Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Thymoglobuline 25mg prašak za rastvor za infuziju

Thymoglobuline 25mg prašak za rastvor za infuziju

prašak za rastvor za infuziju; 25mg; bočica staklena, 1x25mg

Supstance:
anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu kunića
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: L04AA04
Način izdavanja leka SZ
EAN 8606102386121
JKL 0010225

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 25mg

ukupno 1 kom, bočica staklena 1 x 25mg

Proizvođač: Genzyme Polyclonals S.A.S

Adresa: 23 boulevard Chambaud de la Bruyere, 69007 Lyon, Francuska

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o. Beograd

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 25mg
INN anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, kunića

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Thymoglobuline i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Thymoglobuline
3. Kako se upotrebljava lek Thymoglobuline
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Thymoglobuline
6. Dodatne informacije

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

1. ŠTA JE LEK THYMOGLOBULINE I ČEMU JE NAMENjEN
Lek Thymoglobuline pripada grupi lekova zvanih imunosupresivi (lekovi protiv odbacivanja). Ovi lekovi mogu
pomoći da se spreči odbacivanje presađenih organa. Takođe se mogu koristiti i za terapiju drugih neželjenih
imunoloških reakcija.

Lek Thymoglobuline se dobija ubrizgavanjem ćelija ljudskog timusa kunićima. Sadrži imunoglobuline (antitela)
koji se vezuju na neke od ćelija Vašeg imunog sistema i uništavaju ih. Ove ćelije imju ulogu u odbacivanju
presađenih organa ili su odgovorne za druge neželjene imunološke reakcije.

Presađivanje bubrega i srca

Lek Thymoglobuline se koristi kod pacijenata koji imaju presađeni bubreg ili srce, kako bi se sprečilo
odbacivanje presađenog bubrega ili srca. Takođe se koristi kao terapija kod odbacivanja presađenog bubrega ili
srca kod pacijenata koji su otporni na lečenje kortikosteroidima. Lek Thymoglobuline je vrsta leka poznatog kao
imunosupresiv (lek protiv odbacivanja) i uglavnom se koristi u kombinaciji sa drugim imunosupresivima. Kada
pacijent primi organ, prirodni odbrambeni sistem tela će pokušati da ga se reši (da ga odbaci). Lek
Thymoglobuline menja odbrambeni mehanizam tela i pomaže mu da prihvati presađeni organ.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK THYMOGLOBULINE

Lek Thymoglobuline ne smete koristiti:

Ako ste alergični na anti-T limfocitni imunoglobulin kunića, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (videti
deo 6).

Ako imate ozbiljnu infekciju, zato što lek Thymoglobuline smanjuje sposobnost Vašeg organizma da se

bori protiv infekcija.

Kada uzimate lek Thymoglobuline, posebno vodite računa:

Razgovarajte sa vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što dobijete lek
Thymoglobuline:

Ako ste ikada imali alergijsku reakciju na životinje ili na druge lekove. Vaš lekar će Vas nadzirati i
prekinuti terapiju ukoliko postoji bilo koji drugi znak alergijske reakcije na lek Thymoglobuline.

Ako imate bilo kakve poremećaje krvi, kao što su niži broj trombocita u krvi (trombocitopenija) ili niži broj
leukocita (leukopenija). Doza leka koja će Vam biti data će zavisiti od broja leukocita ili trombocita u Vašoj
krvi koji će biti proveren pre, tokom i posle terapije.

Komponente ljudske krvi se koriste u procesu proizvodnje leka Thymoglobuline. Kada se lekovi prave od
ljudske krvi ili plazme, pojedine mere se moraju primeniti da bi se sprečilo da se infekcije prenesu na pacijente.
Ovo uključuje pažljivi odabir donora krvi i plazme, obezbeđujući da se oni koji su pod rizikom od prenosa
infektivnih agenasa isključe, i testiranju svake donacije i skladišta plazme na znake virusa/infekcija. Takođe,
tokom procesa proizvodnje leka Thymoglobuline se preduzimaju koraci u preradi krvi koji inaktiviraju ili
uklanjaju viruse. Uprkos ovim merama, kada se primenjuje medicinski proizvod dobijen od komponenata
ljudske krvi mogućnost prenosa infekcije ne može u potpunosti biti isključena. Ovo se takođe odnosi na bilo
kakve nepoznate ili tek otkrivene viruse ili druge tipove infekcija.

Mere koje se preduzimaju se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane
imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus i hepatitis C virus, i za viruse bez omotača kao što su hepatitis A
virus i parvovirus B19.

Primena drugih lekova

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Kažite Vašem lekaru ako uzimate, ili ste u skorije vreme uzimali bilo koje druge lekove, uključujući lekove koji
se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Naročito je važno ako uzimate:

Bilo koje druge lekove protiv odbacivanja transplanta (imunosupresivi), kao što su azatioprin ili

kortikosteroidi. To je zbog toga što ukoliko je odbrambeni sistem organizma previše oslabljen, može
doći do ozbiljnih infekcija. Takođe može povećati rizik od razvoja kancera u budućnosti.

Vakcinacije
Ne vakcinišite se tokom terapije ili neposredno nakon terapije lekom Thymoglobuline bez prethodnih
konsultacija sa svojim lekarom jer bi to moglo prouzrokovati neželjena dejstva ili može se desiti da vakcina ne
deluje budući da Vaš imuni sistem ne može da odgovori na nju.

Uzimanje leka Thymoglobuline sa hranom ili pićima

Mala je verovatnoća da jelo i piće mogu uticati na Vaš lek.

Primena leka Thymoglobuline u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, pre nego što uzmete ovaj lek posavetujte
se sa lekarom ili farmaceutom. lek Thymoglobuline ne bi trebalo davati trudnicama, osim ukoliko to nije
apsolutno neophodno, budući da su dejstva nepoznata.

Nemojte dojiti dok dobijate lek Thymoglobuline. Ovo iz razloga što može dospeti u majčino mleko i može
uticati na bebu.

Uticaj leka Thymoglobuline na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nemojte voziti niti upravljati mašinama dok se lečite lekom Thymoglobuline.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Thymoglobuline
/
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK THYMOGLOBULINE
Lek će Vam davati Vaš lekar ili medicinska sestra u bolnici. Lek Thymoglobuline se daje putem plastične
cevčice (katetera) direktno u krvotok (intravenska infuzija) tokom perioda od najmanje 6 sati. Prva doza se može
davati i duže.

Doza koju ćete primati zavisi od Vaše telesne mase (osim ako ste gojazni, kada će zavisiti od Vaše idealne
telesne mase), zdravstvenog problema zbog koga se lečite i od toga da li istovremeno dobijate druge lekove.

Sprečavanje odbacivanja bubrega:
Od 1 do 1,5 mg leka Thymoglobuline po svakom kilogramu Vaše telesne mase svakog dana tokom 3 do 9 dana.

Sprečavanje odbacivanja srca:
Od 1 do 2,5 mg leka Thymoglobuline po svakom kilogramu Vaše telesne mase tokom 3 do 5 dana.

Lečenje odbacivanja bubrega kod rezistencije na kortikosteroide:
1,5 mg leka Thymoglobuline po svakom kilogramu Vaše težine svakog dana tokom 7 do 14 dana. Ne postoje
podaci o odbacivanju presađenog bubrega kod dece.

Vaš lekar ili medicinska sestra redovno će Vas proveravati dok budete primali prvu dozu jer je veća verovatnoća
da će se tada pojaviti neželjena dejstva. Oni će proveravati da li ima osipa, proveravaće Vaš puls, krvni pritisak i
disanje. S vremena na vreme lekar će možda tražiti da Vam se uradi analiza krvi kako bi se pratio broj krvnih
zrnaca. Ako imate manje leukocita nego što je normalno, lekar Vam može dati i lekove kojima se sprečavaju ili

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

leče infekcije; ako imate manje trombocita nego što je normalno, lekar Vam može dati transfuziju trombocita.

Lekar Vam može menjati dozu leka Thymoglobuline ako se jave neželjena dejstva.

Ostali lekovi koje Vam lekar može dati
Vaš lekar Vam može dati i neke druge lekove pre davanja ili istovremeno sa davanjem leka Thymoglobuline.
Ovi lekovi se daju da bi se sprečila ili lečila eventualna neželjena dejstva i mogli bi uključiti:

Antipiretike (kao što je paracetamol) za snižavanje temperature

Kortikosteroide (npr. hidrokortizon) za sprečavanje odbacivanja organa i neželjenih dejstava
Antihistaminike (npr. cetirizin) za sprečavanje alergijskih reakcija

Heparin za smanjenje rizika od pojave krvnih ugrušaka

Ako ste uzeli više leka Thymoglobuline nego što je trebalo

Mala je verovatnoća da dobijete više leka Thymoglobuline nego što bi trebalo, budući da će Vas nadzirati lekar
ili medicinska sestra tokom lečenja. Ukoliko do toga ipak dođe, možete imati manji broj trombocita nego što je
normalno (trombocitopenija) ili manji broj leukocita nego što je normalno (leukopenija). Ovo može dovesti do
pojave groznice, drhtavice, bola u grlu, čireva u ustima i do lakšeg krvarenja ili pojave modrica lakše nego što je
normalno.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Thymoglobuline

Nije relevantno

Ako naglo prestanete da uzimate lek Thymoglobuline

Nije relevantno

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao svi lekovi, lek Thymoglobuline može prouzrokovati neželjena dejstva, mada se ne ispoljavaju kod svakoga.
Za neka neželjena dejstva, kao što su groznica, osip i glavobolja i ostala koja utiču na Vaš puls, krvni pritisak i
disanje, kao i neke alergijske reakcije, verovatnije je da će se desiti pri prvoj ili drugoj dozi leka Thymoglobuline
nego kod kasnijih doza.

Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

Uzdignut osip praćen svrabom
Teškoće pri disanju

Bol u stomaku
Oticanje lica, jezika ili grla

Nekada infuzija leka Thymoglobuline može prouzrokovati dodatna neželjena dejstva. Obavestite Vašeg lekara
što je pre moguće ukoliko iskusite bilo koji od sledećih simptoma:

Teško disanje, šištanje pri disanju ili kašalj

Mučninu ili osećaj mučnine
Vrtoglavicu ili nesvesticu
Umor

Bolove u zglobovima
Glavobolju
Krvarenje ili pojavu modrica lakše nego obično

Neredovan ili ubrzan srčani ritam
Simptome infekcije kao što su groznica, drhtavica, bol u grlu, čirevi u ustima

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Tokom ili nakon terapije lekom Thymoglobuline, kod nekih pacijenata se može javiti privremeno povećanje
vrednosti pojedinih testova funkcije jetre (laboratorijski testovi koji pokazuju koliko dobro funkcioniše Vaša
jetra). Uopšteno, nema nikakvih simptoma, a vrednosti testova funkcije jetre se vraćaju u normalu bez lečenja.

Neželjena dejstva nabrojana dole zabeležena su tokom kliničke studije. Ovo ne mora da znači da su sva nastala
usled dejstva leka Thymoglobuline.

Veoma česta (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata) neželjena dejstva uključuju:

Mali broj leukocita; mali broj trombocita
Groznicu

Infekciju

Česta (javljaju se kod manje od 1 od 10 pacijenata) neželjena dejstva uključuju:

Dijareju, teško gutanje, mučninu, povraćanje
Drhtavicu

Serumsku bolest, oboljenje prouzrokovano antitelima protiv leka Thymoglobuline koja prouzrokuju

osip, svrab, koprivnjaču (svrab, crveni pečati), bolove u zglobovima, probleme sa bubrezima i otekle
limfne čvorove i koja nastaju u roku od 6-21 dana. Serumska bolest je obično blaga i prolazi bez lečenja
ili nakon kraćeg tretmana kortikosteroidima

Bol u mišićima

Izrasline (uključujući kancerozne i ne-kancerozne)
Kratak dah

Svrab, osip
Nizak krvni pritisak

Ova neželjena dejstva mogu biti blaga i proći nakon terapije drugim lekovima. Takođe se mogu smanjiti
promenom doze leka Thymoglobuline ili povećanjem vremenskog perioda između davanja.

Nekada se dejstva leka Thymoglobuline mogu javiti tek nekoliko meseci nakon upotrebe. Odložena dejstva
mogu uključiti povećan rizik od infekcija i određene vrste kancera. Ovi događaji su ponekad povezani sa
fatalnim ishodom.
Ako dobijate lek Thymoglobuline sa drugim lekovima koji slabe Vaš imuni sistem, možete biti podložniji
infekcijama.
Takođe se mogu javiti poremećaji u zgrušavanju krvi, kao i poremećaji u radu jetre sve do slabosti jetre.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene
reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK THYMOGLOBULINE

Vaš lek će čuvati u bolnici lekar ili medicinska sestra, van domašaja i vidokruga dece.

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Rok upotrebe
3 godine.

Lekar ili medicinska sestra će proveriti da li je leku prošao rok upotrebe pre nego što ga pripreme.

Čuvanje

Neotvorene bočice leka Thymoglobuline se čuvaju u frižideru (2-8°C).

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Thymoglobuline

Aktivna supstanca je: 25 mg anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, kunića
Ostali sastoji su: manitol, glicin, natrijum hlorid (so). Lek Thymoglobuline može takođe sadržati ostatke
polisorbata, iz proizvodnog procesa.

Kako izgleda lek Thymoglobuline i sadržaj pakovanja
Lek Thymoglobuline se nalazi u staklenoj bočici koja sadrži beli prašak. Pre korišćenja rastvara se sa 5 mililitara
(mL) sterilne vode kako bi se dobila tečnost. Svaki mililitar (mL) sadrži 5 mg anti-timocitnog imunoglobulina
kunića. Ova tečnost se zatim razblažuje sa rastvorom natrijum hlorida ili sa rastvorom glukoze tako da se može
davati polako (infuzijom) u krvotok preko plastične cevčice (katetera) u neku od velikih vena.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
sanofi-aventis d.o.o. Beograd, Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija

Naziv i adresa proizvođača:
Genzyme Polyclonals S.A.S., 23 boulevard Chambaud de la Bruyere, 69007 Lyon, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

april, 2016.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Thymoglobuline prašak za rastvor za infuziju, 25mg, ukupno 1 kom, bočica staklena 1 x 25mg:

515-01-03606-15-001 od 13.04.2016.

Sledeće informacije su namenjene samo za zdravstvene radnike:

Terapijske indikacije

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Imunosupresija kod transplantacije solidnih organa

Profilaksa odbacivanja transplantata kod transplantacije bubrega.

Terapija odbacivanja transplantata kod transplantacije bubrega u slučaju steroidne

rezistencije.

Profilaksa odbacivanja transplantata kod transplantacije srca.

Lek Thymoglobuline se uglavnom koristi u kombinaciji sa drugim imunosupresivnim lekovima.

Doziranje i način primene

Lek Thymoglobuline se uvek mora koristiti pod strogim medicinskim nadzorom i mora biti propisan od strane
lekara koji ima iskustva sa korišćenjem imunosupresivnih agenasa.

Doziranje

Doziranje zavisi od indikacije, režima primene i od kombinacije sa drugim imunosupresivnim agensima.

Dolenavedeno doziranje se može koristiti kao primer. Lečenje se može prekinuti bez postepenog smanjivanja
doze.

Imunosupresija kod transplantacije solidnih organa
Profilaksa odbacivanja transplantata
Od 1 do 1,5 mg/kg/dan tokom 3 do 9 dana nakon transplantacije bubrega, što odgovara ukupnoj dozi od 3 do
13,5 mg/kg.
Od 1 do 2,5 mg/kg/dan tokom 3 do 5 dana nakon transplantacije srca, što odgovara ukupnoj dozi od 3 do 12,5
mg/kg.

Lečenje odbacivanja transplantata u slučaju steroidne rezistencije:
1,5 mg/kg/dan tokom 7 do 14 dana nakon transplantacije bubrega, što odgovara ukupnoj dozi od 10,5 do 21
mg/kg.

Modifikacije doza
Kod gojaznih pacijanata doziranje bi trebalo da se zasniva na idealnoj telesnoj masi, a ne na stvarnoj telesnoj
masi.

Posebne populacije
Pedijatrijska populacija

Trenutno raspoloživi podaci su opisani u delovima 4.8 i 5.1, ali se na osnovu njih ne može dati nikakva
preporuka u pogledu doziranja. Dostupni podaci ukazuju da pedijatrijski pacijenti ne zahtevaju primenu
drugačijih doza u odnosu na odrasle pacijente.

Stariji pacijenti
Preporuke za doziranje kod starijih pacijenata su iste kao kod odraslih.

Oštećenja bubrega i jetre
U pogledu farmakokinetike i metabolizma, nisu potrebne korekcije doze kod pacijenata sa oštećenjem jetre i/ili
bubrega.

Način primene

Lek Thymoglobuline se obično daje u kontekstu terapijskog režima koji kombinuje više imunosupresivnih

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

agenasa.

Preporučuje se pre-medikacija intravenskim kortikosteroidima i antihistaminicima pre infuzije anti-timocitnog
imunoglobulina kunića.. Antipiretički agensi (npr. paracetamol) takođe mogu povećati podnošljivost inicijalne
infuzije.

Anti-T limfocitniimunoglobulin kunića se daje infuzijom nakon rastvaranja u izotoničnom 0,9% natrijum hloridu
ili 5% rastvoru glukoze. Pregledati rastvor kako bi se eventualno uočile vidljive čestice posle rekonstitucije. Da
bi se izbeglo nenamerno davanje čestica iz rekonstitusanog rastvora, preporučuje se davanje leka
Thymoglobuline preko in-line filtera od 0,22 mikrometra.

Infuziju davati polako u venu sa velikim protokom. Korigovati brzinu infuzije tako da ukupno trajanje infuzije
ne bude manje od 6 sati. Videti „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“ i deo „Neželjena dejstva
radi saveta kako postupati u slučaju neželjenih dejstava povezanih sa infuzijom.

Kontraindikacije

Preosetljivost na proteine kunića, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka navedenih u delu

“Pomoćne supstance“.

Aktivne akutne ili hronične infekcije, koje su kontraindikacija kod dodatne imunosupresije.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka
Lek Thymoglobuline bi trebalo koristiti pod strogim nadzorom lekara u bolničkoj sredini. Thymoglobuline može
biti jedino primenjen u skladu sa upustvima lekara koji ima iskustva sa imunonuspresivnom terapijom u vezi sa
transplantacijom. Pacijente bi trebalo pažljivo pratiti tokom davanja infuzije. Posebnu pažnju bi trebalo obratiti
na praćenje bilo kakvih simptoma anafilaktičkog šoka kod pacijenta. Pažljivi monitoring pacijenta se mora
nastaviti tokom davanja infuzije i tokom perioda koji sledi posle završetka davanja infuzije dok pacijent ne bude
stabilan.

Pre administracije leka Thymoglobuline savetuje se da se odredi da li je pacijent alergičan na proteine kunića.
Medicinsko osoblje i oprema, itd. moraju biti dostupni tokom prvih dana terapije u slučaju da je potreban hitan
tretman.

Upozorenja
Imuno-posredovane reakcije

U retkim slučajevima, prijavljene su ozbiljne imuno-posredovane reakcije pri korišćenju leka Thymoglobuline i
sastoje se od anafilakse, ili teškog sindroma oslobađanja citokina (CRS).

Veoma retko, prijavljeni su slučajevi anafilakse koji su doveli do smrtnog slučaja (Videti deo „Neželjena
dejstva
“). Ukoliko dođe do anafilaktičke reakcije, infuziju bi odmah trebalo isključiti i pokrenuti odgovarajuću
urgentnu terapiju. Oprema za urgentnu terapiju anafilaktičkog šoka mora biti spremna.

Svaku dalju primenu leka Thymoglobuline kod pacijenta koji ima istoriju anafilakse na lek Thymoglobuline
trebalo bi preduzimati samo posle ozbiljnog razmatranja.

Ozbiljne, akutne reakcije povezane sa infuzijom (IARs) uobičajene su kod CRS što se pripisuje otpuštanju
citokina od strane aktiviranih monocita i limfocita. U retkim slučajevima, ove prijavljene reakcije su bile praćene
ozbiljnim kardiorespiratornim događajima i/ili smrću (Videti „Mere opreza“ i deo „Neželjena dejstva“).

Infekcija
Lek Thymoglobuline se koristi rutinski u kombinaciji sa drugim imunosupresivnim agensima. Infekcije

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

(bakterijske, gljivične, virusne i protozoalne), reaktivacija infekcije (naročito citomegalovirus - CMV) i sepsa
prijavljivani su posle davanja leka Thymoglobuline u kombinaciji sa više imunosupresivnih agenasa. U retkim
slučajevima, ove infekcije imale su fatalan ishod.

Mere opreza

Opšte
Odgovarajuće doziranje leka Thymoglobuline razlikuje se od doziranja drugih anti-T limfocitnih globulina
(ATG), budući da sastav proteina i koncentracije variraju u zavisnosti od izvora korišćenog ATG. Lekari bi stoga
trebalo pažljivo da određuju dozu propisanu kao odgovarajuću za ATG lek koji se daje.

Lek Thymoglobuline bi trebalo koristiti pod strogim medicinskim nadzorom u bolničkoj sredini. Pacijente bi
trebalo pažljivo pratiti tokom primanja infuzije i u periodu nakon završetka davanja infuzije, dok pacijent ne
postane stabilan. Strogo poštovanje preporučene doze i vremena infuzije mogu smanjiti pojavu i ozbiljnost IARs.
Pored toga, smanjenje brzine infuzije može smanjiti mnoge od ovih neželjenih reakcija. Premedikacija sa
antipireticima, kortikosteroidima i/ili antihistaminicima može smanjiti i pojavu i ozbiljnost ovih neželjenih
reakcija.

Velike brzine infuzije su bile u vezi sa izveštajima o slučajevima koji su opisivali pojavu sindroma oslobađanja
citokina (CRS). U retkim slučajevima, ozbiljan CRS može biti smrtonosan.

Hematološka dejstva
Identifikovane su trombocitopenija i/ili leukopenija (uključujući limfopeniju i neutropeniju) koje su reverzibilne
nakon korekcije doze. Kada trombocitopenija i/ili leukopenija nisu deo postojeće bolesti ili nisu u vezi sa
stanjem zbog koga se daje lek Thymoglobuline, preporučuju se sledeće redukcije doze:

Redukcija doze se mora razmotriti ako je broj trombocita od 50.000 do 75.000 ćelija/mm³ ili ako je broj
leukocita od 2.000 do 3.000 ćelija/mm³;

Prekid terapije lekom Thymoglobuline bi trebalo razmotriti ako dođe do uporne i ozbiljne trombocitopenije
(<50.000 ćelija/mm³) ili ako se razvije leukopenija (<2.000 ćelija/mm³).

Broj leukocita i trombocita trebalo bi pratiti tokom i posle terapije lekom Thymoglobuline. Pacijenti sa
ozbiljnom neutropenijskom aplastičnom anemijom zahtevaju pažljivo praćenje, adekvatnu profilaksu i lečenje
groznice i infekcija kao i odgovarajuću podršku transfuzijom trombocita.

Infekcija
Infekcije, reaktivacija infekcija (posebno CMV) i sepsa prijavljeni su posle primene leka Thymoglobuline u
kombinaciji sa više imunosupresivnih agenasa. Preporučuju se pažljivo praćenje pacijenta i odgovarajuća
profilaksa protiv infekcije.

Malignitet
Korišćenje imunosupresivnih agenasa, uključujući lek Thymoglobuline, može povećati pojavu maligniteta,
limfoma, ili limfoproliferativnih oboljenja (koja mogu biti izazvana virusnom infekcijom). Ovi događaji su
ponekad povezani sa fatalnim ishodom (Videti deo „Neželjena dejstva“).

Rizik od prenosa infektivnih agenasa
Komponente ljudske krvi (eritrociti tretirani formaldehidom), kao i ćelije timusa se koriste u procesu
proizvodnje leka Thymoglobuline. Standardne mere prevencije infekcije koje se mogu javiti kod korišćenja
medicinskih proizvoda koji su dobijeni koristeći komponente humanog porekla uključuju odabir donora,
skrining pojedinačnih donacija na specifične markere infekcije i korišćenje efikasnih proizvodnih postupaka za
inaktivaciju/uklanjanje virusa.

Uprkos tome, kada se daju medicinski proizvodi dobijeni koristeći komponente humanog porekla verovatnoća

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

prenosa infektivnih agenasa ne može biti u potpunosti isključena. Ovo se takođe odnosi i na nepoznate ili tek
otkrivene viruse i druge patogene.

Mere koje se preduzimaju za lek Thymoglobuline se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su HIV,
HBV I HCV, i za viruse bez omotača kao što su HAV i parvovirus B19.

Preporučuje se da svaki put kada se daje lek Thymoglobline pacijentima i broj bočice budu zapisani da bi se
registrovala veza između pacijenta i bočice proizvoda.

Posebne napomene za infuziju leka Tymoglobuline

Kao i kod svake infuzije, može doći do reakcija na mestu uboda koji mogu uključiti bol, otok i eritem.

Preporučeni način davanja leka Thymoglobuline je intravenska infuzija preko vene koja ima veliki protok krvi;
međutim, može se davati i preko periferne vene. Kada se lek Thymoglobuline daje preko periferne vene,
istovremena upotreba heparina i hidrokortizona u rastvoru infuzije sa 0,9% natrijum hloridom može smanjiti
mogućnost površinskog tromboflebitisa i duboke venske tromboze.

Primećeno je da kombinacija leka Thymoglobuline, heparina i hidrokortizona u infuzionom rastvoru dekstroze
dovodi do precipitacije pa se stoga ne preporučuje (Videti deo Inkompatibilnost)

Imunizacija

Bezbednost imunizacije atenuisanim živim vakcinama nakon terapije lekom Thymoglobuline nije izučavana;
stoga se imunizacija atenuisanim živim vakcinama ne preporučuje kod pacijenata koji su nedavno primili lek
Thymoglobuline.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu obavljene studije interakcija.

Interakcije sa hranom i pićem su malo verovatne.

Nije dokazano da lek Thymoglobuline

utiče na bilo koje rutinske laboratorijske testove koji koriste

imunoglobuline. Međutim, lek Thymoglobuline može izazvati stvaranje humanih antitela na IgG kunića koja
mogu imati negativan uticaj kako na imunoanalize koje se zasnivaju na antitelima kunića tako i na unakrsne ili
panel-reaktivne analize citotoksičnosti antitela. Lek Thymoglobuline može da utiče na ELISA testove.

Videti takođe odeljak Inkompatibilnost.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Nisu obavljene reproduktivne studije na životinjama sa lekom Thymoglobuline. Nije poznato da li lek
Thymoglobuline može prouzrokovati oštećenja fetusa ili uticati na reproduktivni potencijal. Lek
Thymoglobuline bi trebalo davati trudnicama samo ukoliko je to neophodno.

Dojenje

Upotreba leka Thymoglobuline nije proučavana kod žena koje doje. Nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u
majčino mleko kod ljudi. S obzirom da se ostali imunoglobulini izlučuju u majčino mleko kod ljudi, dojenje bi
trebalo prekinuti tokom terapije lekom Thymoglobuline.

Upotreba leka Thymoglobuline nije proučavana tokom porođaja.

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Imajući u vidu eventualna neželjene slučajeve do kojih može doći tokom perioda infuzije leka Thymoglobuline,
naročito sindroma oslobađanja citokina, preporučuje se da pacijenti ne upravljaju vozilima niti rukuju mašinama.

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva zabeležena u francuskoj multicentričnoj postmarketinškoj studiji nadzora
Od juna 1997. do marta 1998, 18 francuskih centara za transplantaciju je učestvovalo u francuskoj
multicentričnoj postmarketinškoj studiji nadzora - 00PTF0.
Ukupno 240 pacijenata je učestovalo u ovoj prospektivnoj, studiji sa 1 grupom, opservacionoj kohortnoj studiji.
Svi pacijenti su primili lek Thymoglobuline kao profilaksu akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega.
Podaci o bezbednosti u tabeli ispod prikazuju sva neželjena dejstva koja su prijavljena tokom studije, bez obzira
na njihovu povezanost sa lekom Thymoglobuline.

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma često**: limfopenija, neutropenija, trombocitopenija

Gastrointestinalni poremećaji

Često*: dijareja, disfagija, mučnina, povraćanje

Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene

Veoma često: Groznica

Često: Drhtavica

Poremećaji imunog sistema

Često: Serumska bolest

Infekcije i infestacije

Veoma često: Infekcija

Poremećaji skeletnog sistema, mišićnog i vezivnog tkiva

Često: Mijalgija

Neoplazne benigne, maligne i nespecifične (uključujući ciste i polipe)

Često: Malignitet

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Često: Dispneja

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često: Svrab, osip

Vaskularni poremećaji

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Često: Hipotenzija

* Često: (≥1/100 do <1/10)
** Veoma često: (≥1/10)
Neželjena dejstva koja su razmatrana u drugim delovima ovog dokumenta navedena su ispod prema kliničkim
poremećajima. Budući da su ovi slučajevi iz postmarketinškog nadzora, njihova stvarna učestalost nije poznata.
Reakcije povezane sa infuzijom i poremećaji imunog sistema
Reakcije povezane sa infuzijom (IAR) mogu se desiti nakon primene leka Thymoglobuline i to već pri prvoj ili
drugoj dozi. Kliničke manifestacije IARs uključuju sledeće znake i simptome: groznicu, drhtavicu/ukočenost,
dispneju, mučninu/povraćanje, dijareju, hipotenziju ili hipertenziju, slabost, osip, urtikariju i/ili glavobolju. IARs
kod leka Thymoglobuline su obično blage i prolazne i rešavaju se smanjenjem brzine infuzije i/ili
medikamentozno. Prolazna reverzibilna povišenja transaminaza bez ikakvih kliničkih znakova ili simptoma
takođe su zabeležena tokom primene leka Thymoglobuline. Prijavljene su ozbiljne i u veoma retkim slučajevima
fatalne anafilaktičke reakcije (Videti deo Upozorenja i mere opreza.). Do fatalnih reakcija je dolazilo kod
pacijenata koji nisu primili adrenalin tokom ovog događaja.
Prijavljene su IARs koje su posledica Sindroma oslobađanja citokina (CRS). Retko su prijavljivani ozbiljni i
potencijalno opasni po život CRS. Postmarketinški izveštaji o teškim slučajevima Sindroma oslobađanja citokina
su povezivani sa kardiorespiratornom disfunkcijom (uključujući hipotenziju, ARDS, edem pluća, infarkt
miokarda, tahikardiju i/ili smrt).
Serumska bolest
Tokom postmarketinškog nadzora, prijavljivane su reakcije kao što su groznica, osip, urtikarija, artralgija i/ili
mijalgija, koje ukazuju na moguću serumsku bolest. Serumska bolest se uglavnom pojavljuje 5 do 15 dana nakon
započinjanja terapije lekom Thymoglobuline. Simptomi su obično samoograničeni i nestaju brzo posle terapije
kortikosteroidima.
Neželjena dejstva usled imunosupresije
Infekcije, reaktivacija infekcija, febrilna neutropenija i sepsa prijavljeni su posle primene leka Thymoglobuline u
kombinaciji sa višestrukim imunosupresivnim agensima. U retkim slučajevima ove infekcije su bile fatalane.
Prijavljivani su maligniteti uključujući, ali ne ograničavajući se na limfoproliferativna oboljenja (LPD) i ostale
limfome (koji mogu biti izazvani virusnom infekcijom) kao i solidni tumori. Ovi događaji su ponekad povezani
sa fatalnim ishodom (Videti deo Upozorenja i mere opreza). Ova neželjena dejstva uvek su bila povezana sa
kombinacijom imunosupresivnih agenasa.
Za bezbednost u vezi sa transmisivnim agensima videti deo Upozorenja i mere opreza.
Pedijatrijska populacija

Trenutno raspoloživi podaci su ograničeni. Dostupne informacije ukazuju da se sigurnosni profil leka
Thymoglobuline u pedijatrijskoj populaciji bitno ne razlikuje od onoga kod odraslih pacijenata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website:

www.alims.gov.rs

e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nenamerna prekomerna doza može izazvati leukopeniju (uključujući limfopeniju i neutropeniju) i
trombocitopeniju.

Lista pomoćnih supstanci
-

glicin

natrijum hlorid

manitol

Ostale komponente:
Lek Thymoglobuline može sadržati i ostatke polisorbata, iz proizvodnog procesa.

Inkompatibilnost
Na osnovu jedne studije kompatibilnosti (Trissel LA,. 2003; Am J Health Syst Pharm) primećeno je da
kombinacija leka Thymoglobuline, heparina i hidrokortizona u infuzionom rastvoru dekstroze dovodi do
precipitacije pa se stoga ne preporučuje.
Usled nedostatka dodatnih podataka farmaceutske inkompatibilnosti, lek Thymoglobuline ne bi trebalo
mešati sa drugim lekovima u istoj infuziji.

Rok upotrebe

3 godine.
Preporučuje se da se rastvor upotrebi odmah po pripravljanju kako bi se sprečila mikrobiološka
kontaminacija.
Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost samog korisnika i obično ne
bi trebalo da bude duže od 24 časa na 2 do 8°C, osim ukoliko rekonstitucija ili rastvaranje nisu izvršeni u
kontrolisanim i potvrđenim aseptičnim uslovima.

Posebne mere upozorenja pri čuvanju
Čuvati i transportovati u frižideru (na 2°C do 8°C).
Ne zamrzavati.
Tokom transporta temperaturne promene do 25°C tokom 3 dana neće izmeniti karakteristike leka.
Za uslove čuvanja rekonstituisanog i razblaženog leka, videti deo 6.3.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Prašak u bočici (staklo tip I) zatvorenoj zatvaračem (hlorbutil). Svako pakovanje sadrži jednu bočicu od 10
mL.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Rekonstituisati prašak sa 5 mL sterilne vode za injekcije kako bi se dobio rastvor koji sadrži 5 mg proteina
po mL. Rastvor bi trebalo da bude bistar ili blago opalescentan. Rekonstituisani rastvor bi trebalo pregledati

Broj rešenja:515-01-03606-15-001 od 13.04.2016. za lek Thymoglobuline, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (25mg)

vizuelno kako bi se uočilo da li su u njemu vidljive čestice ili promena boje. Ukoliko ostane nerastvorenih
čestica, nastaviti sa blagim okretanjem bočice sve dok čestice ne budu više vidljive. Ukoliko i dalje ima
čestica, bočicu odbaciti. Preporučuje se da se rekonstituisani lek odmah upotrebi. Svaka bočica namenjena je
za jednokratnu upotrebu. U zavisnosti od dnevne doze, možda će biti potrebno rekonstituisanje nekoliko
bočica praška leka Thymoglobuline. Utvrditi broj bočica koje će biti upotrebljene i zaokružiti na najbliži broj
bočica. Da biste izbegli nenamerno davanje čestica iz rekonstitusanog rastvora, preporučuje se primena leka
Thymoglobuline preko in-line filtera od 0,22 µm.

Dnevna doza se rastvara u infuzionom rastvoru (0,9% natrijum hlorid ili 5% rastvor glukoze) kako bi se
dobila ukupna zapremina infuzije od 50 do 500 mL (obično 50 mL po bočici).

Lek bi trebalo primeniti istog dana.
Sav neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.