Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Tecentriq 1200mg/20mL koncentrat za rastvor za infuziju

Tecentriq 1200mg/20mL koncentrat za rastvor za infuziju

koncentrat za rastvor za infuziju; 1200mg/20mL; bočica staklena, 1x20mL

Supstance:
atezolizumab
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka SZ
EAN 8606103889775
JKL 0039406

UPUTSTVO ZA LEK

Tecentriq

, 1200 mg/20 mL, koncentrat za rastvor za infuziju

atezolizumab

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih

informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas
javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Tecentriq i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što primite lek Tecentriq

3.

Kako se primenjuje lek Tecentriq

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Tecentriq

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tecentriq i čemu je namenjen

Šta je lek Tecentriq
Tecentriq je lek za lečenje raka koji sadrži aktivnu supstancu pod nazivom atezolizumab. Pripada grupi
lekova pod nazivom monoklonska antitela. Monoklonska antitela su vrsta proteina napravljena tako da
specifično prepoznaje i vezuje se za specifičnu „metu” (ciljno mesto) u organizmu.

Za šta se lek Tecentriq koristi
Lek Tecentriq se koristi za lečenje odraslih pacijenata koji imaju:

rak koji zahvata mokraćnu bešiku i mokraćni sistem, a zove se „urotelijalnini karcinom”. Lek Tecentriq

se koristi kada se taj rak:

proširio u druge delove tela

vratio nakon prethodnog lečenja

ili ako ne možete primati lečenje cisplatinom

rak koji zahvata pluća, a zove se „nesitnoćelijski rak pluća”. Lek Tecentriq se koristi kada se taj rak:

proširio u druge delove tela

vratio nakon prethodnog lečenja

Kako lek Tecentriq deluje
Lek Tecentriq deluje tako da se pričvrsti za specifičan protein u Vašem telu, koji se zove ligand
programirane ćelijske smrti 1 (PD-L1). Taj protein potiskuje imunski (obrambeni) sistem tela i tako štiti
ćelije raka od napada imunskih ćelija. Pričvršćivanjem za taj protein lek Tecentriq pomaže imunskom
sistemu da se bori protiv raka.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Tecentriq

Lek Tecentriq ne smete primati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na atezolizumab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

(navedene u odeljku 6).

Ukoliko niste sigurni, obratite sa svom lekaru ili medicinskoj sestri pre nego što primite lek Tecentriq.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Tecentriq ukoliko:

imate autoimunsku bolest (stanje u kome organizam napada sopstvene ćelije);

Vam je rečeno da se rak proširio na mozak;

ste ranije imali zapaljenje pluća (koje se naziva pneumonitis);

imate ili ste nekada imali hroničnu virusnu infekciju jetre, uključujući hepatitis B (HBV) ili hepatitis

C (HCV);

imate virus humane imunodeficijencije (HIV) ili sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS tj.

SIDA);

ako ste nekada imali ozbiljne neželjene događaje uzrokovane lečenjem drugim antitelima koja

pomažu imunskom sistemu u borbi protiv raka

su Vam dati lekovi za stimulaciju imunskog sistema;

su Vam dati lekovi za potiskivanje funkcije imunskog sistema;

Vam je data živa, atenuisana (oslabljena) vakcina.

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), porazgovarajte sa svojim
lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Tecentriq.

Lek Tecentriq može da izazove neka neželjena dejstva o kojima odmah morate obavestiti svog lekara. Ona se
mogu javiti nekoliko nedelja ili nekoliko meseci nakon Vaše poslednje doze. Odmah obavestite svog lekara
ukoliko primetite bilo koji dole navedeni simptom:

zapaljenje pluća (pneumonitis): simptomi mogu uključivati pojavu ili pogoršanje kašlja, gubitak

daha i bol u grudima;

zapaljenje jetre (hepatitis): simptomi mogu uključivati žutu prebojenost kože ili očiju, mučninu,

povraćanje, krvarenje ili pojavu modrica, tamnu boju mokraće i bol u želucu;

zapaljenje creva (kolitis): simptomi mogu uključivati proliv (vodena, rastresita ili meka stolica), krv

u stolici i bol u želucu;

zapaljenje štitaste žlezde, nadbubrežnih žlezdi i hipofize (hipotiroidizam, hipertiroidizam, adrenalna

insuficijencija ili hipofizitis): simptomi mogu uključivati umor, gubitak telesne mase, povećanje
telesne mase, promene raspoloženja, opadanje kose, zatvor, vrtoglavicu, glavobolje, pojačanu žeđ,
učestalo mokrenje i promene vida;

šećernu bolest tipa 1 (dijabetes), uključujući kiselinu u krvi koja nastaje zbog šećerne bolesti

(dijabetesna ketoacidoza): simptomi mogu uključivati pojačan osećaj gladi ili žeđi nego obično,
češća potreba za mokrenjem, gubitak telesne mase i osećaj umora;

zapaljenje mozga (encefalitis) ili zapaljenje membrane oko kičmene moždine i mozga (meningitis):

simptomi mogu uključivati ukočeni vrat, glavobolju, povišenu telesnu temperaturu, drhtavicu,
povraćanje, osetljivost očiju na svetlost, zbunjenost i pospanost;

zapaljenje ili problemi sa nervima (neuropatija): simptomi mogu uključivati slabost i utrnulost u

mišićima, peckanje u šakama i stopalima;

zapaljenje gušterače (pankreatitis): simptomi mogu uključivati bol u stomaku, mučninu i povraćanje;

teške reakcije u vezi sa infuzijom (događaji koji se javljaju tokom infuzije ili u roku od jednog dana

nakon infuzije): mogu uključivati povišenu telesnu temperaturu, drhtavicu, gubitak daha i crvenilo.

Ukoliko primetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah obavestite svog lekara.

Nemojte pokušavati da se lečite sami, drugim lekovima. Vaš lekar može učiniti sledeće:

dati Vam druge lekove za sprečavanje komplikacija i smanjenje simptoma;

odložiti davanje sledeće doze leka Tecentriq;

prekinuti Vašu terapiju lekom Tecentriq.

Analize i kontrole

Pre terapije, Vaš lekar će proveriti kakvo je Vaše opšte zdravstveno stanje. Tokom terapije će Vam biti
rađene i analize krvi.

Deca i adolescenti

Ovaj lek ne treba davati deci ili adolescentima mlađim od 18 godina, zbog toga što dejstvo leka Tecentriq u
toj starosnoj grupi nije poznato.

Drugi lekovi i Tecentriq

Obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati
bilo koje druge lekove. To uključuje i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, uključujući biljne
lekove.

Trudnoća i kontracepcija

Obavestite svog lekara ukoliko ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću.

Ukoliko ste trudni, neće Vam biti dat lek Tecentriq, osim ukoliko Vaš lekar smatra da je to neophodno.

Dejstvo leka Tecentriq kod trudnica nije poznato, te je moguće da će taj lek naškoditi Vašoj nerođenoj
bebi.

Ukoliko možete da zatrudnite, morate da koristite delotvornu kontracepciju:

dok primate terapiju lekom Tecentriq i

5 meseci nakon poslednje doze.

Ukoliko zatrudnite dok ste na terapiji lekom Tecentriq, obavestite o tome svog lekara.

Dojenje

Nije poznato da li lek Tecentriq izlučuje u majčino mleko. Pitajte svog lekara da li treba da prestanete da
dojite ili treba da prekinete terapiju lekom Tecentriq.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Tecentriq ima mali uticaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ukoliko
osećate umor, nemojte da upravljate vozilima niti da rukujete mašinama sve dok Vam ne bude bolje.

3. Kako se primenjuje lek Tecentriq

Lek Tecentriq će Vam davati lekar koji ima iskustvo u lečenju raka u bolnici ili na klinici.

Koliko leka Tecentriq se daje

Preporučena doza je 1200 miligrama (mg) svake tri nedelje.

Kako se daje lek Tecentriq

Lek Tecentriq se daje u venu (putem intravenske infuzije).

Vaša prva infuzija trajaće 60 minuta.

Vaš lekar pažljivo će pratiti Vaše stanje tokom prve infuzije.

Ukoliko se kod Vas ne javi reakcija na infuziju tokom prve infuzije, sledeće ćete infuzije primate tokom

perioda od 30 minuta.

Koliko traje terapija

Vaš lekar će nastaviti da Vam daje lek Tecentriq do trenutka kad od njega više ne budete imali koristi. Ipak,
može se obustaviti i ukoliko neželjena dejstva počnu da predstavljaju preveliki problem.

Ako ste zaboravili da primite lek Tecentriq

Ukoliko propustite zakazano vreme, odmah zakažite drugi termin. Kako bi terapija bila delotvorna u
potpunosti, veoma je važno da nastavite da primate infuzije.

Ako naglo prestanete da primate lek Tecentriq

Nemojte prekidati terapiju lekom Tecentriq osim ukoliko ste o tome razgovarali sa svojim lekarom. Prekid
terapije može prekinuti dejstvo leka.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah obavestite svog lekara ako se pojavi ili pogorša bilo koje od neželjenih dejstava navedenih u
nastavku. Ona se mogu javiti nekoliko nedelja ili meseci nakon Vaše poslednje doze. Ne pokušavajte da se
sami lečite drugim lekovima:
U kliničkim ispitivanjima sa lekom Tecentriq zabeležena su sledeća neželjena dejstva:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

povišena telesna temperatura
mučnina

povraćanje
izrazit umor i nedostatak energije (iscrpljenost)

nedostatak energije

svrab kože

proliv

bol u zglobovima

osip

gubitak apetita
nedostatak daha

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
zapaljenje pluća

niski nivoi kiseonika koji mogu da dovedu do gubitka daha kao posledice zapaljenja pluća (pneumonitisa)

bol u želucu
povišene vrednosti enzima jetre (primećuju se u rezultatima analiza) – može biti znak zapaljenja jetre

otežano gutanje

analize krvi koje pokazuju niske nivoe kalijuma (hipokalemija) ili natrijuma (hiponatremija)

nizak krvni pritisak (hipotenzija)

nedovoljno aktivna štitasta žlezda (hipotiroidizam)

alergijska reakcija (reakcija u vezi sa primenom infuzije ili preosetljivost)
bolest nalik gripu

bol u mišićima i kostima.

drhtavica

previše aktivna štitasta žlezda (hipertiroidizam)

zapaljenje creva

smanjen broj trombocita što kod Vas može dovesti do lakše pojave modrica ili krvarenja

zapušen nos (nazalna kongestija)

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
zapaljenje jetre

zapaljenje pankreasa

utrnulost ili paraliza – to mogu biti znaci Guillain Barré-ovog sindroma

zapaljenje membrane oko kičmene moždine i mozga
niske vrednosti hormona nadbubrežne železde

šećerna bolest tipa 1

visoke vrednosti lipaze – mogu biti znak zapaljenja pankreasa (primećuju se u rezultatima analiza krvi)

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

zapaljenje mozga
miastenija gravis – bolest koja može dovesti do slabosti mišića

zapaljenje hipofize – železde smeštene na bazi mozga

visoke vrednosti amilaze – može biti znak zapaljenja pankreasa (primećuju se u rezultatima analiza krvi)

Ukoliko primetite bilo koje napred navedeno neželjeno dejstvo ili ukoliko se isto pogorša, odmah o tome
obavestite svog lekara.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara , ili medicinsku
sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tecentriq

Lek Tecentriq se čuva u bolnici ili na klinici i za to su zaduženi zdravstveni radnici. Detaljni podaci o
skladištenju jesu sledeći:

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Tecentriq posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i nalepnici na bočici

nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u frižideru (na temperature od 2°C do 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvajte bočicu u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Dokazana je hemijska i fizička stabilnost razblaženog rastvora tokom 24 sata na temperaturi od 2 °C

do 8 °C ili tokom 24 sata na temperaturi ≤30 °C od trenutka pripreme.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor za infuziju treba odmah upotrebiti. Ukoliko se
ne upotrebi odmah, rok upotrebe i uslovi čuvanja u toku korišćenja su odgovornost korisnika i ne bi
trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C ili 8 sati na sobnoj temperaturi
(≤25 °C).

Nemojte da koriste ovaj lek ukoliko je zamućen, obezbojen ili ukoliko sadrži čestice.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tecentriq
Aktivna supstanca je atezolizumab.
Jedna bočica sa 20 mL koncentrata sadrži 1200 mg atezolizumaba.
1 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 60 mg atezolizumaba.

Pomoćne supstance su: L-histidin, sirćetna kiselina, glacijalna, saharoza, polisorbat 20 i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Tecentriq i sadržaj pakovanja

Lek Tecentriq je koncentrat za rastvor za infuziju. To je bistra, bezbojan do blago žućkast rastvor.

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I sa zatvaračem od butil gume sa aluminijumskom
kapicom sa plastičnim poklopcem (flip-off) koja sadrži 20 mL rastvora.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole:
ROCHE D.O.O. BEOGRAD
Milutina Milankovića 11a, Beograd

Proizvođač:
F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD
Wurmisweg, Kaiseraugst, Švajcarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Mart, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:
515-01-04298-17-001 od 02.03.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA

Terapijske indikacije

Lek Tecentriq kao monoterapija indikovan je za terapiju odraslih pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili
metastatskim urotelijalnim karcinomom (UC) nakon prethodne hemioterapije koja je sadržala platinu ili za
terapiju onih pacijenata koji se smatraju nepogodnim za lečenje cisplatinom (videti odeljak
Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).

Lek Tecentriq kao monoterapija indikovan je za terapiju odraslih pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili
metastatskim nesitnoćelijskim karcinomom pluća (engl. non-small cell lung carcinoma, NSCLC) nakon
prethodne hemioterapije. Potrebno je da su pacijenti sa EGFR aktivirajućim mutacijama ili ALK pozitivnim
tumorskim mutacijama takođe primali ciljanu terapiju pre nego što prime lek Tecentriq (videti odeljak
Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).

Doziranje i način primene

Primenu leka Tecentriq moraju započeti i nadgledati lekari sa iskustvom u lečenju karcinoma.

Doziranje
Preporučena doza leka Tecentriq je 1200 mg i daje se intravenski na svake tri nedelje.

Trajanje terapije
Preporučuje se da se pacijenti leče lekom Tecentriq sve do gubitka kliničke koristi (videti odeljak
Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka) ili do pojave toksičnosti koju nije moguće zbrinuti.

Odložene ili propuštene doze
Ukoliko se propusti planirana doza leka Tecentriq, potrebno je dozu primeniti što je moguće pre. Preporučuje
se da se ne čeka do sledeće planirane doze. Raspored primene leka mora se prilagoditi kako bi se održao
interval od 3 nedelje između doza.

Korekcije doza tokom terapije
Ne preporučuju se smanjivanje doze leka Tecentriq.

Odlaganje primene doze ili prekid lečenja (videti takođe odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri
upotrebi leka i Neželjena dejstva)

Tabela 1: Saveti o prilagođavanju doze u slučaju navedenih neželjenih reakcija na lek

Neželjena reakcija

Težina

Prilagođavanje lečenja

Pneumonitis

Gradus 2

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
događaj poboljša na gradus 0 ili 1 u
roku

od

12 nedelja,

a

doza

kortikosteroida

smanji

na ≤10 mg

prednizona ili ekvivalentnog leka
dnevno

Gradus 3 ili 4

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Hepatitis

Gradus 2:
(vrednosti ALT ili AST >3 do 5 x iznad
gornje granice normale [GGN]

ili

vrednosti bilirubin u krvi >1,5 do 3 x
GGN)

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
događaj poboljša na gradus 0 ili 1 u
roku

od

nedelja,

a

doza

kortikosteroida

smanji

na ≤10 mg

prednizona ili ekvivalentnog leka
dnevno

Gradus 3 ili 4:
(vrednosti ALT ili AST >5 x GGN

ili

vrednosti bilirubin u krvi >3 x GGN)

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Kolitis

Dijareja gradusa 2 ili 3 (povećanje od ≥4
stolice dnevno u odnosu na početnu
vrednost)

ili

simptomatski kolitis

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
događaj poboljša na gradus 0 ili 1 u
roku

od

nedelja,

a

doza

kortikosteroida

smanji

na ≤10 mg

prednizona ili ekvivalentog leka

Dijareja gradusa 4 ili kolitis (opasni po
život, indikovana hitna intervencija)

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Neželjena reakcija

Težina

Prilagođavanje lečenja

Hipotiroidizam ili
hipertiroidizam

Simptomatska

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Hipotiroidizam:
Terapija se može nastaviti kada se
simptomi dovedu pod kontrolu pomoću
supstitucione

tiroidne

terapije

a

vrednosti TSH počnu da se snižavaju

Hipertiroidizam:
Terapija se može nastaviti kada se
simptomi stave pod kontrolu pomoću
antitiroidnog leka, a funkcija tiroidne
žlezde se poboljša

Adrenalna insuficijencija

Simptomatska

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
događaj poboljša na gradus 0 ili 1 u
roku

od

12 nedelja,

a

doza

kortikosteroida

smanji

na ≤10 mg

prednizona ili ekvivalentnog leka
dnevno, a pacijent je stabilan na
supstitucionoj terapiji

Hipofizitis

Gradus 2 ili 3

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
događaj poboljša na gradus 0 ili 1 u
roku

od

nedelja,

a

doza

kortikosteroida

smanji

na ≤10 mg

prednizona ili ekvivalentnog leka
dnevno, a pacijent je stabilan na
supstitucionoj terapiji

Gradus 4

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Dijabetes melitus tipa 1

Hiperglikemija gradusa 3 ili 4 (glukoza
natašte > 250 mg/dL ili 13,9 mmol/L)

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
postigne metabolička kontrola na
supstitucionoj insulinskoj terapiji

Reakcije u vezi sa infuzijom

Gradus 1 ili 2

Smanjiti brzinu infuzije ili privremeno
prekinuti infuziju; terapija se može
nastaviti kada se reakcija povuče

Gradus 3 ili 4

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Osip

Gradus 3

Privremeno prekinuti primenu Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
povuče osip, a doza kortikosteroida
smanji na ≤10 mg prednizona ili
ekvivalentog leka dnevno

Gradus 4

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Neželjena reakcija

Težina

Prilagođavanje lečenja

Miastenični sindrom/miastenia
gravis,

Guillain

Barré-ov

sindrom i meningoencefalitis

Svi gradusi

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Pankreatitis

Povišene vrednosti lipaze ili amilaze u
serumu gradusa 3 ili 4 (> 2 x GGN)
ili pankreatitis gradusa 2 ili 3

Privremeno prekinuti primenu leka
Tecentriq

Terapija se može nastaviti kada se
vrednosti amilaze i lipaze u serumu
poboljšaju na gradus 0 ili 1 u roku od
12 nedelja, ili se simptomi pankreatitisa
otklone, a doza kortikosteroida smanji
na ≤10 mg prednizona ili ekvivalentnog
leka

Rekurentni pankreatitis gradusa 4 ili bilo
kog gradusa

Trajno prekinuti primenu leka Tecentriq

Napomena: Gradusi toksičnosti u skladu su sa Zajedničkim terminološkim kriterijumima za neželjene događaje
nacionalnog instituta za kancer verzija 4.0 (engl. National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse
Events) (NCI-CTCAE v.4).

Lečenje lekom Tecentriq treba trajno prekinuti:

U slučaju toksičnosti gradusa 4, osim za endokrinopatije koje se kontrolišu pomoću supstitucionih

hormona;

U slučaju bilo kog rekurentnog događaja gradusa ≥3;

Ukoliko se toksičnost povezana sa terapijom ne poboljša do gradusa 0 ili 1 u roku od 12 nedelja

nakon datuma početka neželjene reakcije;

Ukoliko je doza kortikosteroida od >10 mg prednizona ili ekvivalentnog leka dnevno neophodna za

terapiju toksičnosti povezane sa terapijom i 12 nedelja nakon datuma početka neželjene reakcije.

Pacijentima lečenim lekom Tecentriq mora se dati Kartica sa upozorenjima za pacijenta i pacijenti moraju
biti obavešteni o rizicima primene leka Tecentriq (videti i Uputstvo za lek).

Posebne populacije

Pedijatrijska populacija
Bezbednost i efikasnost leka Tecentriq kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene.
Nema dostupnih podataka.

Stariji
Na osnovu populacione farmakokinetičke analize, kod pacijenata ≥65 godina nije potrebna nikakva korekcija
doze leka Tecentriq.

Oštećenje funkcije bubrega
Na osnovu populacione farmakokinetičke analize, nije potrebna nikakva korekcija doze kod pacijenata sa
blago ili umereno oštećenom funkcijom bubrega (videti odeljak Farmakokinetički podaci Sažetka
karakteristika leka). Nema dovoljno podataka o pacijentima sa teškim oštećenjem funkcije bubrega na
osnovu kojih bi se mogli doneti zaključci o ovoj populaciji.

Oštećenje funkcije jetre
Na osnovu populacione farmakokinetičke analize, nije potrebna nikakva korekcija doze kod pacijenata sa
blago oštećenom funkcijom jetre. Lek Tecentriq nije ispitivan kod pacijenata sa umerenim ili teškim
oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka).

ECOG perfomans status ≥2
Pacijenti sa ECOG performans (engl. Eastern Cooperative Oncology Group) statusom ≥2 nisu bili uključeni
u klinička ispitivanja lečenja NSCLC-a i druge linije lečenja urotelijalnog karcinoma (videti odeljke Posebna
upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).

Način primene
Lek Tecentriq je namenjen za intravensku primenu. Infuzije se ne smeju davati kao brza ili bolusna
intravenska injekcija.

Inicijalnu dozu leka Tecentriq neophodno je dati tokom 60 minuta. Ukoliko se prva infuzija dobro podnese,
sve naknadne infuzije mogu se davati u trajanju od 30 minuta.

Za uputstva o razblaživanju i rukovanju lekom pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri
odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).

Kontraindikacije

Preosetljivost na atezolizumab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih
supstanci.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Kako bi se unapredila sledljivost bioloških lekova, potrebno je jasno zabeležiti (ili navesti) zaštićeni naziv i
broj serije leka u kartonu pacijenta.

Većina neželjenih reakcija u vezi sa imunskim sistemom koje su se javile tokom terapije atezolizumabom
bila je reverzibilna, uz privremene prekide primene atezolizumaba i započinjanje terapije kortikosteroidima
odnosno suportivne terapije. Primećene su imunski uzrokovane neželjene reakcije koje zahvataju više od
jednog sistema u organizmu. Imunski uzrokovane neželjene reakcije prilikom primene atezolizumaba mogu
se javiti nakon poslednje doze atezolizumaba.

U slučaju kada postoji sumnja na imunski uzrokovanu neželjenu reakciju, potrebno je izvršiti detaljnu
evaluaciju kako bi se potvrdila etiologija ili isključili drugi uzroci. Na osnovu težine neželjenih reakcija,
treba privremeno prekinuti primenu atezolizumaba i primeniti kortikosteroide. Nakon poboljšanja na gradus
≤1, potrebno je postepeno smanjivati primenu kortikosteroida u periodu od ≥1 meseca. Na osnovu
ograničenih podataka iz kliničkih studija kod pacijenata kod kojih neželjene reakcije u vezi sa imunskim
sistemom nije bilo moguće kontrolisati sistemskom upotrebom koritikosteroida, može se razmotriti primena
drugih sistemskih imunosupresiva.

Atezolizumab se mora trajno prekinuti u slučaju bilo kojih neželjenih reakcija gradusa 3 u vezi sa imunskim
sistemom koje se ponovo javljaju, kao i u slučaju neželjenih reakcija u vezi sa imunskim sistemom gradusa
4, osim u slučaju endokrinopatija koje se kontrolišu supstitucionim hormonima (videti odeljke Doziranje i
način primene i Neželjena dejstva).

Imunski uzorkovan pneumonitis
U kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom zabeleženi su slučajevi pneumonitisa, uključujući i smrtne
slučajeve (videti odeljak Neželjena dejstva). Pacijente treba nadzirati zbog moguće pojave znakova i
simptoma pneumonitisa.

Terapiju atezolizumabom treba obustaviti u slučaju pneumonitisa gradusa 2 i treba početi sa primenom
prednizona ili ekvivalentnog lek od 1 do 2 mg/kg/dan. Ukoliko se simptomi poboljšaju na gradus ≤1,
potrebno je postepeno smanjivati primenu kortikosteroida u periodu od ≥1 meseca. Terapija atezolizumabom
može se nastaviti ukoliko se događaj popravi na gradus ≤1 u roku od 12 nedelja, a kortikosteroidi smanje na
≤10 mg prednizona ili ekvivalentnog leka dnevno. Terapija atezolizumabom mora se trajno prekinuti u
slučaju pneumonitisa gradusa 3 ili 4.

Imunski uzorkovan hepatitis
U kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom zabeleženi su slučajevi hepatitisa od kojih su neki doveli do
smrtnog ishoda (videti odeljak Neželjena dejstva). Pacijente treba nadzirati zbog moguće pojave znakova i
simptoma hepatitisa.

Vrednosti aspartat aminotransferaza (AST), alanin aminotransferaze (ALT) i bilirubina potrebno je pratiti pre
započinjanja terapije, periodično tokom terapije atezolizumabom i kako je indikovano na osnovu kliničke
procene.

Terapiju atezolizumabom potrebno je obustaviti ukoliko događaj gradusa 2 (vrednosti ALT ili AST >3 do 5
x GGN ili vrednosti bilirubin u krvi > 1,5 do 3 x GGN) potraje duže od 5 do 7 dana, i treba početi sa
primenom 1 do 2 mg/kg/dan prednizona ili ekvivalentnog leka. Ukoliko se slučaj popravi na gradus ≤1,
potrebno je postepeno smanjivati primenu kortikosteroida u periodu od ≥1 meseca.

Terapija atezolizumabom može se nastaviti ukoliko se slučaj popravi na gradus ≤1 u roku od 12 nedelja a
kortikosteroidi se smanje na ≤10 mg prednizona ili ekvivalentnog leka dnevno. Terapiju atezolizumabom
neophodno je trajno prekinuti u slučaju događaja gradusa 3 ili 4 (vrednosti ALT ili AST >5,0 x GGN ili
vrednosti bilirubin u krvi >3 x GGN).

Imunski uzorkovan kolitis
U kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom zabeleženi su slučajevi dijareje ili kolitisa (videti odeljak
Neželjena dejstva). Pacijente treba nadzirati zbog moguće pojave znakova i simptoma kolitisa.

Terapiju atezolizumabom treba privremeno prekinuti u slučaju dijareje gradusa 2 ili 3 (porast od ≥4 stolice
preko početne vrednosti) ili kolitisa (simptomatskog). U slučaju dijareje ili kolitisa gradusa 2, ukoliko
simptomi potraju duže od 5 dana, ili se ponovo jave, potrebno je početi terapiju prednizonom ili
ekvivalentim lekom u dozi od 1 do 2 mg/kg/dan. U slučaju dijareje ili kolitisa gradusa 3, potrebno je početi
terapiju kortikosteroidima za intravensku primenu (1 do 2 mg/kg/dan metilprednizolona ili ekvivalentog
leka). Kada se simptomi poboljšaju, treba početi terapiju prednizonom ili ekvivalentnim lekom u dozi od 1
do 2 mg/kg/dan. Ukoliko se simptomi poprave na gradus ≤1, potrebno je postepeno smanjivati primenu
kortikosteroida u periodu od ≥1 meseca. Terapija atezolizumabom može se nastaviti ukoliko se događaj
popravi na gradus ≤1 u roku od 12 nedelja a kortikosteroidi se smanje na ≤10 mg prednizona ili ekvivalenta
dnevno. Terapija atezolizumabom mora se trajno prekinuti u slučaju dijareje ili kolitisa gradusa 4 (opasni po
život, indikovana hitna intervencija).

Imunski uzorkovane endokrinopatije
Hipotiroidizam, hipertiroidizam, adrenalna insuficijencija, hipofizitis i dijabetes melitus tipa 1, uključujući
dijabetesnu ketoacidozu, zabeleženi su u kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom (videti odeljak
Neželjena dejstva).

Pacijente treba nadzirati zbog moguće pojave znakova i simptoma endokrinopatija. Pre i periodično tokom
terapije atezolizumabom treba pratiti tiroidnu funkciju. Potrebno je razmotriti odgovarajuće lečenje koji na
početku lečenja imaju odstupanja u nalazima testova funkcije štitaste žlezde.

Asimptomatski pacijenti sa odstupanjima u nalazima testova funkcije štitaste žlezde mogu da primaju
atezolizumab. U slučaju simptomatskog hipotiroidizma, potrebno je privremeno prekinuti primenu
atezolizumaba i započeti hormonsku supstitucionu terapiju po potrebi. Izolovani hipotiroidizam može se
lečiti supstitucionom terapijom i bez kortikosteroida. U slučaju simptomatskog hipertiroidizma, treba
privremeno prekinuti sa primenom atezolizumaba i po potrebi uvesti antitiroidni lek. Lečenje
atezolizumabom može se nastaviti kada simptomi budu pod kontrolom, a tiroidna funkcija se poboljša.

U slučaju simptomatske adrenalne insuficijencije treba privremeno prekinuti sa primenom atezolizumaba i
započeti terapiju intravenskim kortikosteroidima (1 do 2 mg/kg/dan metilprednizolona ili ekvivalentnog
leka). Kada se simptomi poboljšaju, potrebna je terapija prednizonom ili ekvivalentim lekom u dozi od 1 do
2 mg/kg/dan. Ukoliko se simptomi poboljšaju na gradus ≤1, potrebno je postepeno smanjivati primenu
kortikosteroida u periodu od ≥1 meseca. Terapija se može nastaviti ukoliko se događaj popravi na gradus ≤1

u roku od 12 nedelja a kortikosteroidi se smanje na ≤10 mg prednizona ili ekvivalentnog leka dnevno i
pacijent je stabilan na supstitucionoj terapiji (ukoliko je potrebna).

U slučaju hipofizitisa gradusa 2 ili 3, potrebno je privremeno prekinuti primenu atezolizumaba i započeti
terapiju intravenskim kortikosteroidima (1 do 2 mg/kg/dan metilprednizolona ili ekvivalentnog leka) a
hormonsku supstituciju treba uvesti po potrebi. Kada se poprave simptomi, treba uvesti terapiju prednizonom
ili ekvivalentnim lekom u dozi od 1 do 2 mg/kg/dan. Ukoliko se simptomi poboljšaju na gradus ≤1, potrebno
je postepeno smanjivati primenu kortikosteroida u periodu od ≥1 meseca. Terapija se može nastaviti ukoliko
se događaj popravi na gradus ≤1 u roku od 12 nedelja a kortikosteroidi se smanje na ≤10 mg prednizona ili
ekvivalenta dnevno i pacijent je stabilan na supstitucionoj terapiji (ukoliko je potrebna). Terapiju
atezolizumabom potrebno je trajno prekinuti u slučaju hipofizitisa gradusa 4.

U slučaju dijabetes melitusa tipa 1 treba započeti terapiju insulinom. U slučaju hiperglikemije gradusa ≥3
(glukoza natašte >250 mg/dL ili 13,9 mmol/L), potrebno je privremeno prekinuti sa primenom
atezolizumaba. Terapija atezolizumabom može se nastaviti ukoliko se postigne metabolička kontrola na
supstitucionoj insulinskoj terapiji.

Imunski uzorkovan meningoencefalitis
U kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom zabeleženi su slučajevi meningoencefalitisa (videti odeljak
Neželjena dejstva). Pacijente treba pratiti radi pojave znakova i simptoma meningitisa ili encefalitisa.

U slučaju meningitisa ili encefalitisa bilo kog gradusa, terapija atezolizumabom mora se trajno prekinuti.
Potrebno je započeti terapiju intravenskim kortikosteroidima (1 do 2 mg/kg/dan metilprednizolona ili
ekvivalentnog leka). Kada se poprave simptomi, treba uvesti terapiju prednizonom ili ekvivalentnim lekom u
dozi od 1 do 2 mg/kg/dan.

Imunski uzorkovane neuropatije
Miastenični sindrom/miastenija gravis ili Guillain Barré-ov sindrom, koji mogu biti opasni po život,
zabeleženi su kod pacijenata koji primaju atezolizumab. Pacijente treba pratiti radi pojave simptoma motorne
i senzorne neuropatije.

Terapija atezolizumabom mora se trajno prekinuti u slučaju bilo kog gradusa miasteničnog sindroma
/miastenije gravis ili Guillain Barré-ov sindroma. Treba razmotriti uvođenje sistemskih kortikosteroida (u
dozi od 1 do 2mg/kg/dan prednizona ili ekvivalentnog leka).

Imunski uzorkovan pankreatitis
U kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom zabeležen je pankreatitis, uključujući povišene nivoe amilaze i
lipaze u serumu (videti odeljak Neželjena dejstva). Pacijente treba detaljno pratiti radi pojave znakova i
simptoma koji ukazuju na akutni pankreatitis.

Terapiju atezolizumabom treba privremeno prekinuti u slučaju povišenih vrednosti amilaze ili lipaze gradusa
≥3 (>2 x GGN), ili pankreatitisa gradusa 2 ili 3, i treba započeti terapiju intravenskim kortikosteroidima (1
do 2 mg/kg/dan metilprednizolona ili ekvivalentnog leka). Kada se poprave simptomi, treba uvesti terapiju
prednizonom ili ekvivalentnim lekom u dozi od 1 do 2 mg/kg/dan. Terapija atezolizumabom se može
nastaviti kada se vrednosti amilaze i lipaze u serumu poprave na gradus ≤1 u roku od 12 nedelja, ili simptomi
pankreatitisa nestanu, a kortikosteroidi se smanje na ≤10 mg prednizona ili ekvivalenta dnevno. Terapija
atezolizumabom mora se trajno prekinuti u slučaju pankreatitisa gradusa 4 ili rekurentnog pankreatitisa bilo
kog gradusa.

Reakcije na infuziju
Reakcije na infuziju zabeležene su u kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom (videti odeljak Neželjena
dejstva).
Brzinu infuzije treba smanjiti ili prekinuti terapiju kod pacijenata sa reakcijama na infuziju gradusa 1 ili 2.
Primenu atezolizumaba treba trajno prekinuti kod pacijenata sa reakcijama na infuziju gradusa 3 ili 4.
Pacijenti sa reakcijama na infuziju gradusa 1 ili 2 mogu nastaviti da primaju atezolizumab uz pažljivo
praćenje; treba razmotriti premedikaciju antipireticima i antihistaminicima.

Pacijenti isključeni iz kliničkih ispitivanja
Pacijenti sa sledećim stanjima bili su isključeni iz kliničkih ispitivanja: autoimunska bolest u anamnezi,
pneumonitis u anamnezi, aktivna metastaza na mozgu, HIV, infekcija virusom hepatitisa B ili virusom
hepatitisa C. Pacijenti koji su primili živu, atenuisanu vakcinu u periodu od 28 dana pre uključivanja;
sistemske imunostimulatore u periodu od 4 nedelje ili sistemske imunosupresive u periodu od 2 nedelje pre
uključivanja u studiju bili su isključeni iz kliničkih ispitivanja.

U ispitivanja nisu bili uključeni ni pacijenti koji su imali početni funkcionalni status ≥2 (osim kohorte 1 iz
studije GO29293 [IMvigor210], koja je uključivala pacijente sa urotelijalnim karcinomom koji nisu bili
pogodni za primanje cisplatina, a imali su početni funkcionalni status ≥2) (videti odeljak Farmakodinamski
podaci Sažetka karakteristika leka).

U nedostatku podataka, atezolizumab treba oprezno primenjivati u tim populacijama nakon pažljive
evaluacije odnosa koristi i rizika za pacijenta.

Primena atezolizumaba za urotelijalni karcinom kod prethodno nelečenih pacijenata koji se smatraju
nepogodnim da primaju cisplatin

Osnovne i prognostičke osobine bolesti studijske populacije kohorte 1 IMvigor210 bile su generalno
uporedive sa pacijentima iz kliničke prakse koji bi se smatrali nepodobnim da primaju cisplatin, ali koji bi
bili pogodni da primaju kombinovanu hemioterapiju na bazi karboplatina. Nema dovoljno podataka za
podgrupu pacijenata koji ne bi bili pogodni za bilo koju vrstu hemioterapije, te stoga atezolizumab treba
oprezno koristiti kod tih pacijenata, nakon pažljivog razmatranja potencijalnog odnosa koristi i rizika u
svakom pojedinačnom slučaju.

Kartica sa upozorenjima za pacijenta
Svi lekari koji propisuju lek Tecentriq moraju da budu upoznati sa informacijama za lekare i smernicama za
lečenje. Lekar koji propisuje lek mora razgovarati o rizicima terapije lekom Tecentriq sa pacijentom,
Pacijent će dobiti Karticu sa upozorenjima za pacijenta i biće mu naloženo da tu karticu uvek nosi sa sobom.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu sprovedena formalna farmakokinetička ispitivanja interakcija između atezolizumaba i drugih lekova.
Pošto se atezolizumab eliminiše iz cirkulacije katabolizmom, ne očekuju se nikakve metaboličke interakcije
sa drugim lekovima.

Treba izbegavati primenu sistemskih kortikosteroida ili imunosupresiva pre početka primene atezolizumaba
zbog njihovog potencijalnog ometanja farmakodinamske aktivnosti i efikasnosti atezolizumaba. Ipak,
sistemski kortikosteroidi ili drugi imunosupresivi mogu se upotrebiti za lečenje imunski uzrokovanih
neželjenih reakcija nakon početka primene atezolizumaba (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza
pri upotrebi leka).

Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene u reproduktivnom periodu
Žene u reproduktivnom periodu moraju da koriste delotvornu kontracepciju tokom i 5 meseci nakon terapije
atezolizumabom.

Trudnoća
Nema podataka o upotrebi atezolizumaba kod trudnica. Nisu sprovedena ispitivanja uticaja atezolizumaba na
razvoj i reprodukciju. Studije na životinjama pokazale su da inhibicija PD-L1/PD-1 puta na mišjim
modelima trudnoće može dovesti do imunski uzrokovanog odbacivanja fetusa u razvoju i tako dovesti do
smrti fetusa (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka). Ti rezultati
ukazuju na potencijalni rizik, na osnovu mehanizma dejstva, da primena atezolizumaba tokom trudnoće
može dovesti do oštećenja fetusa, uključujući više stope pobačaja ili mrtvorođenčadi.

Poznato je da humani imunoglobulini G1 (IgG1) prolaze kroz placentalnu barijeru, a atezolizumab je IgG1;
stoga atezolizumab ima potencijal da se prenese sa majke na fetus u razvoju.

Atezolizumab ne treba koristiti tokom trudnoće, osim ukoliko zbog kliničkog stanja žene terapija
atezolizumabom nije neophodna.

Dojenje
Nije poznato da li se atezolizumab izlučuje u majčino mleko. Atezolizumab je monoklonsko antitelo i trebalo
bi da bude prisutan u prvom mleku i u niskim nivoima nakon toga. Rizik za novorođenčad/odojčad se ne
može isključiti. Neophodno je doneti odluku da li da se prestane sa dojenjem ili da se prestane sa terapijom
lekom Tecentriq, uzimajući u obzir prednosti dojenja za dete i prednosti terapije za ženu.

Fertilitet
Nema kliničkih podataka o eventualnim uticajima atezolizumaba na fertilitet. Nisu sprovedene studije
reproduktivne i razvojne toksičnosti sa atezolizumabom; ipak, na osnovu studije toksičnosti sa ponovljenom
dozom, u trajanju od 26 nedelja, atezolizumab je uticao na menstrualne cikluse pri procenjenoj vrednosti
PIK-a približno 6 puta većoj od vrednosti PIK-a kod pacijenata koji su primali preporučenu dozu i slučajevi
su bili reverzibilni (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka). Nije
bilo uticaja na reproduktivne organe muškaraca.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Lek Tecentriq ima mali uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Pacijentima koji
osećaju umor savetuje se da ne upravljaju vozilima niti rukuju mašinama sve dok se simptomi ne povuku
(videti odeljak Neželjena dejstva).

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila
Bezbednost leka Tecentriq zasniva se na objedinjenim podacima 2160 pacijenata sa metastatskim
urotelijalnim karcinomom i NSCLC. Najčešće neželjene reakcije bile su umor (35,4%), smanjen apetit
(25,5%), mučnina (22,9%), dispnea (21,8%), dijareja (18,6%), osip (18,6%), pireksija (18,3%), povraćanje
(15,0%), artralgija (14,2%), astenija (13,8%) i pruritus (11,3%).

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija
Neželjene reakcije na lek (ADRs) navedene su u nastavku u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema
organa (SOC) i kategorijama učestalosti. Upotrebljene su sledeće kategorije učestalosti: veoma često (≥1/10),
često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10000 do <1/1000), veoma retko
(<1/10000). U svakoj grupi učestalosti, neželjene reakcije su navedene u opadajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tabela 2: Sažetak neželjenih reakcija koje se javljaju kod pacijenata lečenih lekom Tecentriq u
kliničkim ispitivanjima

Poremećaji krvi i limfnog sistema
Često

trombocitopenija

Poremećaji imunskog sistema
Često

hipersenzitivnost

Endokrini poremećaji
Često

hipotiroidizam

a

, hipertiroidizam

b

Povremeno

dijabetes melitus

c

, adrenalna insuficijencija

d

Retko

hipofizitis

Poremećaji metabolizma i ishrane
Veoma često

smanjen apetit

Često

hipokalemija, hiponatremija

Poremećaji nervnog sistema
Povremeno

Guillain Barré-ov sindrom

e

, neinfektivni meningitis

f

Retkoo

neinfektivni encefalitis

g

, miastenični sindrom

h

Vaskularni poremećaji
Česti

hipotenzija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji
Veoma često

dispnea

Često

pneumonitis

i

, hipoksija, nazalna kongestija,

Gastrointestinalni poremećaji
Veoma često

mučnina, povraćanje, dijareja

Često

bol u stomaku, kolitis

j

, disfagija,

Povremeno

pankreatitis

k

, povišene vrednosti lipaze,

Retko

povišene vrednosti amilaze

Hepatobilijarni poremećaji
Često

povišene vrednosti AST, povišene vrednosti ALT

Povremeno

hepatitis

l

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Veoma često

osip

m

, pruritus

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Veoma često

artralgija

Često

mišićno-koštani bol

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

pireksija, umor, astenija

Često

reakcije u vezi sa infuzijom, bolest slična gripu, drhtavica

a

Zabeleženi su i hipotiroidizam, povišen nivo hormona koji stimuliše tiroidnu funkciju u krvi, tiroiditis, smanjen nivo

hormona koji stimuliše tiroidnu funkciju u krvi, miksedem, patološke rezultate testova tiroidne funkcije, akutni
tiroiditis, smanjen nivo tiroksina.

b

Zabeleženi su i hipertiroidizam, povišen nivo hormona koji stimuliše tiroidnu funkciju u krvi, tiroiditis, smanjen nivo

hormona koji stimuliše tiroidnu funkciju u krvi, endokrinu oftalmopatiju, egzoftalamus, patološke rezultate testova
tiroidne funkcije, akutni tiroiditis, smanjen nivo tiroksina.

c

Zabeleženi su i dijabetes melitus i dijabetes melitus tipa 1.

d

Zabeleženi su i adrenalna insuficijencija, primarna adrenalna insuficijencija i Adisonova bolest.

e

Zabeleženi su i Guillain Barré-ov sindrom i demijelinizirajuća polineuropatija.

f

Zabeležen je i meningitis.

g

Zabeležen je i encefalitis.

h

Zabeležen u studijama osim onih kod pacijenata sa metastatskim urotelijalnim karcinomom i NSCLC. Učestalost se

zasniva na izloženosti kod 6000 pacijenata u svim kliničkim ispitivanjima atezolizumaba.

i

Zabeleženi su i pneumonitis, pulmonalna infiltracija, bronhiolitis, intersticijalna bolest pluća, radijacioni pneumonitis.

j

Zabeleženi su i kolitis, autoimunski kolitis, ishemijski kolitis, mikroskopski kolitis.

k

Zabeleženi su i pankreatitis i akutni pankreatitis.

l

Zabeleženi su i autoimunski hepatitis, hepatitis,akutni hepatitis.

m

Zabeleženi su i akne, ekcem, eritem, eritem očnog kapka, multiformni eritem, eksfolijativni osip, osip na očnom

kapku, folikulitis, furunkul, dermatitis, akniformni dermatitis, alergijski dermatitis, bulozni dermatitis, eksfolijativni
dermatitis, kožne erupcije uzrokovane lekom, sindrom palmarno-plantarne eritrodisestezije, osip, eritematozni osip,
generalizovani osip, makularni osip, makulo-papularni osip, papularni osip, papuloskvamozni osip, pruritični osip,
pustularni osip, seboroični dermatitis, eksfolijacija kože, toksičnost kože, kožne ulceracije, toksična erupcija kože.

Opis odabranih neželjenih reakcija

Podaci u nastavku odražavaju izloženost atezolizumabu za klinički značajne neželjene reakcije u kliničkim
studijama (videti odeljak Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka). Smernice o lečenju ovih
neželjenih reakcija opisane su u odeljcima Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza
pri upotrebi leka.

Imunski uzrokovan pneumonitis
Pneumonitis se javio kod 3,1% (68/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog
urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Od 68 pacijenata kod jednog je došlo do smrtnog ishoda. Medijana
vremena do početka bila je 3,5 meseci (raspon od 3 dana do 20,5 meseci). Medijanja trajanja bila je 1,5
meseci (raspon od 0 dana do 15,1+ meseci; + označava cenzurisanu vrednost). Pneumonitis je doveo do
trajnog prekida primene atezolizumaba kod 10 (0,5 %) pacijenata. Pneumonitis koji je zahtevao primenu
kortikosteroida javio se kod 1,6% (34/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Imunski uzrokovan hepatitis
Hepatitis se javio kod 0,3% (7/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog urotelijalnog
karcinoma i NSCLC. Medijana vremena do početka bila je 1,1 mesec (raspon od 9 dana do 7,9 meseci).
Medijana trajanja bila je 1 mesec (raspon od 9 dana do 1,9 + meseci; + označava cenzurisanu vrednost).
Hepatitis je doveo do trajnog prekida primene atezolizumaba kod 2 (<0,1%) pacijenta. Hepatitis koji je
zahtevao primenu kortikosteroida javio se kod 0,2% (5/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Imunski uzrokovan kolitis
Kolitis se javio kod 1,1% (23/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog urotelijalnog
karcinoma i NSCLC. Medijana vremena do početka bila je 4 meseca (raspon od 15 dana do 15,2 meseca).
Medijana trajanja bila je 1,4 meseca (raspon od 3 dana do 17,8+ meseci; + označava cenzurisanu vrednost).
Kolitis je doveo do trajnog prekida primene atezolizumaba kod 5 (0,2%) pacijenata. Kolitis koji je zahtevao
primenu kortikosteroida javio se kod 0,5% (10/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Imunski uzrokovane endokrinopatije
Hipotiroidizam se javio kod 4,7% (101/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog
urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Medijana vremena do početka bila je 5,5 meseci (raspon od 15 dana do
31,3 meseca). Hipertiroidizam se javio kod 1,7% (36/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog
metastatskog urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Medijana vremena do početka bila je 3,5 meseci (raspon od
21 dan do 31,3 meseca).

Adrenanlna insuficijencija javila se kod 0,3% (7/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog
metastatskog urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Medijana vremena do početka bila je 5,7 meseci (raspon: 3
dana do 19 meseci). Adrenanlna insuficijencija koja je zahtevala primenu kortikosteroida javila se kod 0,3%
(6/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Hipofizitis se javio kod <0,1% (1/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog
urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Vreme do početka za tog pacijenta bilo je 13,7 meseci

.

Dijabetes melitus javio se kod 0,3% (6/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog
urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Vreme do početka bilo je u rasponu od 3 dana do 6,5 meseci. Dijabetes
melitus doveo je do trajnog prekida primene atezolizumaba kod 1 (<0,1%) pacijenta.

Imunski uzrokovan meningoencefalitis
Meningitis se javio kod 0,1% (3/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog
urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Vreme do početka bilo je u rasponu od 15 do 16 dana. Kod sva tri
pacijenta bila je neophodna primena kortikosteroida i trajni prekid primene atezolizumaba.

Encefalitis se javio kod <0,1% (2/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog
urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Vreme do početka bilo je 14 i 16 dana. Encefalitis je doveo do trajnog
prekida primene atezolizumaba kod 1 (<0,1%) pacijenta. Encefalitis koji je zahtevao primenu kortikosteroida
javilo se kod <0,1% (1/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Imunski uzorkovane neuropatije
Guillain Barré-ov sindrom i demijelinizirajuća polineuropatija javili su se kod 0,2% (5/2160) pacijenata koji
su primali atezolizumab zbog metastatskog urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Medijana vremena do početka
bila je 7 meseci (raspon: 18 dana do 8,1 mesec). Medijana trajanja bila je 4,6 meseci (0+ dana do 8,3+
meseca; + označava cenzurisanu vrednost). Guillain Barré-ov sindrom je doveo do trajnog prekida primene
atezolizumaba kod 1 pacijenta (<0,1%). Guillain Barré-ov sindrom koji je zahtevao primenu kortikosteroida
javio se kod <0,1% (2/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Miastenični sindrom
Miastenija gravis javila se kod <0,1% (4/6000) pacijenata u svim kliničkim ispitivanjima sa atezolizumabom
kod više tipova tumora. Vreme do početka bilo je u rasponu od 20 dana do 4 meseca. Primena atezolizumaba
trajno je prekinuta kod sva četiri pacijenta. Miastenični sindrom/miastenija gravis koja je zahtevala primenu
kortikosteroida javila se kod <0,1% (3/6000) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Imunski uzrokovan pankreatitis
Pankreatitis, uključujući povišene vrednosti amilaze i povišene vrednosti lipaze, javio se kod 0,5% (10/2160)
pacijenata koji su primali atezolizumab zbog metastatskog urotelijalnog karcinoma i NSCLC. Medijana
vremena do početka bila je 5,5 meseci (raspon: 9 dana do 16,9 meseci). Medijana trajanja bila je 19 dana
(raspon od 3 dana do 11,2+ meseca; + označava cenzurisanu vrednost). Pankreatitis koji je zahtevao primenu
kortikosteroida javio se kod <0,1% (2/2160) pacijenata koji su primali atezolizumab.

Imunogenost
U studiji IMvigor210, 43,9% pacijenata bilo je pozitivno na antiatezolizumab antitela (ATAs) u jednoj ili
više vremenskih tačaka nakon primene doze. U studiji OAK (GO28915), stopa ATA koja se javila zbog
terapije bila je 30,4%. Čini se da ATA pozitivnost nema klinički značajan uticaj na farmakokinetiku,
efikasnost ili bezbednost.

Nema podataka koji bi omogućili donošenje zaključaka o bilo kakvim eventualnim dejstvima neutrališućih
antitela.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nema informacija o predoziranju atezolizumabom.

U slučaju predoziranja, pacijente treba pažljivo pratiti zbog simptoma i znakova neželjenih reakcija, a treba i
uvesti odgovarajuću simptomatsku terapiju.

Lista pomoćnih supstanci

L-histidin
Sirćetna kiselina, glacijalna
Saharoza
Polisorbat 20
Voda za injekcije

Inkompatibilnost

Ovaj lek ne sme se mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere
opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje
lekom).

Rok upotrebe

Neotvorena bočica
3 godine

Razblaženi rastvor
Dokazana je hemijska i fizička stabilnost tokom 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C ili tokom 24 sata na
temperaturi ≤30 °C od trenutka pripreme.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor za infuziju treba odmah upotrebiti. Ukoliko se ne
upotrebi odmah, rok upotrebe i uslovi čuvanja u toku korišćenja su odgovornost korisnika i ne bi trebalo da
budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C ili 8 sati na sobnoj temperaturi (≤25 °C).

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati bočicu u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon razblaženja leka, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I sa zatvaračem od butil gume sa aluminijumskom
kapicom sa plastičnim poklopcem (flip-off) koja sadrži 20 mL rastvora.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Tecentriq ne sadrži nikakav antimikrobni konzervans i treba da ga priprema zdravstveni radnik koristeći
aseptičnu tehniku.

Ne mućkati.

Uputstva za razblaženje
Dvadeset mL koncentrata leka Tecentriq treba izvući iz bočice i razblažiti u PVC, polietilenskoj (PE) ili
poliolefinskoj kesi za infuziju od 250 mL koja sadrži rastvor natrijum-hlorida od 9 mg/mL (0,9%) za
injekciju. Nakon razblaživanja, jedan mL rastvora treba da sadrži približno 4,4 mg leka Tecentriq
(1200 mg/270 mL). Kesu treba pažljivo okrenuti kako bi se promešao rastvor, ali i izbegla pojava pene.
Infuziju treba dati odmah nakon pripreme (videti odeljak Rok upotrebe).

Lekove za parenteralnu primenu treba vizuelno pregledati zbog čestica i promene boje pre primene. Ukoliko
se primete čestice ili promena boje, rastvor se ne sme upotrebiti.

Nisu zabeležene inkompatibilnosti između leka Tecentriq i intravenskih kesa u kojima se nalazi proizvod, a
čije su površine od polivinil hlorida (PVC), polietilena (PE) ili poliolefina (PO). Pored toga nisu zabeležene
ni inkompatibilnosti sa filter membranama od politersulfona ili polisulfona, niti sa setovima za infuziju i
drugim pomoćnim sredstvima za infuziju od PVC-a, PE-a, polibutadiena ili polieteruretana. Upotreba filter
membrana je opcionalna.

Uklanjanje

Odlaganje leka Tecentriq u životnu sredinu treba svesti na najmanju moguću meru. Svu neiskorišćenu
količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.