Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Strepsils Jagoda, bez šećera 1.2mg+0.6mg lozenga

Strepsils Jagoda, bez šećera 1.2mg+0.6mg lozenga

lozenga; 1.2mg+0.6mg; blister, 2x8kom

Supstance:
2,4-dihlorbenzilalkohol amilmetakrezol
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: R02AA03
Način izdavanja leka BR
EAN 5000158103344
JKL 1120415

UPUTSTVO ZA LEK

Strepsils

Jagoda, bez šećera, 1,2 mg /0,6 mg , lozenga

2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš
lekar, ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Strepsils Jagoda, bez šećera i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils Jagoda, bez šećera
3. Kako se uzima lek Strepsils Jagoda, bez šećera
4.

Moguća neželjena dejstva

5. Kako čuvati lek Strepsils Jagoda, bez šećera
6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Strepsils Jagoda, bez šećera i čemu je namenjen

Lek Strepsils Jagoda, bez šećera sadrži dve aktivne supstance, spada u grupu lekova koji se zovu antiseptici.
Lek Strepsils Jagoda, bez šećera je namenjen za simptomatsko ublažavanje akutnog bola u grlu. Otapanjem
lozenge u ustima aktivni sastojci se oslobađaju i deluju na mesto bola i uz to oblažu i umiruju bolno mesto.
Jedna lozenge leka Strepsils Jagoda, bez šećera sadrži aktivne supstance:
2,4 – dihlorbenzilalkohol

1,2 mg

Amilmetakrezol

0,6 mg

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils Jagoda, bez šećera

Lek Strepsils Jagoda, bez šećera ne smete uzimati:

ako ste alergični (preosetljivi) na 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol ili na bilo koju od

pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Lek se ne sme davati deci mlađoj od 6 godina, zbog rizika od davljenja.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils Jagoda, bez šećera.
Ukoliko bol u grlu traje duže od 3 dana ili primetite neki neuobičajeni simptom, obavezno se obratite lekaru.

Drugi lekovi i Strepsils Jagoda, bez šećera

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje lekove, uključujući i
lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Uzimanje leka Strepsils Jagoda, bez šećera sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

Trudnoća dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils Jagoda, bez šećera tokom trudnoće.
Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi produkti razgradnje izlučuju u majčino mleko. Iz tog
razloga se ne može isključiti rizik po odojče.
Nije poznato da lek Strepsils Jagoda, bez šećera utiče na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils Jagoda, bez šećera na upravljanje motornim vozilom ili
rukovanje mašinama.

Lek Strepsils Jagoda, bez šećera sadrži maltitol, tečni i izomalt
Uzimanjem više od 5 lozengi dnevno lek Strepsils Jagoda, bez šećera deluje blago laksativno. Kalorijska
vrednost 2,5kcal/g maltitola (izomalta).
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Strepsils Jagoda, bez šećera

Lek Strepsils Jagoda, bez šećera lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
Preporučena doza za odrase i decu stariju od 6 godine je:
Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima na svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 sata.
Nemojte prekoračiti navedenu dozu.
Lek Strepsils Jagoda, bez šećera se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina, zbog rizika od
davljenja.

Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.
Lozengu polako otapati u ustima.
Najnižu efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.
Preporučuje se upotreba najduže 3 dana, ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite
se Vašem lekaru.
Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Strepsils Jagoda, bez šećera nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe. Lečenje je simptomatsko.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils Jagoda, bez šećera
Nemojte da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem lozengi
na uobičajen način.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni amilmetakrezola i
2,4-dihlorbenzilalkohola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta. U terapiji hroničnih stanja, tokom
dugotrajne primene, mogu se javiti dodatna neželjena dejstva.

Neželjeni događaji koji su povezani sa upotrebom leka Strepsils Jagoda, bez šećera su dati u nastavku:
Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):
Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost
Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu, mučnina, nelagodnost u usnoj duplji
Poremećaji kože i potkožnog tkiva: osip
Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili
farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Strepsils Jagoda, bez šećera

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25ºC.

Ne smete koristiti lek Strepsils Jagoda, bez šećera posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem
pakovanju nakon „važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Strepsils Jagoda, bez šećera
Aktivne supstance:
Jedna lozenga sadrži: 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola i 0,6 mg amilmetakrezola
Pomoćne supstance su: Flav P (052312B) aroma jagode; Pink Antho P-WS (E163); saharin-natrijum (E954);
vinska kiselina; izomalt (E953); malitol, tečni (E965)

Kako izgleda lek Strepsils Jagoda, bez šećera i sadržaj pakovanja

Okrugle lozenge, ružičaste boje, karakterističnog ukusa na jagodu, sa utisnutim Strepsils zaštitnim znakom
na obe strane lozenge.
Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/Al blister koji sadrži 8 lozengi.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 16 lozengi) i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole

NELT CO. D.O.O. BEOGRAD, Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd

Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.,
Nottingham, Thane Road, Velika Britanija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Januar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00074-16-003 od 04.01.2017.