Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. VIEKVIN 5mL rastvor za injekciju

VIEKVIN 5mL rastvor za injekciju

rastvor za injekciju; 5mL; bočica staklena, 1x5mL

Supstance:
antiserum (evropski) protiv zmijskog otrova
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: J06AA03
Način izdavanja leka Z
EAN 8605001700649
JKL 0010200

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

UPUTSTVO ZA LEK

VIEKVIN

, rastvor za injekciju,

1 mL preparata neutrališe najmanje:

100 LD

50

venoma poskoka (Vipera ammodytes) i

50 LD

50

venoma šarke (Vipera berus)

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 5 mL

Proizvođač: INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK

Adresa: Vojvode Stepe 458; Beograd; Republika Srbija

Podnosilac zahteva: INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK

Adresa: Vojvode Stepe 458; Beograd

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

VIEKVIN

, rastvor za injekciju,

1 mL preparata neutrališe najmanje:
100 LD

50

venoma poskoka (Vipera ammodytes) i

50 LD

50

venoma šarke (Vipera berus)

Antiserum (evropski) protiv zmijskog otrova

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek VIEKVIN i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VIEKVIN
3. Kako se upotrebljava lek VIEKVIN
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek VIEKVIN
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

1. ŠTA JE LEK VIEKVIN I ČEMU JE NAMENJEN

Lek VIEKVIN je vodeni rastvor za injekciju koji sadrži antitela, odnosno antitoksične globuline - F(ab)

fragmente, sposobne da neutrališu otrov evropskih zmija otrovnica (poskoka i šarke).
Specifični imunoglobulini se dobijaju iz plazme zdravih konja, imunizovanih venomom poskoka (Vipera
ammodytes), metodom frakcionisane precipitacije (amonijum sulfatom) i enzimskim tretiranjem (pepsinom).

Lek VIEKVIN, antiserum protiv zmijskog otrova (konjski), koristi se u terapiji nakon ujeda zmija otrovnica
iz roda Vipera (Vipera ammodytes, Vipera berus).
Antiserum protiv zmijskog otrova (konjski) nije delotvoran protiv otrova drugih zmija.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIEKVIN

Lek VIEKVIN ne smete koristiti:
Preosetljivost na konjske proteine i druge komponente preparata je relativna kontraindikacija, pošto je
primena ovog antiseruma od vitalnog značaja kod teške intoksikacije (trovanja) zmijskim otrovom.

Osobama koje su pri prethodnoj primeni konjskog antitoksina imale lokalne i opšte reakcije preosetljivosti,
treba dati antitoksin druge životinjske vrste. U slučaju neposedovanja antitoksina druge životinjske vrste,
treba pokušati skraćenu desenzibilizaciju (gubitak i smanjenje preosetljivosti) konjskim antiserumom protiv
zmijskog otrova (videti odeljak 3).

Kada uzimate lek VIEKVIN posebno vodite računa:

Pri primeni antiseruma treba biti oprezan jer preparat sadrži heterologne proteine. Pre imunizacije

neophodna je detaljna anamneza o prethodnim pojavama hipersenzitivnih reakcija, posebno u slučaju
ranije aplikacije proteina konjskog porekla i o postojanju alergijskih bolesti kao što su astma, ekcem i sl.
(videti odeljke 3 i 4).

U toku primene leka treba da bude na raspolaganju odgovarajući medicinski tretman kako bi se reagovalo

na potencijalni anafilaktički šok.

Antiserum protiv zmijskog otrova ne treba davati rutinski nakon svakog ujeda zmije. Pre davanja

antiseruma treba uočiti rane kliničke znakove trovanja zmijskim otrovom (oštar bol i otok na mestu ujeda
koji se brzo širi i/ili zahvata veću površinu i osećaj utrnulosti oko mesta ujeda) ili znakove sistemskog
trovanja (šok, spontano sistemsko krvarenje, poremećaj koagulacije, oligurija).

Kod ukazivanja prve pomoći ili samopomoći na terenu, beskorisno je, a često i opasno ranu od ujeda

zasecati ili pokušavati sa isisavanjem otrova. Tada se preporučuje imobilizacija ujedenog ekstremiteta, ali
ukoliko se sprovodi pravilno. Za ublažavanje bola može se primeniti paracetamol.

Nakon ujeda zmije otrovnice potrebno je pacijenta što pre dovesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Prilikom transporta, ujedenu osobu treba postaviti da leži na boku, sprovoditi opšte suportivne mere i
omogućiti prohodnost disajnih puteva.

U zdravstvenoj ustanovi potrebno je odrediti leukocitarnu formulu (određivanje broja pojedinih belih

krvnih zrnaca) i pratiti EKG (koristi se za procenu rada srca), kao i pokazatelje metaboličke acidoze i
kreatin-kinazu.

Simptomatska terapija je neophodna, iako je pacijent primio antiserum.

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

Primena drugih lekova

Nema dokaza o bilo kakvoj interakciji sa ostalim medicinskim proizvodima.
Antiserum ne mešati sa vakcinama ili lekovima u istom špricu.

Uzimanje leka VIEKVIN sa hranom ili pićima

Nije primenjivo.

Primena leka VIEKVIN u periodu trudnoće i dojenja

Nema apsolutnih kontraindikacija, jer se antiserum primenjuje u vitalnim indikacijama.

Uticaj leka VIEKVIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo.

Važne informacije o nekim sastojcima leka VIEKVIN
Preosetljivost na konjske proteine i druge komponente preparata je relativna kontraindikacija, pošto je
primena ovog antiseruma od vitalnog značaja kod teške intoksikacije zmijskim otrovom.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIEKVIN

Ukoliko se interveniše odmah nakon ujeda zmije otrovnice, terapijska doza za odrasle i decu je 5 mL
antiseruma (1 bočica). Antiserum se primenjuje intramuskularno (u mišić), u predelu glutealnog mišića. U
slučaju da su znaci intoksikacije i dalje prisutni, može se primeniti još jedna doza od 5 mL intramuskularno.

Ako je prošlo više od 4 sata nakon ujeda i ako je ujed bio na dobro prokrvljenom delu tela (glava, vrat,
jagodice prstiju), tada doza antitoksina iznosi 10 mL intramuskularno (2 bočice).

U slučaju akutne vitalne ugroženosti, terapijska doza za odrasle i decu je 10 mL antiseruma (2 bočice), koji
se prethodno razblaži fiziološkim rastvorom (u odnosu 1:5 ili 1:10) i primenjuje u vidu intravenske
infuzije
u toku 30 minuta. Dalje doziranje leka utvrđuje lekar prema težini kliničke slike bolesnika.

U slučaju prethodnih alergijskih reakcija ili postojećih alergijskih oboljenja, pokušati skraćenu
desenzibilizaciju na sledeći način: potkožno ubrizgati 0.1 mL antiseruma i sačekati 15 minuta; zatim
potkožno ubrizgati 0.25 mL antiseruma i sačekati 15 minuta; ako nema neželjenih reakcija, ostatak doze
ubrizgati intramuskularno.

Primenu antiseruma u neposrednoj blizini ujeda treba izbegavati, zbog oslabljene cirkulacije i edema
ozleđenog predela.

Za svakog pacijenta treba koristiti špric i iglu za jednokratnu primenu.
Način i mesto izdavanja: Lek se može upotrebljavati u zdravstvnoj ustanovi.

Ako ste uzeli više leka VIEKVIN nego što je trebalo

Incidencija anafilakse (brza i jaka reakcija preosetljivosti) i serumske bolesti (sistemska alergijska reakcija)
zavise od količine konjskih proteina koji su primenjeni u tretmanu.

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

Ako ste zaboravili da uzmete lek VIEKVIN

Ako je prošlo više od 4 sata od zmijskog ujeda, doza antiseruma je 10 mL (2 bočice) intramuskularno. Čak i
nakon 24 sata od ujeda, korisno je dati antiserum ukoliko to zahteva klinička slika.

Ako naglo prestanete da uzimate lek VIEKVIN

Nije primenjivo.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek VIEKVIN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Anafilaktički šok može da se javi u toku ili odmah nakon primene antiseruma. Manifestuje se hipotenzijom
(padom krvnog pritiska), otežanim disanjem, pojavom urtikarije (koprivnjače) i šokom.

Serumska bolest se javlja nakon 4-7 dana (ponekad se može javiti i u periodu do 3 nedelje) po ubrizgavanju
antiseruma. Simptomi su povišena telesna temperatura, bolovi i otok na pojedinim zglobovima i limfnim
čvorovima, povraćanje, proliv, bronhospazam (suženje disajnih puteva) i urtikarija.

U slučaju pojave reakcija preosetljivosti (bolovi u mišićima, mučnina, iznenadna vrućina, crvenilo i

druge lokalne reakcije), odmah treba prekinuti davanje antitoksina. U slučaju razvoja anafilakse, hitno
započeti terapiju sledećim redosledom:

- adrenalin 0.1% intramuskularno 0.5-1.0 mL injicirati svakih 15 do 20 minuta do normalizacije krvnog

pritiska

- antihistaminik, oralno ili parenteralno
- kortikosteroid za intravensku primenu,
- aminofilin, infuzioni rastvor bez dekstrana, kiseonik (zavisno od simptoma).

U slučaju serumske bolesti koristiti antihistaminike radi ublažavanja pruritusa, edema i urtikarije.

Groznica, artralgija i artritis se tretiraju aspirinom ili drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom.
Kortikosteroidi se daju kod težih simptoma koji se ne mogu kontrolisati drugim lekovima.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta
ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

5. KAKO ČUVATI LEK VIEKVIN

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe leka VIEKVIN je 3 godine.

Nemojte koristiti lek VIEKVIN

posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

poslednjeg dana navedenog meseca.

Nakon otvaranja bočice, lek se mora odmah upotrebiti.

Čuvanje

Lek VIEKVIN se čuva u frižideru, na temperaturi od 2ºC do 8ºC, u originalnom pakovanju.

Lek se ne sme zamrzavati.

U slučaju zamrzavanja, lek se ne sme upotrebiti.

Nemojte koristiti lek VIEKVIN ako primetite bilo kakvo odstupanje u odnosu na Odeljak 6. (Kako izgleda
lek VIEKVIN i sadržaj pakovanja).

Prazne bočice od leka VIEKVIN, upotrebljene špriceve i igle ukloniti sa ostalim medicinskim otpadom u
skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek VIEKVIN

Aktivna supstanca: antiserum protiv zmijskog otrova (konjski).

1 mL preparata neutrališe najmanje:
100 LD

50

venoma poskoka (Vipera ammodytes) i

50 LD

50

venoma šarke (Vipera berus)

LD

50

predstavlja letalnu dozu za 50% ispitivanih životinja (miševa).

Ostali sastojci su: fenol, natrijum-hlorid i voda za injekcije.

Kako izgleda lek VIEKVIN i sadržaj pakovanja

Lek VIEKVIN je rastvor za injekciju.

Bistra, bezbojna ili bledo-žuta tečnost sa slabim mirisom na fenol.

Unutrašnje pakovanje je staklena bočica od bezbojnog stakla tip I (Ph. Eur.), dimenzije 45 x 19.5 mm,
ukupne zapremine 5 mL, zatvorena butil-crvenim gumenim zapušačem osiguranim aluminijumskom kapicom
(pertlom).
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži Uputstvo za lek i PVC uložak u kome se nalazi
jedna staklena bočica (1 x 5 mL) rastvora za injekciju, sterilan špric za jednokratnu upotrebu zapremine 5 mL
i dve sterilne igle za jednokratnu upotrebu 0.8 x 40 mm.

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

Nosilac dozvole i Proizvođač
INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK
Vojvode Stepe 458; Beograd
tel: +381 11 395 37 00,
e-mail: office@torlak.rs ,
fax: +381 11 246 96 54

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2016. god.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Broj dozvole: 515-01-04541-15-001
Datum dozvole: 21.06.2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA

1. Terapijske indikacije

Lek VIEKVIN, antiserum protiv zmijskog otrova (konjski), koristi se za terapiju nakon ujeda zmija otrovnica iz
roda Vipera (poskok, šarka).
Antiserum protiv zmijskog otrova (konjski) nije delotvoran protiv otrova drugih zmija.

2. Doziranje i način primene

Ukoliko se interveniše odmah nakon ujeda zmije otrovnice, terapijska doza za odrasle i decu je 5 mL
antiseruma (1 bočica). Antiserum se primenjuje intramuskularno, u predelu glutealnog mišića. U slučaju da su
znaci intoksikacije i dalje prisutni, može se primeniti još jedna doza od 5 mL intramuskularno.

Ako je prošlo više od 4 sata nakon ujeda i ako je ujed bio na dobro prokrvljenom delu tela (glava, vrat, jagodice
prstiju), tada doza antitoksina iznosi10 mL intramuskularno (2 bočice).

U slučaju akutne vitalne ugroženosti, terapijska doza za odrasle i decu je 10 mL antiseruma (2 bočice), koji se
prethodno razblaži fiziološkim rastvorom (u odnosu 1:5 ili 1:10) i primenjuje u vidu intravenske infuzije u
toku 30 minuta. Dalje doziranje leka utvrđuje lekar prema težini kliničke slike bolesnika.

U slučaju prethodnih alergijskih reakcija ili postojećih alergijskih oboljenja, pokušati skraćenu desenzibilizaciju
na sledeći način: potkožno ubrizgati 0.1 mL antiseruma i sačekati 15 minuta; zatim potkožno ubrizgati 0.25 mL
antiseruma i sačekati 15 minuta; ako nema neželjenih reakcija, ostatak doze ubrizgati intramuskularno.

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

Primenu antiseruma u neposrednoj blizini ujeda treba izbegavati, zbog oslabljene cirkulacije i edema ozleđenog
predela.

Za svakog pacijenta treba koristiti špric i iglu za jednokratnu primenu.

Način i mesto izdavanja:

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

3. Kontraindikacije

Preosetljivost na konjske proteine i druge komponente preparata je relativna kontraindikacija, pošto je
primena ovog antiseruma od vitalnog značaja kod teške intoksikacije zmijskim otrovom.
Osobama koje su pri prethodnoj primeni konjskog antitoksina imale lokalne i opšte reakcije preosetljivosti,
treba dati antitoksin druge životinjske vrste. U slučaju neposedovanja antitoksina druge životinjske vrste,
treba pokušati skraćenu desenzibilizaciju konjskim antiserumom protiv zmijskog otrova (videti odeljak
Doziranje i način primene).

4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pri primeni antiseruma treba biti oprezan jer preparat sadrži heterologne proteine. Pre imunizacije

neophodna je detaljna anamneza o prethodnim pojavama hipersenzitivnih reakcija, posebno u slučaju
ranije aplikacije proteina konjskog porekla i o postojanju alergijskih bolesti kao što su astma, ekcem i sl.
(videti odeljke Doziranje i način primene i Kontraindikacije).

U toku primene leka treba da bude na raspolaganju odgovarajući medicinski tretman kako bi se reagovalo

na potencijalni anafilaktički šok.

U slučaju pojave reakcija preosetljivosti (bolovi u mišićima, mučnina, iznenadna vrućina, crvenilo i druge

lokalne reakcije), odmah treba prekinuti davanje antitoksina. U slučaju razvoja anafilakse, hitno započeti
terapiju sledećim redosledom:

adrenalin 0.1% intramuskularno 0.5-1.0 mL injicirati svakih 15 do 20 minuta do normalizacije
krvnog pritiska,

antihistaminik, oralno ili parenteralno,

kortikosteroid za intravensku primenu,

aminofilin, infuzioni rastvor bez dekstrana, kiseonik (zavisno od simptoma).

Antiserum protiv zmijskog otrova ne treba davati rutinski nakon svakog ujeda zmije. Pre davanja

antiseruma treba uočiti rane kliničke znakove trovanja zmijskim otrovom (oštar bol i otok na mestu ujeda
koji se brzo širi i/ili zahvata veću površinu i osećaj utrnulosti oko mesta ujeda) ili znakove sistemskog
trovanja (šok, spontano sistemsko krvarenje, poremećaj koagulacije, oligurija).

Kod ukazivanja prve pomoći ili samopomoći na terenu, beskorisno je, a često i opasno ranu od ujeda

zasecati ili pokušavati sa isisavanjem otrova. Tada se preporučuje imobilizacija ujedenog ekstremiteta, ali
ukoliko se sprovodi pravilno. Za ublažavanje bola može se primeniti paracetamol.

Nakon ujeda zmije otrovnice potrebno je pacijenta što pre dovesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Prilikom transporta, ujedenu osobu treba postaviti da leži na boku, sprovoditi opšte suportivne mere i
omogućiti prohodnost disajnih puteva.

U zdravstvenoj ustanovi potrebno je odrediti leukocitarnu formulu i pratiti EKG, kao i pokazatelje

metaboličke acidoze i kreatin-kinazu.

Simptomatska terapija je neophodna, iako je pacijent primio antiserum.

U slučaju serumske bolesti koristiti antihistaminike radi ublažavanja pruritusa, edema i urtikarije.

Groznica, artralgija i artritis se tretiraju aspirinom ili drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom.
Kortikosteroidi se daju kod težih simptoma koji se ne mogu kontrolisati drugim lekovima.

5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nema dokaza o bilo kakvoj interakciji sa ostalim medicinskim proizvodima.
Antiserum ne mešati sa vakcinama ili lekovima u istom špricu.

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

6. Primena u periodu trudnoće i dojenja

Nema apsolutnih kontraindikacija, jer se antiserum primenjuje u vitalnim indikacijama.

7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nije primenljivo.

8. Neželjena dejstva

Anafilaktički šok može da se javi u toku ili odmah nakon injiciranja antiseruma. Manifestuje se hipotenzijom,
otežanim disanjem, pojavom urtikarije i šokom.
Serumska bolest se javlja nakon 4-7 dana (ponekad se može javiti i u periodu do 3 nedelje) po ubrizgavanju
antiseruma. Simptomi su povišena telesna temperatura, bolovi i otok na pojedinim zglobovima i limfnim
čvorovima, povraćanje, proliv, bronhospazam i urtikarija.

U slučaju pojave ovih neželjenih reakcija treba postupiti na način opisan u poglavlju 4.4.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na
neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

9. Predoziranje

Incidencija anafilakse i serumske bolesti zavise od količine konjskih proteina koji su primenjeni u tretmanu.

10. Lista pomoćnih supstanci

Fenol

Natrijum-hlorid

Voda za injekcije

11. Inkompatibilnost

Antiserum ne sme da se meša sa drugim lekovima, serumima i vakcinama u istom špricu.

12. Rok upotrebe

Rok upotrebe leka VIEKVIN je 3 godine.

VIEKVIN ne upotrebljavati posle isteka datuma označenog na pakovanju.

Broj rešenja: 515-01-04541-15-001 od 21.06.2016. godine za lek VIEKVIN

, rastvor za injekciju, 1 x (5mL)

Nakon otvaranja bočice, lek se mora odmah upotrebiti.

13. Posebne mere upozorenja pri čuvanju

VIEKVIN se čuva u frižideru, na temperaturi od 2ºC do 8ºC, u originalnom pakovanju.

Lek se ne sme zamrzavati.

U slučaju zamrzavanja, lek se ne sme upotrebiti.

14. Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Unutrašnje pakovanje je staklena bočica od bezbojnog stakla tip I (Ph. Eur.), dimenzije 45 x 19.5 mm,
ukupne zapremine 5 mL, zatvorena butil-crvenim gumenim zapušačem osiguranim aluminijumskom kapicom
(pertlom).

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži Uputstvo za lek i PVC uložak u kome se nalazi
jedna staklena bočica (1 x 5 mL) rastvora za injekciju, sterilan špric za jednokratnu upotrebu zapremine 5 mL
i dve sterilne igle za jednokratnu upotrebu 0.8 x 40 mm.

15. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga
uputstva za rukovanje lekom)

Prazne bočice od leka VIEKVIN, upotrebljene špriceve i igle ukloniti sa ostalim medicinskim otpadom u
skladu sa važećim propisima.