama, potencijalno
kombinovano dejstvo na imunološki sistem pacijenata se mora uzeti u obzir kada se razmatra primena leka
Lemtrada. Istovremena primena leka Lemtrada sa bilo kojim od navedenih lekova može povećati rizik od
imunosupresije.

Nema podataka o povezanosti leka Lemtrada sa reaktivacijom virusa hepatitisa B (HBV) ili virusa hepatitisa C
(HCV), jer su pacijenti koji su pokazivali znake aktivne ili hronične infekcije bili isključeni iz kliničkih
ispitivanja. Pre početka primene leka Lemtrada, mora se razmotriti sprovođenje skrininga pacijenata sa visokim
rizikom od infekcije HBV-om i/ili HCV-om. Neophodan je oprez pri propisivanju leka Lemtrada pacijentima za
koje se utvrdilo da nosioci HBV-a i/ili HCV-a, jer ti pacijenti mogu biti izloženi riziku od ireverzibilnog
oštećenja jetre povezanog sa mogućom reaktivacijom virusa kao posledicom svog postojećeg stanja.

Maligne bolesti

Kao i kod svih ostalih imunomodulirajućih terapija, potreban je oprez prilikom započinjanja lečenja lekom
Lemtrada kod pacijenata sa prethodno postojećom i/ili aktivnom malignom bolešću.
Trenutno nije poznato da li alemtuzumab dovodi do povećanja rizika za razvoj malignih bolesti štitaste žlezde,
budući da je sama tiroidna autoimunost rizični faktor za maligne bolesti štitaste žlezde.

Kontracepcija

Zabeleženo je da lek Lemtrada prolazi kroz placentu i ima potencijalno farmakološko dejstvo kod miševa tokom
gestacije i nakon okota. Žene u reproduktivnom periodu moraju da primenjuju efikasne kontracepcijske mere
tokom lečenja i 4 meseca nakon svakog ciklusa lečenja lekom Lemtrada (videti deo Primena u periodu
trudnoće i dojenja
).

Vakcine

Preporučuje se da pacijenti prime sve vakcine predviđene lokalnim kalendarom najmanje 6 nedelja pre lečenja
lekom Lemtrada. Nije ispitana sposobnost stvaranja imunološkog odgovora ni na jednu vakcinu nakon lečenja
lekom Lemtrada.

Bezbednost primene imunizacije živim virusnim vakcinama nakon ciklusa lečenja lekom Lemtrada nije
formalno ispitana u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima multiple skleroze, pa se takve vakcine ne smeju
primenjivati kod pacijenata sa MS-om koji su nedavno primili terapiju lekom Lemtrada.

Antitela na virus varičela zoster testiranje/vakcinacija

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Kao kod svakog imunomodulacijskog leka, pre početka ciklusa lečenja lekom Lemtrada, pacijente koji
prethodno nisu imali ovčje boginje ili nisu vakcinisani protiv varičela zoster virusa (VZV), treba testirati na
antitela na VZV. Kod pacijenata koji nemaju antitela, mora se razmotriti vakcinacija protiv VZV-a pre početka
lečenja lekom Lemtrada. Da bi vakcinacija protiv VZV-a bila potpuno uspešna, lečenje lekom Lemtrada treba
odložiti za 6 nedelja nakon vakcinisanja.

Preporučene laboratorijske analize za praćenje pacijenata

Tokom 48 meseci nakon poslednjeg ciklusa lečenja lekom Lemtrada, treba periodično sprovoditi laboratorijske
analize, kako bi se pratila pojava ranih znakova autoimune bolesti:

Kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom (pre početka lečenja i jednom mesečno nakon

toga)

Vrednosti kreatinina u serumu (pre početka lečenja i jednom mesečno nakon toga)
Mikroskopska analiza mokraće (pre početka lečenja i u mesečnim intervalima nakon toga)
Testovi funkcije štitaste žlezde, kao što je vrednost hormona koji stimuliše rad štitaste žlezde (pre

početka

lečenja i svaka 3 meseca nakon toga)

Nakon tog razdoblja, moraju se provesti dodatna testiranja svih kliničkih nalaza koji upućuju na nefropatije ili
poremećaje funkcije štitaste žlezde.

Podaci o primeni alemtuzumaba pre stavljanja leka Lemtrada u promet prikupljeni van studija koja je
sponzorisala kompanija

Sledeća neželjena dejstva su utvrđena pre registracije leka Lemtrada, tokom primene alemtuzumaba za lečenje
B-ćelijske hronične limfocitne leukemije (B-KLL) kao i za lečenje drugih poremećaja, obično u većim i češćim
dozama (npr. 30 mg) od one preporučene za lečenje multiple skleroze. Obzirom da su ta neželjena dejstva
prijavljena dobrovoljno, u populaciji čija veličina nije sa sigurnošću utvrđena, nije uvek moguće pouzdano
proceniti njihovu učestalost niti utvrditi uzročnu povezanost sa izlaganjem alemtuzumabu.

Autoimuna bolest
Autoimuni događaji prijavljeni kod pacijenata lečenih alemtuzumabom uključuju neutropeniju, hemolitičku
anemiju (uključujući smrtni slučaj), stečenu hemofiliju, anti-GBM bolest i bolest štitaste žlezde. Kod pacijenata
lečenih alemtuzumabom, koji nemaju multiplu sklerozu, prijavljene su ozbiljne i ponekad smrtonosne autoimune
pojave, uključujući autoimunu hemolitičku anemiju, autoimunu trombocitopeniju, aplastičnu anemiju, Guillain-
Barréov sindrom i hroničnu upalnu demijelinizirajuću poliradikuloneuropatiju. Kod jednog onkološkog pacijenta
lečenog alemtuzumabom je zabeležen pozitivan nalaz Coombs-ovog testa. Kod jednog onkološkog pacijenta
lečenog alemtuzumabom prijavljena je smrt prilikom transfuzije povezana sa reakcijom na krv davaoca.

Reakcije povezane s infuzijom
Kod pacijenata koji ne boluju od multiple skleroze, a lečeni su alemtuzumabom u dozama većim ili učestalijim
od doza koje se primenjuju za lečenje MS-a, primećene su ozbiljne reakcije povezane sa infuzijom, koje su
ponekad imale smrtni ishod, uključujući bronhospazam, hipoksiju, sinkopu, plućne infiltrate, sindrom akutnog
respiratornog distresa, respiratorni arest, infarkt miokarda, aritmije, akutni infarkt miokarda i srčani arest.
Takođe su prijavljeni teška anafilaksija i druge reakcije preosetljivosti, uključujući anafilaktički šok i
angioedem.

Infekcije i infestacije
Kod pacijenata koji ne boluju od multiple skleroze, a lečeni su alemtuzumabom u dozama većim ili učestalijim
od doza koje se primenjuju za lečenje multiple skleroze, primećene su ozbiljne i ponekad smrtonosne infekcije
virusima, bakterijama, protozoama i gljivicama, uključujući i one nastale usled reaktivacije latentnih infekcija.

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Kod pacijenata sa B-ćelijskom hroničnom limfocitnom leukemijom (B-KLL) prijavljena je progresivna
multifokalna leukoencefalopatija (PML), nezavisno o lečenju alemtuzumabom. Učestalost PML-a kod pacijenata
sa B-KLL-om lečenih alemtuzumabom nije veća od osnovne učestalosti.

Poremećaji krvi i limfnog sistema
Kod pacijenata koji ne boluju od multiple skleroze prijavljene su teške reakcije krvarenja.

Srčani poremećaji
Kod pacijenata bez multiple skleroze, koji su lečeni alemtuzumabom, a prethodno su primali potencijalno
kardiotoksične lekove, prijavljeni su kongestivna srčana insuficijencija, kardiomiopatija i smanjena ejekciona
frakcija.

Limfoproliferacijski poremećaji povezani sa Epstein-Barr virusom
Izvan opsega ispitivanja koje je sponzorisala kompanija primećeni su limfoproliferacijski poremećaji povezani s
Epstein-Barr virusom.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu sprovedena zvanična ispitivanja interakcija drugih lekova sa lekom Lemtrada kod primene preporučene
doze kod pacijenata sa multiplom sklerozom. U kontrolisanom kliničkom ispitivanju, pacijenti sa MS-om
nedavno lečeni beta interferonom ili glatiramer acetatom, morali su da prekinu lečenje 28 dana pre početka
lečenja lekom Lemtrada.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Žene u reproduktivnom dobu
Koncentracije u serumu su bile niske ili nemerljive unutar približno 30 dana nakon svakog ciklusa lečenja. Stoga
žene u reproduktivnom dobu moraju primenjivati delotvorne kontracepcijske mere tokom lečenja lekom
Lemtrada i 4 meseca nakon tog ciklusa lečenja.

Trudnoća
Ograničeni su podaci o primeni leka Lemtrada kod trudnica. Lemtrada se sme primenjivati tokom trudnoće samo
ako potencijalna korist opravdava mogući rizik za plod.

Poznato je da humani IgG prelazi placentarnu barijeru; alemtuzumab takođe može da prođe placentarnu barijeru
i tako potencijalno predstavlja rizik za plod. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost
(videti deo Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Nije poznato može li alemtuzumab da dovede do oštećenja
ploda kada se primenjuje kod trudnica niti utiče li na sposobnost reprodukcije.

Bolest štitaste žlezde (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Poremećaji štitaste
žlezde) predstavlja poseban rizik za trudnice. Ako se
hipotireoza tokom trudnoće ne leči, postoji povećan rizik od spontanog pobačaja i štetnih dejstava na plod, kao
što su mentalna retardacija i patuljast rast. Kod majki sa Graves-ovom bolešću, majčina antitela koja stimulišu
receptore hormona štitaste žlezde mogu se preneti na plod u razvoju i uzrokovati prolaznu neonatalnu Graves-
ovu bolest.

Dojenje
Alemtuzumab je otkriven u mleku ženki, kao i kod mladunacamiševa tokom dojenja.

Nije poznato da li se alemtuzumab izlučuje u majčino mleko kod ljudi. Ne može se isključiti rizik za odojčad.
Stoga dojenje treba prekinuti tokom svakog ciklusa lečenja lekom Lemtrada i 4 meseca nakon poslednje infuzije
u sklopu svakog ciklusa lečenja. Međutim, koristi od imuniteta stečenog kroz majčino mleko mogu prevazilaziti

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

rizike od potencijalne izloženosti odojčeta alemtuzumabu.

Plodnost
Nema odgovarajućih kliničkih bezbednosnih podataka o dejstvu leka Lemtrada na plodnost. U podstudiji, u kojoj
je učestvovalo 13 pacijenta muškoga pola lečenih alemtuzumabom (u dozama od 12 mg ili 24 mg), nisu
pronađeni dokazi aspermije, azoospermije, stalnog smanjenja broja spermatozoida, poremećaja pokretljivosti niti
povećanja morfoloških anomalija spermija.

Poznato je da je CD52 prisutan u reprodukcijskim tkivima ljudi i glodara. Podaci dobijeni u studijama na
životinjama pokazali su dejstvo na plodnost kod humanizovanih miševa (videti deo Pretklinički podaci o
bezbednosti leka
), ali na osnovu
dostupnih podataka nije poznat potencijalan uticaj na plodnost kod ljudi tokom perioda izloženosti.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja uticaja leka Lemtrada na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom i
rukovanja mašinama.

Većina pacijenata doživljava reakcije povezane sa infuzijom, koje se pojavljuju tokom ili u roku od 24 sata
nakon primene leka Lemtrada. Neke od reakcija povezanih sa infuzijom (npr. vrtoglavica) mogle bi privremeno
uticati na sposobnost pacijenta da upravljanja vozilima ili radi sa mašinama, pa je potreban oprez sve dok se ti
simptomi ne povuku.

Neželjena dejstva

Sažetak sigurnosnog profila

Ukupno 1188 pacijenta sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom (RRMS) lečenih lekom Lemtrada (12 mg
ili 24 mg) je sačinjavalo populaciju iz koje su prikupljeni podaci o bezbednosti primene za objedinjenu analizu
kontrolisanih kliničkih ispitivanja, u kojima je ukupno praćenje bezbednosti primene iznosilo 2.363 pacijent-
godina, a medijana praćenja 24 meseca.

Najvažnija neželjena dejstva su autoimunost (imuna trombocitopenična purpura (ITP), poremećaji štitnjače,
nefropatije, citopenije), reakcije povezane sa infuzijom i infekcije. One su opisane u delu Posebna upozorenja i
mere opreza pri upotrebi leka.

Najvažnija neželjena dejstva leka Lemtrada (kod ≥ 20% pacijenta) su osip, glavobolja, pireksija i infekcije
disajnih puteva.

Tabelarni prikaz neželjenih dejstava

Tabela u nastavku temelji se na objedinjenim podacima o bezbednosti primene tokom najviše 24 meseca, koji su
prikupljeni kod pacijenata sa RRMS-om lečenih lekom Lemtrada u dozi od 12 mg/dan, tokom 5 uzastopnih dana
na početku ispitivanja i tokom 3 uzastopna dana u 12. mesecu ispitivanja. Neželjena dejstva koja su se javila kod
≥ 0,5% pacijenata navedena su prema klasifikaciji organskih sistema (engl. System Organ Class, SOC) i
preferiranom izrazu (engl. Preferred Term, PT) Medicinskog rečnika za poslove regulative (MedDRA).
Učestalost pojave je definisana po sledećem: veoma često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); povremeno (≥
1/1000 do < 1/100). U okviru svake grupe učestalosti neželjena dejstva su navedene u padajućem nizu prema
ozbiljnosti.

Tabela 1: Neželjena dejstva u ispitivanju 1, 2 i 3 primećena kod ≥ 0,5% pacijenta lečenih lekom Lemtrada
u dozi od 12 mg

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Organski

sistem

Vrlo

često

Često

Povremeno

Infekcije i

infestacije

infekcija gornjih
disajnih puteva,
infekcija mokraćnih
puteva

infekcije donjih disajnih
puteva, herpes zoster,
gastroenteritis, oralni
herpes, oralna kandidijaza,
vulvovaginalna
kandidijaza, grip, upala
uha

infekcija zuba, genitalni
herpes,

onihomikoza

Poremećaji krvi i
limfnog

sistema

limfopenija,
leukopenija

limfadenopatija

imuna trombocitopenijska
purpura, trombocitopenija,
smanjene vrednosti
hemoglobina, smanjene
vrednosti

hematokrita

Poremećaji imunog
sistema

sindrom otpuštanja
citokina

Endokrini

poremećaji

Basedowljeva bolest,
hipertireoza, autoimuni
tireoiditis, hipotireoza,
gušavost, pozitivna
antitela na

štitastu žlezdu

Psihijatrijski

poremećaji

nesanica*,

anksioznost

depresija

Poremećaji

nervnog

sistema

glavobolja*

relaps multiple skleroze,
vrtoglavica*,
hipoestezija, parestezija,
tremor,

disgeuzija*

senzorni poremećaj,
hiperestezija

Poremećaji na nivou oka

zamagljen

vid

konjunktivitis

Poremećaji na nivou
uha i

labirinta

vrtoglavica

Kardiološki poremećaji

tahikardija*, bradikardija,
palpitacije

Vaskularni

poremećaji

crvenilo praćeno
osećajem

toplote*

hipotenzija*,

hipertenzija

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni
poremećaji

dispneja*, kašalj,
epistaksa, bol u ustima i
ždrelu

stezanje u grlu, štucanje,
nadraženost

grla,

Gastrointestinalni
poremećaji

mučnina*

bol u abdomenu,
povraćanje, proliv,
dispepsija*,

stomatitis

konstipacija,
gastroezofagealna
refluksna bolest,
krvarenje iz desni,
disfagija

Hepatobilijarni
poremećaji

povišene vrednosti
aspartat

aminotransferaze

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Poremećaji na
nivou kože i
potkožnog tkiva

urtikarija*, osip*,
pruritus*

generalizirani osip*,
eritem, ekhimoza,
alopecija, hiperhidroza,
akne

mehurići, noćno

znojenje

Poremećaji mišićno-
skeletnog, vezivnog i
koštanog tkiva

mialgija, slabost mišića,
artralgija, bol u leđima,
bol u udovima, grčenje
mišića, bol u

vratu

Poremećaji na nivou
bubrega i urinarnog
sistema

proteinurija,

hematurija

Poremećaji
reproduktivnog sistema
i

dojki

menoragija, neredovna
menstruacija

cervikalna displazija,
amenoreja

Opšti poremećaji i
reakcije na mestu
primene

pireksija*,

umor*

nelagodnost u grudima*,
groznica*, bol*,
periferni edem, astenija,
bolest nalik gripu,
malaksalost, bol na
mestu

infuzije

Laboratorijska ispitivanja

smanjenje telesne

mase

Povrede, trovanja i
proceduralne
komplikacije

kontuzija

Opis odabranih neželjenih dejstava

Pojmovi označeni zvezdicom (*) u Tabeli 1 obuhvataju neželjena dejstva prijavljena kao reakcije povezane
sa infuzijom. Reakcije povezane sa infuzijom takođe uključuju atrijalnu fibrilaciju i anafilaksu, ali se one
javljaju u manje od 0,5% pacijenata, što je određeno kao granična vrednost iznad koje se neželjeno dejstvo
smatra povezanim sa primenom leka (videti deo 4.4).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosi koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene
reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Predoziranje

U kontrolisanim kliničkim ispitivanjima dva pacijenta obolela od multiple skleroze primila su do 60 mg leka
Lemtrada (tj. ukupnu dozu za početni ciklus lečenja) u jednoj infuziji pa su se kod njih javile ozbiljne reakcije
(glavobolja, osip i hipotenzija ili sinusna tahikardija). Doze leka Lemtrada veće od onih ispitivanih u kliničkim
ispitivanjima mogu pojačati intenzitet i/ili produžiti trajanje reakcija povezanih sa infuzijom ili njihovo dejstvo
na imunološki sistem.

Za predoziranje alemtuzumabom ne postoji poznati antidot. Lečenje se sastoji od obustave primene leka i
suportivnog lečenja.

Lista pomoćnih supstanci

natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat (E339);
dinatrijum-edetat, dihidrat;
kalijum-hlorid (E508);
kalijum-dihidrogenfosfat (E340);
polisorbat 80 (E433);
natrijum-hlorid;
voda za injekcije.

Inkompatibilnost

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih navedenih
u delu Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.

Rok upotrebe

Koncentrat
3 godine

Razblažen rastvor
Hemijska i fizička stabilnost leka u upotrebi je dokazana tokom 8 sati na temperaturi od 2 °C – 8 °C.
Sа mikrobiološke tаčke gledištа, rastvoreni koncentrat trebа odmаh upotrebiti. Ako se ne koristi odmаh, zа način
korišćenja i uslove čuvаnjа pre upotrebe, odgovorni su korisnici, i rastvor ne treba držati duže od 8 sаti nа
temperaturi +2°C do +8°C zaštićeno od svetlosti.

Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Koncentrat
Čuvati u frižideru (2 °C – 8 °C).
Ne zamrzavati.
Bočicu čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja rastvorenog leka videti odeljak 6.3.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Broj rešenja: 515-01-00660-14-001 od 12.02.2015. za lek Lemtrada

, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 1.2mL, (12mg/1.2mL)

Unutrašnje pakovanje je providna staklena bočica od 2 mL, sa čepom od butil gume i aluminijskim zaštitnim
zatvaračem sa plastičnom flip-off kapicom.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 1 bočicom.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Sadržaj bočice pre primene treba vizualno pregledati kako bi se utvrdilo da li sadrži čestice i da li je promenio
boju. Lek se ne sme upotrebiti ako su prisutne čestice ili je koncentrat promenio boju.
Nemojte mućkati bočicu pre upotrebe.

Za intravensku primenu izvucite 1,2 mL leka Lemtrada iz bočice u špric primenom aseptičke tehnike. Ubrizgajte
lek u 100 ml rastvora za infuziju natrijum hlorida od 9 mg/ml (0,9%) ili u 100 ml rastvora za infuziju glukoze
(5%). Lek se ne sme rastvarati pomoću drugih rastvarača. Nežno okrenite infuzijsku kesicu kako biste promešali
rastvor.

Lemtrada ne sadrži antimikrobne konzervanse i zbog toga je neophodan oprez kako bi se osigurala sterilnost
pripremljenog rastvora. Preporučuje se da se razblaženi lek odmah primeni. Jedna bočica je namenjena samo za
jednokratnu upotrebu.

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba uništiti u skladu sa lokalnim propisima.