Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Tamsol 0.4mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Tamsol 0.4mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg; blister, 3x10kom

Supstance:
tamsulosin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: G04CA02
Način izdavanja leka R
EAN 8606007082142
JKL 1134230

UPUTSTVO ZA LEK

Tamsol

, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 0,4 mg

INN: tamsulosin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži
informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i

kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite
odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Tamsol i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamsol
3. Kako se uzima lek Tamsol
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Tamsol
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tamsol i čemu je namenjen

Lek Tamsol sadrži aktivnu supstancu tamsulosin-hidrohlorid. Pripada grupi lekova pod nazivom blokatori
alfa

1A/1D

- adrenoreceptora. Ovaj lek deluje tako što opušta glatke mišiće prostate (kestenjače) i uretre (mokraćne

cevi), i na taj način omogućava lakši prolaz urina i olakšava mokrenje. Dodatno, smanjuje nagon za čestim
mokrenjem.
Lek Tamsol se koristi kod muškaraca za lečenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta koji se
pojavljuju usled dobroćudnog uvećanja prostate (benigna hiperplazija prostate). Simptomi uključuju poteškoće
pri mokrenju, tanak ili isprekidani mlaz mokraće, nagon za neodložnim ili čestim mokrenjem tokom dana ili
noći.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamsol

Lek Tamsol ne smete uzimati:

ako ste alergični (preosetljivi) na tamsulosin ili na neku od pomoćnih supstanci leka Tamsol (videti odeljak 6

„Šta sadrži lek Tamsol"). Preosetljivost ili alergija na lek se može ispoljiti kao iznenadno lokalno oticanje mekih
tkiva (npr. jezika ili grla), otežano disanje i/ili svrab i osip na koži (angioedem),

ukoliko imate

teške poremećaje funkcije jetre

,

- ukoliko ste

doživeli vrtoglavicu ili ste se onesvestili zbog niskog krvnog pritiska (npr. kada se

iznenada uspravite ili ustanete).

Upozorenja i mere opreza
Kada uzimate lek Tamsol, posebno vodite računa:

redovne lekarske kontrole su neophodne radi praćenja simptoma zbog kojih se lečite,

retko se može javiti vrtoglavica tokom uzimanja leka Tamsol kao i tokom primene drugih lekova iz ove

grupe. U slučaju prvih znakova vrtoglavice ili slabosti preporučuje se da odmah sednete ili legnete do
prestanka simptoma,

ako imate ozbijne probleme sa bubrezima obavezno obavestite svog lekara,

ukoliko treba da operišete oko ili ste zakazali operaciju oka zbog zamućenja sočiva (katarakte) ili

povećanog unutrašnjeg pritiska oka (glaukom) obavestite svog oftalmologa da uzimate lek Tamsol ili da
ste ga prethodno uzimali. Ovo je zbog toga što lek Tamsol može da prouzrokuje komplikacije za vreme
operacije. Oftalmolog onda može da preduzme neophodne mere opreza po pitanju lekova i hirurške
tehnike. Pitajte svog lekara o potrebi da odložite ili privremeno prestanete da uzimate ovaj lek ukoliko
treba da operišete oko zbog zamućenog sočiva (katarakte) ili povećanog unutrašnjeg pritiska oka
(glaukom).

Deca i adolescenti
Lek Tamsol ne treba primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, jer lek nije namenjen ovoj
populaciji.

Drugi lekovi i Tamsol:

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one
koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Tamsol zajedno sa drugim lekovima iz iste grupe (blokatori alfa

- adrenoreceptora) može da

izazove neželjeno smanjenje krvnog pritiska, što može izazvati vrtoglavicu i nesvesticu.

Diklofenak (lek protiv bolova i zapaljenja): ovaj lek može ubrzati eliminaciju tamsulosina iz Vašeg tela, a time
skratiti vreme delovanja tamsulosina

Varfarin (lek koji sprečava zgrušavanje krvi) ovaj lek takođe može ubrzati eliminaciju tamsulosina

Veoma je važno da informišete svog lekara ako istovremeno uzimate lekove ketokonazol ili itrakonazol - lek
koji se koristi pri lečenju gljivičnih infekcija ili eritromicin - lek koji se koristi pri lečenju bakterijskih infekcija,
ovi lekovi mogu usporiti eliminaciju tamsulosina.

Uzimanje leka Tamsol sa hranom i pićima

Lek Tamsol uzimati posle doručka ili prvog dnevnog obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Lek Tamsol je nije namenjen za primenu kod žena.

Kod muškaraca, registrovani su slučajevi poremećene ejakulacije. Ovo znači da semena tečnost ne napušta telo
kroz uretru,već umesto toga ide u bešiku (retrogradna ejakulacija) ili je količina semene tečnosti smanjena ili je
nema (neuspeh ejakulacije). Ova pojava nije štetna po organizam.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nema dokaza o uticaju leka Tamsol na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljana vozilom ili rukovanja
mašinama. Uprkos tome, potrebno je voditi računa o mogućoj pojavi vrtoglavice pa u tom slučaju treba
izbegavati spomenute aktivnosti.

3. Kako se uzima lek Tamsol

Uvek uzimajte lek Tamsol onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili
farmaceutu.

Uobičajena doza je jedna kapsula dnevno posle doručka ili prvog dnevnog obroka.
Progutajte celu kapsulu sa čašom vode i nemojte je drobiti ni žvakati.

Obično lek Tamsol je potrebno koristiti duži vremenski period. Efekti na mokraćnu bešiku i na mokrenje se
uspostavljaju tokom dugotrajne terapije ovim lekom.

Ako ste uzeli više leka Tamsol nego što treba

Ako ste uzeli veću dozu leka Tamsol nego što je trebalo, može doći do neželjenog smanjenja krvnog pritiska i
ubrzanog rada srca, sa osećajem slabosti. Odmah se obratite lekaru ukoliko ste uzeli previše leka Tamsol

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tamsol

Ako ste zaboravili da uzmete tamsulosin nakon doručka, možete ga uzeti kasnije istog dana nakon nekog obroka.
Ako ste propustili dnevnu dozu, nastavite sa terapijom sledećeg dana.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Tamsol

Ako naglo prestanete da uzimate lek Tamsol, početni simptomi bolesti se mogu ponovo javiti. Zbog toga
uzimajte Tamsol onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao, iako su simptomi bolesti otklonjeni. Ako odlučite
da prekinete terapiju ovim lekom, uvek se prethodno posavetujte sa Vašim lekarom.
Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
- vrtoglavica, posebno pri ustajanju ili sedanju;
- poremećaji ejakulacije. Ejakulat ne izlazi napolje putem uretre, nego se vraća nazad u bešiku, nemogućnost
ejakulacije.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
- glavobolja,
- subjektivni osećaj lupanja srca (palpitacije),
- pad krvnog pritiska posebno pri sedanju ili ustajanju, ponekad uz vrtoglavicu,
- nesvestice ili gubitka svesti (ortostatska hipotenzija)
- otok i iritacija sluzokože nosa, curenje iz nosa ili zapušen nos (rinitis),
- proliv, mučnina i povraćanje, zatvor,
- osećaj slabosti (astenija),
- osip po koži, svrab i koprivnjača.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
- gubitak svesti (nesvestica);
- pojava iznenadnog otoka mekih tkiva (npr. grla i jezika), otežano disanje i/ili svrab i osip, često udruženi sa
alergijskim reakcijama (angioedem).

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
- bolna, produžena i neželjena erekcija koja koja zahteva medicinsku intervenciju (prijapizam);
- osip, upala i pojava plikova na koži i sluzokoži usana, usne duplje, očiju, nosne šupljine i genitalijama
(Stevens-Johnson-ov sindrom).

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):
- zamućen vid,
- problemi sa vidom,
- krvarenje iz nosa (epistaksa)
- ozbiljan osip na koži (multiformni eritem-mrlje crvene uzdignute kože koje često izgledaju poput meta i obično
su simetrično raspoređene po telu, eksfolijativni dermatitis-prošireno crvenilo i ljušćenje kože)
- nepravilan srčani ritam (atrijalna fibrilacija, aritmija, tahikardija),
- otežano disanje (dispneja),
- u slučaju predstojeće operacije katarakte (zamućenje sočiva) ili povećanog očnog pritiska (glaukom) i ako

uzimate ili ste prethodno bili na terapiji lijekom Tamsol, zenica oka se može slabije otvoriti, a dužica (iris)
postati spljoštena za vreme operacije (Intraoperative Floppy Iris Syndrome),
- suva usta

Recite lekaru ili farmaceutu ako bilo koji od navedenih simptoma postane problematičan ili ako traje više od
nekoliko dana, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tamsol

Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece!

Ne smete upotrebljavati lek Tamsol nakon datuma isteka koji je naveden na spoljašnjem i unutrašnjem
pakovanju leka („Važi do‟). Datum isteka roka, odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tamsol

Aktivna supstanca: tamsulosin-hidrohlorid.
Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, sadrži 0,4 mg tamsulosin-hidrohlorida.

Pomoćne supstance:
Jezgro peleta: celuloza, mikrokristalna (Grade 101); metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija
30%; trietilcitrat; talk;

Tvrda želatinska kapsula:
Telo kapsule:

želatin; gvožđe (III)-oksid, crveni (E172); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); titan-dioksid (E171).

Kapa kapsule: želatin; gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, crni (E172);
indigo karmin

(FD&C Blue 2

).

Kako izgleda lek Tamsol i sadržaj pakovanja

Kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda.
Tvrde želatinske kapsule sa narandžastim telom i kapom maslinasto zelene boje. Kapsule su punjene peletama
bele do skoro bele boje.

Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/PVDC/Alu ili PVC/PE/PVDC/Alu) sa po 10 kapsula sa
produženim oslobađanjem, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi tri blistera sa po 10 kapsula sa
produženim oslobađanjem, tvrdih (ukupno 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih) i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
PHARMASWISS D.O.O.,BEOGRAD
Batajnički drum 5A, Beograd

Proizvođač:
PHARMASWISS D.O.O.,BEOGRAD
Batajnički drum 5A, Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-03070-17-001 od 30.01.2018.