Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Strepsils med i limun 1.2mg+0.6mg lozenga

Strepsils med i limun 1.2mg+0.6mg lozenga

lozenga; 1.2mg+0.6mg; blister, 2x12kom

Supstance:
2,4-dihlorbenzilalkohol amilmetakrezol
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: R02AA03
Način izdavanja leka BR
EAN 5000158105041
JKL 1120401

UPUTSTVO ZA LEK

Strepsils

med i limun, 1,2 mg/0,6 mg, lozenga

INN: 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš
lekar, ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Strepsils med i limun i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils med i limun

3.

Kako se uzima lek Strepsils med i limun

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Strepsils med i limun

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Strepsils med i limun i čemu je namenjen

Lek Strepsils med i limun sadrži dve aktivne supstance, spada u grupu lekova koji se zovu antiseptici. Lek
Strepsils med i limun je namenjen za ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela.
Jedna lozenga leka Strepsils med i limun sadrži aktivne supstance:
2,4 – dihlorbenzilalkohol

1,2 mg

Amilmetakrezol

0,6 mg

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils med i limun

Lek Strepsils med i limun ne smete uzimati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4 – dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol ili na bilo koju od

pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Lek se ne sme davati deci mlađoj od 6 godina, zbog rizika od davljenja.

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils med i limun.
Ukoliko simptomi infekcije usne duplje i ždrela traju duže od 3 dana ili primetite neki neuobičajeni simptom,
obavezno se obratite lekaru.

Drugi lekovi i Strepsils med i limun

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje lekove, uključujući i
lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Uzimanje leka Strepsils med i limun sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils med i limun tokom trudnoće.
Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi produkti razgradnje izlučuju u majčino mleko. Iz tog
razloga se ne može isključiti rizik po odojče.
Nije poznato da lek Strepsils med i limun utiče na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils med i limun na upravljanje motornim vozilom ili rukovanje
mašinama.

Lek Strepsils med i limun sadrži glukozu i saharozu

Lek Strepsils med i limun lozenge sadrži glukozu i saharozu, u slučaju intolerancije na pojedine šećere,
obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka..

3. Kako se uzima lek Strepsils med i limun

Lek Strepsils med i limun lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar
ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza za odrase i decu stariju od 6 godine je:
Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima na svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 sata.
Nemojte prekoračiti navedenu dozu.
Lek Strepsils med i limun se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina, zbog rizika od davljenja.
Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.
Lozengu polako otapati u ustima.
Najnižu efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.
Preporučuje se upotreba najduže 3 dana, ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite
se Vašem lekaru.

Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu

Ako ste uzeli više leka Strepsils med i limun nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe. Lečenje je simptomatsko.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils med i limun

Nemojte da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem lozengi
na uobičajen način.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni 2,4-
dihlorbenzilalkohola i amilmetakrezola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta. U terapiji hroničnih
stanja, tokom dugotrajne primene, mogu se javiti dodatna neželjena dejstva.

Neželjeni događaji koji su povezani sa upotrebom leka Strepsils med i limun, su dati u nastavku:
Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost

Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu, mučnina, nelagodnost u usnoj duplji

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: osip

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili
farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Strepsils med i limun

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25ºC.

Ne smete koristiti lek Strepsils med i limun posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon „važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Strepsils med i limun
Jedna lozenga sadrži aktivne supstance: 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola i 0,6 mg amilmetakrezola.
Pomoćne supstance: med; ulje limuna; pepermint ulje; Quinoline Yellow (E104 CI47005);
vinska kiselina; saharoza, tečna; glukoza, tečna.

Kako izgleda lek Strepsils med i limun i sadržaj pakovanja

Lek Strepsils med i limun su okrugle lozenge žute boje, karakterističnog ukusa na med i limun, sa utisnutim
Strepsils zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

Unutrašnje pakovanje je PVC (250 μm) /40 gsm PVDC/Al blister, koji sadrži 12 lozengi.
ili
Unutrašnje pakovanje je PVC (250 μm) /90 gsm PVDC/Al (20 μm) blister, koji sadrži 12 lozengi.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole

NELT CO. D.O.O. BEOGRAD, Maršala Tita 206, Beograd

Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.,
Nottingham, Thane Road, Velika Britanija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Januar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-01380-16-001 od 04.01.2017.