Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Tuspan 7mg/mL sirup

Tuspan 7mg/mL sirup

sirup; 7mg/mL; boca plastična, 1x120mL

Supstance:
suvi ekstrakt lista bršljan (Hedera helix L.)
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: R05CA12
Način izdavanja leka BR
EAN 8606108319017

Broj rešenja: 515-01-01413-15-001 od 02.03.2016. za lek Tuspan

, sirup, 1 x 120mL, (7mg/mL)

UPUTSTVO ZA LEK

Tuspan

, sirup, 7 mg/mL

Pakovanje: boca, plastična, 1 x 120 mL

Proizvođač: SOPHARMA PLC.

Adresa: 16, Illiensko Shosse Str., Sofija, Bugarska

Podnosilac zahteva: IVANČIĆ I SINOVI D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Palmotićeva 13, Beograd

Broj rešenja: 515-01-01413-15-001 od 02.03.2016. za lek Tuspan

, sirup, 1 x 120mL, (7mg/mL)

Tuspan

, 7 mg/mL, sirup

INN: bršljan (Hedera helix L.), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Tuspan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavesite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Tuspan i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tuspan
3. Kako se upotrebljava lek Tuspan
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Tuspan
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01413-15-001 od 02.03.2016. za lek Tuspan

, sirup, 1 x 120mL, (7mg/mL)

1. ŠTA JE LEK TUSPAN I ČEMU JE NAMENJEN

Tuspan je biljni lek koji sadrži ekstrakt lista bršljana i pripada grupi lekova koja se naziva ekspektoransi.
Ekspektoransi se primenjuju da olakšaju izbacivanje mukusa i sluzi iz respiratornog trakta (za olakšavanje
iskašljavanja) i tako smiruju produktivni kašalj.

Ako Vaš problem potraje, ili otežano dišete, imate groznicu ili krvav ili gnojav ispljuvak, odmah se konsultujte
sa lekarom!

Ukoliko Vam ne bude bolje nakon 7 dana ili se stanje pogorša, morate se konsultovati sa lekarom.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TUSPAN
Lek Tuspan ne smete koristiti:
- ako ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt lista bršljana, na druge biljke iz porodice Araliaceae (porodica
bršljana) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Tuspan (lista pomoćnih supstanci leka data je u odeljku 6).
Ovaj lek ne sme se davati deci mlađoj od 2 godine.

Kada uzmete lek Tuspan, posebno vodite računa:
Pre primene leka Tuspan potrebno je da se obratite lekaru:
- ako imate gastritis (zapaljenje sluzokože želuca) ili imate čir na želucu;
- ako već koristite neke druge lekove za suzbijanje kašlja, kao što su kodein ili dekstrometorfan;
- ako patite od otežanog disanja, ako imate groznicu, krvav ili gnojav ispljuvak;
- ako je potrebno da lek date detetu uzrasta 2-4 godine, koje ima uporan kašalj ili kome se kašalj ponavlja.

Primena drugih lekova
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one
koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima niti drugih vrsta interakcija.

Uzimanje leka Tuspan sa hranom ili pićima
Možete uzimati lek Tuspan bez obzira na obroke.

Primena leka Tuspan u periodu trudnoće i dojenja
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste biste mogli biti trudni ili planirate da zatrudnite, pre nego što uzmete lek
konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Nema dovoljno podataka o bezbednosti primene lekova koji sadrže ekstrakt lista bršljana u periodu trudnoće ili
dojenja. Stoga se primena leka Tuspan ne preporučuje u periodu trudnoće ili dojenja.

Uticaj leka Tuspan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije utvrđeno da lekovi koji sadrže ekstrakt lista bršljana mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilom ili
rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Tuspan

Broj rešenja: 515-01-01413-15-001 od 02.03.2016. za lek Tuspan

, sirup, 1 x 120mL, (7mg/mL)

2,5 mL sirupa sadrži 0,963 g sorbitola (što iznosi 0,08 BEU).
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TUSPAN
Lek Tuspan uzimajte uvek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš lekar ili
farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek Tuspan se upotrebljava samo oralno.
Pre upotrebe bočicu dobro promućkati.
Koristite priloženu mericu radi preciznog odmeravanja doze.

Preporučeno doziranje je:

Uzrast

Pojedinačna doza

Dnevna doza

Odrasli, adolescenti i
deca starija od 12
godina

5 mL, što iznosi 35 mg suvog ekstrakta
lista bršljana

15 mL (5 mL tri puta dnevno), što
iznosi 105 mg suvog ekstrakta lista
bršljana

Deca od 6 do 11 godina

5 mL, što iznosi 35 mg suvog ekstrakta
lista bršljana

10 mL (5 mL dva puta dnevno), što
iznosi 70 mg suvog ekstrakta lista
bršljana

Deca uzrasta od 2 do 5
godina

2,5 mL, što iznosi 17,5 mg suvog
ekstrakta lista bršljana

5 mL (2,5 mL dva puta dnevno), što
iznosi 35 mg suvog ekstrakta lista
bršljana

Trajanje terapije
Ako simptomi traju duže od nedelju dana tokom primene ovog leka, morate se obratiti Vašem lekaru ili
farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Tuspan nego što je trebalo
Ako ste uzeli više leka Tuspan nego što je trebalo, može Vam se dogoditi da imate mučninu, povraćanje, proliv
ili da osetite uznemirenost. Ako se ovo dogodi konsultujte se sa svojim lekarom, i ponesite ovo Uputstvo sa
sobom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tuspan

Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste
nadomestili preskočenu dozu!

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao svi lekovi, i lek Tuspan može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih
pacijenata koji uzimaju lek.

Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

Broj rešenja: 515-01-01413-15-001 od 02.03.2016. za lek Tuspan

, sirup, 1 x 120mL, (7mg/mL)

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
mučnina, povraćanje, proliv.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
alergijske reakcije (koprivnjača, osip na koži, ispucali kapilari na licu, otežano disanje).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili famaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK TUSPAN

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe
Rok upotrebe pre prvog otvaranja: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:
1 (jedan) mesec.

Nemojte koristiti lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe odnosi se na poslednji
dan navedenog meseca.

Čuvanje
Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Tuspan

- Aktivna supstanca je suvi ekstrakt lista bršljana (Hedera helix L.). 1 mL sirupa sadrži 7 mg suvog ekstrakta
lista bršljana (Hedera helix L.) (5–7,5:1). Rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (m/m).
- Pomoćne supstance su: ksantan guma (E415); sorbitol (E420); limunska kiselina, monohidrat (E330); kalijum-
sorbat (E202); tečna aroma „Lemon“ (cis-citral (neral), trans-citral (geranial), ulje limuna i propilen glikol

Broj rešenja: 515-01-01413-15-001 od 02.03.2016. za lek Tuspan

, sirup, 1 x 120mL, (7mg/mL)

E1520); voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Tuspan i sadržaj pakovanja

Blago zamućen sirup svetlosmeđe boje, specifičnog mirisa na limun.

Unutrašnje pakovanje leka je tamnosmeđa plastična (PET) boca od 125 mL, zatvorena sa polietilenskim
zatvaračem sa navojem.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi plastična boca sa 120 mL sirupa, merica
od polipropilena (PP) (sa oznakama 2,5 mL; 5 mL; 10 mL; 15 mL i 20 mL) koja se koristi za merenje (doziranje)
sirupa i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
IVANČIĆ I SINOVI D.O.O. BEOGRAD, Palmotićeva 13, Beograd

Proizvođač:
SOPHARMA PLC., 16, Illiensko Shosse Str., Sofija, Bugarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2015.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01413-15-001 od 02.03.2016.