Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Persen forte 125mg+25mg+25mg kapsula, tvrda

Persen forte 125mg+25mg+25mg kapsula, tvrda

kapsula, tvrda; 125mg+25mg+25mg; blister, 2x10kom

Supstance:
suvi ekstrakt lista nana (Mentha piperita L.) suvi ekstrakt korena valerijana (Valeriana officinalis L.) matičnjak (Melissa officinalis L.)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 3837010000600
JKL 1074010

UPUTSTVO ZA LEK

Persen

forte, 125 mg + 25 mg + 25 mg, kapsule, tvrde

valerijana (Valeriana officinalis L.), suvi ekstrakt korena; matičnjak (Melissa officinalis L.), suvi
ekstrakt lista; nana (Mentha piperita
L.), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije 14 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Persen forte i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen forte

3.

Kako se uzima lek Persen forte

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Persen forte

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Persen forte i čemu je namenjen

Lek Persen forte je tradicionalni biljni lek koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane, suvog
ekstrakta lista matičnjaka i suvog ekstrakta lista nane.

Lek Persen forte je tradicionalni biljni lek koji se koristi pri ublažavanju simptoma blagog psihičkog stresa i
kao pomoć kod nesanice.

Lek Persen forte je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama zasniva isključivo na
dugotrajnoj primeni.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen forte

Lek Persen forte ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na koren valerijane, list matičnjaka, list nane, mentol ili na bilo
koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Persen forte.

Ukoliko bolujete od gastroezofagealne refluksne bolesti trebalo bi da izbegavate uzimanje preparata koji
sadrže list nane, zbog mogućnosti pogoršanja gorušice.

Ukoliko imate kamen u žuči ili bilo koje drugo oboljenje žučne kese i žučnih puteva budite posebno oprezni
prilikom uzimanja preparata koji sadrže nanu.

Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Persen forte, njegova primena kod dece mlađe od
12 godina se ne preporučuje.

Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave
neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu za lek.

Drugi lekovi i Persen forte
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema podataka o interakciji leka Persen forte sa drugim lekovima. Pre istovremene primene drugih lekova,
neophodno je da se posavetujete sa Vašim lekarom.
Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima
koji se metabolišu putem određenih enzima jetre.
Istovremena upotreba drugih lekova za smirenje (npr. benzodiazepina) sa ne preporučuje i dozvoljena je
samo pod nadzorom lekara.

Uzimanje leka Persen forte sa hranom, pićima i alkoholom
Ne preporučuje se konzumiranje alkoholnih pića tokom uzimanja leka Persen forte. Kapsule treba progutati
sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre
nego što uzmete ovaj lek.
Bezbednost primene leka Persen forte tokom trudnoće i dojenja nije ustanovljena. Kao mera predostrožnosti,
zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lek Persen forte može imati negativan uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.
Tokom uzimanja ovog leka ne preporučuje se upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Lek Persen forte sadrži laktozu, monohidrat
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Persen forte

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za ublažavanje simptoma blagog psihičkog stresa: 2 kapsule leka Persen forte, dva puta dnevno.

Kao pomoć kod nesanice: 1 kapsula leka Persen forte pola sata do jedan sat pre odlaska na spavanje.

Kapsule treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Ukoliko se nakon 2 nedelje primene leka Persen forte zdravstveno stanje ne poboljša ili se čak pogorša,
potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ne preporučuje se primena leka Persen forte kod dece mlađe od 12 godina.

Ako ste uzeli više leka Persen forte nego što treba
Pojedinačna doza od oko 20 g korena valerijane (približno 41 kapsula, tvrda leka Persen forte) može
uzrokovati bezopasne simptome kao što su umor, grčevi u stomaku, stezanje u grudima, vrtoglavica, tremor
ruku (nevoljno drhtanje) i midrijaza (proširenje zenica). Ovi simptomi se povlače u roku od 24 sata. Ukoliko
se simptomi pogoršaju ili traju duže od 24 sata, obavezno se javite lekaru.
Nema podataka o predoziranju izazvanog listovima matičnjaka ili nane.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Persen forte
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Mogu se javiti želudačno-crevne smetnje (npr. mučnina, grčevi u stomaku), međutim njihova učestalost nije
poznata.
Kod pacijenata sa gastroezofagealnim refluksom (gorušicom) zdravstveno stanje se može pogoršati.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom Uputstvu za lek, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Persen forte

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Persen forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon
„Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25

C

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Persen forte
Aktivne supstance:
1 kapsula, tvrda sadrži:
Suvi vodenoetanolni ekstrakt korena valerijane (Valeriana officinalis L.) (4-7 : 1);
rastvarač za ekstrakciju etanol 70% (v/v)

125 mg (odgovara 87,5 mg nativnog ekstrakta)

Suvi ekstrakt lista matičnjaka (Melissae officinalis L.) (3-6 : 1);
rastvarač za ekstrakciju etanol 50% (v/v)

25 mg (odgovara 17,5 mg nativnog ekstrakta)

Suvi ekstrakt lista nane (Menthae piperita L.) (3-6 : 1);
rastvarač za ekstrakciju etanol 40% (v/v)

25 mg (odgovara 17,5 mg nativnog ekstrakta)

Pomoćne supstancu su:
Sadržaj kapsule: laki magnezijum-oksid; magnezijum-stearat (E572); laktoza, monohidrat; talk (E553b);
silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.
Omotač kapsule: želatin; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, žuti
(E172).

Kako izgleda lek Persen forte i sadržaj pakovanja
Tvrde želatinske kapsule tela i kape cigla-crvene boje, punjene praškom ili komprimovanim praškom
neujednačene boje.
Unutrašnje pakovanje je blister sastavljen od dve folije (ojačana Al folija i PVC folija) (Al/PCTFE/PVC).
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 10 kapsula, tvrdih (ukupno
20 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole za lek:
PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D BEOGRAD
Kneginje Zorke 2, Beograd

Proizvođač:
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Septembar, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-03901-16-001 od 14.09.2017.