Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Remens 17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg tableta

Remens 17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg tableta

tableta; 17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg; blister, 1x12kom

Supstance:
cimicifuga racemosa trit. D1 sanguinaria canadensis trit. D6 jaborandi trit. D6 sepia officinalis trit. D12 lachesis mutus trit. D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9005441311259

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Remens

tablete

17.9 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg

Pakovanje:

blister,

1 x 12 tableta

Remens

tablete

17.9 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg

Pakovanje: blister, 3 x 12 tableta

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG

Adresa: Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Podnosilac zahteva: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Remens

17.9 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg
tablete

INN: Cimicifuga racemosa trit. D1, Sanguinaria canadensis trit. D6, Pilocarpus (Jaborandi) trit. D6,
Sepia officinalis trit. D12, Lachesis mutus trit. D12

Homeopatski lek.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Remens, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Remens i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Remens
3. Kako se upotrebljava lek Remens
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Remens
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

1. ŠTA JE LEK REMENS I ČEMU JE NAMENjEN
Lek Remens tablete je homeopatski lek koji se koristi u terapiji poremećaja menstrualnog ciklusa (kao što su
premenstrualni sindrom, dismenoreja) i sindroma menopauze.

Upotreba leka Remens tablete, u navedenim indikacijama je bazirana isključivo na homeopatskom iskustvu.
U slučaju težih oblika ovih oboljenja, obratite se Vašem lekaru.
Ukoliko nakon 7 dana ne dođe do poboljšanja ili dođe do pogoršanja, obratite se Vašem lekaru.

Remens tablete se primenjuju kod odraslih i kod adolescentkinja starijih od 12 godina.
Upotreba ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REMENS
Lek Remens ne smete koristiti:

ako ste alergični na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci Remens

tableta, koje su navedene u odeljku 6;

- u toku trudnoće i dojenja.
Kada uzimate lek Remens, posebno vodite računa:

Odmah prekinite sa uzimanjem leka Remens tablete i konsultujte Vašeg lekara ukoliko dođe do pojave znaka
oštećenja jetre (žuta prebojenost beonjača i kože, tamni urin, bol u gornjem delu abdomena, mučnina, gubitak
apetita, zamor).

Na početku lečenja homeopatskim lekovima može se pojaviti prolazno pogoršanje postojećeg zdravstvenog
stanja (inicijalna reakcija). Ovo stanje generalno nije opasno. Ukoliko ne dođe do povlačenja tegoba, treba
prekinuti primenu leka. Nakon povlačenja inicijalne reakcije, može se nastaviti sa primenom leka . Ukoliko opet
dođe do pojačavanja tegoba, prekinuti sa terapijom.

Svako produženo lečenje homeopatskim lekovima treba da bude praćeno od strane lekara homeopate, s obzirom
da može doći do pojave neželjenih reakcija (novih simptoma) usled neindikovane primene leka.

Muškarci ne treba da primenjuju Remens tablete.

Deca
Remens tablete ne treba da uzimaju deca ispod 12 godina starosti.

Primena drugih lekova
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek,
uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Do sada nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Remens sa hranom ili pićima

Remens tablete treba uzimati ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane.

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Loše životne navike i stimulišuća sredstva mogu nepovoljno da utiču na delovanje homeopatskog leka.

Primena leka Remens u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste u drugom stanju, postoji mogućnost da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili ukoliko dojite,
potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre upotrebe leka.
Remens tablete se ne smeju upotrebljavati u toku trudnoće i dojenja (videti odeljak 2 “Šta treba da znate pre
nego što uzmete lek Remens”).

Uticaj leka Remens na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Remens tablete uopšte nemaju ili imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i
rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Remens

Remens tablete sadrže 227 mg laktoza-monohidrata po jednoj tableti. Pacijenti koji pate od retkog
naslednog oboljenja intolerancije galaktoze, nedostatka laktaze ili malapsorpcije glukoze-galaktoze, ne
treba da uzimaju ovaj lek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REMENS

Uzimajte Remens tablete isključivo prema uputstvu lekara ili farmaceuta ili kako je opisano u ovom Upustvu.
Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Na početku terapije ili radi brzog poboljšanja, uzima se 1 tableta 4 puta na dan. Kada se pojave znaci poboljšanja
potrebno je smanjiti učestalost primene tableta na 1 tabletu 2 puta na dan.

Muškarci ne treba da primenjuju Remens tablete.

Deca

Remens tablete ne treba da uzimaju deca ispod 12 godina starosti.

Remens tablete treba uzimati ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane kako biste
osigurali maksimalnu efikasnost. Tabletu treba polako rastvoriti u ustima, pod jezikom.
Ukoliko nakon 7 dana ne dođe do poboljšanja ili dođe do pogoršanja, obratite se Vašem lekaru.

Ako ste uzeli više leka Remens nego što je trebalo

Nije prijavljen ni jedan slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Remens

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite što je
pre moguće.
Ako imate dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao i ostali lekovi, lek Remens tablete može prouzrokovati neželjene efekte, iako se oni ne javljaju kod svih.

Prijavljeni su slučajevi oštećenja jetre tokom primene lekova koji sadrže Cimicifugu. Nema drugih informacija o
učestalosti ovih mogućih neželjenih dejstava.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK REMENS

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Rok upotrebe

5 godina.

Čuvanje

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Remens
Aktivne supstance su:

Jedna Remens tableta sadrži:

Cimicifuga racemosa trit. D1 17.9 mg;
Sanguinaria canadensis trit. D6 37.2 mg;
Pilocarpus (Jaborandi) trit. D6 37.2 mg;
Sepia officinalis trit. D12 37.2 mg;
Lachesis mutus trit. D12 37.2 mg.

Pomoćne supstance:

laktoza, monohidrat 227 mg;
skrob, krompirov;
magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Remens i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne tablete, slabo žućkaste boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Moguće je prisustvo mrlja na
tabletama.
Remens tablete sadrže biljne prirodne sirove supstance, stoga se mogu razlikovati po izgledu i ukusu. Ovo nema
nikakvog uticaja na kvalitet i efikasnost leka.

Unutrašnje pakovanje leka Remens tablete je blister od providne PVC/PVDC i aluminijumske folije.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 ili 3 blistera sa po 12 tableta i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG, Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2015.

Režim izdavanja leka:

Broj rešenja: 515-01-02596-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete,

12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Broj rešenja: 515-01-02597-15-001 od 04.05.2016. za lek Remens®, tablete, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg)

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Remens

tablete, blister, 12 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg) :

515-01-02596-15-001 od 04.05.2016.

Remens

tablete, blister, 36 x (17.9mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg):

515-01-02597-15-001 od 04.05.2016.