Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Sirup bršljana Bocko 7mg/mL sirup

Sirup bršljana Bocko 7mg/mL sirup

sirup; 7mg/mL; boca staklena, 1x125mL

Supstance:
suvi ekstrakt lista bršljan (Hedera helix L.)
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: R05CA12
Način izdavanja leka BR
EAN 8600097424134
JKL 3113060

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

UPUTSTVO ZA LEK

Sirup bršljana Bocko

, sirup, 7mg/mL

Pakovanje: boca staklena, 1 x 125mL

Proizvođač:

PHARMANOVA D.O.O. OBRENOVAC

Adresa:

Industrijska 8, Obrenovac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

HEMOFARM AD VRŠAC

Adresa:

Beogradski put bb, Vršac

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

Sirup bršljana Bocko

, 7mg/mL, sirup

INN: bršljan (Hedera helix L.), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Sirup
bršljana Bocko, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Sirup bršljana Bocko i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sirup bršljana Bocko
3. Kako se upotrebljava lek Sirup bršljana Bocko
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Sirup bršljana Bocko
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

1. ŠTA JE LEK SIRUP BRŠLJANA BOCKO I ČEMU JE NAMENJEN

Sirup bršljana Bocko je biljni lek koji se koristi za olakšavanje iskašljavanja (kao ekspektorans) kod
produktivnog kašlja.
Sirup bršljana Bocko razređuje gustu sluz u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i tako smiruje
produktivni kašalj.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SIRUP BRŠLJANA BOCKO

Lek Sirup bršljana Bocko ne smete koristiti:

ukoliko ste preosetljivi na aktivnu supstancu, druge biljke iz familije Araliaceae ili na bilo koju pomoćnu

supstancu ovog leka (videti odeljak 6)

kod dece mlađe od 2 godine zbog rizika od pogoršanja simptoma disajnih puteva.

Kada uzimate lek Sirup bršljana Bocko, posebno vodite računa:

Uporni kašalj ili kašalj koji se periodično ponavlja kod dece uzrasta 2-4 godine zahteva uspostavljanje
dijagnoze pre započinjana terapije.

U slučaju pojave upornih simptoma ili pogoršanja bolesti (otežano disanje, groznica, gnoj u ispljuvku)
obratite se lekaru ili farmaceutu.

Istovremena upotreba sa lekovima koji umiruju kašalj (antitusici, npr. kodein ili dekstrometorfan) se ne
preporučuje bez lekarskog saveta.

Preporučuje se oprez kod pacijenata sa zapaljenjem želuca (gastritisom) ili čirom na želucu.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu prijavljene interakcije sa drugim lekovima niti druge vrste interakcija.
Uzimanje leka Sirup bršljana Bocko sa hranom ili pićima

Nema dostupnih podataka o uticaju hrane ili pića na dejstvo leka Sirupa bršljana Bocko.

Primena leka Sirup bršljana Bocko u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Nije utvrđena bezbednost primene leka u periodu trudnoće i dojenja. U nedostatku podataka, ne preporučuje
se primena ovog leka u periodu trudnoće i dojenja.

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

Uticaj leka Sirup bršljana Bocko na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Nije
prijavljeno da sirup bršljana utiče na sposobnost prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Sirup bršljana Bocko

Ovaj lek sadrži maltitol, tečni. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre
upotrebe ovog leka.

Ovaj lek sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat, supstance koje mogu izazvati
alergijske reakcije, čak i odložene.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SIRUP BRŠLJANA BOCKO

Lek Sirup bršljana Bocko uzimajte uvek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao
Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i deca uzrasta od 12 i više godina:

Jedna merna kašika (5 mL) tri puta na dan (odgovara dozi od 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno,
odnosno 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi).

Deca uzrasta od 6 do 11 godina:

Jedna merna kašika sirupa (5 mL) dva puta na dan (odgovara dozi od 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana
dnevno, odnosno 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi).

Deca uzrasta od 2 do 5 godina:

Polovina merne kašike sirupa (2,5 mL) dva puta na dan (odgovara dozi od 35mg suvog ekstrakta lista
bršljana dnevno, odnosno 17,5 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi).

Upotreba leka kod dece mlađe od 2 godine je kontraindikovana (videti odeljak 2).

Način primene:

Pre svake upotrebe sirup dobro promućkati.
Oralna upotreba pomoću priložene kašike za doziranje.
Sirup uzimati ujutru, (u podne) i uveče.

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

Trajanje terapije:

Ako simptomi traju duže od nedelju dana tokom upotrebe ovog leka, mora se konsultovati lekar ili
farmaceut.

Ako ste uzeli više leka Sirup bršljana Bocko nego što je trebalo

Sirup bršljana Bocko ne smete uzimati u količini koja je veća od navedene u uputstvu za doziranje ili koju je
propisao lekar.
Uzimanje većih količina sirupa može izazvati mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost. U takvim
situacijama, potrebno je konsultovati lekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Sirup bršljana Bocko

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu dozu. Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka,
uzmite je što pre. Ukoliko je vreme da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite da
uzimate sirup kao i ranije.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi, i lek Sirup bršljana Bocko može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.

Učestalost nije poznata (ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka):

Nakon uzimanja lekova koji sadrže bršljan moguća je pojava alergijskih reakcija kao npr. koprivnjača, osip
po koži i otežano disanje.
Mogu se javiti i gastrointestinalne tegobe, kao što su mučnina, povraćanje, proliv.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

5. KAKO ČUVATI LEK SIRUP BRŠLJANA BOCKO

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Nemojte koristiti lek Sirup bršljana Bocko posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
(“važi do”). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Rok upotrebe sirupa nakon prvog otvaranja:

6 meseci na temperaturi do 25°C.

Čuvanje

Način čuvanja pre prvog otvaranja: na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja, videti odeljak Rok upotrebe sirupa nakon prvog otvaranja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Sirup bršljana Bocko

Aktivna supstanca:
1 mL sirupa sadrži 7 mg suvog ekstrakta lista bršljana (Hedera helix L.) (4-8 : 1) sa najmanje 9%
hederakozida C. Rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (m/m).

Pomoćne supstance: limunska kiselina, bezvodna; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat;
maltitol, tečni; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Sirup bršljana Bocko i sadržaj pakovanja

Viskozan, slabo opalescentan rastvor, bledožute do žutozelene boje, slabog karakterističnog mirisa.

Unutrašnje pakovanje leka je boca od tamnog stakla, hidrolitičke otpornosti III, zatvorena plastičnim
navojnim zatvaračem sa belim sigurnosnim prstenom i nalepljenom signaturom.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena boca, plastična kašika
(dozator), graduisana na 5 mL i Uputstvo za lek.

Broj rešenja: 515-01-00726-16-001 od 17.10.2016. za lek Sirup bršljana Bocko

, sirup, 1x 125mL, (7mg/mL)

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole
HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac

Proizvođač
PHARMANOVA D.O.O. OBRENOVAC, Industrijska 8, Obrenovac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2016.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00726-16-001 od 17.10.2016.