Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. neo-angin bez šećera 1.2mg+0.6mg+5.72mg lozenga

neo-angin bez šećera 1.2mg+0.6mg+5.72mg lozenga

lozenga; 1.2mg+0.6mg+5.72mg; blister, 2x12kom

Supstance:
2,4-dihlorbenzilalkohol amilmetakrezol levomentol
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: R02AA03
Način izdavanja leka BR
EAN 4008617149606
JKL 1120101

UPUTSTVO ZA LEK

neo-angin

bez šećera, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg, lozenga

2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 do 4 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek neo-angin bez šećera i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek neo-angin bez šećera

3.

Kako se uzima lek neo-angin bez šećera

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek neo-angin bez šećera

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek neo-angin bez šećera i čemu je namenjen

Lek neo-angin bez šećera spada u grupu lekova koji se zovu antiseptici.
Koristi se kao dodatna terapija zapaljenja sluzokože ždrela, praćene tipičnim simptomima poput bola u grlu,
crvenila i otoka.

Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 6 godina.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek neo-angin bez šećera

Lek neo-angin bez šećera ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol ili na bilo
koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Lek se ne sme davati deci mlađoj od 6 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek neo-angin bez šećera.

Deca

Lek neo-angin bez šećera treba davati samo deci koja umeju da postepeno otapaju lozenge.

Drugi lekovi i neo-angin bez šećera

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.
Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili ako dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Ne preporučuje se upotreba leka neo-angin bez šećera tokom trudnoće.
Nije poznato da li se aktivne supstance ili njihovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga se rizik
po odojče ne može isključiti.
Nije poznato da lek neo-angin bez šećera utiče na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek neo-angin bez šećera nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek neo-angin bez šećera sadrži izomalt i boju Ponceau 4R

Lek neo-angin bez šećera sadrži 2,58 g izomalta (zamena za šećer) što odgovara 6 kcal (26 kJ). U slučaju
intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Deluje blago laksativno.
Kalorijska vrednost je 2,3 kcal/g izomalta.

Lek sadrži boju Ponceau 4R (E124) koja može izazvati alergijske reakcije.

3. Kako se uzima lek neo-angin bez šećera

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko nije drugačije propisano, odrasli i deca starija od 6 godina treba da na svaka 2 do 3 sata u ustima
polako otope jednu lozengu. Maksimalna dnevna doza je 6 lozengi.

Bez preporuke lekara ovaj lek ne treba uzimati duže od 3 do 4 dana.

Lek neo-angin bez šećera je namenjen za oromukozalnu upotrebu.

Ako ste uzeli više leka neo-angin bez šećera nego što treba

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek neo-angin bez šećera

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen
način.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nakon upotrebe ovog leka primećena su sledeća neželjena dejstva:

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): iritacija
oralne sluzokože i sluzokože želuca kao što su otežano varenje, mučnina.

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): alergijske reakcije kao što su
oticanje usta, jezika i usana, osip.

Ukoliko Vam se javi alergijska reakcija, odmah prekinite sa uzimanjem leka i konsultujte se sa svojim
lekarom ili farmaceutom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek neo-angin bez šećera

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek neo-angin bez šećera posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 30

°

C.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek neo-angin bez šećera

Jedna lozenga sadrži aktivne supstance:
2,4-dihlorbenzilalkohol 1,2 mg
amilmetakrezol 0,6 mg
levomentol 5,72 mg

Pomoćne supstance su: izomalt; vinska kiselina; etarsko ulje zvezdastog anisa; etarsko ulje pitome nane; boja
Ponceau 4R oko 80% (E124) (sadrži: Ponceau 4R, natrijum-hlorid, natrijum-sulfat, voda).

Kako izgleda lek neo-angin bez šećera i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne, slabo providne lozenge crvene boje.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC-aluminijumski blister koji sadrži 12 lozengi.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 12 lozengi i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: POLIFARM D.O.O. BEOGRAD, Zlatiborska 2V, Beograd

Proizvođač: DIVAPHARMA GMBH, Motzener Strasse 41, Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02047-16-001 od 21.03.2017.