Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Viranti 50mg/g štapić za kožu

Viranti 50mg/g štapić za kožu

štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

Supstance:
aciklovir
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: D06BB03
Način izdavanja leka BR
EAN 5450557008632
JKL 9328000

Broj rešenja: 515-01-03897-14-003 od 03.11.2015. za lek Viranti; štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

UPUTSTVO ZA LEK

Viranti; štapić za kožu; 50mg/g

Pakovanje: uložak, 1x3g

Proizvođač: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.

Adresa: Via Vicenza 67, 36015 Schio (VI) Italija

Podnosilac zahteva: ALVOGEN PHARMA D.O.O.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište

Broj rešenja: 515-01-03897-14-003 od 03.11.2015. za lek Viranti; štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik
Viranti, 50mg/g, štapić za kožu

INN: aciklovir

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek
Viranti, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje deset, morate se obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Viranti i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viranti
3. Kako se upotrebljava lek Viranti
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Viranti
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-03897-14-003 od 03.11.2015. za lek Viranti; štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

1. ŠTA JE LEK VIRANTI I ČEMU JE NAMENJEN

Viranti, štapić za kožu sadrži aktivnu supstancu aciklovir, i pripada grupi antivirusnih lekova za dermalnu
upotrebu.

Lek Viranti je namenjen za lečenje "groznice" (infekcija usana i lica uzrokovanih herpes simpleks
virusom). Lek Viranti treba primeniti što ranije, pri pojavi prvih znakova "groznice" (kao što su peckanje i
svrab) koji najčešće prethode izbijanju mehurića na koži. Takođe, ovaj lek se može koristiti da ubrza
zaceljenje u slučaju da se "groznica" već pojavila.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIRANTI
Lek Viranti ne smete koristiti:

ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (druge sastojke

ovog leka možete videti u tački 6).

Kada uzimate lek Viranti, posebno vodite računa:

Nemojte koristiti lek Viranti unutar usta, za lečenje ranica u ustima i u očima ili genitalnoj regiji.
Izbegavajte dodirivanje "groznice" kako biste sprečili prenošenje infekcije ili njeno pogoršanje.
Ako Vam je Vaš lekar rekao da imate oslabljen imuni sistem, obratite se svom lekaru pre lečenja

bilo koje vrste infekcija

Ako ste u nedoumici da li imate herpesnu infekciju ("groznicu") obratite se svom lekaru.
Ako Vaša "groznica" postaje veoma ozbiljna, obratite se svom lekaru.

Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući
i one koje ste nabavili bez lekarskog recepta.

Pri dermalnoj upotrebi leka koji sadrži aciklovir nisu zapažene interakcije sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Viranti sa hranom ili pićima

Nema posebnih napomena.

Primena leka Viranti u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni ili dojite bebu, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim
lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.

Broj rešenja: 515-01-03897-14-003 od 03.11.2015. za lek Viranti; štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

Uticaj leka Viranti na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji bi ukazivali da lek koji sadrži aciklovir a dermalno se upotrebljava, utiče na sposobnost
upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Viranti

Viranti, štapić za kožu sadrži ricinusovo ulje koje može izazvati reakcije na koži.
Viranti, štapić za kožu sadrži butilhidroksitoluen koji može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni
dermatitis) ili iritaciju očiju i sluznica.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIRANTI

Uvek koristite ovaj lek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako su Vam Vaš lekar ili
farmaceut rekli. Ako niste sigurni kako da ga koristite, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Viranti može da se upotrebljava kod odraslih i dece:

Nanesite lek što je pre moguće, pri pojavi prvih znakova "groznice" (kao što su peckanje i svrab).

Nanosite ga na obolelu površinu 5 puta dnevno (izostavljajući primenu u toku noći). Pri jednoj
primeni potrebno je da lek Viranti, štapić za kožu 5 puta nanesete/premažete preko inficirane
površine (ukupno 120mg stika).

Lečenje lekom Viranti treba da traje najmanje 4 dana. Ako herpesni mehurići ("groznica") nisu
zacelili nakon tog vremena, možete da nastavite njegovu primenu tokom još 6 dana (sve ukupno 10
dana od početka terapije).

-
-

Ako ne dođe do izlečenja nakon 10 dana primene leka, ili ako se u bilo kojem trenutku Vaše stanje
pogorša, obratite se svom lekaru.

Nikada nemojte da date svoj Viranti, štapić za kožu nekom drugom, čak i ako su njihovi simptomi
isti kao i Vaši.

Jedan štapić za kožu (3g) je dovoljan za lečenje groznice u trajanju od 5 dana. Pri nekoj narednoj
pojavi "groznice", započnite lečenje pri pojavi prvih znakova "groznice" (kao što su peckanje ili
svrab). Lečenje se može započeti i u kasnijoj fazi infekcije (kada nastanu mehurići).

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Ako ste uzeli više leka Viranti nego što je trebalo

Ne primenjujte više leka Viranti, štapića za kožu od preporučenog načina primene.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Viranti

Ukoliko ste zaboravili da primenite lek, primenite ga čim se setite i nastavite sa njegovom primenom kao i
ranije.

Broj rešenja: 515-01-03897-14-003 od 03.11.2015. za lek Viranti; štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

Ako naglo prestanete da uzimate lek Viranti

Veoma je važno da se pridržavate preporučenog režima doziranja.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih.

Prestanite sa primenom ovog leka i obratite se lekaru ako Vam se jave:

Alergijske reakcije, kao npr. oticanje usana, lica i očnih kapaka, koprivnjača. Ove reakcije se
javljaju veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

Takođe se mogu javiti sledeća neželjena dejstva:
Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
Prolazno žarenje ili peckanje kože nakon primene, blaga suvoća kože ili perutanje kože, svrab.
Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

Crvenilo, kontaktni dermatitis (testovi osetljivosti su pokazali kako se češće radi o reakciji
preosetljivosti na pomoćne supstance u preparatu nego na sam aciklovir).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK VIRANTI

Držati lek van pogleda i domašaja dece!

Rok upotrebe

3 godine
Nemojte koristite ovaj lek posle isteka roka upotrebe označenog na kartonskoj kutiji i na štapiću nakon
oznake „Važi do:“. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

Čuvanje
Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Neupotrtebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja: 515-01-03897-14-003 od 03.11.2015. za lek Viranti; štapić za kožu; 50mg/g; uložak, 1x3g

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.
6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Viranti

Aktivna supstanca je aciklovir.

Viranti, 50mg/g štapić za kožu od 3 g sadrži 150mg aciklovira, dok 1gram proizvoda sadrži 50 mg
aciklovira.
100g proizvoda odgovara 5% m/m aciklovira.
Pomoćne supstance su: ricinusovo ulje, hladno ceđeno; polusintetski gliceridi; karnauba vosak;
pčelinji vosak; oktildodekanol; parafin beli, meki; aroma vanile; butilhidroksitoluen (E321).

Kako izgleda lek Viranti i sadržaj pakovanja
Viranti, 50mg/g, štapić za kožu je cilindričnog oblika, bele do svetlo žute boje, blagog mirisa na vanilu.
Viranti, 50mg/g, štapić za kožu se nalazi u polistirenskom ulošku sa odvijačem od acetalne smole. Uložak
se zatvara plastičnom kapicom.

Veličina pakovanja: Jedan uložak sa štapićem za kožu se nalazi u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač:

Nosilac dozvole: ALVOGEN PHARMA D.O.O, Pašnjačka bb, 26367 Barice, Plandište
Proizvođač: LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L., Via Vicenza 67, Schio
(VI) Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-03897-14-003 od 03.11.2015.