Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Remens oralne kapi, rastvor

Remens oralne kapi, rastvor

oralne kapi, rastvor; 5mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

Supstance:
cimicifuga racemosa D1 sanguinaria canadensis D6 jaborandi D6 sepia officinalis D12 lachesis mutus D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9005441315059

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

UPUTSTVO ZA LEK

Remens

oralne kapi, rastvor

5mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 50 mL

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG

Adresa: Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Podnosilac zahteva: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

Remens

5mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL
oralne kapi, rastvor

INN:
Cimicifuga racemosa D1
Sanguinaria canadensis D6
Pilocarpus (Jaborandi) D6
Sepia officinalis D12
Lachesis mutus D12

Homeopatski lek.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Remens, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Remens i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Remens
3. Kako se upotrebljava lek Remens
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Remens
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

1. ŠTA JE LEK REMENS I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Remens oralne kapi, rastvor je homeopatski lek koji se koristi u terapiji poremećaja menstrualnog ciklusa
(kao što su premenstrualni sindrom, dismenoreja) i sindroma menopauze.

Upotreba leka Remens, oralne kapi, rastvor, u navedenim indikacijama je bazirana isključivo na homeopatskom
iskustvu.
U slučaju težih oblika ovih oboljenja, obratite se Vašem lekaru.
Ukoliko nakon 7 dana ne dođe do poboljšanja ili dođe do pogoršanja, obratite se Vašem lekaru.

Remens oralne kapi, rastvor se primenjuju kod odraslih i adolescentkinja starijih od 12 godina.
Upotreba ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REMENS
Lek Remens ne smete koristiti:

ako ste alergični na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog

leka koje su navedene u odeljku 6;

utoku trudnoće i dojenja.

Kada uzimate lek Remens, posebno vodite računa:

Odmah prekinite sa uzimanjem leka Remens oralne kapi, rastvor i konsultujte Vašeg lekara ukoliko dođe do
pojave znaka oštećenja jetre (žuta prebojenost beonjača i kože, tamni urin, bol u gornjem delu abdomena,
mučnina, gubitak apetita, zamor).

Na početku lečenja homeopatskim lekovima može se pojaviti prolazno pogoršanje postojećeg zdravstvenog
stanja (inicijalna reakcija). Ovo stanje generalno nije opasno. Ukoliko ne dođe do povlačenja tegoba, treba
prekinuti primenu leka. Nakon povlačenja inicijalne reakcije, može se nastaviti sa primenom leka. Ukoliko opet
dođe do pojačavanja tegoba, prekinuti sa terapijom.

Svako produženo lečenje homeopatskim lekovima treba da bude praćeno od strane lekara homeopate, s obzirom
da može doći do pojave neželjenih reakcija (novih simptoma) usled neindikovane primene leka.

Muškarci ne treba da primenjuju Remens oralne kapi, rastvor.

Deca
Remens oralne kapi, rastvor ne treba da uzimaju deca ispod 12 godina starosti.
Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek,
uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Do sada nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima.

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

Uzimanje leka Remens sa hranom ili pićima

Remens oralne kapi, rastvor treba da uzmete 30 minuta pre jela ili najmanje 1 sat posle jela.
Loše životne navike i stimulišuća sredstva mogu nepovoljno da utiču na delovanje homeopatskog leka.

Primena leka Remens u periodu trudnoće i dojenja
Ukoliko ste u drugom stanju, postoji mogućnost da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili ukoliko dojite,
potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre upotrebe ovog leka.
Remens oralne kapi, rastvor se ne smeju upotrebljavati u toku trudnoće i dojenja (videti odeljak 2 “Šta treba da
znate pre nego što uzmete lek Remens”).

Uticaj leka Remens na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Remens oralne kapi, rastvor uopšte nemaju ili imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim
vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Remens

Ovaj lek sadrži 43% (m/m) etanola (alkohola) tj. do160 mg alkohola po pojedinačnoj dozi, što je ekvivalentno
4,1 mL piva, tj. 1,7 mL vina po dozi. Zato lek Remens oralne kapi, rastvor ne smeju koristiti zavisnici od
alkohola.
Sadržaj alkohola treba uzeti u obzir kod trudnica i dojilja, kao i kod dece i pacijenata koji spadaju u rizičnu
grupu zato što boluju od bolesti jetre ili epilepsije.

Remens oralne kapi, rastvor sadrže laktozu monohidrat (mlečni šećer) u tragovima (manje od 10 mg u
okviru maksimalne dnevne doze). Ova količina laktoze ne ugrožava pacijente sa intolerancijom na laktozu. U
slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REMENS
Uzimajte Remens oralne kapi, rastvor isključivo prema uputstvu lekara ili farmaceuta ili kako je opisano u ovom
Upustvu. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina
Na početku terapije uzima se 10 kapi na svakih pola sata do sat vremena (maksimalno 8 puta na dan). Kada se
pojave znaci poboljšanja potrebno je smanjiti učestalost primene kapi na 3 puta u toku dana.
Muškarci ne treba da primenjuju Remens oralne kapi, rastvor.

Deca

Remens oralne kapi, rastvor ne treba da uzimaju deca mlađa od 12 godina starosti.

Remens oralne kapi, rastvor treba uzimati ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane
da bi se osigurala maksimalna efikasnost leka.

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

Remens oralne kapi, rastvor se uzimaju razblažene sa malo vode.
Ukoliko nakon 7 dana ne dođe do poboljšanja ili dođe do pogoršanja, obratite se Vašem lekaru.

Ako ste uzeli više leka Remens nego što je trebalo

Nije prijavljen ni jedan slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Remens
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite što je
pre moguće.
Ako imate dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao i ostali lekovi, lek Remens oralne kapi, rastvor može prouzrokovati neželjene efekte, iako se oni ne
javljaju kod svih.

Prijavljeni su slučajevi oštećenja jetre tokom primene lekova koji sadrže Cimicifugu. Nema drugih informacija o
učestalosti ovih mogućih neželjenih dejstava.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK REMENS

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Rok upotrebe

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

Rok upotrebe pre prvog otvaranja: 5 godina.
Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 6 meseci na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

Čuvanje

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Remens

Aktivne supstance u 100 mL su:

Cimicifuga racemosa D1 5 mL;
Sanguinaria canadensis D6 10 mL;
Pilocarpus (Jaborandi) D6 10 mL;
Sepia officinalis D12 10 mL;
Lachesis mutus D12 10 mL.

Ostale supstance su: etanol, laktoza u tragovima.
1 mL = oko 25 kapi
Lek sadrži 43% (m/m) etanola.

Kako izgleda lek Remens i sadržaj pakovanja

Remens oralne kapi, rastvor su bistar rastvor, slabo žućkaste boje.

Remens oralne kapi, rastvor sadrže biljne prirodne sirove supstance, stoga se mogu razlikovati po ukusu i mirisu
i mogu postati blago zamućene. Ovo nema nikakvog uticaja na kvalitet i efikasnost leka.

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 50 ml

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od braon stakla tipa III, zapremine 50 ml sa kapaljkom od polietilena niske
gustine (LDPE) i navojnim zatvaračem od polietilena visoke gustine (HDPE).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa kapaljkom sa 50 mL rastvora i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd
Proizvođač: RICHARD BITTNER AG, Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Broj rešenja: 515-01-02589-15-002 od 23.05.2016. za lek Remens®, oralne kapi, rastvor, 1x 50mL

Decembar 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

.

Broj i datum dozvole:

515-01-02589-15-002 od 23.05.2016.