Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Rasetron 1mg film tableta

Rasetron 1mg film tableta

film tableta; 1mg; blister, 2x5kom

Supstance:
granisetron
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: A04AA02
Način izdavanja leka R
EAN 5690528185034
JKL 1124100

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Rasetron

, film tableta, 1 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 2 x 5 kom

Rasetron

, film tableta, 2 mg

Pakovanje: ukupno 5 kom, blister, 1 x 5 kom

Proizvođač: ZDRAVLJE A.D. Leskovac

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D. Leskovac

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:
Rasetron

, 1 mg, film tableta

Rasetron

, 2 mg, film tableta

INN granisetron

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Rasetron i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rasetron
3. Kako se upotrebljava lek Rasetron
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Rasetron
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

1. ŠTA JE LEK RASETRON I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Rasetron spada u grupu lekova koja se zove „antagonisti 5-HT

receptora“ odnosno „antiemetici“.

Tablete leka Rasetron su namenjene samo za odrasle.

Lek Rasetron se koristi za sprečavanje ili lečenje mučnine i povraćanja uzrokovanih određenim tretmanima, kao
što su hemioterapija ili radioterapija tumora.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RASETRON

Lek Rasetron ne smete koristiti:

-ako ste alergični (preosetljivi) na granisetron ili bilo koji drugi sastojak leka Rasetron (videti odeljak
„Važne informacije o nekim sastojcima leka Rasetron“).

Ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovih tableta.

Kada uzimate lek Rasetron, posebno vodite računa:

Pre nego što počnete da uzimate lek Rasetron posavetujte se sa lekarom:
-

ako imate teškoće sa radom creva usled blokade creva

ako imate problema sa srcem, dobijate lekove za karcinom za koje se zna da oštećuju srce ili imate

problema sa količinom minerala u Vašem organizmu, kao što su kalijum, natrijum ili kalcijum (elektrolitni
disbalans)

ako uzmate druge lekove iz grupe antagonista 5-HT

. U ovu grupu spadaju dolasetron i ondasteron koji se

kao i Rasetron koriste u terapiji i prevenciji mučnine i povraćanja.

Deca
Deca ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek.

Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji
se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, zbog toga što Rasetron može uticati na dejstvo nekih lekova. Isto tako,
drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Rasetron.

Veoma je važno da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate neke od sledećih lekova:

lekovi koji se koriste u terapiji nepravilnog srčanog rada, ostali antagonisti 5-HT

receptora kao što su

dolasetron ili ondansetron (videti „Kada uzimate lek Rasetron, posebno vodite računa:“, u tekstu iznad)

fenobarbital, lek koji se koristi za lečenje epilepsije

ketokonazol koji se koristi za lečenje gljivičnih infekcija

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

- antibiotik eritromicin koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija.

Uzimanje leka Rasetron sa hranom ili pićima

Nema posebnih upozorenja.

Primena leka Rasetron u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Nemojte koristiti ovaj lek ako ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili dojite, osim ako Vam lekar tako ne
preporuči.

Uticaj leka Rasetron na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Rasetron nema ili ima neznatan uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Rasetron

Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog
leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RASETRON
Lek Rasetron uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite
sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Za oralnu upotrebu.
Lek je namenjen za odrasle.

Doza leka se razlikuje kod svakog pacijenta ponaosob. Doza zavisi od Vaših godina, telesne mase i toga da li lek
uzimate u cilju prevencije ili lečenja mučnine ili povraćanja. Lekar će odrediti koliku dozu leka ćete dobijati.

Prevencija mučnine ili povraćanja
Prvu dozu leka ćete obično dobiti 1 sat pre radio-ili hemioterapije. Doza će biti jedna ili dve tablete od 1 mg ili
jedna tableta od 2 mg jednom dnevno, do nedelju dana nakon radio- ili hemioterapije.

Terapija mučnine ili povraćanja
Doza će biti jedna ili dve tablete od 1 mg ili jedna tableta od 2 mg jednom dnevno, ali lekar može odlučiti da
poveća dozu do devet tableta od 1 mg dnevno.

Ako ste uzeli više leka Rasetron nego što je trebalo

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

Ako mislite da ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se obratite svom lekaru. Jedan od
simptoma predoziranja je blaga glavobolja. Dobićete terapiju u zavisnosti od simptoma koje imate.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Rasetron
Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, obratite se lekaru.
Nikada nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Rasetron
Nemojte prekidati sa uzimanjem leka pre završetka terapije. Ako prestanete da uzimate lek, simptomi se mogu
ponovo javiti.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lek Rasetron, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ako primetite neke od navedenih simptoma odmah se obratite lekaru:

- alergijske reakcije (anafilaksa). Simptomi mogu biti oticanje grla, lica, usana i usta, teškoće sa disanjem ili
gutanjem.

Ostali neželjeni efekti koji se mogu javiti tokom uzimanja ovog leka su:

Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- glavobolja

- otežano pražnjenje creva. Vaš lekar će pratiti Vaše stanje.

Često (kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- problemi sa spavanjem (insomnija)

- promena funkcije jetre koja se može videti u analizama krvi (porast transaminaza jetre)

- proliv

Povremeno (kod 1 do 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- osip ili alergijske reakcije ili koprivnjača (urtikarija). Znaci mogu biti crvena ispupčenja na koži koja svrbe.

- promene srčanog ritma i promene na EKG-u (električni zapis rada srca)

- nevoljni pokreti, kao što su podrhtavanje, mišićna ukočenost i mišićne kontrakcije.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK RASETRON

Rok upotrebe

Rok upotrebe 3 (tri) godine.

Nemojte koristiti lek Rasetron posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:").

Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Rasetron
Aktivna supstanca:

Rasetron

, 1 mg, film tableta:

Jedna film tableta sadrži granisetron 1 mg (u obliku granisetron-hidrohlorida).

Rasetron

, 2 mg, film tableta:

Jedna film tableta sadrži granisetron 2 mg (u obliku granisetron-hidrohlorida).

Pomoćne supstance:

Sastav jezgra tablete:

Laktoza, bezvodna;
Celuloza, mikrokristalna;
Hipromeloza;
Natrijum-skrobglikolat (tip A);
Magnezijum-stearat.

Sastav obloge tablete:

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta

Opadry II 85F18378 beli:

Titan-dioksid (E171);
Makrogol 3350;
Polivinil -alkohol;
Talk.

Kako izgleda lek Rasetron i sadržaj pakovanja

Rasetron

film tablete od 1 mg su trougaone, bikonveksne film tablete bele boje, sa jedne strane je utisnuta

oznaka “G1”.
Rasetron

film tablete od 2 mg su trougaone, bikonveksne film tablete bele boje, sa jedne strane je utisnuta

oznaka “G2”.

Unutrašnje pakovanje:

Rasetron film tableta, 1 mg: 2 bela PVC/Alu blistera sa po 5 film tableta.
Rasetron film tableta, 2mg: beli PVC/Alu blister sa 5 film tableta.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

„ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:
Rasetron film tableta, 1 mg x 10 film tableta: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013.

Rasetron film tableta, 2mg x 5 film tableta: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013.

Broj rešenja: 515-01-03021-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

1mg, film tableta

Broj rešenja: 515-01-03024-13-001 od 12.12.2013. za lek Rasetron

2 mg, film tableta