Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Sinupret forte 36mg+12mg+36mg+36mg+36mg obložena tableta

Sinupret forte 36mg+12mg+36mg+36mg+36mg obložena tableta

obložena tableta; 36mg+12mg+36mg+36mg+36mg; blister, 1x20kom

Supstance:
verbena (Verbena officinalis L.) prašak herbe lincura (Gentiana lutea L.) prašak korena kiselo zelje (Rumex acetosa L.) zova (Sambucus nigra L.) prašak cveta jagorčevina (Primula veris (L.) i/ili Primula elatior (L.) Hill) prašak cveta sa pupoljkom
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: R05X..
Način izdavanja leka BR
EAN 4029799164645
JKL 1113055

UPUTSTVO ZA LEK

Sinupret

®

forte, 36 mg+12 mg+36 mg+36 mg+36 mg, obložene tablete

INN: verbena (Verbena officinalis L.), prašak herbe; lincura (Gentiana lutea L.), prašak korena; kiselo zelje
(Rumex acetosa L.), prašak herbe; zova (Sambucus nigra L.), prašak cveta; jagorčevina (Primula veris (L.)
i/ili Primula elatior (L.) Hill.), prašak cveta sa pupoljkom

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7-14 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Sinupret forte i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sinupret forte

3.

Kako se uzima lek Sinupret forte

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Sinupret forte

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Sinupret forte i čemu je namenjen

Sinupret forte je biljni lek koji sadrži herbu (nadzemni deo biljke) verbene (Verbena officinalis L.), koren
lincure (Gentiana lutea L.), herbu kiselog zelja (Rumex acetosa L.), cvet zove (Sambucus nigra L.) i cvet sa
pupoljkom jagorčevine (Primula veris (L.) i/ili Primula elatior (L.) Hill.).

Sinupret forte obložene tablete primenjuje se za ublažavanje simptoma kod akutnih i hroničnih zapaljenja
paranazalnih sinusa.

Lek Sinupret forte obložene tablete namenjen je odraslima i adolescentima starijim od 12 godina.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sinupret forte

Lek Sinupret forte ne smete uzimati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka
(navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Sinupret forte.

Nema dovoljno podataka o upotrebi leka Sinupret forte kod dece mlađe od 12 godina. Zbog toga, Sinupret
forte ne bi trebalo davati deci mlađoj od 12 godina.

Neophodno je da se obratite lekaru ukoliko simptomi traju duže od 7-14 dana ili ukoliko se periodično
ponavljaju.

Drugi lekovi i Sinupret forte
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.

Do danas nisu poznate interakcije sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Sinupret forte sa hranom, pićima i alkoholom
Nema posebnih upozorenja.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre
nego što uzmete ovaj lek.

Lek Sinupret forte obložene tablete kao svi lekovi koristi se u trudnoći i za vreme dojenja samo nakon
striktne procene odnosa rizika i koristi od strane lekara.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nisu potrebne posebne mere opreza.

Lek Sinupret forte sadrži glukozu, laktozu, saharozu i sorbitol.
U slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Sinupret forte

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš
lekar ili farmaceut.

Ukoliko lekar nije drugačije preporučio, odrasli i adolescenti iznad 12 godina uzimaju 1 obloženu tabletu 3
puta dnevno.
Obložene tablete potrebno je progutati, bez žvakanja, sa dovoljnom količinom tečnosti (na primer, sa čašom
vode).
Trajanje lečenja je 7-14 dana ukoliko Vam lekar nije drugačije preporučio.

Ako ste uzeli više leka Sinupret forte nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Sinupret forte obložene tablete nego što bi trebalo molimo Vas da
obavestite lekara ili farmaceuta. Oni će odlučiti da li je potrebno preduzeti neke mere. U slučaju predoziranja
navedena neželjena dejstva mogu biti jače izražena.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Sinupret forte

Ako ste uzeli manje leka Sinupret forte obložene tablete od onog što je trebalo ili ste zaboravili da uzmete
lek Sinupret forte obložene tablete, ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite
sa lečenjem kao što Vam je preporučio lekar ili kao što je napisano u ovom uputstvu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Sinupret forte

Prestanak lečenja lekom Sinupret forte obično ne uzrokuje probleme.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neželjena dejstava su navedena prema učestalosti javljanja na sledeći način:
Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek);
Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek);
Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek);
Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek);
Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek);
Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Značajna neželjena dejstva ili znaci na koje treba da obratite pažnju i mere koje treba da preduzmete
ukoliko se neželjena dejstva pojave:

Gastrointestinalne tegobe (na primer bol u stomaku, mučnina, otežano varenje, proliv i povraćanje) su
povremena neželjena dejstva.

Reakcije preosetljivosti koje se ispoljavaju na koži (osip na koži, crvenilo kože, svrab) i teške alergijske
reakcije (postepeno oticanje lica i jezika, otežano disanje) su retka neželjena dejstva.

Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo prestanite da uzimate lek i obratite se lekaru.
Vaš lekar može da odredi stepen i težinu, kao i potrebu za preduzimanjem daljih mera.

Na prvi znak pojave reakcije preosetljivosti lek Sinupret forte, obložene tablete, ne smete ponovo uzimati.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Sinupret forte

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Sinupret forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon
„Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Sinupret forte

Aktivne supstance:
Jedna obložena tableta sadrži:
36 mg praška herbe verbene (Verbena officinalis L.)
12 mg praška korena lincure (Gentiana lutea L.)
36 mg praška herbe kiselog zelja (Rumex acetosa L.)
36 mg praška cveta zove (Sambucus nigra L.)
36 mg praška cveta sa pupoljkom jagorčevine (Primula veris (L.) i/ili Primula elatior (L.) Hill.)

Pomoćne supstance:
Jezgro tablete: skrob, krompirov; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza, monohidrat; želatin;
sorbitol; stearinska kiselina; voda, prečišćena.
Omotač tablete: kalcijum-karbonat (Е 170); ricinusovo ulje, rafinisano; dekstrin; bazni butilovani metakrilat
kopolimer; prašak hlorofila 25% (E 141); glukoza, tečna; indigo karmin (Е132), aluminijum lak;
magnezijum-oksid, laki; skrob, kukuruzni; montanglikol vosak; riboflavin (E101); šelak; saharoza; talk;
titan-dioksid (E 171).

Kako izgleda lek Sinupret forte i sadržaj pakovanja

Obložena tableta.
Zelena, okrugla, bikonveksna obložena tableta, glatke površine.

Unutrašnje pakovanje je blister izrađen od PVC/PVDC i aluminijumske folije koji sadrži 20 film tableta.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (ukupno 20 obloženih tableta) i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
BIONORICA SRB D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR
Njegoševa 11, Beograd - Vračar

Proizvođač:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15, Neumarkt in der Oberpfalz, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Oktobar, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-00239-17-002 od 03.10.2017.