Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Vitango 200mg film tableta

Vitango 200mg film tableta

film tableta; 200mg; blister, 1x20kom

Supstance:
zlatni koren (Rhodiola rosea L.) suvi ekstrakt korena i rizoma
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4029916001495

Broj rešenja: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 1 x 20 film tableta;

Broj rešenja: 515-01-02273-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 2 x 20 film tableta;

UPUTSTVO ZA LEK

Vitango

, film tablete, 200mg

Blister, 1 x 20 film tableta
Blister, 2 x 20 film tableta

Proizvođač: DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG

Adresa: Willmar- Schwabe-Strasse 4, Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Adresa: Ilirska 5, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 1 x 20 film tableta;

Broj rešenja: 515-01-02273-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 2 x 20 film tableta;

Vitango

200 mg, film tablete

INN: zlatni koren (Rhodiola rosea L.), suvi ekstrakt korena i rizoma

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Vitango

, da biste sa njim postigli najbolje rezultate

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 14 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Vitango i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vitango
3. Kako se upotrebljava lek Vitango
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Vitango
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 1 x 20 film tableta;

Broj rešenja: 515-01-02273-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 2 x 20 film tableta;

1. ŠTA JE LEK VITANGO I ČEMU JE NAMENjEN

Tradicionalni biljni lek za privremeno ublažavanje simptoma stresa , kao što su umor i osećaj iscrpljenosti.

Tradicionalni biljni lek za upotrebu u specifičnim indikacijama samo na osnovu iskustva dugotrajne primene.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VITANGO

Lek Vitango ne smete koristiti:
Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt zlatnog korena (Rhodiola rosea L.) ili bilo koji drugi sastojak
ovog leka (navedenih u odeljku 6).
Ukoliko imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega.

Kada uzimate lek Vitango, posebno vodite računa:
Nemojte prekoračiti navedenu dozu.
Ovaj proizvod je namenjen za ublažavanje simptoma stresa. Pacijenti sa znacima i simptomima depresije treba
da potraže savet lekara za odgovarajuću terapiju.

Kod dece i adolescenata
Vitango se ne preporučuje kod dece i adolescenata ispod 18 godina, kao ni kod pacijenata sa oštećenom
funkcijom jetre ili bubrega usled nedovoljno podataka za ovu starosnu grupu.

Primena drugih lekova

Nema poznatih interakcija između leka Vitango i drugih lekova.

Uzimanje leka Vitango sa hranom ili pićima

Najbolje je uzimati lek Vitango 30 minuta pre jela.

Primena leka Vitango u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste trudni ili dojite, ili mislite da ste trudni, pre upotrebe ovog leka obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet.

Uticaj leka Vitango na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Vitango

Nije primenljivo.

Broj rešenja: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 1 x 20 film tableta;

Broj rešenja: 515-01-02273-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 2 x 20 film tableta;

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VITANGO

Lek Vitango uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom Uputstvu za lek ili kako Vam je Vaš lekar ili
farmaceut propisao.
Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za odrasle i starije osobe preporučena doza je dve tablete dnevno, jedna tableta pre doručka i jedna tableta pre
ručka, uzete sa čašom vode, najbolje 30 minuta pre jela.

Upotreba ovog leka se ne preporučuje kod dece i adolescenata ispod 18 godina.

Ukoliko simptomi bolesti traju duže od dve nedelje tokom upotrebe leka obratite se Vašem lekaru koji će
odrediti dalje lečenje.

Ako ste uzeli više leka Vitango nego što je trebalo

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Vitango

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu, već nastavite sa uzimanjem leka Vitango

kao što je

navedeno u ovom uputstvu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Vitango

Nema posebnih mera upozorenja.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek Vitango, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Reakcije preosetljivosti i hipoglikemija (nizak nivo šećera u krvi) su prijavljeni. Ne postoji jasna uzročno-
posledična veza između hipoglikemije i uzimanja ekstrakta Rhodiola rosea.
Ukoliko se jave druge neželjene reakcije, potrebno je konsultovati lekara ili kvalifikovanog zdravstvenog
radnika.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaklu moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete prijaviti
Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Broj rešenja: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 1 x 20 film tableta;

Broj rešenja: 515-01-02273-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 2 x 20 film tableta;

5. KAKO ČUVATI LEK VITANGO

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe:
4 godine.
Nemojte koristiti lek Vitango posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
poslednjeg dana navedenog meseca.

Uslovi čuvanja:
Nema posebnih uslova čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Vitango

1 film tableta sadrži 200 mg suvog ekstrakta korena i rizoma zlatnog korena (Rhodiola rosea L.) (1,5-5:1) ,
rastvarač za ekstrakciju: etanol 60% (m/m).
Ostali sastojci su celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, precipitirani; magnezijum-
stearat; hipromeloza; stearinska kiselina; gvožđe (III) – oksid, crveni (E 172); titan-dioksid (E 171); simetikon
emulzija (simetikon, metilceluloza, sorbinska kiselina).

Kako izgleda lek Vitango i sadržaj pakovanja

Okrugla, crvena film tableta.
Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-aluminijumski blister sa 20 film tableta.
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister x 20 film tableta (1 kutija) odnosno 2
blistera x 20 film tableta (1 kutija).

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA), Ilirska 5, Beograd

Proizvođač: DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG, Wilmar-Schwabe-Str. 4, Karlsruhe, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar 2015.

Broj rešenja: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 1 x 20 film tableta;

Broj rešenja: 515-01-02273-14-001 od 20.04.2015. za lek Vitango

, 200mg, film tablete, blister, 2 x 20 film tableta;

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
Vitango

®

, 20 x 200 mg: 515-01-02272-14-001 od 20.04.2015.

Vitango

®

, 40 x 200 mg:515-01-02273-14-001 od 20.04.2015.