Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Replagal 1mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju

Replagal 1mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju

koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg/mL; bočica staklena, 1x3.5mL

Supstance:
agalzidaza alfa
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: A16AB03
Način izdavanja leka SZ
EAN 9088882427826
JKL 0129943

UPUTSTVO ZA LEK

Replagal

, 1 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju

agalzidaza alfa

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži
informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada
imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Replagal i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što primite lek Replagal

3.

Kako se primenjuje lek Replagal

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Replagal

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1.

Šta je lek Replagal i čemu je namenjen

Aktivna supstanca u leku Replagal je agalzidaza alfa (1mg/mL). Agalzidaza alfa je oblik ljudskog
enzima α-galaktozidaze. Ona se stvara aktivacijom gena za α-galaktozidaze A u ćelijama. Enzim se
zatim uklanja iz ćelija i prerađuje u sterilni koncentrat za rastvor za infuziju.

Lek Replagal se koristi za lečenje odraslih pacijenata, kao i adolescenata i dece od 7 i više godina, sa
potvrđenom dijagnozom Fabry-jeve bolesti. On se koristi kao dugotrajna terapija zamene za enzim
kada on u telu nedostaje ili mu je vrednost niža od normalne, kao kod Fabry-jeve bolesti.

Nakon 6 meseci terapije lekom Replagal značajno je umanjen bol kod pacijenata u poređenju sa
pacijentima lečenim placebom (lažnim lekom). Lek Replagal je umanjio masu leve komore srca kod
lečenih pacijenata, u poređenju sa pacijentima lečenim placebom. Ovi rezultati ukazuju da se
simptomi bolesti poboljšavaju ili da bolest postaje stabilna.

2.

Šta treba da znate pre nego što primite lek Replagal

Lek Replagal ne smete primati:

-ukoliko ste alergični na agalzidazu alfa ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u
odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego primite lek Replagal.

Ako primetite bilo koje od ovih dejstava tokom ili nakon infuzije trebalo bi da kažete lekaru bez
odlaganja:

visoka telesna temperatura, jeza, znojenje, ubrzani otkucaji srca;

povraćanje;

nesvestica;

koprivnjača;

oticanje šaka, stopala, zglobova, lica, usana, usta ili grla koji mogu izazvati teškoće pri gutanju i
disanju.

Vaš lekar može obustaviti infuziju privremeno (5 –10 min) dok simptomi ne nestanu i onda početi sa
infuzijom ponovo.

Vaš lekar takođe može da leči simptome drugim lekovima (antihistaminici ili kortikosteroidi). U
većini slučajeva možete da primate Replagal i ako se pojave ovi simptomi.

Ako se javiozbiljna alergijska reakcija (anafilaktička) davanje leka Replagal treba da se odmah prekine
i Vaš lekar mora da započne adekvatno lečenje.

Ako lečenje lekom Replagal utiče na Vaše telo da proizvodi antitela to neće sprečiti lek Replagal da
deluje i antitela mogu nestati vremenom.

Ukoliko imate poodmaklu bubrežnu bolest, možete otkriti da lečenje lekom Replagal ima ograničen
uticaj na Vaše bubrege. Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre korišćenja leka Replagal.

Deca

Iskustvo primene kod dece od 0-6 godina je ograničeno i zbog toga se ne mogu preporučiti doze za
ovu starosnu grupu.

Drugi lekovi i Replagal

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete uzimati bilo
koje druge lekove.

Obavestite Vašeg lekara ako koristite bilo koje lekove koji sadrže hlorokin, amiodaron, benokvin ili
gentamicin. Postoji teoretski rizik od umanjene aktivnosti agalzidaze alfa.

Trudnoća i dojenje

Vrlo ograničeni klinički podaci o primeni leka Replagal u trudnoći nisu pokazali štetno delovanje na
majku i novorođenče.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Replagal ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanje mašinama.

3.

Kako se primenjuje lek Replagal

Ovaj lek treba da se primenjuje i primenu treba da nadziru za to adekvatno obučeni medicinski
radnici, koji će takođe izračunati dozu leka koja će Vam biti data.

Preporučena doza je infuzija od 0,2 mg na svaki kg Vaše telesne mase. Ovo bi bilo oko 14 mg ili 4
bočice leka Replagal za osobu sa prosečnom telesnom masom (70 kg).

Primena kod dece i adolescenata

Za decu i adolescente od 7-18 godina može se koristiti doza od 0,2 mg/kg svake druge nedelje.

Za decu i adolescente postoji veća verovatnoća da dožive reakciju povezanu sa infuzijom nego odrasli.
Obavestite Vašeg lekara ako doživite bilo kakvu neželjenu reakciju tokom infuzije.

Način davanja leka

Replagal se mora rezblažiti rastvorom natrijum hlorida od 9 mg/mL (0,9%) pre korišćenja. Nakon
razblaženja Replagal se daje u venu. Uobičajeno je to vena na ruci.

Infuzija se daje svake druge nedelje.
Svaka infuzija traje 40 minuta tokom koje se Replagal daje kroz venu na Vašoj ruci. Vašu terapiju će
nadzirati lekar koji je specijalizovan za lečenje Fabry-jeve bolesti.

Ako imate dodatnih pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4.

Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod
svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Ako se javi ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktička), davanje leka Replagal treba odmah da se
prekine i Vaš lekar mora da započne adekvatno lečenje.

Većina neželjenih dejstava je blaga ili umerena. Oko 1 od 7 pacijenata (učestalost je "veoma česta”)
može imati reakciju tokom ili nakon infuzije leka Replagal (reakcija povezana sa infuzijom). Ova
neželjena dejstva obuhvataju jezu, glavobolju, mučninu, groznicu, crvenilo u licu, zamor, nizak krvni

pritisak, nestabilnost, znojenje, otežano disanje, svrab, drhtanje, kašalj i povraćanje. Međutim, neka
neželjena dejstva mogu biti ozbiljna i mogu zahtevati lečenje. Reakcije povezane sa infuzijom
povezane sa srcem obuhvataju probleme sa srčanim ritmom, ishemiju srčanog mišića i srčani udar,
mogu se dogoditi kod pacijenata sa Fabry-jevom bolešću koja obuhvata i strukture srca (učestalost je
“nepoznata” (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)). Vaš lekar može obustaviti
infuziju privremeno (5 –10 min) dok simptomi ne nestanu i onda početi sa infuzijom ponovo. Vaš
lekar takođe može da leči simptome drugim lekovima (antihistaminici ili kortikosteroidi). U većini
slučajeva možete da primate Replagal i ako se pojave ovi simptomi.

Lista ostalih neželjenih dejstava:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
-

bolovi u celom telu ili nelagodnost.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
-

utrnulost ili ukočenost ili bol u prstima na rukama i nogama, promena ukusa hrane, suzenje
očiju, nenormalan refleks treptanja, zujanje u ušima, drhtanje, produženo spavanje

subjektivni osećaj lupanja srca (palpitacije), ubrzan rad srca, povećan krvni pritisak

kašljalj, bol ili stezanje u grudima, promuklost, bolno ili stegnuto grlo, lepljivi sekret u grlu,
curenje nosa, simptomi prehlade

povraćanje, bol u stomaku ili nelagodnost, dijareja

akne, crvena ili iziritirana ili prošarana koža, osip na mestu infuzije

bol u leđima ili udovima, bol u mišićima, bol u zglobovima, nelagodnost u mišićima i kostima,
oticanje ekstremiteta ili zglobova

hladnoća ili vrućina, simptomi slični gripu, mučnina, nedostatak energije

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
-

ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktička)

Deca i adolescenti

Nezeljena dejstva prijavljena kod dece bila su, generalno, slične onima koje su prijavljene kod
odraslih. Ipak, reakcije povezane sa infuzijom (groznica, otežano disanje, bol u grudima) i povećanje
bola su se češće javljale.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili
farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5.

Kako čuvati lek Replagal

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Replagal posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon ,, Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Čuvati u frižideru (2°C – 8°C).

Pokazana je fizičko-hemijska stabilnost razblaženog rastvora za 24 sata na sobnoj temperaturi (25ºC).
Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba iskoristiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, čuvanje tokom
upotrebe i uslovi pod kojima se lek čuva pre upotrebe predstavljaju odgovornost korisnika.

Nemojte koristiti lek Replagal ako primetite promenu boje ili prisustvo ostalih stranih čestica.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Replagal

Aktivna supstanca je agalzidaza alfa.

1 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 1 mg agalzidaze alfa*.
Jedna bočica od 3,5 mL koncentrata sadrži 3,5 mg agalzidaze alfa.

*agalzidaza alfa je humani protein a-galaktozidaza A proizveden genetskim inženjeringom na
ljudskim ćelijskim linijama.

- Pomoćne supstance su: natrijum dihidrogen fosfat, monohidrat; polisorbat 20; natrijum-hlorid;
natrijum-hidroksid; voda za injekcije

Kako izgleda lek Replagal i sadržaj pakovanja

Koncentrat za rastvor za infuziju.
Bistar bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od 5 mL od borosilikatnog stakla tipa I sa sivim čepom od butil
gume (koji je sa strane koja je u kontaktu sa lekom obložen fluoropolimerom), aluminijumskim
prstenom i plastičnim flip-off poklopcem bele boje.U pakovanju se nalazi 1 ili 4 bočice.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna ili 4 bočice leka i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole
SHIRE D.O.O.
Uskočka 8/IV
Beograd-Stari Grad

Proizvođač
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED,
Citywest Business Campus, 5 Riverwalk , Dablin, Irska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Decembar 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Broj i datum dozvole:

Replagal 1x3,5 mL: 515-01-02180-16-002 od 15.12.2017.
Replagal 4x3,5 mL: 515-01-02181-16-002 od 15.12.2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE

INFORMACIJE

NAMENJENE

SU

ISKLJUČIVO

ZDRAVSTVENIM

STRUČNJACIMA:

KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije

Lek Replagal je indikovan za dugotrajnu terapiju nadoknade enzima kod pacijenata sa potvrđenom
dijagnozom Fabry-eve bolesti (nedostatak enzima ɑ-galaktozidaze A).

Doziranje i način primene

Lečenje Replagalom treba da nadgleda lekar koji ima iskustvo u lečenju Fabry-eve bolesti i drugih
naslednih metaboličkih bolesti.

Doziranje
Replagal se primenjuje u dozi od 0,2 mg/kg telesne mase svake druge nedelje intravenskom infuzijom
tokom 40 minuta.

Specijalne populacije
Stariji pacijenti
Studije sa pacijentima starijim od 65 godina nisu sprovedene tako da se trenutno ne može preporučiti
doza leka, jer još nije utvrđena bezbednost i efikasnost za te pacijente.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre
Nisu sprovedene studije kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega
Prilagođavanje doze nije potrebno kod pacijenata koji imaju oštećenu funkciju bubrega.

Prisustvo uznapredovalog oštećenja bubrega (eGFR<60 mL/min) može ograničiti delovanje terapije
enzimske zamene na bubreg. Ograničeni podaci su dostupni kod pacijenata na dijalizi ili nakon
transplantacije bubrega, ne preporučuje se prilagođavanje doze.

Pedijatrijska populacija
Bezbednost i efikasnost leka Replagal kod dece uzrasta od 0 do 6 godina nije još ustanovljena.
Trenutno dostupni podaci su opisani u odeljku: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika
leka međutim nije moguće dati preporuke o doziranju.

U kliničkim ispitivanjima dece uzrasta (7-18 godina) koji su dobijali Replagal 0,2 mg/kg svake druge
nedelje nisu se pojavila neočekivana bezbednosna pitanja (videti odeljak: „Farmakodinamski podaci”
iz Sažetka karakteristika leka).

Način primene
Za uputstvo o načinu razblaživanja leka pre primene videti odeljak: „Posebne mere opreza pri
„odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.

Infuzioni rastvor treba da se primeni u intervalu od 40 minuta pomoću intravenske linije sa ugrađenim
filterom.

Nemojte da primenjujete infuziju leka Replagal istovremeno sa drugim lekovima u istoj intravenskoj
liniji.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka, navedenih u odeljku:
„Lista pomoćnih supstanci”

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Idiosinkrazijske reakcije povezane sa infuzijom
Kod 13,7% pacijenata koji su lečeni lekom Replagal u sklopu kliničkih studija uočene su
idiosinkrazijske reakcije povezane sa infuzijom. Četiri od 17 (23,5%) pedijatrijskih pacijenta uzrasta 7
godina i stariji, uključenih u klinička ispitivanja su imali bar jednu reakciju na infuziju tokom perioda
od 4,5 godine lečenja (srednje trajanje od oko 4 godine). Tri od 8 (37,5%) pedijatrijskih pacijenata
mlađih od 7 godina su imali bar jednu reakciju na infuziju tokom perioda posmatranja od 4,2 godine.
Najčešći simptomi su bili groznica, glavobolja, mučnina, povišena telesna temperatura, crvenilo i
zamor. Ozbiljne reakcije povezane sa infuzijom nisu uobičajene, a zabeleženi su sledeći simptomi
povišena telesna temperatura, groznica, tahikardija, urtikarija, mučnina/povraćanje, angioneurotski
edem sa stezanjem u grlu, stridor i otok jezika. Ostali simptomi povezani sa infuzijom mogu
uključivati vrtoglavicu i pojačano znojenje. Razmatranje srčanih smetnji je pokazalo da reakcije na
infuziju mogu biti povezane sa hemodinamskim stresom koji je prouzrokovao srčane smetnje kod
pacijenata koji su već imali kardiološke manifestacije u vezi sa Fabry -jevom bolešću.

Reakcije povezane sa infuzijom primećene su u prvih 2 - 4 meseca nakon početka primene leka
Replagal, ali su zabeležene i kasnije (nakon 1 godine). Takve reakcije smanjuju se sa vremenom. U
slučaju blage ili srednje teške reakcije potrebno je odmah započeti praćenje stanja pacijenta od strane
lekara te neodložno primeniti odgovarajuće medicinske mere. Infuzija leka može se kratko (5-10
minuta) prekinuti dok se simptomi neželjene reakcije ne povuku,a nakon toga se može nastaviti sa
infuzijom. Blagi i prolazni efekti obično ne zahtevaju nikakvu medicinsku intervenciju niti prekid
infuzije. Dodatno, peroralna ili intravenska primena antihistaminika i/ili kortikosteroida 1 do 24 sata
pre infuzije može sprečiti neželjene reakcije kod onih slučajeva kod kojih je bilo potrebno primeniti
simptomatsko lečenje.

Reakcije preosetljivosti
Prijavljene su reakcije preosetljivosti. U slučaju preosetljivosti ili anafilaktičke reakcije potrebno je
odmah prekinuti infuziju leka Replagal te primeniti odgovarajuće lečenje. Potrebno je razmotriti
primenu standardnih medicinskih procedura za lečenje ovakvih hitnih stanja.

Antitela na protein
Kao što je poznato, proteinski lekovi mogu da indukuju nastanak antitela na sam protein. Niski titar
IgG antitela zabeležen je kod oko 24% muškaraca lečenih lekom Replagal. Na osnovu ograničenih
podataka utvrđeno je da je navedeni procenat niži (7%) kod muške pedijatrijske populacije. Ova IgG
antitela se stvaraju unutar 3- 12 meseci od početka primene leka. Nakon 12 do 54 meseca od početka
lečenja 17% pacijenata lečenih lekom Replagal i dalje ima pozitivan nalaz antitela, dok se kod 7%
pacijenata razvila imunološka tolerancija, što je potvrđeno nestankom IgG antitela tokom vremena.
Preostalih 76% pacijenata je tokom celog lečenja bilo negativno na IgG antitela na lek. Kod
pedijatrijskih pacijenata starijih od 7 godina, 1 od 16 muških pacijenata je bilo pozitivno na IgG anti-
agalizidaza alfa antitela tokom studije. Kod ovog pacijenta nije otkriveno povećanje incidenci
neželjenih dejstava. Kod pedijatrijskih pacijenata mlađih 7 godina, ni jedan od 7 muških pacijenata
nije bio pozitivan na IgG anti-agalizidaza alfa antitela. U kliničkim ispitivanjima na veoma malom
broju pacijenata bilo je granične pozitivnosti na IgE antitela koja nije povezana sa anafilaksom

Pacijenti sa bubrežnim oštećenjem
Prisustvo uznapredovalog oštećenja bubrega može ograničiti delovanje enzimske terapije nadoknade
na bubreg verovatno zbog postojanja ireverzibilnih patoloških promena. U tim slučajevima, gubitak
bubrežne funkcije jednak je očekivanom prirodnom toku bolesti.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Lek Replagal se ne sme primenjivati sa hlorokinom, amiodaronom, benokvinom ili gentamicinom s
obzirom na to da te supstance potencijalno mogu da inhibiraju intracelularnu aktivnost ɑ-
galaktozidaze.

Kako je ɑ-galaktozidaza A enzim, nije verovatno da će doći do interakcije sa drugim lekovima preko
citokroma P450. U kliničkim studijama u kojima su istovremeno primenjeni lekovi za ublažavanje
neuropatskih bolova (kao što su karbamazepin, fenitoin i gabapentin) nije bilo zabeleženih interakcija
kod većine pacijenata.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća
Postoje veoma ograničeni podaci o trudnicama koje su izložene leku Replagal. Studije na životinjama
nisu pokazale direktno niti indirektno štetno delovanje leka na trudnoću ili embrionalni/fetalni razvoj
kada se lek primenjivao tokom organogeneze (videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka”
iz Sažetka karakteristika leka). Treba biti oprezan prilikom propisivanja leka trudnicama.

Dojenje
Nije poznato da li se Replagal izlučuje u majčino mleko. Potreban je oprez kada se lek propisuje
ženama koje doje.

Plodnost
U ispitivanjima reproduktivnosti koja su vršena na pacovima muškog pola nisu zabeleženi uticaji na
plodnost.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Replagal nema uticaja ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost vožnje ili rada sa mašinama.
Neželjena dejstva

Sažetak sigurnosnog profila
Najčešće zabeležena neželjena dejstva su reakcije povezane sa infuzijom koje su primenjene kod
13,7% pacijenata lečenih lekom Replagal u kliničkim studijama. Najčešće su to bila blaga do umerena
neželjena dejstva.

Tabelarni prikaz neželjenih dejstava
U Tabeli 1 prikazane su nuspojave zabeležene kod 177 pacijenata koji su lečeni lekom Replagal u
kliničkim studijama, uključujući 21 pacijenta sa krajnjim stadijumom bubrežne bolesti, 24 deteta (7 do
17 godina) i 17 žena, kao i post-marketinški spontani izveštaji. Podaci su prikazani prema MedDRA
klasifikaciji sistema organa i kategoriji učestalosti neželjenih dejstava: veoma često ( ≥1/10); često
(≥1/100 do <1/10); povremeno (

1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000)

;

veoma retko

(<1/10000); nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka). Neželjena
dejstva kategorisana kao incidence “nepoznate učestalosti (ne mogu se proceniti na osnovu dostupnih
podataka)” izvedene su iz postmarketinških spontanih izveštaja. Unutar svake grupe učestalosti,
neželjhena dejstva su prikazana u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Izolovani slučajevi neželjenih
dejstava u tabeli su svrstani pod retko, s obzirom na broj lečenih pacijenata. Kod jednog pacijenta
može se pojaviti više neželjenih dejstava.

Sledeća neželjena dejstva identifikovana su za agalzidazu alfa:

Tabela 1
Klasa sistema
organa

Neželjena dejstva

Veoma česta

Česta

Povremena

Nepoznate
učestalosti

Poremećaji
metabolizma i
ishrane

Periferni edem

Poremećaji
nervnog sistema

Glavobolja

Vrtoglavica,
promene čula,
ukusa,
neuropatska bol,
drhtavica,
hipersomnija,
hipoestezija,
parestezija

Parosmija

Poremećaji oka

Smanjen refleks
rožnjače,
pojačano suzenje

Poremećaji uha i
labirinta

Tinitus,
pogoršavanje
tinitusa

Kardiološki
poremećaji

Tahikardija,
palpitacije

Srčane aritmije
(atrijalna
fibrilacija,
ventrikularne
ekstrasistole,
tahiaritmija),
ishemija
miokarda, i srčani
napad

Vaskularni
poremećaji

Crvenilo

Hipertenzija

Hipotenzija

Respiratorni,
torakalni i
medijastinalni
poremećaji

Kašalj,
promuklost,
stezanje u grlu,
dispneja,
nazofaringitis,
faringitis,
povećana
sekrecija u
grlu, rinoreja

Smanjenje
zasićenosti
kiseonikom

Gastrointestinalni
poremećaji

Mučnina

Dijareja,
povraćanje,
bol/nelagodnost u
trbuhu

Poremećaji kože i
potkožnog tkiva

Akne, eritem,
svrabež, osip,
livedo renticularis

Angioneurotski
edem, urtikaria

Pojačano znojenje

Poremećaji
mišićno-koštanog
sistema i vezivnog
tkiva

Nelagodnost u
mišićno koštanom
sistemu, mialgija,
bol u leđima, bol
u preponama,
znojenje,
artralgije, otok
zglobova

Osećaj tromosti

Poremećaji
imunskog sistema

Anafilaktička
reakcija,
preosetljivost

Opšti poremećaji i
reakcije na mestu
primene

Groznica,
povišena telesna
temperatura, bol i
osjećaj
nelagodnosti,
umor

Pojačani umor,
osećaj vrućine,
osjećaj hladnoće,
astenija, bol u
prsima, pritisak u
prsima, simptomi
slični gripu, osip
na koži na mestu
primene injekcije,
slabost

Takođe, videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Opis odabranih neželjenih dejstava
Reakcije u vezi sa infuzijom prijavljene u postmarketinškom periodu (takođe, videti odeljak: „Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”) uključuju i poremećaje srca kao što su srčane aritmije
(atrijalna fibrilacija, ventrikularne ekstrasistole, tahiaritmija), ishemija miokarda i srčani napad kod
pacijenata sa Fabry-jevom bolešću koja je obuhvatila srce. Najčešće reakcije u vezi sa infuzijom su
blage i uključuju drhtavicu, povišenu telesnu temperaturu, crvenilo, glavobolju, mučninu, dispneju,
treperenje i svrab. Simptomi povezani sa infuzijom takođe mogu da obuhvataju vrtoglavicu, pojačano
znojenje, hipotenziju, kašalj, povraćanje i pojačani umor. Prijavljena je preosetljivost, uključujući
anafilaksu.

Pacijenti sa bubrežnim bolestima
Prijavljena učestalost neželjenih dejstava leka kod pacijenata sa krajnjim stadijumom bubrežne bolesti
jednaka je prijavljenoj učestalosti tih neželjenih dejstava u celokupnoj populaciji pacijenata.

Pedijatrijska populacija
Neželjene reakcije prijavljene kod pedijatrijskih pacijenata (deca i adolescenti) su slične neželjenim
reakcijama prijavljenim kod odraslih pacijenata. Ipak, reakcije povezane sa infuzijom (povišena
telesna temperatura, dispneja, bol u grudima) i egzacerbacija bola su se češće javljale.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se
omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave
svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije
(ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

U kliničkim studijama korišćene su doze do 0,4 mg/kg nedeljno i njihov bezbednosni profil nije se
razlikovao od preporučene doze od 0,2 mg/kg na dve nedelje.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Natrijum dihidrogen fosfat, monohidrat
Polisorbat 20
Natrijum-hlorid
Natrijum-hidroksid
Voda za injekcije

Inkompatibilnost

Zbog nedostatka studija koje bi ocenjivale kompatibilnost, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim
lekovima.

Rok upotrebe

2 godine.

Pokazana je fizičko-hemijska stabilnost razblaženog rastvora za 24 sata na sobnoj temperaturi (25ºC).
Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba iskoristiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, čuvanje tokom
upotrebe i uslovi pod kojima se lek čuva pre upotrebe predstavljaju odgovornost korisnika.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru (2°C – 8°C).
Za uslove čuvanja nakon razblaženja leka videti odeljak: „Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od 5 mL od borosilikatnog stakla tipa I sa sivim čepom od butil
gume (koji je sa strane koja je u kontaktu sa lekom obložen fluoropolimerom), aluminijumskim
prstenom i plastičnim flip-off poklopcem bele boje.U pakovanju se nalazi 1 ili 4 bočice.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna ili 4 bočice leka i
Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Izračunajte dozu i broj potrebnih bočica leka Replagal.

Razblažite celu zapreminu potrebnog koncentrata za rastvor za infuziju Replagal u 100 mL od 9
mg/mL (0,9%) rastvora natrijum hlorida za infuziju. Morate da vodite računa da se očuva
sterilnost pripremljenih rastvora, jer Replagal ne sadrži agense za zaštitu ili protiv bakterija;
aseptična tehnika mora da se primeni. Kada je jednom razblažen, rastvor treba da se nežno
meša, ali ne da se trese.

Pošto nema konzervansa, preporučuje se da se sa davanjem otpočne što je pre to moguće nakon

rastvaranja.

Rastvor vizuelno pregledati. Ukoliko postoji promena boje ili prisutstvo stranih čestica ne treba
primeniti.

Za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljenu količinu leka treba ukloniti u skladu sa lokalnim
propisima.