Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Tribestan 250mg film tableta

Tribestan 250mg film tableta

film tableta; 250mg; blister, 6x10kom

Supstance:
suvi ekstrakt herbe tribulus (Tribulus terrestris L.)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 8606108319000

UPUTSTVO ZA LEK

Tribestan

, 250 mg, film tableta

tribulus (Tribulus terrestris L.), suvi ekstrakt herbe

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Tribestan i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tribestan

3.

Kako se uzima lek Tribestan

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Tribestan

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Tribestan i čemu je namenjen

Lek Tribestan je tradicionalni biljni lek koji sadrži suvi ekstrakt nadzemnih delova biljke Tribulus terrestris.

Tribestan se tradicionalno primenjuje kod muškaraca u terapiji smanjenog libida (seksualne želje) i
impotencije (seksualne nemoći).

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena u navedenim indikacijama zasniva isključivo na iskustvu
iz dugotrajne upotrebe.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tribestan

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,
preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Tribestan ne smete uzimati:
- ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu, kikirikijevo ili sojino ulje ili na bilo koju od pomoćnih
supstanci leka;
- ako imate ozbiljna kardiovaskularna oboljenja ili oboljenja bubrega;
- adenom prostate (benigna hiperplazija prostate – dobroćudno uvećanje prostate);
- ako ste mlađi od 18 godina.

Upozorenja i mere opreza

U

s

lučaju da se razmatra ponavljanje primene

,

neophodno je da se sprovede kontrola nivoa enzima jetre.

Drugi lekovi i Tribestan

Kažite Vašem lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one
koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate diuretike ili lekove za hipertenziju (lekove u terapiji
povišenog krvnog pritiska), jer upotreba leka Tribestan može da dovede do pojačanja dejstva diuretika i
potenciranja hipotenzivnog dejstva antihipertenzivnih lekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Lek Tribestan nije namenjen za upotrebu kod osoba ženskog pola.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Tribestan ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tribestan sadrži lecitin soju

Lek Tribestan sadrži pomoćnu supstancu lecitin soju. U slučaju alergije na kikirikijevo ili sojino ulje ne
koristiti ovaj lek.

3. Kako se uzima lek Tribestan

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite
sa Vašim farmaceutom.

Film tablete uzimajte oralno (progutajte) sa dovoljnom količinom vode, najbolje nakon obroka.

Kod muškaraca sa smanjenim libidom i impotencijom, preporučena je doza od 1-2 film tablete 3 puta
dnevno. Trajanje terapije – najviše 90 dana.

Ako ste uzeli više leka Tribestan nego što treba

Još uvek nisu zabeleženi slučajevi predoziranja lekom Tribestan. Međutim, ukoliko ste uzeli više leka nego
što je preporučeno, konsultujte se sa Vašim lekarom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tribestan

Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite onu koju ste propustili! Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o
primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Tribestan

Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije lekom Tribestan.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Reakcije preosetljivosti se mogu javiti kod nekih pacijenata. Moguća je pojava iritacije želudačne sluzokože.

Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena
u ovom uputstvu, kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Tribestan

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Tribestan posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon
„Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Tribestan

- Jedna film tableta sadrži 250 mg suvog ekstrakta herbe tribulusa (Tribulus terrestris L.) (35-45: 1; rastvarač
za ekstrakciju: metanol 80% v/v), kvantifikovan tako da sadrži najmanje 112,5 mg furostanol saponina,
računato na protodioscin.
- Pomoćne supstance su:
Celuloza, mikrokristalna (PH-101); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K 25; krospovidon;
magnezijum-stearat; talk.
Sastav film omotača Opadry AMB Brown 80W26601: polivinil-alkohol; talk; titan-dioksid; gvožđe (III)-
oksid, crveni; gvožđe (III)- oksid, crni; gvožđe (III)- oksid, žuti; lecitin soja; ksantan guma.

Kako izgleda lek Tribestan i sadržaj pakovanja

Film tableta.

Okrugle, bikonveksne tablete, prečnika 13 mm, specifičnog mirisa, braon boje.

Unutrašnje pakovanje leka je blister od bezbojne, transparentne PVC/Al folije sa 10 film tableta.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 6 bistera i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač
Nosilac dozvole
SOPHARMA TRADING D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd

Proizvođač
SOPHARMA AD
16, Iliensko Shosse Str., Sofija, Bugarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02913-16-001 od 04.05.2017.