Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Zovirax 30mg/g mast za oči

Zovirax 30mg/g mast za oči

mast za oči; 30mg/g; tuba, 1x4.5g

Supstance:
aciklovir
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: S01AD03
Način izdavanja leka R
EAN 8606105954372
JKL 4090290

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

UPUTSTVO ZA LEK

Zovirax

,mast za oči, 30mg/g,

Pakovanje: ukupno 4,5g, tuba, 1 x 4,5g

Proizvođač: Glaxo Operations UK Ltd

Adresa: Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, Velika Britanija

Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Zovirax

, 30mg/g, mast za oči

INN aciklovir

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta (Videti
Odeljak 4.)

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Zovirax i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zovirax
3. Kako se upotrebljava lek Zovirax
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Zovirax
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

1. ŠTA JE LEK Zovirax I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek Zovirax, mast za oči sadrži lekovitu supstancu koja se naziva aciklovir. Pripada grupi lekova koji se
nazivaju antivirotici. Koristi se u terapiji infekcija oka koje uzrokuje virus Herpes simplex. Deluje tako što
uništava ili zaustavlja rast virusa na prednjem delu očne jabučice (kornea).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zovirax?

Lek Zovirax ne smete koristiti:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aciklovir ili valaciklovir ili na drugi sastojak leka (naveden u

Odeljku 6).

Ukoliko niste sigurni obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što primenite lek Zovirax.

Kada uzimate lek Zovirax, posebno vodite računa:

Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene leka Zovirax ukoliko:

koristite kontaktna sočiva. Prekinite da ih koristite tokom primene leka Zovirax.

Ukoliko niste sigurni obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što primenite lek Zovirax.

Primena drugih lekova

Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko koristite ili ste nedavno koristili druge lekove.
Navedeno uključuje lekove koji se mogu dobiti bez lekarskog recepta, uključujući biljne lekove.

Uzimanje leka Zovirax sa hranom ili pićima
Nije primenljivo.

Primena leka Zovirax u periodu trudnoće i dojenja
Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene bilo kog leka.

Uticaj leka Zovirax na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nakon nanošenja leka Zovirax, mast za oči, moguće je zamagljenje vida tokom perioda od 5 do 10 minuta.
Sačekajte da Vam vid postane jasan pre upravljanja motornim vozilima ili rukovanja alatima ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Zovirax
Nije primenljivo.

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zovirax?
Lek Zovirax uvek primenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Proverite sa Vašim lekarom ili
farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Odrasle osobe i deca

Istisnuti mast iz tube u dužini od 1cm u inficirano oko pet puta dnevno, u intervalima od približno četiri

časa, izostavljajući primenu leka tokom noći. Preporučeno vreme za nanošenje masti tokom dana je: 7
časova, 11 časova, 15 časova, 19 časova i 23 časa.

Potrebno je da nastavite sa primenom leka Zovirax, mast za oči tokom perioda od najmanje 3 dana

nakon poboljšanja simptoma.

Nakon nanošenja leka Zovirax, mast za oči, moguće je zamagljenje vida tokom perioda od 5 do 10

minuta. Sačekajte da Vam vid ponovo postane jasan pre upravljanja motornim vozilima ili rukovanja
alatima ili mašinama.

Kako se nanosi lek Zovirax, mast za oči na Vaše oko?

1. Operite ruke.
2. Prstom nežno povucite naniže donji očni kapak inficiranog oka.
3. Blago nagnite glavu pozadi i pogledajte naviše.
4. Nanesite 1cm leka Zovirax, mast za oči na unutrašnju stranu donjeg očnog kapka. Pokušajte da izbegnete da
vrh tube dodirne bilo koji deo Vašeg oka.
5. Držite oko zatvorenim tokom 30 sekundi.
6. Operite ruke nakon nanošenja leka Zovirax, mast za oči.

Ako ste uzeli više leka Zovirax nego što je trebalo
Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko primenjujete suviše leka Zovirax, mast za oči. Lek
Zovirax, mast za oči namenjen je za primenu u oko, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko
progutate određenu količinu leka.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Zovirax

Ukoliko zaboravite da primenite lek Zovirax, mast za oči, primenite ga čim se setite. Međutim, ukoliko

je vreme za narednu primenu leka blizu, izbegnite izostavljenu primenu leka.

Ne primenjujte dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu primenu leka.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Zovirax
Nije primenljivo.

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi, tako i lek Zovirax mast za oči može uzrokovati neželjena dejstava, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih osoba koje koriste ovaj lek. Nakon primene leka Zovirax mast za oči moguća je pojava
neželjenih dejstava navedenih u daljem tekstu:

Ozbiljna neželjena dejstva:

Alergijske reakcije (mogu se javiti kod manje od jedne na 10000 osoba koje koriste ovaj lek)
Ukoliko dođe do pojave alergijskih reakcija, prekinite sa daljom primenom leka Zovirax, mast za oči i
odmah se javite svom lekaru
. Znaci alergije mogu uključiti:

osip, svrab ili plikove na koži (koprivnjaču)
otok lica, usana, jezika ili drugih delova tela (angioedem)
nedostatak daha, zviždanje pri disanju ili otežano disanje

groznicu (povišenu temperaturu) nejasnog porekla i iscrpljenost, posebno prilikom stajanja.

Ostala neželjena dejstva:

Veoma česta (mogu se javiti kod više od jedne na 10 osoba koje koriste ovaj lek)

iritacija oka (bockanje, peckanje, grebanje u oku) ili osećaj stranog tela u oku

Česta (mogu se javiti kod najviše jedne od 10 osoba koje koriste ovaj lek)

osećaj blagog bockanja u oku, neposredno nakon primene leka Zovirax

otok i suzenje očiju (konjuktivitis)

Retka (mogu se javiti kod najviše jedne od 1000 osoba koje koriste ovaj lek)

otok očnih kapaka

Ukoliko neko od ovde navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite da se kod Vas
pojavilo neželjeno dejstavo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da odmah obavestite svog lekara
ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

5. KAKO ČUVATI LEK Zovirax?

Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe

5 godina
Lek Zovirax, mast za oči ne koristiti ukoliko je proteklo više od četiri nedelje od prvog otvaranja leka,

odnosno ukoliko je proteklo više od mesec dana od poslednje upotrebe leka.

Lek Zovirax, mast za oči ne koristiti nakon isteka datuma roka upotrebe, naznačenog na spoljašnjem

pakovanju i tubi. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Kada ne koristite lek Zovirax, mast za oči čuvati tubu čvrsto zatvorenu.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Posavetujte se sa Vašim farmaceutom kako da

uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Zovirax?

Aktivna supstanca leka je aciklovir.
Jedan gram leka Zovirax, mast za oči sadrži 30mg aciklovira.

Pomoćne supstance: vazelin, beli

Kako izgleda lek Zovirax i sadržaj pakovanja?

Poliolefin/Al/poliolefin laminatna tuba sa polietilenskim nastavkom i polietilenskim zatvaračem. Tuba sadrži
4,5g masti za oči.

Meka, homogena, bela do skoro bela poluprovidna mast, slabog karakterističnog mirisa, glatka, bez prisustva
vidljivih stranih čestica i grudvica.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited
Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

Proizvođač:
Glaxo Operations UK Ltd
Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, Velika Britanija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2016.

Broj rešenja: 515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine za lek Zovirax®, mast za oči, 4.5g, (30mg/g)

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-04032-15-001 od 03.06.2016. godine