Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Rowiren 100mg/g krem

Rowiren 100mg/g krem

krem; 100mg/g; tuba, 1x90g

Supstance:
ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.) etarsko ulje
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 3831061007199

UPUTSTVO ZA LEK

Rowiren

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži
informacije koje su važne za Vas.
Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš
lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 4 nedelje, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Rowiren i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Rowiren

3.

Kako se primenjuje lek Rowiren

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Rowiren

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Rowiren i čemu je namenjen

Lek Rowiren koji sadrži etarsko ulje ruzmarina je tradicionalni biljni lek namenjen za primenu kod odraslih
za olakšavanje blagog bola u mišićima i zglobovima i lakših poremećaja periferne cirkulacije (sa
simptomima kao što su hladne noge).

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek za primenu u navedenim indikacijama, koje su zasnovane isključivo na
iskustvu iz dugotrajne upotrebe.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Rowiren

Lek Rowiren ne smete primenjivati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na etarsko ulje ruzmarina ili na bilo koju od pomoćnih supstanci
ovog leka (navedene u odeljku 6)

na oštećenu ili iritiranu kožu

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Rowiren.

Ako se za vreme upotrebe leka simptomi pogoršaju ili traju duže od 4 nedelje, potrebno je da se posavetujete
sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Prekinite primenu ako se pojavi crvenilo, iritacija ili suva koža.

Ako se uz bolne zglobove pojavi oticanje zglobova, crvenilo ili temperatura, obratite se svom lekaru.

Obratite se svom lekaru ako već imate neki od dole navedenih simptoma ili ako su se neki od tih simptoma
pojavili za vreme primene leka:
-

zapaljenje kože ili tvrdo područje pod kožom

čir na nogama

uz naglo oticanje jedne ili obe noge primetite da jedna ili obe noge postaju crvene ili vruće ili da imate
problema sa srcem ili bubrezima

jak bol u nozi u stanju mirovanja

Izbegavajte kontakt sa očima. Krem se ne sme primeniti blizu sluznice.

Ako slučajno progutate krem, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Deca i adolescenti
Zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata mlađih od 18
godina.

Drugi lekovi i lek Rowiren
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.

Kada se primenjuju istovremeno, lekovi mogu uticati jedan na drugi. Za lek Rowiren nema zabeleženih
interakcija.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.

Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, primena leka Rowiren u periodu trudnoće i dojenja se ne
preporučuje.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lek Rowiren nema ili ima zanemariv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa mašinama.

Lek Rowiren sadrži cetilalkohol i stearilalkohol
Može uzrokovati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako se primenjuje lek Rowiren

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš
lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Pre prve upotrebe, probušite tubu tako što ćete okrenuti čep i zavrteti ga prema dole da biste probili zaštitnu
membranu na tubi.

Odrasli i stariji
Nanesite približno 3 – 6 cm krema 2 do 3 puta dnevno na zahvaćeno područje i lagano umasirajte u kožu.
Količina primenjenog krema zavisi od područja koje se leči.
Operite ruke pre i posle primene krema.
Primenjujte krem onoliko puta koliko je navedeno u Uputstvu za lek.

Ako Vam se za vreme upotrebe leka simptomi pogoršaju ili traju duže od 4 nedelje, obratite se svom lekaru
ili farmaceutu.

Dermalna primena.

Primena kod dece i adolescenata
Zbog nedostatka odgovarajućih podataka primena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne
preporučuje.

Ako ste primenili više leka Rowiren nego što treba
Nije zabeležen ni jedan slučaj predoziranja.
Ako slučajno nanesete previše krema, možete ga obrisati maramicom.

Ako ste zaboravili da primenite lek Rowiren
Ako ste zaboravili da primenite lek Rowiren u pravo vreme, primenite ga čim se setite, a zatim nastavite sa
primenom kao i obično.
Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Može se javiti preosetljivost (alergijske reakcije), kao što je dermatitis ili astma. Učestalost nije poznata (ne
može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Rowiren

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Krem treba upotrebiti u roku od 12 meseci nakon prvog otvaranja.

Ne smete koristiti lek Rowiren posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon “EXP:“.
Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Rowiren
1 g krema sadrži 100 mg etarskog ulja ruzmarina (Rosmarinus officinalis L.).

Ostali sastojci su: trigliceridi, srednje dužine lanca; oktildodekanol; etanol (96%); glicerol (85%);
cetilalkohol i stearilalkohol, emulgator (tip A); glicerolmonostearat 40-55; trometamol; dimetikon;
karbomeri i voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Rowiren i sadržaj pakovanja
Beli, sjajni krem sa karakterističnim mirisom etarskog ulja ruzmarina.

Aluminijumska tuba koja je sa unutrašnje strane obložena epoksi-fenolnom smolom i zatvorena HDPE
zatvaračem sa navojem.

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole:
MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11b, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač:
MEDIS, FARMACEVTSKA DRUŽBA, D.O.O, Brnčičeva ulica 3, Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno u

Oktobar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-04185-16-001 od 26.10.2017.