Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Strepsils plus 1.2mg+0.6mg+10mg lozenga

Strepsils plus 1.2mg+0.6mg+10mg lozenga

lozenga; 1.2mg+0.6mg+10mg; blister, 2x12kom

Supstance:
2,4-dihlorbenzilalkohol amilmetakrezol lidokain
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: R02AA03
Način izdavanja leka BR
EAN 5000158105058
JKL 1120404

UPUTSTVO ZA LEK

Strepsils

plus, 1,2 mg/0,6 mg/10 mg, lozenga

INN: 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, lidokain

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Strepsils plus i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils plus

3.

Kako se uzima lek Strepsils plus

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Strepsils plus

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Strepsils plus i čemu je namenjen

Jedna lozenga leka Strepsils plus sadrži aktivne supstance:
2,4 – dihlorbenzil alkohol

1,2 mg

Amilmetakrezol

0,6 mg

Lidokain-hidrohlorid

10,0 mg

Lek je namenjen za ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela, uključujući i bolove kod zapaljenja
grla.
Strepsils plus lozenge su namenjene deci starijoj od 12 godina i odraslima.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils plus

Lek Strepsils plus ne smete uzimati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4 – dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, lidokain ili na bilo

koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Prethodne alergije na lokalne anestetike amidnog tipa.
Ukoliko ste bolovali ili se sumnja da bolujete od retkog poremećaja na nivou krvi koji se zove

methemoglobinemija.

Ukoliko bolujete od astme ili bronhospazma (suženje disajnih puteva).
Ukoliko ste mlađi od 12 godina

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils plus.
Ukoliko simptomi infekcije usne duplje i ždrela i dalje traju, ili se javi povišena telesna temperatura ili
glavobolja, obavezno se obratite lekaru.

Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

Drugi lekovi i Strepsils plus

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje lekove, uključujući i
lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
S obzirom na to da u sastav leka ulazi aktivna supstanca lidokain, moguće je da ovaj lek može uticati na
primenu drugih lekova, ili na njega može uticati primena drugih lekova. Međutim, s obzirom na to da se lek
primenjuje lokalno, smatra se da ove interakcije imaju malu mogućnost da postanu značajne.
Neželjena dejstva oralno primenjenog lidokaina se mogu povećati kada se lek uzima u kombinaciji sa
sledećim lekovima:
- Eritromicin
- Itrakonazol
- Cimetidin
- Fluvoksamin
- Beta blokatori
- Ostali lekovi koji se koriste u terapiji aritmija (npr. meksiletin)

Uzimanje leka Strepsils plus sa hranom, pićima i alkoholom

Nije primenljivo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća:
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils plus lozengi tokom trudnoće.

Dojenje:

Lidokain i njegovi metaboliti se izlučuju u majčino mleko, ali u terapeutskoj dozi leka se ne očekuje uticaj na
dojeno novorođenče/odojče.
Nije poznato da li se 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol ili njegovi metaboliti izlučuju u mleko dojilja.
Rizik po novorođenče/odojče se ne može isključiti.

Plodnost:
Nije poznato da lek Strepsils plus utiče na plodnost kod ljudi.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils plus na upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.

Lek Strepsils plus sadrži glukozu i saharozu
Lek Strepsils plus, lozenge sadrži glukozu i saharozu, u slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se
Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Strepsils plus

Strepsils plus lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu.
Doziranje kod odraslih i dece starije od 12 godina:
Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima na svaka 2-3 sata, ali najviše 8 lozengi tokom 24 časa.

Nemojte prekoračiti navedenu dozu.
Lek se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 12 godina

Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

Način primene:
Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. Lek polako otapati u sutima.
Najnižu efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.
Preporučuje se upotreba najduže 3 dana. Ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite
se Vašem lekaru.

Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu

Ako ste uzeli više leka Strepsils plus nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Uzimanje veće doze može izazvati snažnu anesteziju gornjeg dela gastrointestinalnog trakta. Lečenje je
simptomatsko.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils plus

Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

4. Moguća neželjena dejstva

Lek Strepsils plus, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.
Neželjeni događaji koji su povezani sa upotrebom leka Strepsils plus su dati u nastavku:
Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):
Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost
Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu, mučnina, nelagodnost u usnoj duplji
Poremećaji kože i potkožnog tkiva: osip

Opis izabranih neželjenih reakcija

Reakcije preosetljivosti na lidokain mogu se pojaviti u vidu angioedema (pojava otoka na licu ili jeziku),
koprivnjače, bronhospazma (suženje disajnih puteva) i niskog pritiska sa gubitkom svesti.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Strepsils plus

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne smete koristiti lek Strepsils plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon
„važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Strepsils plus

Jedna lozenga leka Strepsils plus sadrži aktivne supstance:
2,4 – dihlorbenzil alkohol

1,2 mg

Amilmetakrezol

0,6 mg

Lidokain-hidrohlorid

10,0 mg

Pomoćne supstance su: etarsko ulje anisa; levomentol; etarsko ulje pitome nane; boja - Quinoline Yellow (E
104); indigo karmin (E 132); vinska kiselina; saharin-natrijum; glukoza, tečna; saharoza, tečna.

Kako izgleda lek Strepsils plus i sadržaj pakovanja

Lek Strepsils plus lozenge su bledo plavo-zelene, okrugle lozenge, karakterističnog ukusa, sa utisnutim
˝Strepsils˝ zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.
Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC//Al blister koji sadrži 12 lozengi.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole

NELT CO. D.O.O. BEOGRAD, Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd

Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.,
Nottingham, Thane Road, Velika Britanija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01379-16-001 od 04.01.2017.