Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Xanax 0.25mg tableta

Xanax 0.25mg tableta

tableta; 0.25mg; blister, 3x10kom

Supstance:
alprazolam
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N05BA12
Način izdavanja leka R
EAN 8606007410013
JKL 1071330

UPUTSTVO ZA LEK

Xanax

, 0,25 mg, tablete

Xanax

, 0,5 mg, tablete

alprazolam

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Xanax i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xanax

3.

Kako se uzima lek Xanax

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Xanax

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Xanax i čemu je namenjen

Lek Xanax sadrži aktivnu supstancu alprazolam. Alprazolam pripada grupi lekova koji se nazivaju
benzodiazepini, koji deluju tako što smanjuju anksioznost (uznemirenost), ubrzavaju uspavljivanje, smanjuju
agitaciju (uzrujanost) i emocionalnu neuravnoteženost (sedativni efekat).

Lek Xanax je namenjen za lečenje anksioznosti, napetosti ili drugih somatskih (telesnih) ili psihijatrijskih
simptoma povezanih sa anksioznošću. Takođe, primenjuje se kod napada panike sa agorafobijom ili bez nje
(strah od otvorenog prostora). Benzodiazepini su namenjeni za primenu samo u slučajevima prisustva teških
oblika bolesti koje onesposobljavaju pacijenta i koje ga dovode do izražene uznemirenosti.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xanax

Lek Xanax ne smete uzimati:
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na alprazolam, druge benzodiazepine ili na bilo koju od pomoćnih

supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

- ukoliko imate miasteniju gravis (bolest koju karakteriše izrazita slabost mišića i lako zamaranje);
- ukoliko imate teških problema sa disanjem (teška respiratorna insuficijencija);
- ukoliko imate teško oboljenje jetre (insuficijencija jetre);
- ukoliko imate stanje pod nazivom apnea u snu (kratkotrajni zastoj disanja tokom sna).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Xanax:

- ukoliko ste stariji i/ili iscrpljeni. Lekar će Vam propisati smanjenu dozu ovog leka. Benzodiazepine i

slične lekove treba koristiti sa oprezom kod starijih pacijenata zbog rizika od sedacije i/ili slabosti u
mišićima i kostima koji mogu izazvati padove, često sa ozbiljnim posledicama u ovoj populaciji.

- ukoliko bolujete od hroničnih disajnih problema (hronična respiratorna insuficijencija), jer primena ovog

leka može pogoršati Vaše stanje.

- ukoliko bolujete od bubrežnih problema (bubrežna insuficijencija) ili blagih do umerenih problema sa

jetrom (blaga do umerena insuficijencija jetre).

- ukoliko bolujete od teške depresije ili ste razmišljali o samoubistvu (odmah se obratite Vašem lekaru za

pomoć i odgovarajuće lečenje). Lek Xanax, kao i drugi benzodiazepini, ne sme da se koristi kao jedini lek
za lečenje anksioznosti povezane sa depresijom jer može pogoršati sklonost ka samoubistvu ili izazvati
promene raspoloženja.

- ako bolujete od psihoze, ozbiljne mentalne bolesti koja izaziva promene ponašanja i otežano

uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima. Lek Xanax se ne preporučuje u primarnoj terapiji ovog stanja.

- ukoliko ste na terapiji drugim lekovima koji deluju na moždane i mentalne funkcije, jer lek Xanax može

pojačati dejstvo ovih lekova (videti deo „Drugi lekovi i Xanax”).

- ukoliko imate, ili ste u prošlosti imali problema sa zloupotrebom ili zavisnošću od alkohola, droge ili

lekova, jer to može povećati rizik od zavisnosti na lek Xanax (videti deo „Razvoj zavisnosti”).

Oštećenje memorije
Tokom lečenja ovim lekom može doći do otežanog pamćenja događaja koji su se desili nakon uzimanja leka
(anterogradne amnezije). Problemi se obično javljaju nekoliko sati nakon uzimanja leka. Obratite se Vašem
lekaru ako primetite ove simptome.

Paradoksalne reakcije
Lek Xanax može izazvati reakcije suprotne od očekivanih (paradoksalni efekti) (videti deo „Moguća
neželjena dejstva”). Ovi efekti se češće javljaju kod dece i kod starijih. Ukoliko primetite ove efekte, obratite
se Vašem lekaru jer se u tom slučaju terapija lekom Xanax mora prekinuti.

Razvoj tolerancije
Nakon nekoliko nedelja terapije možete primetiti smanjenu efikasnost leka Xanax.

Razvoj zavisnosti
Lek Xanax izaziva zavisnost (možete primetiti pojačanu želju za uzimanjem leka, ili fizičke simptome koji
će se smanjiti ili povući samo nakon uzimanja leka). Verovatnoća da se razvije zavisnost se povećava sa
povećanjem doze i dužinom trajanja terapije.

Deca i adolescenti
Bezbednost i efikasnost primene leka Xanax kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena.
Lekar će odlučiti o primeni ovog leka kod dece i adolescenata na osnovu njihovog stanja.

Drugi lekovi i Xanax
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.

Potreban je oprez kada se lek Xanax uzima istovremeno sa sledećim lekovima:

lekovi koji deluju na moždane ili mentalne funkcije, kao što su:

antipsihotici, lekovi za lečenje određenih mentalnih poremećaja;

hipnotici, lekovi koji pomažu da zaspite;

sedativi, lekovi za smirenje;

anksiolitici, lekovi za lečenje uznemirenosti;

antidepresivi (kao što su nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin, imipramin i dezipramin), lekovi za

terapiju depresije;

narkotički analgetici, lekovi za lečenje bolova jakog intenziteta;

antiepileptici, lekovi za lečenje epileptičnih napada;

anestetici. Kada se primenjuju istovremeno sa lekom Xanax, anestetici mogu da izazovu

euforiju, sa povećanom verovatnoćom da se razvije zavisnost od leka Xanax;

sedativni antihistaminici, lekovi za lečenje alergijskih reakcija;

lekovi protiv bolova i kašlja na bazi opioida i njihovih derivata. Kao i lek Xanax, ovi lekovi mogu da

smanje sposobnost spontanog disanja;

lekovi za lečenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i vorikonazol);

cimetidin, lek protiv kiseline u želucu;

propoksifen, lek protiv bolova;

oralni kontraceptivi (lekovi za sprečavanje začeća);

diltiazem, lek koji se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska i bolesti srca;

lekovi za lečenje bakterijskih infekcija (npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin i troleandomicin);

lekovi za lečenje HIV infekcije (inhibitori HIV proteaze, npr. ritonavir);

digoksin (lek koji povećava snagu srčanih kontrakcija). Uzimanje leka Xanax kod starijih povećava

verovatnoću od pojave toksičnih efekata digoksina.

Uzimanje leka Xanax sa alkoholom
Ne smete konzumirati alkohol dok ste na terapiji lekom Xanax, jer alkohol pojačava sedativni efekat ovog
leka.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća
Ovaj lek se ne sme koristiti tokom trudnoće, izuzev kada kliničko stanje žene to zahteva. Vaš lekar će
proceniti da li smete da uzimate lek Xanax tokom trudnoće.
Uzimanje ovog leka tokom poslednjih meseci trudnoće ili neposredno pred porođaj može izazvati sledeća
neželjena dejstva kod novorođenčeta:
slab tonus mišića, mlitavost (aksijalna hipotonija)
otežano disanje (respiratorna slabost ili apnea) i otežano hranjenje

sniženu telesnu temperaturu (hipotermija)

apstinencijalne simptome (videti deo „Kako se uzima lek Xanax”)
Ovi efekti su prolazni i mogu trajati od nekoliko dana do 1-3 nedelje nakon rođenja deteta.

Dojenje
Lek prolazi u majčino mleko i ne preporučuje se primena leka Xanax tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Xanax može da izazove pospanost, ošamućenost, pad koncentracije i mišićnu slabost, pa je veoma važno
da ne upravljate vozilima i da ne rukujete mašinama tokom terapije ovim lekom. Ovi efekti mogu biti
izraženiji ukoliko niste dovoljno spavali ili ukoliko ste konzumirali alkohol.

Lek Xanax sadrži laktozu (mlečni šećer)
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Xanax

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni
proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Terapija anksioznosti

Preporučena početna doza je 0,25 mg do 0,5 mg, tri puta dnevno.
Doza se može postepeno povećati do maksimalne dnevne doze od 4 mg, koja se uzima podeljena u više
doza. Prvo se povećava večernja doza, a zatim doza koja se uzima u toku dana.

Terapija napada panike sa agorafobijom ili bez nje

Preporučena početna doza je 0,5 mg do 1 mg neposredno pre spavanja, u toku jednog ili dva dana.
Doza se može postepeno povećavati u intervalima od 3 ili 4 dana, za najviše 1 mg. Doza se prvo
povećava u podne, zatim ujutro i konačno posle podne/uveče, sve dok se ne postigne režim doziranja od
3 do 4 puta dnevno.

Primena kod starijih pacijenata, pacijenata sa poremećajem funkcije jetre i bubrega i iscrpljenih pacijenata
Preporučena početna doza je 0,25 mg, 2 do 3 puta dnevno.

Trajanja terapije lekom Xanax treba da bude što je moguće kraće. Preporuka je da terapija traje najduže
8-12 nedelja u terapiji anksioznosti, odnosno najduže 8 nedelja u terapiji napada panike, uključujući i period
postepenog smanjenja doze do prekida terapije. Vaš lekar će odlučiti da li treba da nastavite terapiju nakon
maksimalno preporučenog perioda.

Ako ste uzeli više leka Xanax nego što treba
Ukoliko slučajno uzmete previše tableta, odmah se javite lekaru ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći.
U blagim slučajevima, simptomi predoziranja su mentalna konfuzija, pospanost, otežan govor.
U težim slučajevima, simptomi predoziranja uključuju gubitak koordinacije, slab tonus mišića, nizak krvni
pritisak, teškoće u disanju, komu, smrt.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Xanax
Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka, odmah uzmite propuštenu dozu, osim ako nije blizu
vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Xanax
Nemojte naglo prestajati da uzimate lek Xanax. Uvek se konsultujte sa Vašim lekarom pre nego što
prestanete da uzimate lek Xanax. Prilikom prekida terapije neophodno je postepeno smanjivati dozu leka da
bi se izbegli:

apstinencijalni simptomi kao što su:

teški simptomi: osećaj odvajanja od sebe ili ostatka sveta, utrnulost i peckanje u rukama i nogama,
pojačana osetljivost na svetlost, zvuke i fizički kontakt, halucinacije, epileptični napadi, grčevi u
mišićima i stomaku, povraćanje, znojenje, podrhtavanje, konvulzije;

drugi simptomi: glavobolja, bol u mišićima, uznemirenost, napetost, nemir, konfuzija, razdražljivost,
stanje blage depresije, nesanica;

povratni efekat sa simptomima kao što su napadi panike, uznemirenost i nesanica. Ovi simptomi su isti

kao i oni zbog kojih Vam je propisan lek Xanax, a mogu se ponovo javiti sa pojačanim intenzitetom pri
naglom prekidu terapije.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah se javite lekaru ako primetite bilo koji od sledećih neželjenih efekata, jer može biti neophodno da se
terapija lekom Xanax prekine.

Efekti koji su suprotni od očekivanih (paradoksalni efekti) (videti deo 2 „Paradoksalne reakcije”), kao

što su:

nemir

uznemirenost

razdražljivost

agresivnost

sumanute misli

bes

noćne more

halucinacije (kada vidite ili čujete stvari kojih nema)

psihoze (psihički poremećaj u kojem je izmenjen odnos sa realnošću)

neprikladno ponašanje

Odmah se javite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, jer oni mogu biti ozbiljni:

otok lica, jezika i grla, što dovodi do otežanog gutanja i disanja (angioedem)

otežano pamćenje događaja koji su se odigrali nakon uzimanja ovog leka (videti deo 2 „Oštećenje
memorije”)

pogoršanje postojeće depresije

zavisnost (videti deo 2 „Razvoj zavisnosti”)

apstinencijalni simptomi i povratni simptomi (videti deo 3 „Ako naglo prestanete da uzimate lek
Xanax”)

Javite se lekaru ukoliko primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

depresija

sedacija (omamljenost)

pospanost

nemogućnost izvođenja preciznih i koordinisanih pokreta (ataksija)

oštećenje pamćenja

poremećaj govora (dizartrija)

vrtoglavica

glavobolja

zatvor

suva usta zbog smanjenog lučenja pljuvačke

zamor

razdražljivost

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

smanjenje apetita, smanjenje ili povećanje telesne mase

zbunjenost, dezorijentacija

promene u seksualnom nagonu (povećan ili smanjen libido), poremećaj seksualne funkcije

anksioznost (uznemirenost)

nesanica

nervoza

poremećaj ravnoteže, nekoordinisani pokreti

poremećaj pažnje

pospanost tokom dana

izražena bezvoljnost (letargija)

tremor (nevoljno drhtanje)

zamagljen vid

mučnina

kožne reakcije (dermatitis)

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

prekomerna fizička aktivnost i osećaj preterane sreće ili uzbuđenosti (manija)

halucinacije

osećaj ljutnje ili unutrašnja napetost

gubitak pamćenja skorašnjih događaja

mišićna slabost

inkontinencija (nemogućnost zadržavanja) urina

poremećaji menstrualnog ciklusa kod žena

Nepoznata učestalost neželjenih dejstava (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

povećane vrednosti prolaktina (hormona koji stimuliše lučenje mleka) kod žena

blaži oblik manije

neprijateljsko ponašanje, izmenjene misli

agresivnost i hiperakivnost

poremećaj nervnog sistema koji reguliše nevoljne telesne funkcije (funkcije unutrašnjih organa i
žlezda)

nevoljni pokreti mišića koji zahtevaju zauzimanje neprirodnog položaja

problemi sa organima za varenje (želucem i crevima)

zapaljenski procesi jetre (hepatitis)

poremećaj funkcije jetre

žuta prebojenost kože i sluzokože (žutica)

kožne rakcije izazvane osetljivošću na sunčevu svetlost

alergijska reakcija sa iznenadnim oticanjem lica, usana, jezika ili drugih delova tela (angioedem)

zadržavanje urina (mokraće)

otok šaka i stopala usled nakupljanja tečnosti

povećan očni pritisak

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Xanax

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Xanax posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka
roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Xanax

Aktivna supstanca je alprazolam. Jedna tableta sadrži 0,25 mg ili 0,5 mg alprazolama.

Pomoćne supstance:

Xanax 0,25 mg tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; dokusat-natrijum (85%) + natrijum
benzoat (15%); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.

Xanax 0,5 mg tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; dokusat-natrijum (85%) + natrijum
benzoat (15%); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat; boja eritrozin-
natrijum aluminijum lak.

Kako izgleda lek Xanax i sadržaj pakovanja

Xanax, 0,25 mg, tablete:
Bele, eliptične, ispupčene tablete sa utisnutom podeonom linijom na jednoj i nazivom „UPJOHN 29” na
drugoj strani. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Xanax, 0,5 mg, tablete:
Ružičaste, eliptične, ispupčene tablete sa utisnutom podeonom linijom na jednoj i nazivom „UPJOHN 55” na
drugoj strani. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži tri blistera sa po 10 tableta jačine 0,25 mg ili
0,5 mg (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
PREDSTAVNIŠTVO PFIZER H.C.P. CORPORATION, BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač:

PFIZER ITALIA S.R.L.
Ascoli Piceno, Localita Marino del Tronto, Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Oktobar, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:
Xanax tablete 30x0,25 mg

515-01-00804-17-001 od 12.10.2017.

Xanax tablete 30x0,5 mg

515-01-00805-17-001 od 12.10.2017.