Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Persen NIGHT 445mg obložena tableta

Persen NIGHT 445mg obložena tableta

obložena tableta; 445mg; blister, 2x15kom

Supstance:
suvi ekstrakt korena valerijana (Valeriana officinalis L.)
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: N05CM09
Način izdavanja leka BR
EAN 8606010894770
JKL 1074013

UPUTSTVO ZA LEK

Persen

NIGHT, 445 mg, obložene tablete

valerijana (Valeriana officinalis L.), suvi ekstrakt korena

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 14 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Persen NIGHT i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen NIGHT

3.

Kako se uzima lek Persen NIGHT

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Persen NIGHT

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Persen NIGHT i čemu je namenjen

Lek Persen NIGHT je biljni lek koji sadrži suvi ekstrakt korena valerijane i koji se koristi za ublažavanje
poremećaja spavanja (kao što su nesanica ili poteškoće kod uspavljivanja) i blagih simptoma nervne
napetosti (kao što su psihička napetost, nemir i razdražljivost).

Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije nakon upotrebe leka Persen
NIGHT kontinuirano tokom 14 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen NIGHT

Lek Persen NIGHT ne smete uzimati:
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt korena valerijane ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog
leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Persen NIGHT.

Deca i adolescenti
Upotreba leka Persen NIGHT se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina zbog nedostatka podataka o
bezbednosti i efikasnosti.

Drugi lekovi i Persen NIGHT
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Bilo koja kombinovana primena sa lekovima koji se primenjuje za smirenje mora biti odobrena i nadgledana
od strane lekara.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Nije poznato da li se valerijana ili njeni metaboliti izlučuju u majčino mleko. Zbog nedostatka podataka,
nemojte uzimati lek Persen NIGHT tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lek Persen NIGHT može uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ukoliko
primetite bilo kakve smetnje, nemojte da vozite ili rukujete mašinama.

Lek Persen NIGHT sadrži saharozu
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Persen NIGHT

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i stariji
Preporučena doza je:

Za ublažavanje blagih simptoma nervne napetosti: jedna obložena tableta do najviše tri puta dnevno.

Za ublažavanje poremećaja spavanja: jedna obložena tableta pola sata do sat vremena pre odlaska na

spavanje, uz prethodno uzetu dozu ranije tokom večeri ako je neophodno.

Maksimalna dnevna doza je 4 obložene tablete.

Način primene
Progutajte obloženu tabletu leka Persen NIGHT sa dovoljnom količinom hladne tečnosti (poželjno sa čašom
hladne vode).
Tablete su obložene i treba ih progutati cele, tj. ne smeju se lomiti niti žvakati zbog neprijatnog mirisa i
ukusa ekstrakta valerijane.

Dužina trajanja primene leka
Koren valerijane deluje postepeno i zbog toga nije pogodan za akutnu terapiju blagih simptoma nervne
napetosti ili poremećaja spavanja. Da bi se postigao optimalni terapijski efekat, preporučuje se kontinuirana
upotreba tokom 2-4 nedelje.

Primena kod dece
Zbog nedostatka podataka, ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.

Ako ste uzeli više leka Persen NIGHT nego što treba
Ako ste uzeli više leka nego što treba, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ako uzmete previše tableta (10 tableta ili više) možete osetiti zamor, grčeve u stomaku, stezanje u grudima,
omaglicu, tremor šaka (nevodljno drhtanje) ili možete imati proširene zenice. Ovi simptomi obično nestaju u
roku od 24 sata.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Persen NIGHT
Nastavite da uzimate lek u uobičajenoj dozi i u uobičajeno vreme; nije važno ako ste propustili da uzmete
jednu dozu.

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Persen NIGHT
Možete da prestanete da uzimate ovaj lek u bilo kom trenutku.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Sledeća neželjena dejstva su prijavljena iako se njihova učestalost ne može proceniti na osnovu dostupnih
podataka:
- gastrointestinalne smetnje (npr. mučnina, grčevi u stomaku).

Prestanite da uzimate lek Persen NIGHT ukoliko Vam ova neželjena dejstva smetaju.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Persen NIGHT

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Persen NIGHT posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Persen NIGHT

Aktivna supstanca:

Jedna obložena tableta sadrži 445 mg suvog vodenoetanolnog ekstrakta korena valerijane (Valeriana
officinalis L.) (3-6:1) izražen kao nativni; rastvarač za ekstrakciju: etanol 70% (v/v).

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: maltodekstrin; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-
stearat; silicijum, precipitat.
Obloga tablete: talk; saharoza, kalcijum-karbonat (E170); akacija sušena raspršivanjem; titan-dioksid
(E171); šelak; kaolin, teški; ricinusovo ulje, rafinisano; makrogol 6000.

Kako izgleda lek Persen NIGHT i sadržaj pakovanja
Okrugle, bele konveksne obložene tablete, dijametra 12 mm.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC Alu blister sa 15 obloženih tableta.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 15 obloženih tableta i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole:
PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD
Kneginje Zorke 2, Beograd

Proizvođač:
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Maj, 2018.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-02011-17-001 od 23.05.2018.